Ett steg mot Cancer

Ytterligare ett steg i feministisk anda mot den förbannade cancern. Idag röstade Riksdsgen ja till gratis screening för att upptäcka bröstcancer.

En del landsting har redan infört avgiftsfri mammografi, men regeringen vill att alla landsting ska erbjuda avgiftsfri screening.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och därför är det den cancerform som prioriteras i första hand av socialdemokratiskt ledda regeringen. Syftet med avgiftsfriheten är att öka deltagandet i strukturerade mammografiundersökningar. Särskilt angeläget är det för fattiga kvinnor.


Förändringarna börjar gälla den 1 juli 2016.
M och SD stoppar inte skatteflykt 

Den svenska modellen bygger på att alla betalar sin skatt. Sveriges regering är aktiv både i Sverige och internationellt för att förhindra skatteflykt. 

Avslöjanden visar hur ett antal förmögna människor och oseriösa företag gör allt för att undvika att betala skatt och hur banker och skatterådgivare gjort det möjligt för sina kunder att stoppa undan pengar i brevlådeföretag i skatteparadis.

 

Multinationella företag har  satt i system att flytta sina vinster till skatteparadis. De verkar i länder där de har stor nytta av skattefinansierad samhällsservice och högutbildad arbetskraft. När det är dags att betala skatt utnyttjar de kryphål och flyttar vinsterna dit där de knappt behöver betala skatt.

 

Flera viktiga steg i kampen mot skattesmitarna har tagits. Efter överenskommelser inom OECD ska över hundra länder, däribland skatteparadisen, från och med nästa år automatiskt skicka information om alla företags och privatpersoners tillgångar till skattemyndigheterna i det land de är skattskyldiga.

 

Även på europeisk nivå går arbetet mot skatteflykt snabbt framåt. Nya skattelagar ska hindra förflyttning av vinster till lågskatteländer. Vinsterna ska beskattas där de uppstår – inte i skatteparadis.

 

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har presenterat ett tiopunktsprogram med ytterligare insatser mot skattefusk och tack vare att Sverige är pådrivande går införandet av nya EU-reglerna snabbt.


 Men oppositionen är oansvariga. När riksdagens skatteutskott i förra veckan skulle ge finansminister Magdalena Andersson klartecken för de nya EU-lagarna valde borgerliga att inte delta i beslutet trots otaliga genomgångar och diskussioner under våren.

 

Moderaternas agerande är skrämmande. De har ännu inte svarat på frågor om sin syn på skattemoral efter att moderata riksdagsledamöter i skatteutskottet har gömt pengar utomlands och när nu internationella regelverk är på väg så väljer moderata företrädare att inte stödja dem.


SD gick i utskottet emot de flesta lagförslagen och bevisade än en gång att i Sveriges riksdag är SD skattesmitarnas bästa vän.


Ärliga medborgare och företag som betalar sin skatt och bidrar till välfärden ska vara glada över att det inte är Moderaternas och SD  undfallenhet mot skatteflykt som styr.

 

 


Utfrågning med finansutskottetIdag har vi i finansutskottet ytterligare en utfrågning. Denna gång handlar det om finanspolitiska rådets synpunker. De har som uppgift att ha synpunkter på regeringens finanspolitik.
Just nu handlar det mest om vi ska fortsätta skjuta överskottsmålet framför oss eller helt enkelt förändra det till ett balansmål istället.  

Just nu har vi högkonjunktur, ekonomin är stark och arbetslösheten sjunker. Det är bra men naturligtvis ska vi bädda för en bra fördelningspolitik även fortsättningsvis. 
 
I vårbudgeten som vi i Riksdagen behandlar just nu fortsätter regeringen att hantera flyktingsituationen och pekar ut inriktningen för framtiden där samhällsbygget går före nya skattesänkningar. Den svenska modellen och moderniseringen ska klara kommande utmaningar. Arbetslösheten ska fortsätta att bekämpas, kunskapsresultaten i skolan ska bli bättre  och klimatutsläppen ska minska.


