Välkommen tillbaka Lars

Nu gör Högskolan i Skövde ett riktig drömrekrytering genom att föreslå att professor Lars Niklasson anställs som rektor för högskolan. Högskolan i Skövde är modern med en öppen och välkomnande atmosfär. De gör framsteg, varje dag.

Jag delar uppfattningen att Lars har goda förutsättningar att driva utvecklingen av Högskolan i Skövde framåt och det är glädjande att studentkåren och doktorandrådet också har positiva omdömen om rektorskandidaten.

Bilden ni ser är tagen för några år sedan innan Lars stack till Jönköping . Nu kommer Lars tillbaka till sin högskola efter utflykten till grannhögskolan. Naturligtvis har vi höga förväntningar eftersom han alltid gjort bra i från sig tidigare. 

Nuvarande rektor, Sigbritt Karlsson, har satt Skövde på kartan och tagit fajten för en rättvisare fördelning av resurserna till lärosäten i landet. 
Nu förväntar vi oss att kunna jobba tillsammans med Lars och hela staben för att utveckla skolan ytterligare. Första utmaningen blir att få möjlighet att utbilda lärare. Inte bara för att det är ett skriande behov utan också för att det behövs sådan utbildning i Skaraborg. I Skövde finns förstklassiga utbildningar med internationellt konkurrenskraftig forskning. 

Välkommen tillbaka Lars!
Pokemon

Bilden tog jag på utställningen med Moustafa Janos fotokonst från krigets Syrien på Fotografiska museet i Stockholm.

Jag ber om ursäkt för att jag tog kort på en Pokémon i Riksdagens plenisal. 
Alla som har mejlat mig har jag bett om ursäkt. 

Anledningen till att jag lade ut bilden på Twitter var att jag blev överraskad över att det fanns en avatar inne i kammaren och jag brukar alltid lägga ut bilder på det jag ser och upplever. 
Men naturligtvis ska vi koncentrera oss på att lyssna. 
Till mitt försvar kan nämnas att vi ledamöter brukar göra flera saker samtidigt och att det var precis i slutet på ceremonin som jag tog kort på en digitalfigur. 

Pokémon är ett spel som fått många ungdomar att lämna sin dator i tonårsrummet för att gå ut på stan, leta reda på statyer för att skaffa bollar, som i sin tur används till att fånga Pokémonfigurer. Spelet passar både gammal och ung och jag har märkt att det blivit ett sätt att tala med okända. 

Den uppmärksamhet jag fått tack vare eller på grund av detta har gjort det möjligt för mig att berätta om den regeringsförklaring som Stefan Löven höll. Den var framåtsyftande med satsning på jobb, investeringar i bostadsbyggande, bättre skola, välfärd och jämställdhet.  Läs den gärna, det rekommenderar jag, eller lyssna. http://www.regeringen.se/tal/2016/09/regeringsforklaringen-den-15-september-2015/


Jag kan inte spela Pokémon när jag arbetar fram motioner, skriver interpellationer är på utskottsmöten eller voterar. Men jag spelar ibland när jag förflyttar mig mellan möten, det är roligt. 

De som har hört av sig kan deltas in i två ungefär lika stora delar. 
Dels de som kräver min avgång och berättar för mig om hur besvikna de är.

Den andra gruppen skriver uppmuntrande om att det jag gör är modernt, befriande och ärligt. 

Nu ska jag koncentrera mig på att skriva motioner så fortsättningsvis hänvisar jag svaren till detta blogginlägg. Allt gott önskar jag mina läsare på denna blogg.

Idag presenteras budgeten

Det är otroligt glädjande att få vara en del i omställningen av Sverige. Omställning till ett mer hållbart, solidariskt, rättvist Sverige. Det tar visserligen tid att vända från stora skattesänkningar och större skillnader till ett samhälle som håller ihop men vi tar tydliga steg i rätt riktning.

Sedan regeringsskiftet sjunker arbetslösheten, skolorna anställer fler, Sverige går före i klimatomställningen och äldreomsorgen får viktiga tillskott. Sverige har den högsta sysselsättningen i EU och 120.000 fler har ett jobb att gå till. 

Samtidigt kvarstår många utmaningar. Situationen i välfärden är ansträngd. Den ekonomiska ojämlikheten är fortfarande stor. Arbetslösheten pressas ned, men är fortfarande för hög. Klimatutmaningen växer, 2016 ser ut att bli det varmaste året som någonsin uppmätts. 

Idag presenterar Magdalena Andersson med flera en ansvarsfull budgetpropp i rätt riktning. 

Den förra regeringen lät stora skattesänkningar gå före välfärden. Det resulterade i att antalet anställda i välfärden sjönk kraftigt i förhållande till befolkningen, och många verksamheter i kommuner och landsting är i dag pressade.

