Barnperspektiv i en modern föräldraförsäkring

  Barns rätt till trygga uppväxtförhållande är central när vi utformar familjepolitiken som helhet och föräldraförsäkringen i synnerhet. Principen om barnets bästa är vägledande.

Vi vill se en mer jämställd arbetsmarknad och ett mer jämställt privatliv där föräldrar i större utsträckning delar på det obetalda arbetet. Vi vill se att barn har lika rätt till sina föräldrar, oavsett ställning på arbetsmarknaden eller familjekonstellation.

   Det behövs en ökad jämställdhet. Vi behöver en jämn fördelning av föräldrapenning och föräldraledighet och fler reserverade månader.

      Det behövs en modern arbetsmarknadförsäkring för dagens familjekonstellationer. Ett modert arbetsliv innebär möjligheten och i bland svårigheter att ta ut föräldraledighet, det behöver ses över precis som för särskilt sätta fokus på företagares och studenters villkor.

         En modern försäkring ska klara dagens familjekonstellationer

            En tydlig försäkring som är  lätt att använda. Målet är att det ska bli lättare att planera livet och ledigheten med föräldrapenning och att se i vilka situationer under ett barns liv som föräldraförsäkringen kan göra det lättare att förena ett jämställt föräldraskap med arbete.               Digitalt först               Det gläder mig att regeringen ger förutsättningar för smarta digitala lösningar för ett mer klimat­smart samhälle, fler jobb, fler bostäder och ett Sverige som håller ihop. 
               Det är både välkommet och nödvändigt.
                
               Den tekniska utvecklingen går fort men mycket tyder på att den kommer att gå ännu snabbare framöver. I Sverige har vi en digitalmognad, vi tar lätt till oss ny teknik. Utnyttjar möjligheterna som det ger i skolan, i arbetslivet, inom hemsjukvård och It-Medicin. 

               Men vi blir otåliga när det inte fungerar. Vi förväntar oss snabba mobila uppkopplingar i hela landet, där vi bor, arbetar och spenderar större delen av vår fritid. Det är inga omöjliga krav.

               I dag är det naturligt för både medborgare och företag att förvänta sig både en effektiv digital kontakt med myndigheterna såväl som att myndigheterna ska erbjuda digitala lösningar för olika livsshändelser.
               "Digitalt först" – för en digital förnyelse av det offentliga Sverige. Att tänka digitalt först innebär att vi blir ett smartare och mer hållbart Sverige, som drar nytta av digitaliseringens möjligheter och som håller ihop hela landet.

               Sverige ska vara bäst på att tillvarata digitaliseringens möjligheter och att vi ska befästa vår position som en av de ledande it-nationerna i världen. Våra myndigheter, kommuner och landsting ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att skapa en enklare vardag för privatpersoner och företag, ett mer klimat­smart samhälle, fler jobb och fler bostäder.
                
               Tillsammans så ska vi bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Nu kraftsamlar vi på "Digitalt först".


               Leverans på jobblöftena

                

                

               Det var både intressant och välgörande att lyssna på lördagens Ekointervju med Ylva Johansson. Extra kul är det förstås nu när den socialdemokratiskt ledda regeringen har genomfört en rad reformer av arbetsmarknaden. Arbetslösheten sjunker för både äldre och yngre.

               – I valrörelsen lovade vi att vända utvecklingen med arbetslösheten och se till att Sverige kommer i jobb igen. Senaste arbetskraftsundersökningen vittnar om en mycket positiv trend med 69 000 fler sysselsatta i december 2015 jämfört med året innan, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

                

               När Socialdemokraterna gick till val 2014 var ungdomsarbetslösheten så hög att vi fick bidrag från EU för att få hjälp med att sänka ungdomsarbetslösheten. Moderaterna varnade att ungdomsjobb skulle försvinna när vi återställde arbetsgivarvgiften för unga.  Andelen unga arbetslösa sjunker kraftigt och i slutet av  2015 hade ungdomsarbetslösheten minskat med 3,2 procentenheter jämfört med året innan. Då fick vi höra av den samlade borgerligheten att ungdomar borde ha lägre lön. Nu när ungdomsarbetslösheten sjunker får vi istället höra att det är nyalända som ska ha lägre löner.