Utsikterna för den svenska ekonomin är goda. Tillväxten är över den genomsnittliga tillväxten i Sverige de senaste tjugo åren, också hög i jämförelse med andra länder, till exempel USA och Tyskland. Arbetslösheten minskar är nu cirka 7 procent. Det är den lägsta nivån på sju år. Även ungdoms- och långtidsarbetslösheten minskar.

Underskottet har minskat kraftigt sedan regeringen tillträdde. Många människor har sökt asyl i Sverige 2015. Viktiga investeringar som detta medför för att nyanlända ska kunna finna sig i samhället och på arbetsmarknaden, innebär kostnader. 
För att underlätta etableringen görs språkinsatser, kompetenskartläggning för asylsökande samt validering för nyanlända. Ett nytt snabbspår för nyanlända entreprenörer inrättas.


Målet om att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020 ligger fast. Det innebär satsningar på kompetens, utbildning och matchning, investeringar för framtiden i bland annat bostäder och infrastruktur och en aktiv näringspolitik för fler företag. Satsningar på välfärden är också otroligt viktigt för jobbpolitiken.

Vi måste fortsätta arbetet för en jämlik skola där alla barn får möjlighet att utvecklas. Inriktningen är att höja kunskapsresultaten genom tidiga insatser, ökad attraktivitet för läraryrket och ökad jämlikhet i skolan.

Målet med en fördelningspolitik är att tillväxten och välståndet i Sverige ska komma alla till del. Då måste välfärden stärkas genom att anställa fler inom vården, skolan och omsorgen. Men även polisen får ökade resurser för att stärka tryggheten. 

Ökad jämställdheten mellan kvinnor och män är a och o för ett modernt samhälle, därför måste alla delar av politiken ha ett jämställdhetsperspektiv dessutom behövs särskilda satsningar för att utjämna skillnaderna.  Det syns i budgeten. 


Förskolan lägger grunden för framtiden

 
 
När jag i veckan tillsammans med min kollega Carina Ohlsson skrev om vikten av att satsa på lärare fick jag en del kommentarer. Förutom att alla var positiva till vår satsning på skolan och lärare fick jag också kommentaren att det börjar i förskolan. Vilket är helt rätt. Jag har jobbat både inom förskolan och skolan så jag vet hur viktigt det är med tidiga insatser. 

Alla barn har rätt till en bra start i livet. Därför är det viktigt att alla barn får gå förskolan och att den håller hög kvalitet. Socialdemokraterna på förskolan för att alla barn ska bli sedda och få det tidiga stöd de har rätt till.

Förskolans har stor betydelse för barns utveckling. Studier visar att barn som har gått i en förskola med hög kvalitet lyckas bättre i skolan. Detta gäller särskilt de barn som har föräldrar med en kort utbildning eller barn med tuffa uppväxtvillkor. Därför är det viktigt att alla barn får gå i förskolan och att den håller hög kvalitet.

Men i stora barngrupper riskerar barnen att inte bli sedda och inte få den trygghet och det lärande som de har rätt till. Därför investerar vi nu i mindre grupper för de yngsta barnen så att de får tidigt stöd och en bra start i livet.

Förskolan är också en förutsättning för att både kvinnor och män ska kunna arbeta. Tillsammans med en bra föräldraförsäkring är förskolan det viktigaste skälet till att andelen sysselsatta kvinnor i Sverige är bland de högsta i världen. Något som andra länder vill ta efter. I den svenska modellen har vi hög kvalité i välfärden med gemensamt finansierad välfärd. Där ingår satsningar på jämställdhet och en bra förskola.


Ställ krav på kollektivavtal!


Kommuner, landsting/regioner, statliga myndigheter och verk ska ställa villkor om lön, semester och arbetstid. De får även ställa krav försäkringar, pensioner etcetera.
Nu lagstiftar vi om att villkoren ska uppfylla kollektivavtal.

