Välkommet besked om järnvägsunderhållet

Tågen ska gå i tid, men vi är allt för många som istället känner frustrationen när tågen stått stilla. Givetvis har jag förståelse för att det inträffar saker särskilt under vintertid då vädrets makter spelar många spratt. Men timmar av förseningar, inställda tågavgångar pga nedrivna kontaktledningar, ruttna sliprar och sprickor i rälsen håller inte.

Efter med flera år av skattesänkningar och eftersatt underhåll fungerar järnvägen inte som den ska. Dessutom har det splittrade järnvägsunderhållet försvårat och fördyrat skötseln av våra spår.

Sverige ska ha en tågtrafik som är tillförlitlig och skapar jobb och tillväxt i hela landet. Därför blev jag glad när infrastrukturministern igår kom med beskedet om att staten ska återta kontrollen över järnvägsunderhållet. Trafikverket tar över besiktningsverksamheten som är en nyckel för att få ordning på järnvägsunderhållet, säger Anna Johansson.
Ett välkommet besked.
 
Efter oräkneliga signalfel och trasiga växlar ska vi återigen ha en järnväg som går att lita på. För det krävs en ordentlig och långsiktig upprustning av järnvägen. Därför höjs anslagen till järnvägen och underhållet med flera hundra miljarder.
 
Fram till 2029 satsar den socialdemokratiskt ledda regeringen över 620 miljarder kronor på järnvägen.  Det är gigantiska belopp. Regeringen har konsekvent lagt över en miljard extra på underhållet varje år, och riktat satsningar på järnvägstrafiken utanför storstäderna.
 
Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas. Därför måste investeringar i bättre tågtrafik i hela Sverige gå före skattesänkningar och nedskärningar.


Partiledardebatten

Jobben viktiga i partiledardebatten.
I dagens partiledardebatt var polisen, försvaret och jobben stora frågor.
Att vi ska stärka försvaret tycks vi vara överens om, trätan stod i stället hur det ska gå till. Dessutom att fler poliser ska utbildas så att det går att anställa fler och därmed öka tryggheten. När det gäller arbetslösheten tycks borgerliga företrädare inte vilja se att fler går till jobbet nu. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 13 år, vi har den högsta tillväxten i Norden, och sedan den här regeringen tillträdde har 120 000 fler människor kunnat gå till jobbet.

De resurser som skapas nu, ska inte gå till skattesänkningar för de allra rikaste, samtidigt som vanligt folk ska nöja sig med nedskärningar och sänkta löner. Resurserna ska gå till ett samhällsbygge som gör att hela landet kan leva. Den svenska modellen ska inte avvecklas, den ska utvecklas.

Det som krävs nu är ett samhällsbygge, som gör att vi alla kan leva som fria, jämlika och förhoppningsfulla individer, oavsett om vi växer upp i en samhälle i norra Skaraborg, på en gård i Essunga eller i förorten utanför storstäderna.

Stefan Löfven har vid flera tillfällen beskrivit hur vi investerar i jämlikheten mellan barn.

Vi har ökat stödet till ensamstående föräldrar i hela landet, gjort tandvården kostnadsfri upp till 23 år, infört glasögonbidrag och gjort medicin kostnadsfri för barn.

Skolan är viktig för att se till att alla barn får chansen. Och i år har vi fått glädjetecken i internationella rapporter, som visar att kunskapsresultaten vänt uppåt. Runt om i Sverige finns nu rektorer, lärare och elever som just kommit tillbaka från jullovet sträcka på sig. Men det räcker inte med bättre resultat i PISA rapporter, vi måste fortsätta förbättra skolan. Fler lärare ska utbildas och anställas, grundskolan stärkas, vuxenutbildning ska vara en rättighet, högskolorna utvecklas.


Nytt år - nya möjligheter

Nu har vi lämnat år 2016 bakom oss. Det var ett mörkt och oroligt år på många sätt. Krig, övergrepp mot kvinnor, miljökatastrofer och nationalistiska populistiska strömningar på många håll i världen. Men vi ska komma ihåg de ljusglimtar som finns. I Colombia har ett fredsavtal undertecknats efter 50 år av konflikt. Sedan 1990 har mödradödligheten i världen minskat med närmare 50 procent. Under de två senaste decennierna har fattigdomen nästan halverats i världen, en fantastisk utveckling. Jämställdheten har gjort framsteg på många håll. Långt i från alla flickor få gå i skolan men fler har fått möjligheten.
Nu idag tar Sverige plats i FN:s säkerhetsråd. Säkerhet byggs genom samarbeten – i Norden och EU, med USA och andra länder, med Nato, OSSE och FN.. Sverige kan och ska använda de två åren i säkerhetsrådet till att påverka världspolitiken för en ökad säkerhet och rättvisa.
Vi vill alla lämna över en värld till våra barn och barnbarn som är bättre än den vi fick. För att klara det krävs både mod och tålamod.
Tillsammans kan vi fortsätta det enträgna arbetet för en fredligare mer jämställd värld och gå från oro till framtidstro.
Vi har ett nytt år framför oss. Ett nytt år med nya möjligheter.


Politisk summering av 2016

Vi har gått från skattesänkningar och nedskärningar till att investera i samhällsbygget och stärka den svenska modellen.

Över 80 miljarder kronor per år har avsatts till investeringar i ny politik. Nu börjar resultaten synas: arbetslösheten sjunker, ekonomin är stark och nybyggnationer av bostäder sker i rekordhög takt. Över 120 000 fler personer går till jobbet och ungdomsarbetslösheten har minskat kraftigt. Resurser har tillförts skolan, sjukvården och omsorgen, och rekordstora investeringar har gjorts inom miljöområdet.