                

               Den 1 februari avslutades äntligen anvisningarna till fas 3. Socialdemokraterna har kraftigt kritiserat fas 3 för att vara en återvändsgränd där man som deltagare inte får tillgång till en rad insatser med jobbfokus. Regeringen lovade att avskaffa fas 3 och nu är vi äntligen framme att se till att det blir på riktigt. Men det kvarstår en rad utmaningar:

                

               Den moderatledda regeringen genomförde en systematisk nedrustning inom arbetsmiljöområdet. Staten drogs sig tillbaka och avsade sig ansvar för arbetsmiljöpolitiken. Arbetslivsinstitutet lades ner. Idag ser vi resultatet av den gamla regeringens politik med ökad sjukfrånvaro och fler som mår dåligt av sitt arbete.

                

               För att vända utvecklingen presenterar regeringen en ny arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet. Strategin, som ska gälla för perioden 2016–2020. Den innehåller både den övergripande inriktningen för politiken samt konkreta åtgärder inom tre prioriterade områden:

                

               Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor

               Inget annat än en nollvision kan gälla för dödsfall i arbetet. Arbetsmiljöverket får nu, tillsammans med andra berörda myndigheter, i uppdrag att lämna förslag på olycksförebyggande åtgärder för arbetstagare som arbetar på och vid väg.

                

               Inom delar av arbetsmarknaden suddas gränsen mellan arbetsliv och privatliv ut. Arbetsmiljöverket får nu i uppdrag att, i samråd med arbetsmarknadens parter, ta fram en vägledning om arbetsmiljöutmaningar i anknytning till ett gränslöst arbetsliv.

                

               Det känns befriande med en sådan handlingskraftig arbetsmarknadsminister


               centern vill sänka din lön

                

               Centern använder flyktingar för att angripa löntagarnas rättigheter. Det står klart sedan Annie Lööf inledningstalat på kommundagarna i Karlstad. ¨

                

               De som vill sänka löner har aldrig tvingats svara på vilka jobb det ska gälla, hur de ska sänkas och hur mycket. Nu säger Annie Lööf att lönerna ska sänkas rejält för de som kommer från andra länder. Det är fruktansvärt diskriminerande att sätta löner utifrån etnicitet.

                

               Men det är inte möjligt att sänka lönerna för en grupp i samhället utan att det också innebär sänkta löner för många fler. Eller menar Annie Lööf på allvar att hon ska titta på vitheten innan hon sätter lönen? Nej det tror jag inte, jag tror hon vill sänka lönen även för infödda.

                

               Nu är det som tur är inte politiker som sätter löner i Sverige. Det är arbetsmarknadens parter. Men Annie Lööf vill underlätta för Svensk Näringsliv att driva frågan och att försämra styrkan hos fackförbunden.

                

               Borgerligheten vill alltid öka löneskillnaderna, sänka lönerna och försämra villkoren.

                

               Det krävs inte lägre löner för att de många nyanlända som kommit till Sverige snabbt ska kunna komma i arbete, det krävs språkutbildning, validering och matchning. Vi har hört det där så många gånger, att vi ska tvingas försämra välfärden och sänka lönerna. När globaliseringsdiskussionen tog fart för många år sedan var det många som sa att lönerna måste sänkas i Sverige. Det stämde inte då och gör det inte i dag.

                

               Det är satsningar på utbildning och praktik som krävs – utöver de lönesubventioner som redan finns i vissa branscher. Det finns en mängd stöd från arbetsförmedlingen till de arbetsgivare som anställer nyanlända och invandrare.

                

               Gå inte på Annies tal om att det inte gäller din lön.


               Ordning och reda på vägarna

                

                

                

               I morgon ska jag träffa Transportarbetareförbundet i Västra Skaraborg. Vi har jobbat mycket tillsammans bl.a. om schysta villkor på vägarna  det ska bli intressant att träffa dessa transportarbetare, de brukar ha väldigt mycket åsikter om sakernas tillstånd.