Leverantörer som bryter mot miljö-, social- och arbetsrättsliga regler ska bort.
Onormalt låga anbud som strider mot miljö-, social- och arbetsrättsliga regler ska inte antas.
Anbud som inte stämmer överens med miljö-, social- och arbetsrättsliga regler kan förkastas.

Vi upphandlar varor och tjänster för drygt 600 miljarder kronor i Sverige, givetvis kan och ska vi ställa krav på schysta villkor.

Många kloka kommunpolitiker använder redan i dag upphandlingar för att utveckla sin kommun eller sitt landsting i önskad riktning: närproducerad mat i skolan, krav på att ge arbetslösa praktik eller anställning vid exempelvis byggen eller att leverantören lever upp till krav på schysta villkor.


I städbranschen ligger de lägsta lönerna på 11 kronor i timmen, 
När färdtjänst upphandlades i Stockholm fanns taxiförare som tjänade 27 kronor i timmen, så kan vi inte ha det i Sverige. Offentlig sektor använder i dag gemensamma medel till att dumpa löner för arbetstagare som inte går att leva på.

Svenska löner och villkor ska gälla för alla som jobbar i Sverige. Det är så vi bygger vårt land starkare och utvecklar den svenska modellen.


Moderatregeringen ignorerade detta i åtta års tid. Det tänker inte vi acceptera. Det är dags att en gång för alla sätta stopp för fortsatt lönedumpning på arbetsmarknaden.

I ett modernt samhälle måste vi moderna villkor på jobben. Därför måste det bli ett slut på dumpning av löner och villkor på den svenska arbetsmarknaden.

I Sverige ska arbetstagare jobba under schysta villkor. Därför föreslår  regeringen att upphandlande myndigheter och enheter i upphandlingar ska ställa villkor avseende lön, semester och arbetstid, om det är behövligt och de går att fastställa. I övrigt får upphandlande myndigheter och enheter ställa särskilda villkor. Det kan vara fråga om försäkringar eller pensioner.

Nu höjs ambitionsnivån för den offentliga upphandlingen. Regeringens politik bygger på ordning och reda. Rätt och plikt. Vi tolererar inte att våra gemensamma resurser går till något som de inte är avsedda för. Sverige ska ha ett modernt, hållbart och rättvist arbetsliv. Så utvecklar vi nu den svenska modellen.

Lönedumping hör inte hemma i Sverige

Extremhögern och abort i Europa 
Idag anordnade Barbro Westerholm och Karin Rågsjö tillsammans med RFSU ett intressant seminarie om extremhögern och aborter i Europa. I Polen som redan har en av Europas mest restriktiva abortlag vill Katolska kyrkan införa ytterligare inskränkningar. I Spanien stoppades ett abortförbund för två år sedan efter stora protester, inte minst från omvärlden.
 
Inom Europa finns flera socialkonservativa och nationalistiska partier och rörelser som vill inskränka kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter, särskilt aborträtten. Hur hänger detta ihop och vilka konsekvenser får det?
 
Aborträtten har en mycket starkt parlamentariskt stöd i Sverige liksom ett mycket starkt stöd i den allmänna opinionen. I flera av Europas länder däremot, ifrågasätts och försämras sexuella och reproduktiva rättigheter. Abortmotstånd finns klart uttalat inom religiösa, högerextrema och nationalistiska grupper. Hur ser utvecklingen ut och hur oroade ska vi vara? Kan Polens debatt påverka andra länder? Vad kan svenska parlamentariker och civilsamhällesorganisationer göra?

 
Kristina Ljungros, Förbundsordförande RFSU som berättade om vad som sker i Polen.  Mats Wingborg journalist med fördjupad kunskap om högerextremism i Europa, beskrev situationen idag utifrån de politiska partierna i Europa och här hemma i Sverige. Han nämnde bl.a kopplingen med abortmotståndet i SD och KD. 