Under året har den socialdemokratiskt ledda regeringen bland annat gjort följande insatser:
Investeringar i järnväg, infrastruktur och bostadsbyggande.
22 punkter för att det ska bli enklare, snabbare och billigare att bygga bostäder. Ett investeringsstöd för att öka nybyggnationen av små, klimatsmarta och billiga hyresrätter.
70 000 nya utbildningsmöjligheter i ett nytt kunskapslyft för livslångt lärande och högre sysselsättning.
Satsningar på cirka 2 miljarder årligen för fler anställda och mindre klasser i förskoleklasser och lågstadiet.
Satsningar på totalt drygt tio miljarder kronor på skolan 2017.
Insatser för att utjämna skillnader i levnadsvillkor mellan barn och för att stärka barns rättigheter, genom bland annat kostnadsfria läkemedel, bidrag till glasögon och påbörjandet av arbetet att göra barnkonventionen till lag.
En tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen, höjt grundnivån i föräldrapenningen och en tillsatt utredning för framtidens föräldraförsäkring.
Förbättrat bostadstillägg till ålderspensionärer, sänkt pensionärsskatt och ett projekt för jämställda pensioner.
Ett brett åtgärdspaket för att vända de ökande sjuktalen och framgång med att få arbetsmarknadens parter att sluta överenskommelser för friskare arbetsplatser.
500 miljoner per år för en mer jämlik cancervård med kortare väntetider.
Satsningar på förbättrad förlossningsvård, avgiftsfri mammografi och stärkta insatser för kvinnors hälsa.
En bred, blocköverskridande överenskommelse om energipolitiken för första gången i Sveriges historia. Målet är 100 procent förnybar elproduktion år 2040.
Förstärkta resurser till Polisen och Säkerhetspolisen.
Satsning på 100 miljoner kronor årligen under mandatperioden till kvinno- och tjejjourerna och kraftigt stärkta resurser till de ideella brottsofferjourerna.

Med den svenska modellen som grund och moderniseringen som verktyg bygger vi ett hållbart samhälle, där ingen lämnas efter, men ingen heller hålls tillbaka. Fler ska jobba, kunskapen och jämlikheten i skolan ska öka och klimatutsläppen ska minska.
Vi kommer att göra vad som krävs för att skapa hopp och framtidstro i Sverige. Den svenska ska modellen utvecklas, inte avvecklas. För att göra det kommer vi att fortsätta prioritera investeringar i samhällsbygget framför skattesänkningar. Vi kommer fortsätta kampen mot arbetslösheten, satsa på fler och mer välbetalda lärare, mer personal i välfärden och ta ansvar i flykting- och invandringspolitiken genom att förbättra integrationen och öka kraven på andra EU-länder.


Tankar i juletid

Såhär i juletid är vi många som samlas med nära och kära och vi påminns om det som är viktigt i livet. Under årets sista dagar hittar vi ofta tid för reflektion.
Vi lever i en orolig tid. Populister och extremister är på frammarsch, mänskliga rättigheter kränks och det fruktansvärda kriget i Syrien är inne på sitt sjätte år. Världen upplevs som en osäkrare plats.
I dessa tider är det avgörande att vi tar vara på de samarbeten mellan länder som leder till gemensam säkerhet. Det behövs mer samarbete, inte mindre. Det behövs mer solidaritet, mindre egoism och protektionism. Allt är inte bra i Sverige men i förhållande till hur andra har det borde vi kunna se vad vi kan göra för andra, inte sluta in oss i ett skal.
När det blåser som hårda nationalistiska stormar måste vi stå upp för det vi tror på så som;
Demokratin. Som skydd för människovärdet mot totalitära idéer.
Internationalismen. Kvinnor, män och barns öden är också våra. De stora globala utmaningarna kräver gemensamma lösningar.
Politikens möjligheter. Vi är medborgare, inte hjälplösa offer. Vi kan och måste styra utvecklingen under vår stund på jorden.
Jämlikhet och jämställdhet. Jämlika samhällen är också bättre samhällen. Kvinnor och män måste med självklarhet ha samma rättigheter och möjligheter i livet.

Kunskap och förnuft. Kunskap ger redskap att förändra. Den ger dynamik åt samhället och vaccinerar oss mot fördomar.
Välfärdssamhället. Vårt samhällsbygge delar inte upp människor i vinnare och förlorare. Alla kan, och måste få, bidra.
Solidaritet. Livet handlar om mer än egenintresset. Förmågan att se sig själv i andras livssituation är starkare än egoismen. Framtiden är inte förutbestämd, vi kan driva på, engagera oss för fred, säkerhet, trygghet och optimism.


Tänd ett ljus

 

 Ett mörkt år får ett mörkt slut, trots det får vi inte ge upp.

Kriget i Syrien har pågått i 6 år, människorna där lider så fruktansvärt.

Tyvärr är det inte det enda kriget som pågår runt omkring i världen.

Lägg där till svält, sjukdom, fattigdom, religionsförtryck, torka och miljökatastrofer då är det lätt att tappa tilltron. Ändå är det precis det vi inte får göra.

Att vi dessutom får höra om mordet på den ryska ambassadören i Turkiet mördas och att 50 personer prejats och dödats på en julmarknad i Berlin. Då är det svårt att se ljuset på jordklotet.

Som om inte det vore nog läser jag just nu Astrid Lindgrens krigsdagböcker från andra världskriget och det är lätt att se liknelser från den tiden i dessa dystra dagar.