               Ett av de första besluten som den socialdemokratiska ledda regeringen var tuffare tag mot den oseriösa trafiken. Sedan ett år tillbaka får utländska åkerier som kör otillåtna inrikestransporter betala sanktionsavgift på 40 000 kronor.  Nu konstaterar Transportstyrelsen att det arbete som gjorts för att komma åt de olagliga transporterna har haft effekt.

               Utländska godstransporter har rätt att utföra tre inrikes transporter inom loppet av en vecka. Detta kallas för cabotage och syftet är att minska antal tomma lastbilstransporter. Men detta kan och har missbrukats under åren. Utländska godstransportföretag har fortsatt att köra i Sverige och har därmed brutit mot cabotagereglerna. För att råda bot på detta skärpte vi reglerna den 1 mars 2015. Då infördes möjligheten för Polismyndigheten att ta ut en sanktionsavgift vid en vägkontroll om det visar sig att föraren inte kan visa att denne utför en cabotagetransport. Sanktionsavgiften 40 000 kronor överprövas därefter av Transportstyrelsen som tar beslut i frågan när alla handlingar har kommit in.

               Den ökade kontrollen och sanktionsavgifterna har haft en avskräckande effekt enligt Transportstyrelsen.

               Samarbetet med Polismyndigheten har fungerat väl och handläggningstiderna blir korta tack vare att överprövningen görs via telefon. I de allra flesta fall har de utländska transportföretagen betalat förskott. Detta har genererat en sammanlagd summa på 2,4 miljoner i sanktionsavgifter

                När det gäller trafikpoliser så är ansvarig minister väl insatt i frågan och förhoppningsvis kommer det att bli bättre när den nya organisationen har hunnit sätta sig. . Ett problem som finns är att varje region beslutar hur trafikpoliserna ska användas. En del regioner använder trafikpolisen i sk ”vanliga” ärenden vilket då uppenbart försvagar trafikpolisen som helhet. Det är svårt att rekrytera trafikpoliser då lokalpolisen inte vill släppa folk till trafikpolisen. Så trafikpolisen är med andra ord under hårt tryck.

                

               Det pågår fortfarande mycket fusk ute på vägarna. Men polisen själva säger att de är nöjda med att få större befogenheter. De nya har reglerna haft en avskräckande effekt. Vi ska ständigt ligga i framkant i arbetet inom EU och tänja gränserna så mycket som det går när det gäller straff/sanktioner för de som bryter mot cabotagereglerna.


               Det går bra för Sverige               Allt fler unga och 55+are har möjligheten att gå till jobbet och tillväxten är högre än vad den varit på flera år. Just nu har vi möte med Unionen och arbetsmarknadsutskottets ordförande Raimo Pärsinen  beskriver om draget på arbetsmarknaden. Med en tillväxt som är den fjärde bästa i EU tillsammans med ökad sysselsättning och sjunkande arbetslöshet är vi stolta men inte nöjda. Självklart ska vi inte blunda för utmaningar, psykosociala hälsan är en sådan utmaning.

               Det är glädjande att företag meddelar att framtiden är ljusare än på länge och att fler nyrekryteringar planeras. Det är också bra drag i industrin, något som ger möjligheter om vi tar tillvara framgången på bästa sätt. Bankerna är också possitiva och förvånade över att en expansiv finanspolitik fungerar. 

               Politik gör skillnad och vi behöver fortsätta investera i det som bygger Sverige starkt. Det går framåt och regeringen har faktiskt börjat resan till ett bättre Sverige. Bland annat ökas nu stödet till svenska exportföretag, en bättre finansiering av innovativa och växande företag införs och väg- och järnvägsunderhållet stärks.