Abort i Sverige blev till viss del laglig redan 1938. Lagen utökades 1946 då den kom att inkludera socialmedicinska anledningar. 1963 gjordes ännu en utökning som inkluderade allvarliga fosterskador. Nuvarande lagstiftning blev gällande 1975.

Att säkra tillgången till abort handlar om varje kvinnas rätt att själv bestämma över sin egen hälsa, reproduktiva rättigheter och sin egen kropp. När fri abort inte finns tillgänglig sker naturligtvis aborter ändå – men i skymundan och ofta på ett farligt sätt.

Enligt WHO genomförs drygt 20 miljoner osäkra aborter varje år. På 50- och 60-talet dog svenska kvinnor på grund av osäkra abortingrepp. Illegala aborter är en av världen vanligaste orsaker till unga kvinnors död. Dödsorsaker är ofta blödning, infektion och förgiftning.

Det är fullständigt oacceptabelt att vi nu har krafter i vårt eget land och även ute i Europa som vill begränsa, förbjuda och göra åtstramningar i abortfrågan, våra mänskliga rättigheter som kvinnor.
 

borgeliga skuggbudgetar oansvariga

Samtliga borgerliga partier har nu presenterat sina skuggbudgetar. De sammanfattas med ett ord - oansvariga!. Istället för att utveckla den svenska modellen med investeringar i välfärden, håller de borgerliga partierna fast vid sänkta skatter med lånade pengar och i praktiken en avveckling av den svenska modellen.

 

Sverige har en regering som står för samhällsbygge. Vi socialdemokrater vill modernisera och utveckla den svenska modellen, rusta upp den gemensamma välfärden och bygga Sverige starkt. Mot detta står en borgerlig opposition som vill återupprepa den politik som under åtta år ledde till stora lånefinansierade skattesänkningar, underskott i offentliga finanser och nedskärningar.

 

Medan regeringen har visat att vi socialdemokrater gör det som krävs i migrationspolitiken, är de borgerliga partierna djupt splittrade i den fråga som är väljarna just nu sätter högst på den politiska dagordningen. Som exempel kan nämnas att alla fyra borgeliga partier vill sänka a-kassa för de som drabbas av arbetslöshet. Men Centern som inte sänker lika mycket som de andra borgeliga partier kallar sin sänkning för en höjning, snacka om oansvarighet.

Höstens borgerliga krav på skattesänkningar för lånade pengar ligger kvar. Framför allt är det ont om idéer hos Moderaterna. Efter ett och ett halvt år i opposition, med gott om tid för omprövning, presenterar de nu en budget där ett sjätte jobbskatteavdrag utgör två tredjedelar av satsningarna. Den moderata förnyelseprocessen, efter ett åttaårigt regeringsinnehav med fem jobbskatteavdrag, har alltså lett fram till att de vill införa ett sjätte.  

 

Den enda kvarstående gemensamma nämnaren för de borgerliga partierna är att de vill sänka skatten. På olika sätt, med lånade pengar och i kombination med ett högt tonläge om ekonomiskt ansvarstagande. Den förra moderatledda alliansens skattesänkningar på 140 miljarder kronor vill de borgerliga partierna bygga ut med ytterligare 64 miljarder kronor. Samtidigt vägrar de erkänna att så enorma skattesänkningar också kommer att märkas i barnens skola, i vården och i äldreomsorgen. Varför ska elever, lärare, barnskötare och undersköterskor betala priset för när de borgerliga vill dela ut skattesänkningar. Deras brösttoner om ekonomiskt ansvarstagandet skorrar dessutom falskt. Sanningen är att på bara ett år har den nuvarande regeringen kraftigt minskat underskottet som den borgerliga regeringen lämnade efter sig.

Dessa oansvariga budgetar innehåller skattesänkningar och nedskärningar. 