 Men jag väljer ändå att inte låta mig nedslås. Jag tackar Niklas Strömstedt och Lasse Lindbom för att de genom musiken ger oss hopp i en sliten refräng. För ibland kan det vara just de små kanske något banala raderarna som kan få oss att ta oss samman. Resa oss igen, förbanna mörkret genom att tända ett ljus.

 ”Tänd ett ljus och låt det brinna, låt aldrig hoppet försvinna,

 det är mörkt nu, men det blir ljusare igen.

 Tänd ett ljus för allt du tror på, för den här planeten vi bor på.

 Tänd ett ljus för jordens barn.

 

Jag såg en stjärna falla, det var i natt när alla sov.

 Jag tror jag önskade då att du var nära.

 För en minut sen brann den en sekund, sen försvann den var det bara jag som såg?

 På radion sjöng dom om fred på jorden, jag ville tro dom slitna orden.

 

Jag fick ett kort från Wyndham, jag visste inte var det låg.

 Jag såg på kartan, du är på andra sidan jorden.

 Men det är samma himmel, det är samma hav, och stjärnan som jag såg,

 föll för allting som vi drömmer, föll för att vi aldrig glömmer.

 

God jul och gott nytt år!

 Lova va“ rädd om dig själv, det är den hälsning du får.

 Tänd ett ljus och låt det brinna, låt aldrig hoppet försvinna,

 det är mörkt nu, men det blir ljusare igen.

 Tänd ett ljus för allt du tror på, för den här planeten vi bor på. Tänd ett ljus för jordens barn.

 Åh. Tänd ett ljus för jordens barn. Tänd ett ljus för jordens barn”


Välkommen Jämställdhetsskrivelsen

Välkommen Jämställdhetsskrivelsen

Sveriges har världens första feministiska regering och som fortsätter med att öka jämställdheten i vårt land. För trots att Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen har vi fortfarande inte nått vårt mål, att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att forma sina liv.

Varje år mördas 13 kvinnor av män de haft en relation till. Löneskillnaderna är fortfarande stora. Kvinnor och barn gifts bort och flickors liv begränsas i hederns namn. Att arbeta för jämställdhet och mot våld handlar om att konkret arbete för att förbättra människors liv.

Därför har regeringen tagit fram en sammanhållen plan för hur jämställdhetsarbetet i Sverige ska bedrivas. Den heter ”Makt mål och myndighet – feministisk politik för ett jämställt samhälle”. Dessutom inrättas en jämställdhetsmyndighet som ska utgå från det övergripande jämställdhetspolitiska målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Genom myndigheten vill regeringen se till att insatser som genomförs får verkliga och hållbara effekter, men också att satsade resurser ger bestående skillnad.

För även om mäns våld mot kvinnor under många år har varit föremål för både ideell och offentlig verksamhet är våldet ännu omfattande och kostsamt. Både för den enskilda kvinnan och flickan, men också för samhället.

Nu genomförs ett perspektivskifte inom arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Från att främst har tagit hand om konsekvenserna av mäns våld sätts nu fokus på förebyggande insatser för att slaget aldrig ska utdelas och våldtäkten ska aldrig ske. Givetvis ska förövare dömas och samhället även fortsättningsvis ge skydd och stöd till de våldsutsatta.

Några exempel på åtgärder:

Grundläggande kunskaper om våld i högskoleutbildningar som leder till yrken där man möter våldsutsatta och våldsutövare.
Utvärdering av lagen om barn- och tvångsäktenskap och utreder om en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv ska införas
Permanenta uppdrag inom hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel.
Utarbetandet av en handlingsplan för jämställda löner
Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan ses över
Ny sexualbrottslagstiftning
Ökat resurserna till kvinnor- och brottsofferjourer

Detta välkomnas verkligen. Vad som nu också behövs är en nationell plan mot könsstympning. Det görs mycket på många håll i landet för att förhindra könsstympning på flickor och kvinnor men det finns ännu inget samlat grepp. Det får bli ett näst steg i arbetet mot våld mot flickor och kvinnor och för ett jämställt samhälle.


Felaktiga påståenden om budgeten

Det har spridits felaktiga uppgifter om Riksrevisionens granskning av budgeten. Dessa felaktigheter har SLA en ledare om den 2 december. Dels påstås det att regeringen har räknat fel och dels att statens budget saknar 50 miljarder. Båda dessa påståenden är självklart felaktiga, i själva verket går vi med överskott om 78 miljarder år 2020.

Riksrevisionen och regeringen räknar på olika saker. Regeringen räknar bara med de reformer som hittills är beslutade, Riksrevisionen gör en egen bedömning av vilken politik som kan komma att föras i kommande budgetar om man vill uppnå vissa mål. Det som alltså inte finns med i regeringens beräkning är all den politik som kommer att komma i kommande års budgetar, det skulle ju vara att föregripa framtida riksdagsbeslut. Ju fler budgetar som läggs med en socialdemokratisk finansminister desto mer pengar kommer att gå till att möta de ökade behoven i kommuner och landsting.

Det Riksrevisionen säger är att utgifterna i kommunsektorn kommer att öka framöver, deras bedömning är att kostnaderna ökar med 50 miljarder till 2020. Det går att diskutera exakt hur mycket kommunernas utgifter kommer att öka men att de kommer att öka är sant. Att behoven kommer att öka är dock inte samma sak som att det saknas pengar. Tvärtom är det faktiskt så att det prognostiserade överskottet för 2020 är 78 miljarder kronor, så det finns goda marginaler att satsa mer på välfärden framöver. Just för att vi ser de stora behov som finns i välfärden så har den här regeringen lagt om politiken. Skattesänkareran är över i svensk politik, nu är det dags att investera i välfärden. Regeringens största satsning i budgeten var 10 miljarder till välfärden och vi kommer att fortsätta att lägga fram förslag för att stärka skolan, vården och omsorgen - för att trygga den svenska modellen.