               I en föränderlig arbetsmarknad med ökade kompetenskrav är det av största vikt att det finns möjligheter till utbildning, att pendla till ett arbete eller skaffa en bostad i närheten av sitt jobb. Det ska bli enklare, snabbare och billigare att bygga bostäder. Tillsammans med investeringar på sammanlagd 5,5 miljarder för fler bostäder, snabbare byggande och bättre boende. Redan i år förväntas bostadsbyggandet vara det högsta sedan början på 1990-talet, men det behövs byggas ännu mer. 

               Utbildning är grunden för människors frihet. Skolresultatens negativa trend ser äntligen ut att ha börjat ebba ut. Det finns nu många arbetsgivare med stora anställningsbehov, inte minst industrin. Vi har aldrig haft så många lediga jobb i svensk ekonomi som nu, över 80 000 arbeten. Matchningsproblematiken måste lösas och regeringen investerar därför i över 50 000 nya utbildningsmöjligheter under 2016. Därtill omkring 25 snabbspår för nyanlända för att ta tillvara på utbildning och erfarenhet inom yrken där det råder brist på arbetskraft.

               Många utmaningar kvarstår, inte minst när de gäller arbetsmarknaden och bristen på framtidstro och jämlikhet. Klart är att för att hela samhället ska kunna fungera i framtiden behövs fler investeringar i alla områden som bygger Sverige starkt. 
               Idag röstade vi om gratis glasögon för barn                De sociala och ekonomiska skillnaderna ökar i Sverige och ojämlikheten slår hårt mot många barnfamiljer. Åtta år av försämringar inom a-kassa och sjukförsäkring, sjunkande skolresultat, ökande arbetslöshet och ofinansierade skattesänkningar är starkt bidragande orsaker. I mitten av 2000-talet påtalade också barnhjälpsorganisationen Majblomman ett ökande antal ansökningar om bidrag till glasögon.
               Därför var det glädjande idag när vi i Riksdagen beslutade att barn mellan 8 och 19 år, oavsett vilket landsting de bor i, ska kunna få bidrag för glasögon eller linser.
               Ungefär 13 procent av barn och unga i åldern 8 till 19 år är i behov av glasögon eller linser. Alla landsting ger redan bidrag till glasögon eller linser till barn i åldern 0–7 år. Men få landsting ger däremot bidrag till barn och unga över 8 år. Subventionsgraderna varierar dessutom mellan de landsting som gör det.
               Syftet med reformen är att möjliggöra för flickor och pojkar, oavsett bakgrund eller funktionsförmåga, att kunna delta på egna villkor i såväl skola som på fritiden. Det bidrar till att barn och unga kan leva och växa upp under goda förhållanden.
               Särskilt viktigt är det för de cirka 50 000 barn som lever i hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd. För familjer med låga inkomster, där ensamstående kvinnor med barn är en stor grupp, kan ett par glasögon vara en stor kostnad. När vi dessutom höjer underhållsstödet för ensamstående föräldrar leder det till minskade ekonomiska klyftor och även en positiv inverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män.

               Mot det står ytterligare skattesänkningar. Det är fel väg att gå.

               Hinder för människors delaktighet i samhället ska rivas. Det gäller också barn och ungas möjlighet att delta i skolan och sin fritid. Det är helt enkelt en fråga om jämlikhet och rättvisa.


               Stoppa lynch-mobbar och andra mörka krafter               Innan mörkret fallet: ska 30-talet hinna i kapp oss? Skriver Björn Elmbrant om det politiska läget under 1920-talets slut och början av 1930-talet. Nazisternas väg till makten i Tyskland och socialdemokratins och fackföreningsrörelsens totala oförmåga att stoppa dem är skrämmande. 
               Då genomförde socialdemokraterna i Sverige en krispolitik som lade grunden för folkhemmet. Det var genom förhandlingar med Bondeförbundet, dåvarande Centerpartiet, som den svenska demokratin kunde räddas. 
               När jag var aktiv i SSU i Lidköping fick jag höra talas om hur arbetarrörelsen handgripligen stoppade Nazister som ville genomföra möten på torget Lidköping. Säkert finns det liknande berättelser om hjältar på 30-talet runt omkring i Sverige. Vardagshjältar som ville ha kvar och utveckla demokratin och folkhemmet. 