En historisk satsning på välfärden med 10 miljarder kronor årligen till kommunsektorn. Det är den största enskilda förstärkningen av statsbidragen någonsin. Nu blir det möjligt att utveckla välfärdens verksamheter. 

Kunskapsresultaten i den svenska skolan har under många år fallit och skolan har blivit allt mer ojämlik.  Nyckeln till att lyckas är lärarna. 13.000 fler anställda i skolan gör att personaltätheten i skolan ökar. Nu bygger vi ut lärar- och förskolelärarutbildningarna med ytterligare 3.600 helårsstudenter till 2021. För att alla elever ska få det stöd de behöver i tid har vi skjutit till resurser för tidiga insatser i skolan och tar fram en läsa-skriva-räkna-garanti. Vi har satsat på höjda lärarlöner och bättre fortbildningsmöjligheter. 

Regeringen fortsätter arbetet för att nå EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Arbetslösheten minskar och vi har nu den lägsta ungdomsarbetslösheten på 13 år och den högsta sysselsättningsgraden i EU, men alltför många saknar fortfarande ett jobb att gå till. För att öka jobbchanserna har ett nytt kunskapslyft påbörjats och ska utvecklas. Avsaknad av körkort är ett hinder för jobb, därför ska det bli möjligt med CSN-lån för körkortsutbildning. Satsningar på bredbandsutbyggnad underlättar att arbeta och driva företag på landsbygden.


• Runt om i Sverige blir synen av byggkranar allt vanligare. Bostadsbyggandet ökar kraftigt och är uppe på nivåer som inte setts sedan miljonprogrammets dagar. Vi genomför den största bostadspolitiska satsningen på 20 år. Infrastrukturen måste gå att lita på, det är grunden för industrins konkurrenskraft och människors tillgänglighet till jobb och bostäder. Trafikverket får mer till  investeringar och underhåll och senare i höst kommer infraproppen. 

Sverige ska vara ett land i arbete och sammanhållning, i jämlikhet och hållbar utveckling. Kampen mot ojämlikheten är en viktig del av samhällsbygget. Växande klyftor göder oro, egoism och rasism. Nu stödjer vi hushåll med svag ekonomi bland annat genom att höja inkomstgränserna i bostadsbidraget och garantinivån i sjukersättningen. Vi höjer också flerbarnstillägget för det tredje barnet. 


Sverige ska inte möta framtiden med nedskärningar i välfärden, låga löner och sänkta klimatambitioner. Sverige ska hålla ihop. 

Helhetsgrepp om jämställdhetenSverige är ett av världens mest jämställda länder. I den årliga genomgången som görs av World Economic Forum hamnar Sverige på fjärde plats, strax efter Island, Norge och Finland. Men mycket återstår att göra. Bland annat är löneskillnaderna mellan män och kvinnor fortfarande stor. Under ett helt arbetsliv tjänar i kvinnor i genomsnitt 3,6 miljoner kronor mindre än männen. Likaså är mäns våld mot kvinnor fortfarande mycket utbrett.

I dag saknas ett helhetsgrepp om insatserna för jämställdhet i Sverige. Vi har helt enkelt inte tillräcklig kunskap om vad som gjorts och vilka insatser som är meningsfulla på jämställdhetsområdet. Därför föreslår regeringen nu en jämställdhetsmyndighet i höstbudgeten.

Myndigheten ska skapa sig en helhetsbild av jämställdhetspolitiken och effektivisera genomförande av politiken. Det handlar också om att möjliggöra ansvarsutkrävande när det brister. I början av 2018 slår den nya myndigheten upp portarna.

Jämställdhet är en bärande pelare i den svenska modellen.

Under hösten kommer vi också att presentera en ny nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det är svårt att veta hur många kvinnor som drabbas av mäns våld. Vanligen sker denna typ av våld i nära relationer. En studie från 2014 visar att 14 procent av kvinnorna och fem procent av männen någon gång efter 18 års ålder hade blivit utsatta för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld i en pågående eller avslutad parrelation. 20 procent av kvinnorna och åtta procent av männen uppgav att de utsatts för upprepat och systematiskt psykiskt våld av en aktuell eller tidigare partner. En stor andel våldsutsatta anmäler dock aldrig de övergrepp som de utsatts för i den nära relationen, vilket innebär att mörkertalet är stort. Omkring 80 procent avvåldet mot kvinnor i nära relationer uppskattas aldrig komma till polisens kännedom.