De offentliga finanserna har förbättrats väsentligt sedan Magdalena Andersson tog över som finansminister. Förra året hade vi ett överskott och Ekonomistyrningverkets senaste prognos tyder på att det kommer att bli så även i år. Att statsfinanserna förbättrats beror på tre saker. Sedan regeringen tillträdde har 120 000 fler ett jobb att gå till, det innebär ökade skatteintäkter. Vi har skapat kostnadskontroll i flera olika system och ser att trenden har vänt bland annat inom sjukförsäkringen. Slutligen har vi också fört en stram finanspolitik där vi ökat intäkterna och gjort hårda prioriteringar på utgiftssidan.


Fortfarande bedrövad

 

 

Igår hade vi debatt i Riksdagen om den offentliga upphandlingen. Det känns oerhört trist att de fem högerpartierna valde att låta lönedumpning få fortsätta.
Dessutom är jag ganska förbryllad över deras defensiva hållning i debatten. De verkar som om de inte riktigt förstått vad deras beslut innebär. Eller så har de förstått men vill inte låtsats om det. Kanske var det därför de inte ville ta debatt med ansvarig minister.

Endast centerns representant tog replik på Ardalan Shekarabi. De andra M, L, KD och SD hukade i bänkarna.
Men jag tog givetvis replik på dem och det verkade de djupt besvärade över. De talade om dålig stämning och ville inte svara på mina frågor om varför det är viktigare att betala böter till EU än att låta seriösa företag få konkurrera på lika villkor. Oskar Sjöstedt från SD vägrade svara på frågan varför de övergivit sitt löfte om att svenska löner ska gälla i Sverige. Han var dock tjurig över att ingen från regeringen förklarat för honom att dumpade löner innebär osund konkurrens och får som följd att seriösa småföretagare slås ut.
 
Debatten präglades tyvärr av rena felaktigheter av flera representanter från alla fem högerpartierna.

Flera av dem påstod t.ex att förslaget innebär krav på kollektivavtal. Det är inte sant. Företag utan kollektivavtal ska inte uteslutas från möjligheten att delta i en upphandling. Vad som föreslås i propositionen är att man ska ställa tre arbetsrättsliga villkor i ett upphandlingskontrakt, s.k. särskilda kontraktsvillkor.

Ett annat påstående som florerade under debatten var "att småföretagen kommer att uteslutas från att lägga anbud i offentliga upphandlingar" även det är fel.
Att inte alla företag kan inte delta i en offentlig upphandling finns det olika anledningar till. De kanske inte har kapacitet att leverera den mängd som efterfrågas. Fortsättningsvis ska upphandlare dela upp upphandlingar så att fler får chansen. De företag som saknar kollektivavtal måste däremot ha skäliga löner till sina anställda.
Ett tredje felaktigt påstående som användes helt fräckt var att "utstationerad arbetskraft undantas från reglerna om offentlig upphandling". Sanningen är den att i proposition står det att samma villkor ska ställas på inhemska och utstationerade arbetstagare (villkor som gäller lön, semester och arbetstid).

Påståendet att vi ska ställa högre krav på företag som anlitar svensk arbetskraft jämför med den som anlitar utländsk arbetskraft är direkt felaktigt. Läs själva om utstationering från sidan 834 i propositionen (sidan 120 i del 2).
En moderat var dock lite debattsugen han hoppade upp som siste talare och bönade och bad om att några skulle ta replik på honom. Dock var hans resonemang obegripligt. Dels att det inte går att låta kommunerna få möjlighet att ställa krav på försäkringar på arbetsplatserna för då skulle de ju ta den möjligheten......

Dessutom så sa han att han ville ha schysta villkor och lön att leva på men han kunde verkligen inte rösta för det eftersom det inte vara hans eget ansvar hur han skulle rösta. Han menade att det var regeringens fel att han röstade emot schysta villkor... Låter det för snurrigt att vara sant? Ja jag trodde inte mina öron när en person som står och skryter över lång erfarenhet och kunnighet ändå inte kan ta ansvar för sina egna handlingar.
En tar sig för pannan.

Bedrövligt är bara förnamnet. Men skam den som ger sig. Vi får kavla upp ärmarna och börja om. För vi kan inte ge oss.
Svenska löner, schysta villkor och sund konkurrens ska gälla i Sverige!


Debatt i Riksdagen om Schysta villkor

Idag har vi debatt om schysta villkor

Riksdagen röstar idag om en ny upphandlingslag. Regeringens förslag innebär att den offentliga sektorn måste ställa krav på att de företag som den anlitar ska ge sina anställda en lön att leva på och ha schysta villkor när det gäller arbetstid och semester.

Svenska arbetare och löntagare skulle alltså få förbättrade arbets- och levnadsvillkor. Seriösa företagare skulle ha en konkurrensfördel gentemot oseriösa. Ingen lönedumpning skulle heller ske med skattebetalarnas pengar. Alla som jobbar i Sverige ska ha en lön som går att leva på och inte riskera att skadas på jobbet.

Men det håller de borgerliga partierna inklusive SD inte med om. Idag tänker de stoppa nya regler som innebär att företag måste ha schyssta villkor för att få delta i offentliga upphandlingar.