               Nu finns många oroväckande likheter med det som skedde på 30-talet. Vi måste vakna upp och ta fajten. Inte gå i fällan som helgens Lynch-mobb.
               Stefan Sjödin skriver på Facebook att han ser gamla vänner som vill utestänga ”invandrare för att värna kvinnors rättigheter. Han påminner om att vissa vädrar sina åsikter genom att dela inlägg av lösryckta citat om bråk på asylboenden. 
               Dela inte lösryckta fragment som bara bidrar till polarisering och ondska. 
               • Bråk på asylboenden förekommer. Liksom på svenska skolor! Liksom i svenska familjer. Hot och våld på asylboenden är problem som måste tas på allvar och hanteras – men dela inte den typen av nyheter för att splittra och demonisera. Gå inte i den fällan! 
               • Det här är en tid för att inkludera och hjälpas åt! Inte att utestänga. Inte att låta rädsla styra.  
               Engagera dig om du vill, och formulera dina åsikter som du vill, men försök att behålla din humanism och nyfikenhet". Så långt Stefan Sjödin.

               Ingen kan göra allt, alla kan göra något. Du och jag kan stå upp för alla människors lika värde, för jämställdhet, solidaritet. Vi kan säga stopp till fascistiskta lynchmobbar som påstår att de skyddar kvinnor. Vi är #inteerkvinna, vi vill inte bli "skyddade" av ku klux klan liknande nazister som skrämmer oss.  Dags att sätta stopp.


               Du blir inte frisk för att du blir fattigare                I Sverige har 107 490 drabbats av de hårda kalla regler som den gamla regeringen tryckte igenom med applåder i Riksdagen 2008. Fler än 10 000 personer har utförsäkrats två gånger och under det senaste halvåret har många tvingats lämna ersättningen en tredje gång. Bakom varje siffra finns en människa, ofta en kvinna i ett kontaktnära yrke. En socialsekreterare, lärare eller sjuksköterska. En mamma, syster eller dotter. 
               Den borgerliga utförsäkringspolitiken var både inhuman och ineffektiv och redan nu vill Moderaterna återinföra den bortre parentesen. Men sjuka blir inte friskare för att de blir fattigare. Den bortre tidsgränsen har orsakat stress och lidande för människor. Därför tas den nu bort.
               Efter valet 2014 tog regeringen över en sjukfrånvaro som hade ökat med över 50 procent under den föregående mandatperioden, och som enligt prognosen fortsätter att öka. Det är negativ för alla inblandade: för vår samhällsekonomi och de reformer vi vill göra i välfärden, för arbetsgivaren som förlorar kvalificerade medarbetare till sjukdom och för den drabbade individen som blir sjuk. För oss socialdemokrater är det självklart att alla som kan ska arbeta. Det är lika självklart att den som är sjuk ska ha tillgång till en trygg försäkring som ger rätt till snabb rehabilitering och ekonomisk trygghet. Ingen ska behöva gå från hus och hem för att man haft oturen att bli sjuk.
               Utvecklingen med den ökande ohälsan och de stigande sjuktalen är en av regeringens mest prioriterade utmaningar. Därför har regeringen satt upp ett ambitiöst mål. Sjukpenningtalet ska vara maximalt 9 dagar år 2020. Målet motsvarar 14 miljarder i lägre utgifter och 70 000 färre sjukskrivna jämfört med Försäkringskassans senaste prognos. Det är 70 000 människor som inte behöver bli sjuka. Det är 14 miljarder som i stället kan investeras i jobb, skola och välfärd.
               För att lyckas nå målet har regeringen tagit fram ett brett åtgärdsprogram i sju delar som fokuserar på förebyggande åtgärder, insatser under sjukfallet och stöd tillbaka till jobb. Det handlar om att ge hälso- och sjukvården bättre möjligheter att stötta de som blir sjuka, att hjälpa arbetsgivare i det förebyggande och rehabiliterande arbetet och att ge Försäkringskassan förutsättningar att göra sina prövningar så att insatser kan göras i rätt tid. Ingen aktör kan klara det här på egen hand utan alla inblandade aktörer måste kraftsamla tillsammans.
               Vi socialdemokrater väljer att lägga pengar på insatser som vi vet ger resultat. För att på riktigt komma tillrätta med sjukfrånvaron behöver vi vara långsiktiga och fokusera på förebyggande arbete och rehabilitering så att människor kan komma tillbaka i arbete. 