Men vi väljer ett samhällsbygge för alla, med en ansvarsfull ekonomisk politik och tydliga resultat.


Surt sa räven

 
Idag när jag kommenterade Anna Kinberg Batras debattartikel i DI utbröt en liten twitterstorm om hur fruktansvärt korkad jag är som kan med att ifrågasätta och skoja med M-ledaren


 
Det är imponerade att moderater med anhängare går ut som en hel arme för att försvara sin ledare. Men allvarligt talat,  det måste ha varit en öm tå jag trampade på!
 
Det verkar vara lite avundsjuka hos borgarna för att Stefan Löfven och Margot Walström är de som får vara med på nästa veckas högnivåmöte och statsmiddag mellan Barack Obama och de Nordiska ländernas företrädare. Obama är intresserad av hur Norden löser utmaningar genom offentligt finansierad välfärdssektor. 
 
Men Kinberg Batra skriver. "Bra att Löfven åker till USA nästa vecka men glöm inte EU". Det hon skriver låter som att det inte går att göra båda sakerna, hon kanske inte känner till att Statsministern rest oerhört mycket inom EU och att han lyckats med flera kniviga EU-samtal.  
 
Nu prövas Europasamarbetet. Det är i Sveriges intresse att EU kan möta dessa utmaningar. Sverige kan och bör ta plats i Europa – det är en förutsättning för att bygga även vårt land starkare. Jo just precis, det ingår i strategin.
 
Men vi har också ett jobb att göra med att utveckla och modernisera den gemensamma välfärden här hemma. Att investera i bostäder, infrastruktur och sammanhållning istället för den gamla modellen som användes i åtta år. Moderaterna och dess anhängare vill fortsätta med stora lånefinansierade skattesänkningar som leder till underskott i offentliga finanser. 
 
Att Kinberg Batra åkte till USA i förra vecka och inte fick träffa Obama när hon är i Washington kanske svider.
Surt sa räven..... 

Lärdomar på finansutskottets USA-resa

 Det finns ett land på jorden där vem som helst kan bli vad som helst, oavsett var du är född, vem dina föräldrar är eller tjänar eller hur mycket pengar du har eller tjänar, vad du tror på eller inte, din etniska bakgrund eller tillhörighet, ditt kön eller läggning. Det landet är Sverige, möjligheternas land. Ungefär så sa Donnie Lygonis från KTH när finansutskottet träffade honom på Nordic Inovation House i Silicon Vally.
Det var naturligtvis härligt att höra och jag tar det som intäkt för att det är bra för ett land att hålla i hop inte dra isär. Att ge alla chansen till en bra utbildning, att öppna dörrarna istället för att stänga dem. 
Samtidigt har vi många utmaningar att lösa i Sverige. Att göra studieresor gör att vi kan se hur andra länder gjort men vi behöver inte nödvändigtvis göra lika dant. Vi drar olika lärdomar av att studera hur andra länder har gjort.
 
Vi kan t.ex. inte starta ett nytt Silicon Vally men vi borde skapa bättre förutsättningar än i dag att utveckla idéer och innovationer i Sverige. 
 
USAs ekonomi går bra men har skapat stora klyftor och det verkar inte riktigt som att de har vare sig någon krisberedskap eller planering för framtiden. Presidentvalet innebär osäkerhet om vilken inriktning landet får framöver. Ska det byggas en mur mot Mexico eller ska det investeras i utbildning för nyanlända? 
 
Besöken på Stanford och Berkeley var givande på olika sätt. På Stanford fick vi först en beskrivning av Anne Lidgard Vinnova om varför Sverige har kopplingar till Stanford. På d.school A hub for innovators mötte vi Erik Olesund, lektor, Global P. Han och var en före detta elev som lyckats med konsten att bli lektor genom brinnande intresse, ambition och bra handledare.
 