Den offentliga sektorn i Sverige köper varje år in tjänster för cirka 600 miljarder kronor. Seriösa företag som har schysta villkor för sina anställda konkurreras ofta ut av företag som håller ner sina priser genom att pressa ner löner och arbetsmiljö till orimligt låga nivåer.

Det är oacceptabelt att skattepengar går till att dumpa av löner och villkor.
.
En effekt av att upphandlingsförslaget röstas ned är att utländska företag som har verksamhet i Sverige i till exempel byggbranschen får en konkurrensfördel jämfört med svenska företag som har schysta arbetsvillkor för sina anställda.

Vad har egentligen högerpartierna har emot lokalvårdare, taxichaufförer, lastbilschaufförer, hårt arbetande löntagare och seriösa svenska företag?
Effekterna av M, C, L, KD och SDs agerande är lätta att förutse. Lönedumpningen kommer att fortsätta.

När färdtjänsten upphandlades i Stockholm hade lönerna dumpats till 27 kronor i timmen som lägst, visade Sveriges radios granskning av taximarknaden förra året. När Skatteverket kontrollerade städbranschen låg de lägsta lönerna på 11 kronor i timmen.

Skattepengar används till att driva tillbaka yrkesgrupper och arbetstagare till lönenivåer som ingen kan leva på. Konsekvensen är att klyftorna i samhället vidgas och den sociala utsattheten ökar. Det är en lika omodern lösning som den är farlig för sammanhållningen i landet.

Schysta arbetsförhållanden är inte bara en fråga om villkor för löntagare. Det finns fortfarande många seriösa företagare som vill ta ansvar för sina anställda, men de blir färre för varje år. De har svårt att få ekonomin att gå ihop när de förlorar upphandlingar på grund av schysta villkor.


Sverige måste ha ett modernt, hållbart och rättvist arbetsliv. Det är viktigt med ordning och reda. Ett steg i rätt riktning är att arbeta för att svenska löner och villkor ska gälla för alla som jobbar i Sverige, oavsett om de arbetar för ett svenskt eller utländskt företag.

Idag röstar vi för att ställa krav på lön och arbetsmiljö i enlighet med kollektivavtal vid offentliga upphandlingar. Det gynnar arbetstagare och seriösa företag och är ett viktigt steg för att utveckla den svenska modellen.


Välkommen till Vara Arja Saijonmaa
Idag har vi glädjen att hälsa Arja Saijonmaa, UN women nationell kommitté Sveriges goodwill-ambassadör, välkommen till Skaraborg, närmare bestämt Vara.

Hon är här för att tillsammans med Rickard Söderberg dra igång årets julshow. 

Arja Saijonmaa har en imponerande bakgrund och har tillägnat stora delar av sitt liv till att arbeta för mänskliga rättigheter, vilket speglas i hennes utbredda politiska engagemang i såväl musik som i olika stiftelser. 

Arja tycker att få göra en insats åt FN är en ynnest! Hon har tidigare gjort många resor som flyktingambassadör för UNHCR och sett många  flyktingläger. 

Hon ser UN Women nationell kommitté Sverige som inspiration men i själva verket är det vi som blir inspirerade av henne.

Idag är det FNs dag mot mäns våld, den kallas även orangeday. Vi byggnader över hela världen lyses upp med orange. Vi kär oss i orange för att visa att vi vill få stopp på mäns våld.
35 procent av världens kvinnor har upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld. I vissa länder har uppemot 70 procent av kvinnorna utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld. Våldshandlingarna mot kvinnor och flickor är inte förekommer i samtliga samhällen världen över.

Våld mot kvinnor och flickor världen över är ett utbrett folkhälsoproblem, en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och utgör en global hälsofara. Effekterna av våldet varierar från omedelbara till långsiktiga fysiska, sexuella och psykiska konsekvenser för kvinnor och flickor. I alltför många fall leder det till att kvinnor och flickor mister sina liv. 

Orangeday syftar till att öka allmänhetens medvetenhet om problemet och öka politisk vilja och resurser för att förebygga och få ett slut på alla former av våld mot kvinnor och flickor i alla delar av världen. 25 november – den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. 

Ge en gåva, bli månadsgivare eller bli medlem i UN women
Läs mer på http://www.unwomen.se

Välkommen till Vara Arja Saijonmaa
Idag har vi glädjen att hälsa Arja Saijonmaa, UN women nationell kommitté Sveriges goodwill-ambassadör, välkommen till Skaraborg, närmare bestämt Vara.

Hon är här för att tillsammans med Rickard Söderberg dra igång årets julshow. 

Arja Saijonmaa har en imponerande bakgrund och har tillägnat stora delar av sitt liv till att arbeta för mänskliga rättigheter, vilket speglas i hennes utbredda politiska engagemang i såväl musik som i olika stiftelser. 

Arja tycker att få göra en insats åt FN är en ynnest! Hon har tidigare gjort många resor som flyktingambassadör för UNHCR och sett många  flyktingläger. 

Hon ser UN Women nationell kommitté Sverige som inspiration men i själva verket är det vi som blir inspirerade av henne.

Idag är det FNs dag mot mäns våld, den kallas även orangeday. Vi byggnader över hela världen lyses upp med orange. Vi kär oss i orange för att visa att vi vill få stopp på mäns våld.
35 procent av världens kvinnor har upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld. I vissa länder har uppemot 70 procent av kvinnorna utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld. Våldshandlingarna mot kvinnor och flickor är inte förekommer i samtliga samhällen världen över.