               10 steg i riktning för en jämställd värld
               Sveriges första feministiska regering har satt fokus på jämställdhet och prioriterar frågan inom alla områden. Det är både moraliskt rätt och ekonomiskt smart. 

               Här är 10 viktiga steg i en jämställd riktning:

               1. En feministisk utrikespolitik ska genomsyra hela utrikesförvaltningens arbete och syftar till att stärka kvinnors rättigheter, öka kvinnors tillgång till resurser och öka kvinnors representation i hela världen. 
               2. Jämställda arbetsvillkor – så att kvinnor och män ska ha lika hög sysselsättning på sikt.
               3. Det ofrivilliga deltidsarbetet ska bort– SKL ska gå före som arbetsgivarpart på sikt införa heltid som norm runt om i Sverige.
               4. Ojämställda löner ska bort - regeringen har gett Medlingsinstitutet i uppdrag att analysera lönefrågan ur ett jämställdhetsperspektiv.
               5. Jämställt föräldraskap – vid årsskiftet infördes en tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen. Det är ett steg på vägen mot ett helt jämställt uttag av föräldraförsäkringen.
               6. Ensamstående föräldrar, i synnerhet kvinnor, har ofta en svagare ekonomi än föräldrar som är sammanboende. Regeringen har därför höjt underhållsstödet och grundnivån i föräldrapenningen.
               7. Fler kvinnor i toppen - Om andelen kvinnor i styrelserna inte är minst 40 procent i slutet av 2016 kommer regeringen lägga fram en lag om jämställda styrelser.
               8. Fler kvinnor ska kunna göra karriär inom akademin - I budgeten avsattes bland annat medel för fler kvinnliga professorer och jämställdhetsintegrering av universitet och högskolor.
               9. Jämställd hälsa - Regeringen har som målsättning att de påverkbara hälsoklyftorna mellan könen ska slutas inom en generation.
               10. Mäns våld mot kvinnor måste upphöra. - En nationell strategi för arbetet mot mäns våld mot kvinnor tas fram och regeringen förstärker stödet till kvinnojourerna. Samtidigt ses våldtäktslagstiftningen över för att fler sexualbrott ska klaras upp. Straffen för grova sexualbrott ska skärpas.

               Läs mer om regeringens feministiska agenda här: 
               http://www.regeringen.se/regeringens-politik/feministisk-regering/               Brist på byggarbetare - trots sänkt ROT

               Det är näst intill omöjligt att kunna kontraktera hantverkare idag, trycket ser inte ut att lätta. Det är slarvigt av EKOT att svälja en nyhet som säljs in av branchorganisationen Sveriges byggindustrier.
               Trots att det inte finns någon statistik så dundrar företagarna att det syns på minskad efterfrågan, de vill ha fortsatta bidrag av staten för att inte bryta mot lagen dvs att svart arbetskraft används.

               Förra året betalade andra skattebetalare dvs staten 3,4 miljarder till de som bygger om och förbättrar sina hus. Även fortsättningsvis kommer ROT-avdraget finnas kvar med ett bidrag på 30% av arbetskostnaden upp till 50 000kr om året. Det är mycket pengar som gör det mycket populärt.

               Det finns inget som tyder på att byggnadsarbetare blir arbetslösa. Tvärtom det kommer att vara ett bristyrke i många många år framåt. Mycket tyder på att det kommer att behövas ta in byggnadsarbetare från andra länder för att klara av trycket undertiden som fler byggnadsarbetare utbildas i Sverige.