Mötet om den digitala ekonomin hade vi på University of California at Berkeley, Haas School. Där fick vi spännande samtal med AnnaLee Saxenian, Michael Katz och Ben Hermalin. De gav sin syn på möjligheterna, svårigheterna och risker. Det var en något annan bild och mer ifrågasättande än det vi hört på de företag vi hade besökt. Mycket bra att problematisera.
 
En av många höjdpunkter med resan var mötet med Barbro Orche som jag skrev om i bloggen häromdagen. En fantastiskt kvinna.
 
Vår resa som gav många nya intryck, värdefulla kontakter, och kunskap som är användbara i vårt uppdrag. Clinton vs Trump i presidentvalscirkusen

 


Vid de allra flesta mötena finansutskottet har haft här i USA har presidentvalskampanjerna diskuterats och analyserats. Att amerikanarna är missnöjda med att tillväxten inte kommit medelklassen till del och att klyftorna ökat är uppenbart. Det är förmodligen därför de attraheras av två "ytterlighets" kandidater. Att Bernie Sanders är populär bland unga väljare och bland de se som vill ha bättre skolor för fattiga barn, sjukvård till alla och mer fördelningspolitik är för mig som Svensk inte så konstigt men det är vanligtvis väldigt icke amerikanskt. Det har också gjort att Hillary Clinton tvingats till vänster i sin argumentation. 
 
Men nu ska hon klara tvåfrontskriget eftersom det under denna vecka blivit klart att den skandalomsusade Trump inte har några motståndare i republikanska partiet kvar. Egentligen är det konstigt att de hängt kvar så länge eftersom Trump trots eller tack vare sin vulgära argumentation sopat hem spelet för länge sedan inom sitt parti. Det har han gjort trots att han är så oomtykt i etablissemanget och av den kristna högern.
 
Donald Trump har vunnit stort i flest republikanska delegater, ändå har inte satsat så många miljoner dollar som en amerikansk valkampanj brukar kosta. Han har istället ljugit, hetsat mot minoriteter, och  förolämpat sina motståndare.
 
Alla delstater har inte röstat ännu men det är ändå i stort sett klart att i sommar utses demokraten Hillary Clinton och republikanen Donald Trump på sina respektive konvent kandidater till att bli USA:s 45:e president.
 
Just nu är nyfikenheten stor över vilka vicepresidentkandidater som kommer att presenteras inom kort

Tesla på G med FinansutskottetIdag besökte Finansutkottet elbilsföretaget Tessla som designar, tillverkar och säljer elbilar och komponenter till elektriska drivlinor samt batterier för hemmabruk. Dessutom är de ett energiföretag som försöker hitta lösningar för el-produktion. 
Vi träffade vice vd Diarmuid O'Conell som berättade om visionen för företaget.
De grundades år 2003 och har som mål att snabba på användningen av elbilar och öka elbilsmarknaden, för att snabbare ersätta nå en fossiloberoende fordonsflotta. 
 
De vill göra en attraktiv, snabb, säker, miljövänlig bil och har flera olika modeller med lång kö av köpare. Bilarna har autopilotfunktioner så som autostyrning, automatisk körfältsbyte och autoparkering. Batteriet är lika stort som hela bottenplattan och räcker till att köra hela dagen, du ska kunna ladda din bil hemma på natten eller menas du arbetar. Nu är det långa körningar som de försöker hitta en infrastruktur för. 
Förutom en otroligt intressant tur genom tillverkningsfabriken fick vi se lite framtidsmodeller till exempel garage med solceller på taket som tillverkar tillräckligt med el till bilen och till huset intill.
De har framtidsutsikter och måste nu "bara" överleva de tunga investeringsåren. 
Vi talade om hur politiken skulle kunna underlätta för bilföretag att gå över till elbilsproduktion mm
 
Vi fick inte ta några bilder i fabriken men på parkeringen var det fritt fram. 