Våld mot kvinnor och flickor världen över är ett utbrett folkhälsoproblem, en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och utgör en global hälsofara. Effekterna av våldet varierar från omedelbara till långsiktiga fysiska, sexuella och psykiska konsekvenser för kvinnor och flickor. I alltför många fall leder det till att kvinnor och flickor mister sina liv. 

Orangeday syftar till att öka allmänhetens medvetenhet om problemet och öka politisk vilja och resurser för att förebygga och få ett slut på alla former av våld mot kvinnor och flickor i alla delar av världen. 25 november – den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. 

Ge en gåva, bli månadsgivare eller bli medlem i UN women
Läs mer på http://www.unwomen.se

Högern stödjer oseriösa företag

 

 

Idag är jag riktigt bedrövad över att M,L,C,Kd och SD gör gemensam sak i finansutskottet och röstar ner förslaget om schysta villkor vid offentlig upphandling. Sverige blir därmed ensamma i Norden med att använda skattebetalarnas pengar till att dumpa löner och därmed slå ut seriösa företag. Det är inte lite pengar, det handlar om 600 000 miljarder som används i den offentliga upphandlingen.

 

Det är ändå mycket märkligt att högerpartierna som påstår sig vurma för små och mindre företag när de får chansen faktiskt stjälper dem istället för hjälper dem. För i praktiken blir det företag som lägger anbud på där arbetarna ska ha 30 kr i timmen som vinner anbuden.

 

I Sverige ska alla som jobbar och gör rätt för sig ha en lön som går att leva på och inte riskera att skadas fysiskt eller psykiskt. De allra flesta i Sverige ser detta som en självklarhet och en grundpelare i den svenska arbetsmarknadsmodellen.

I dag på finansutskottet blev det tydligt att M,L,C,Kd och SD, dvs de fem högerpartierna, säger nej till regeringens förslag om krav på schyssta villkor i företag som vill erbjuda sina tjänster till den offentliga sektorn för att få betalt med skattepengar.

 

När prispress går före anständiga arbetsförhållanden blir det omöjligt för seriösa företag på marknaden att konkurrera när den offentliga sektorn köper in tjänster. Företag som har schyssta villkor för sina anställda hindras från att erbjuda sina tjänster och kan därmed inte skapa jobb med rimliga villkor.

 

Istället får städare jobba för företag med lägre lön och sämre villkor. Heltider blir deltider eller timanställningar, det blir ännu fler delade turer och svårare att försörja sig på sitt jobb. Detta är inget annat än skattefinansierad lönedumpning. Det är oacceptabelt. I Sverige måste den offentliga sektorn erbjuda rimliga villkor för alla som jobbar.

 

Den svenska modellen bygger på förtroende mellan arbetsgivare och anställda. Det finns fortfarande många seriösa företagare inom branschen som vill ta ansvar för sina anställda, men de blir färre.

 

Den 30 november fattar vi beslut i Sveriges riksdag om svenska skattepengar ska fortsätta finansiera lönedumpning och oseriösa arbetsgivare eller inte.

 

Vi får hoppas att det blir ett majoritetsbeslut för schyssta villkor vid offentlig upphandling.


Makt, mål och myndighetFeministisk politik för en jämställd framtid samt en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Så presenteras regeringens jämställdhetsskrivelse. Regeringen inrättar en ny myndighet som ska bidra till en strategisk sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. 

Hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål ska hejdas. Myndigheter (inklusive universitet och högskolor) ska jämställdhetintegrera sina verksamheter.

Regeringen inför två nya delmål, jämställd utbildning och jämställd hälsa, för att ge dessa områden större utrymme i jämställdhetspolitiken.

1. Fokus på mäns delaktighet och ansvar, för mig betyder det ett ökat engagemang för att fler män ska signera sig för Heforshe 

För förverkligandet av ett jämställt samhället är mäns delaktighet en förutsättning. Regeringen ska stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män och pojkar, bland annat vad gäller våldsprevention, hälsa och föräldrapenningsuttag.

2. Strategisk, sammanhållen och långsiktig myndighetsstyrning
Regeringen ska analysera myndigheters instruktioner för att stärka kraven på och styrningen av jämställdhetsintegrering.

I skrivelsen ingår en tioårig nationell strategi som omfattar mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. För att stärka förutsättningarna att nå det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra kommer regeringen särskilt att fokusera på förebyggande insatser.

Jag förutsätter att en nollvison införs mot mäns våld mot kvinnor.

När Åsa Regner, Morgan Johansson och Gustaf Fridolin presenterade skrivelsen framkom att  utbildningar för yrken som möter våldutövare och våldsutsatta ska utformas så att kunskaper om hur våld kan upptäckas och förebyggs.

Hedersrelaterade brott är oacceptabla. Fler brott måste upptäckas och mer måste göras för att lagföra gärningsmännen. Det måste vara tydligt att samhället ser mycket allvarligt på dessa brott. Därför ska en utredning se över möjligheterna att införa hedersmotiv som en särskild straffskärpningsgrund.

 De könsstrukturer och normer som hämmar tjejer och killar måste uppmärksammas och brytas, ungas självkänsla och självförtroende måste stärkas  för att kunna förbättra skolresultaten. Det är grunden för regeringens stora investeringar i elevhälsa, specialpedagogiskt stöd och studie- och yrkesvägledning.