               I de flesta byggyrken väntas det bli goda möjligheter till jobb både i år och de närmaste fem till tio åren. Det konstaterar Arbetsförmedlingen i sin rapport "Var finns jobben?".
               Arbetsförmedlingen räknar med att sysselsättningen fortsätter att öka i byggbranschen. I många yrken är det brist på personal. Byggkonjunkturen är stark, främst beroende på bostadsbyggandet, men det finns också en stor efterfrågan inom reparation, -om och tillbyggnad, samt inom anläggningsjobb.
               Många arbetsgivare upplever idag ett problem att få tag på utbildad personal och Arbetsförmedlingen räknar med att rekryteringsbehovet kommer att fortsätta öka. Till en del dämpas behovet genom att ta in utländsk arbetskraft.

               Skärp er EKOT, innan ni dundrar ut partsinlagor som "sanningar" 

               http://www.byggnadsarbetaren.se/2015/01/fortsatt-brist-pa-byggnadsarbetare/


               Bygg bygg bygg. Der behövs bostäder

                               Många bra beslut för att gör det enklare, snabbare och billigare att bygga bostäder har redan tagits av den socialdemokratiskt ledda regeringenFörkortadöverklagandeprocessen, ny bullerförordning, satsningar på energieffektiva och klimatsmarta byggnader har bidragit till den största bostadssatsningen på över 20 år. Med regeringens investeringar på sammanlagd 5,5 miljarder för fler bostäder, snabbare byggande och bättre boende har viktiga steg tagits för att komma till rätta med problemet. Redan i år förväntas bostadsbyggandet vara det högsta sedan början på 1990-talet.

               Nu föreslår den socialdemokratiskt ledda regeringen att ytterligare:

               Förenkla regelverken
               Öka byggkapaciteten
               Se över finansiering och ökad rörlighet

                

               Men vi har fortfarande en lång väg att gå och dagens byggtakt är inte nog för att hinna med 700 000 bostäder på 9 år.Politiska låsningar får nu inte stå i vägen när framtidens bostadssituation står på spel och därför är det bra att regeringen tar initiativ till breda politiska samtal kring bostadsfrågan. 

                

               Om flera parter arbetar tillsammans kan vi få fart på bostadsbyggandet. Det leder till fler jobb i byggbranschen ochen bättre fungerande arbetsmarknad där bostadssituationeninte är avgörande vid val av jobbFler bostäder stärker svensk ekonomi: matchningen mellan lediga jobb och arbetssökandeförbättras; skenande bostadspriser motverkas; fler unga kan flytta hemifrån; barnfamiljer kan flytta till större bostäder och äldre till ett mer anpassade boende.

                

               Bostadsfrågan förutsätter samarbete och vi välkomnar en bred samverkan. Det kommer bygga Sverige starkt inför framtiden. 

                


               Vi går mot ljusare tider!               Det kan kännas kallt, mörkt och motigt på många sätt. Men håll ut, vi går mot ljusare tider.
               Just nu skulle media kunna ha varit fylld med positiva nyheter om att fler får jobb, pensionärer får bättre ekonomi och kommuner kan satsa mer på skolan och äldre vården.

               Nu är inte media till för att sprida goda nyheter utan att förmedla det oväntade. Det är oväntat att ministrar skaffar sig bostäder när det inte förmedlas lägenheter via regeringskansliet. Det är ovanligt att kvinnor anklagar varandra för att ha dåligt omdöme osv, därför är det det vi får ta del av just nu.

               Men håll ut, det finns ljuspunkter i tillvaron och det finns undantag i media rapporteringen. T.ex nyheten att det ljusnar på arbetsmarknaden.   – Ja, åtta av tio har ju ett arbete inom tolv månader, och av dessa har hälften en arbetslöshetsperiod som är kortare än tre månader, säger Carolin Söder på trygghetsfonden enligt Ekot.

               De privatanställda tjänstemännens arbetsmarknad har också förbättrats. Rent generellt gick många vidare till ett nytt jobb, nästan nio av tio, enligt Trygghetsrådets vd Calle Leinar. 
               Färre, kommer att bli uppsagda på grund av arbetsbrist i år jämfört med 2015. Vi ser ganska ljust på arbetsmarknaden, säger han.