Finansutskottet i Silicon ValleyIdag startade vi med ett spännande, kreativt studiebesök på Facebooks huvudkontor som ligger på Hackervägen i Silicon Valley.
Brenda Tierney tog emot oss och visade den spännande arbetsmiljön för de anställda. Facebook har drygt 13000 anställda i världen varav ungefär hälften jobbar på huvudkontoret. Det var intressant att se hur de jobbade för en bra arbetsmiljö. De bjöd sina anställda på frukost, lunch och middag samt fri fika mm. De betalade mammor och pappor för 4 månaders föräldraledighet och gav en extra bonus till de som fick barn. De hade fri cykelreperationer en gång i månaden för de som cyklade till jobbet mm mm 


Vi fick sedan ett fördrag om hur Facebook ger möjlighet för små företag runt omkring i världen, vi fick höra varför Facebook valde att placera sig i Luleå och vi diskuterade framtidsmöjligheterna osv.
 
Nästa programpunkt var  Nordic Innovation House med Anne Lidgard från Vinnova i spetsen.  http://www.nordicinnovationhouse.com det var mycket spännande att se hur de jobbar tillsammans för att uppmärksamma Nordiska företag i området.
 
Vi tog en promenad till Institute for the Future.  Där Alessandro Voto förklarade hur Blockchain kan komma att fungera och underlätta livet på nätet genom smarta tekniska lösningar. Kolla gärna in filmen på deras hemsida så kanske det blir lättare att förstå http://www.iftf.org/blockchainfutureslab
 
Sen var det dags för Stanford Besök på Stanfords universitetet som i 20 års tid jobbat med stöd till studenter och forskare som vill starta företag. Vi besökte bland annat d.school A hub for innovators där Erik Olesund är lektor på Global Program Manager http://dschool.stanford.edu/bio/erik-olesund/
 


 
Även denna dag var med andra ord lärorikt, späckad och tankeväckande 
 

Finansutskottets resa i USA del 4Vi har dragit längre västerut till San Francisco. Flygtiden från Washington var närmare 6 timmar. Vi mötte en kvinna på flygplatsen som skulle flyga till London på 7 timmar. Det visar vilken stor geografiskt yta USA är. Mycket av ytan är dessutom obebyggd mark.
 
I San Francisco hälsade Barbro Osher, honorär generalkonsul oss välkomna och försäkrade oss om att det skulle bli intressanta dagar på den amerikanska västkusten.
 
Jag ska passa på att rekommendera Barbros sommarprogram http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/56860?programid=2071
 
Hon är verkligen en intressant person och det var en fröjd att få tillbringa dagen med henne.
 
Vi träffade även Ann-Sofie Safa, som gav oss en introduktion av Business Swedens verksamhet och Sean Randolph som talade om det spännande innovationsklimatet i the Bay Area. Han var imponerad av att så många Svenska företag som finns i området.
 
Sedan besökte vi tre av alla dessa spännande företag.
Vi åkte  till  Airbnb där mötte vi Katrin Schmidt och Ellie Casson.
Det var en oerhört intressant att få en inblick i Airbnbs verksamhet som i huvudsak består av förmedlingstjänst av bostäder.


 
Därefter besökte vi Chain med Erik Olofsson i spetsen. Chain har som mål att digitalisera världens tillgångar. Erik talade om blockchains, bitcoin,  kryptovaluta och om digitalöverföring utan kopiering mm. Det blir intressant hur denna blockchains kommer att utvecklas.
 
 
 
Sista mötet för dagen var besök på företaget Lyft. Vi träffade Sebastian Brännström som är teknisk chef/mjukvaruingenjör. De jobbar bl.a med lagliga vägar för att dela bil för arbetspendlare och som en taxiförmedling via en app i smarta telefonen som ser var du är när du beställer skjutsen. Smarta telefonen kontrolleras också att förarna kör lagligt osv. Vi diskuterade konkurrensen mot uber, lön till förarna, eventuella miljövinster mm. 


 
En mycket intressant dag med andra ord. 
 