 

Taxi Stocholm är för schysta villkor


I kväll var finansutskottet ledamöter inbjudna till Taxi Stocholm för de hade sett fram emot en bättre lagstiftning inom den offentliga upphandlingen. Idag kan Taxi Stockholm inte vinna några upphandlingar på färdtjänst, skolresor eller sjukresor mm eftersom andra taxibolag dumpar sina anställdas löner och försämrar deras anställningsvillkor. 

Det är hög tid att sätta stopp för möjligheten att upphandlingar vinns genom att ha låga löner, dåliga arbetsvillkor eller skadlig arbetsmiljö. 

Regeringen lagt fram ett lagförslag som skulle ge kommuner, landsting och myndigheter möjligheter att ställa större krav på villkoren för de anställda i de offentliga upphandlingarna.

Det lagförslaget kommer tyvärr röstas ner i riksdagen av en enad opposition bestående av M, L, Kd, C och SD - som därmed effektivt förhindrar den politik som ger alla arbetstagare i Sverige en grundläggande trygghet på arbetsmarknaden och försäkrar oss om att skatten vi betalar också går till att upprätthålla den svenska modellen.

27 kronor i timmen för att köra våra äldre från vårdcentralen till hemmet. Tyvärr är det den verklighet som uppstått i kölvattnet av lägstaprisupphandling och bristande respekt för schyssta villkor på svensk arbetsmarknad. 


Den 30 november röstar riksdagen om förslaget på ny upphandlingslag. Den innebär i sak att det blir obligatoriskt att ställa krav på en lön att leva på och schyssta villkor vad gäller arbetstid och semester.  
Svenska arbetare och löntagare skulle uppleva en förbättring i arbets- och levnadsvillkor. Seriösa företagare skulle ges en konkurrensfördel gentemot de oseriösa. Ingen lönedumpning ska få ske med skattebetalarnas pengar. 


Ambitionsnivån från vår sida kommer aldrig vara lägre än att svenska löner och villkor ska gälla för alla som jobbar i Sverige. Det är så vi bygger vårt land starkare och utvecklar den svenska modellen. Regeringen kommer inte att backa från detta. 


 

Kärnvapenfri värld

Sverige röstade ja i FN:s generalförsamling till att inleda en process för att förbjuda kärnvapen. Med tanke på den oro vi känner i vår omvärld borde det vara självklart för alla. Inte minst med tanke på vilka som har ansvar för att knappa igång ett kärnvapenkrig i USA och i Ryssland. Men det har lett till flera debatter i riksdagen där företrädare från M och L tycker det är viktigare med Natomedlemskap än en kärnvapenfri värld - en märklig logik. 

Detta sätter fingret på en av de stora nackdelarna med ett eventuellt Natomedlemskap, nämligen relationen till kärnvapen. Om FN-resolutionens intentioner blir verklighet skulle vi ju komma åt Putins missiler i Kaliningrad. 
Kärnvapnen har inte blivit färre. Kärnvapnen har inte blivit mindre farliga. Om något land skulle använda sina vapen, avsiktligt eller oavsiktligt, skulle det få förödande konsekvenser som ingen idag kan överblicka. 

Under flera år efter kalla krigets slut gjordes betydande framsteg i nedrustningsarbetet. Men sedan några år tillbaka har utvecklingen avstannat. Cirka 16 000 stridsspetsar kvarstår, 90 procent av dem är ryska och amerikanska. I ett försämrat säkerhetspolitiskt klimat innebär status quo på nedrustningsområdet ökade risker för alla. Världen måste återigen ta sig samman och påbörja processer för nedrustning och avspänning. 

Sveriges besked om att rösta ja till resolutionen kom efter en lång beredningsprocess. Utrikesminister Margot Wallström var tydlig när beskedet väl kom och underströk att Sverige självklart skulle rösta ja.
Det är tuffa förhandlingar som väntar i vår och Sverige får inte låta sig tystas av kärnvapenstater. Nedrustning och människors säkerhet måste komma först.
Att Sveriges regering stödjer det initiativ till arbete för ett framtida förbud mot kärnvapen är oerhört bra och mycket välkommet. 
Sverige har alltid varit en tydlig röst för fred och nedrustning och ska så fortsätta att vara. Förbättra cancervårdenVi känner nog alla någon som antingen själv eller i familj och vänkrets har drabbats av cancer. Det är en av våra stora folksjukdomar, och det står högt på agendan för oss socialdemokrater att förbättra cancervården. Mycket har hänt, som att fler idag överlever cancer än tidigare. Men vi kan självklart inte vara nöjda. Det finns enorm mycket kvar att göra.
Därför satsar vi två miljarder kronor på att förbättra cancervården och se till att den som är patient inte ska behöva vänta på vården. Det sker till stor del genom att ett arbetsätt som kallas för standardiserade vårdförlopp. Det handlar enkelt uttryckt om att du som patient får reda på vad som behöver göras från det att misstanke om cancer uppstår, till att eventuell cancer bekräftas, och sedan till dess att behandlingen startar. Du får också reda på hur många dagar det ska ta mellan varje moment i vårdkedjan. Det blir enklare för dig som patient, och du kan snabbare få behandling. 
En av de cancerformer som drabbar flest, där det också finns ett nationellt screeningprogram för att upptäcka cancern, är bröstcancer. Ungefär 8000 – främst kvinnor – drabbas varje år. Genom att ta bort avgiften kan vi få fler att screena sig. Därför är sedan den 1:e juli screeningprogrammet för mammografi avgiftsfritt i hela landet. Genom att upptäcka cancern tidigt, kan man också behandla den snabbare och bättre. 
Dessutom är det viktigt att stärka hälso- och sjukvården i stort, det är viktigare än stora skattesänkningar. Därför införs fler utbildningsplatser för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. De tio välfärdsmiljarder som nästa år tillförs kommuner och landsting/regioner stärker skolan, vården och omsorgen.
På så sätt vänder vi Sverige åt rätt håll igen.