               Som sagt håll ut - vi går mot ljusare tider! 

               Ny industrigeneration               Sverige har en modern industri där många kvinnor och män arbetar.
                Det går bra för stora delar av svensk industri, och det rapporteras nästan dagligen om nya investeringar, nya försäljningsrekord och nyanställningar. 
               Men samtidigt står industrin också inför en rad utmaningar. Digitalisering och automatisering radikalt förändrar förutsättningarna för industriell produktion. Konkurrensen blir allt hårdare men automatisering och utvecklingen av moderna och smarta fabriker gör det också mer attraktivt att tillverka i Sverige.

               Det finns en bild av att industrin minskar i betydelse för Sverige. Men industrin har förändrats och när de industrinära tjänstejobben räknas in är det tydligt att Sverige fortfarande är en industrination. Industrin står då för en femtedel av landets ekonomi och sysselsätter omkring en miljon människor. Industrin står också för 77 procent av det samlade exportvärdet.
               Digitaliseringen och nya möjligheter till automation öppnar ett fönster för en nyindustrialisering av Sverige. 

               Jag välkomnar Mikael Dahmberg nya industristrategi och hoppas att han även lägger till jämställdhet som fokusområden. Män och kvinnor kan gemensamt utveckla Svensk industri med hjälp av regeringens kompetenslyft. Lägg dessutom till digitalisering, ökad resurseffektivitet, miljöhänsyn och en mer hållbar produktion, då bidrar industrins värdeskapande, jobbskapande och skapat konkurrenskraft i hela landet.

               Till minne av Fadime
               I morgon den 21 januari är det 14 år sedan Fadime Sahindal mördades av sin far. Ett ohyggligt brott som vi aldrig får glömma och som vi måste ta avstamp i, för än mer förebyggande arbete mot mord pga den så kallade hedern.  Minnet av Fadime och kampen mot hedersvåldet uppmärksammas över hela landet i ett flertal sammanhang. 

               Fadime Sahindal kämpade mot förtryckande traditioner på ett unikt sätt - trots upprepade dödshot. Tack vare hennes kamp öppnade flera politiker ögonen och satte igång åtgärder för att skydda de utsatta ungdomarna. 14 år har gått sedan mordet på Fadime. 14 år av debatter om hedersvåldet. 
               Miljontals flickor och pojkar världen över tvingas följa urgamla traditioner vilka bl.a. förbjuder kärlek före äktenskapet.  I Sverige handlar det om 100.000 utsatta, förtryckta ungdomar enligt Carin Götblads utredning från 2014. 

               Föreningen Varken Hora eller Kuvad har gjort en undersökning bland 1100 ungdomar om hur deras liv ser ut och försökt identifiera huruvida de lever i en hederskontext - en förskräckande läsning, den visar att ungdomarna i förorter blivit mer konservativa än sina föräldrar. 

               Vi måste fortsätta synliggöra att männen, pojkarna tror att de måste kontrollera flickor och kvinnor. Vi måste intensifiera debatten om att flickor och kvinnor fortfarande kuvas, kontrolleras, misshandlas och mördas för att de vill leva ett fritt liv.
               Kampen mot våld i heders namn måste få ny kraft.


               I Riksdagens andra kammarsal anordnar Socialdemokraterna och Miljöpartiet en internationell konferens med tal och panelsamtal om hedersbrott som egen brottsrubricering. Konferensen är i samarbete med Riksorganisationen GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime, med stöd av ett 60-tal organisationer. Här finns representanter från riksdagspartier, organisationer och myndigheter från såväl Sverige, England och Kanada. 
               Som ordförande för UN women nationell kommitte Sverige är det självklart för mig att delta på detta och andra arrangemang som lyfter minnet av Fadime. Det påminner oss om att mäns våld  och förtryck mot kvinnor måste bekämpas vart det än dyker upp. 


               RSS 2.0