Finansutskottets resa i USA del 3Tisdagen startade bra för mig personligen. Efter många telefonsamtal och efterforskning spårades väskan och jag kunde äntligen få tillbaks den. 
Programmet startade med en noggrann säkerhetskontroll innan vi släpptes i på Federal Reserve.
Väl inne fick vi en intressant diskussion om synen på Europa/Sverige, Kina, Brasilien och amerikanska makroekonomin och penningpolitiken.  Dr. Paul Wood och hans medarbetare gjorde sitt bästa för att svara på våra frågor om jämställdhet i USA, låglönejobb, och synen på Brexit dvs om Storbritannien skulle lämna EU.
 
Sedan fick vi möta vår tidigare ordförande i finansutskottet Thomas Östros. Han är numera Exekutivdirektör för Nordisk-Baltiska valkretskontoret. Det var ett härligt återseende och kul att få lyssna på Thomas syn på världsekonomin och information om hur IMF jobbar. Vi fick en gedigen genomgång av i stort sett alla världsdelar.  Han berättade också om hur Christine Lagarde lyft IMF på ett mycket bra sätt. Från att ha varit en omtyckt, grabbig konstellation till mer hållbar institution med större bredd i åtaganden för lån till krisande länder osv. Östros imponerade som vanligt. 
 
Vi stannade på IMF eftersom vi fick möjlighet att träffa USA-desken med Stephan Danninger och Stefan Lassen i spetsen. 
 
Sista programpunkten i Washington var besök på residenset där vi fick en fantastiskt och intressant genomgång av presidentvalskampanjen som pågår just nu.
 

Fortsättning på Finansutskottets studieresa i USAMåndagen i Washington startade med att vi tittade på House of Sweden och vi fick en intressant information om temaverksamheten av Monica Enqvist, Public Diplomacy, press- och kommunikationsråd.
Ambassadör Björn Lyrvall hälsade oss välkomna till Sveriges ambassad och vi fick en briefing om inrikespolitik, handel och ekonomi av Göran Lithell, Andreas von Uexküll  och Johan Rydberg.
Vi talade om ekonomi, det kommande valet och handel mm. 
 
Sedan träffade vi Dr. Susan Lund, MGI Partner, från McKinsey & Company. Det blev en diskussion om den digitala ekonomin och vad den digitala globaliseringen innebär. Vi talade om den digitala ekonomin med Dr. Robert Atkinson, President of Information Technology and Innovation Foundation.
 
Vi förflyttade oss med buss till kongressens fristående Budgetkontor som ger budgetutsikter fyra gånger om året. Där mötte vi Keith Hall,  Bob Arnold och Jeff Holland. 
De allra flesta politiker, oavsett parti, i USA litar på deras prognoser och hänvisar till dem i sina förslag.  Vi tog del av forskning, analyser och data. Vi fick se bakgrundsfakta för arbetslöshet, tillväxt, inflation och ränta. Vi diskuterade makroekonomiska projekt och statsfinansiella utmaningar.
 
Därefter åkte vi vidare till kongressens forskningsservice, liknande Riksdagens utredningstjänst. Där mötte vi Kristin Archick som gav sin syn på Europa och Sverige.  Alissa Dolan, Legislative Attorney, talade om maktdelningen mellan den federala regeringen, kongressen och delstaterna  slutligen gav Jim Saturn en inblick i den amerikanska budgetprocessen. 
 
Efter denna fulltecknade och intressanta dag var vi ganska trötta både mentalt och fysiskt. Kanske var det även tidsomställning som klubbade oss och vetskapen om att det blir tidigt start i morgon också. Jag personligen ägnade resten av kvällen åt att försöka få tag på min resväska som inte kom med flyget av någon underlig anledning och som fortfarande inte dykt upp. Hoppas den kommer i morgon innan vi reser vidare mot San Francisco.  
 
 
 
 RSS 2.0