Investera för framtiden

Rätt investeringar i infrastruktur bygger Sverige starkt och hållbart för framtiden. Nu fortsätter vi vårt samhällsbygge. I regeringens infrastrukturproposition för nästa planperiod 2018-2029 vill vi därför öka de ekonomiska ramarna med drygt 100 miljarder. Det behövs för att kunna göra kraftfulla förstärkningar av drift och underhåll av järnvägen liksom insatser för vägnätet. Det ger också möjligheter till välbehövliga utbyggnader. 
 Tågen ska gå i tid, det har de inte gjort på länge. Därför har regeringen ökat det anslaget till järnvägsunderhåll med hela 1,34 miljarder per år 2016-2018. Just nu görs bl.a enorma investeringar på Västra Stambanan. http://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/upprustning-jarnvagsstrackan-stockholm--goteborg/
I infrastrukturpropositionen ökas anslaget över planperioden till drift- och underhåll av järnvägen kraftigt. För att så snabbt som möjligt få effekt av satsningen avses ökningen vara relativt större tidigt under planperioden. Även medel till drift och underhåll av vägnätet ökar.
Utveckling av statens infrastruktur är också en viktig del i att skapa goda förutsättningar för ökat bostadsbyggande. Dagens bostadsbrist hämmar tillväxten och minskar rörligheten på arbetsmarknaden Det här är en potential för ökat bostadsbyggande som samhället framöver behöver utnyttja bättre.
Sverige är en stark industrination där industrin, inklusive de industrinära tjänsteföretagen, skapar närmare en miljon jobb och står för större delen av landets export. Regeringens ambition är att en större andel av de långväga godstransporterna går på järnväg och via sjöfart än i dag.  
Den svenska modellen bygger på att samverkan och samarbete. Vi vill se ett Sverige som håller ihop och utvecklas. Därför investerar vi innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling. Så bygger vi välfungerande infrastruktur för framtiden. 
 

Hat och hot ska inte få styra framtiden.
Världen har vaknat upp till en ny amerikansk president, ytterligare en man ska styra ett av våra största ekonomier som dessutom är en kärnvapenmakt.  Den känslan som många i USA känner måste tas på allvar. De stora klyftorna som finns där, den fattigdom som finns där och den ilska mot etablissemanget är allvarligt. 

I USA finns också ett mycket utbrett politikerförakt. Det är tragiskt på det sättet att det ger luft under vingarna till de som vill utnyttja främlingsfientlighet genom att håna och hota.

Även jämställdheten har fått sig en törn. Vi som hade velat ha både en kvinna till FNs generalsekretare och en kvinna som president i USA får känna oss besegrade. De manliga värdena väger tyngre och mansstrukturerna ligger djupt rotat i de flesta samhällen och länder. 

Jag vill och ska fortsätta jobba mot orättvisor för mänskliga rättigheter vilket också innebär jämställdhet. Vi måste vända orättvisorna i världen så att människor känner sig rättvis behandlade och får samma chanser att leva sitt liv.

Vi måste vända sorgen och orättvisorna och jobba för långsiktigt hållbara lösningar. Fortsätta bekämpa våld, utanförskap och klimathot för en mer jämställd och fredlig värld  


Använd skattepengarna till det de är tillför

De skattemedel som vi alla betalar in till offentliga verksamhet ska användas och stanna där. För detta finns det en klar majoritet bland Sveriges befolkning. På senare år har vi kunnat se annan utveckling. Ett antal stora så kallade välfärdsföretag har etablerat sig inom såväl skola som omsorg och sjukvård. De plockar ut stora vinster ur vår skattefinansierade verksamhet och en del av dem väljer att sedan föra dessa medel ut ur landet till olika skatteparadis.

På tisdagen presenterades Välfärdsutredningen som bland annat utrett vinster i välfärden. Utredningen är omfattande och behandlar olika saker. Den fråga som kommer att diskuteras mest är förslaget till begränsning av hur stora vinster företag som driver verksamhet som finansieras via offentliga medel ska kunna ta ut.

Regeringen vill vidta kraftfulla åtgärder för att begränsa vinster inom privat driven skola, vård och omsorg. Skattemedel ska gå dit de är avsedda. Ett vinsttak skulle innebära att miljardbelopp som idag går till så kallade övervinster istället används till att anställa fler lärare, undersköterskor eller annan välfärdspersonal.

Det är främst stora bolag som satt uttag av övervinster i system. De finns dessutom noterade på börsen och har aktieägarnas avkastningskrav som en piska på ryggen. De mindre lokala företag som idag verkar inom främst omsorgssektorn har ofta inte en verksamhet som ger dessa vinster. De har dessutom en större vilja att återinvestera i verksamheten. 

Vi har också kunnat se avarter av privat verksamhet främst på skolområdet. Samtidigt som skolor har elever som inte klarar målen så plockar ägarna ut hundratals miljoner i vinst. Sverige är idag det enda land i världen som tillåter vinstdrivande verksamhet på skolområdet! Inte ens i USA får man ha denna skolform.

Det är bra att regeringen nu tagit tag i frågan. Utredningen ska nu ut på remiss och samtal kommer att föras mellan partier i riksdagen. Därefter kommer konkreta förslag att presenteras för riksdagen.


Tidigare inlägg Nyare inlägg
RSS 2.0