En åtgärdsplan behövs. Och pengar. Därför tillförs ytterligare 400 miljoner kronor i budgetpropositionen för att bekämpa våld mot kvinnor. De samlade åtgärderna på området omfattar därmed över 900 miljoner kronor för perioden 2017-2020. Det är särskilt viktigt att utveckla våldsförebyggande insatser. Insatserna ska bland annat rikta in sig på att informera män och pojkar om jämställdhet och om kvinnors rättigheter. Två andra delar handlar om att bekämpa hedersrelaterat våld och prostitution och människohandel.

Frustrerande tågförseningar fortsätter men nu pga underhåll.Att allt fler och fler vill åka tåg är förstås glädjande men kräver insatser. Spåren används till bristningsgräns och många år av eftersatt underhåll innebär förseningar och stopp.

Först är vi tågpendlare frustrerade för att det eftersatta järnvägsunderhållet leder till alla dessa tågförseningar. Nu när vi har en regering som äntligen satsar på järnvägsunderhåll blir vi frustrerade för att underhållet försenar vårt resande.  
Åratal av eftersatt underhåll kommer ta låååång tid att rätta till. 

Förut visste ansvarig myndighet inte ens om var behoven av underhåll var som störst. Med kunskap om järnvägarnas tillstånd blir det lättare att prioritera resurserna rätt och att planera för de nödvändiga avstängningar som krävs för vissa spårarbeten.  

Regeringen prioriterar järnvägen högt.  Det årliga anslaget till järnvägsunderhåll är höjt med hela 1,34 miljarder. Dessutom blir det ytterligare en satsning på 200 miljoner nästa år för kapacitetshöjande åtgärder. Snart kommer en ny infrastrukturproposition tills dess kommer regeringen avsätta flera miljarder till järnvägsunderhåll. 

Det bristande underhållet sänker tågens möjligheter att konkurrera med andra transportalternativ vilket försvårar omställningen till hållbara transporter.

Men behovet av hastighetsnedsättningar på allt fler sträckor beror på flera anledningar. Ökningen beror på att Trafikverket beskriver beslutade hastighetsnedsättningar pga av risk och pga pågående underhållsarbete. Det är ett nytt arbetssätt för att tydliggöra förutsättningarna och för att kunna hantera avvikelser så tidigt som möjligt. 

Det räcker alltså inte med fina ord. Det gäller att gå från ord till handling.  
Vallöftet om fler tåg i tid ska infrias och då måste dessa kraftiga resurser skjutas till. 
Tyvärr kommer det ta tid, mycket lång tid.......


Riksmötets öppnandeDet är ett problem med att ha kvar den gamla traditionen med att öppna Riksmötet i mitten av september trots att vi vari igång en månad. I augusti och september pågår förhandlingar, budgetöverläggningar, interpellationsdebatter, utskottsmöten mm. Dessutom ägnar vi tid åt praktik, arbetsplatsbesök, studieresor och olika möten i valkretsen.   
Men igår var det öppnande med pompa och ståt, från och med nu är vi mer fast i Riksdagshuset. 

Stefan Löfvens regeringsförklaring var mycket bra och omfattande. Statsministern talade om att regeringen bytt kurs från skattesänkningar och nedskärningar till kraftfulla investeringar i samhällsbygget samt om vikten av ett Sverige som håller ihop.
 Riksmötets öppnande i år innebär också halvtid i mandatperioden. Under de två senaste åren har vi bytt inriktning på politiken i Sverige. Förändring tar tid, men kursändring gör skillnad. Det har hänt en hel del på två år har vi bland annat åstadkommit:
• Den största bostadsinvesteringen på 20 år
• Över 50 000 nya utbildningsmöjligheter i ett nytt kunskapslyft så att människor kan ta jobb där kompetens saknas
• 13 000 fler lärare och annan personal samt särskilda resurser till skolor med störst behov
• Lärarlönelyftet ger omkring 60 000 lärare en höjd månadslön med mellan 2 500 och 3 500 kronor
• 10 miljarder per år för fler anställda i välfärden och riktade satsningar på sjukvård och äldreomsorg
Kostnadsfria läkemedel och glasögonbidrag för barn

Det händer mycket positivt i politiken just nu med andra ord. Att jag dessutom twittrade om mitt Pokémonspelande innebar bland annat att flera journalister hörde av sig och jag fick möjlighet att berätta om vår rättvisepolitik. 

Svaret är JA

 

 

Det är många som både ringt och mejlat mig idag och frågat om jag tyckte Stefan Lövens regeringsförklaring var bra.

Svaret är ja. Det var till och med väldigt bra

Har blir bara bättre och bättre på att tala och idag lyckades han få med alla departements intressen, prioriteringar och satsningar i ett sammanhängande tal om hur vi och världen hör ihop.

 

Jag är mycket imponerad över satsningarna på 10 miljarder till välfärden, att sysselsättningen är högst i Europa och att vi fortsätter pressa ner arbetslöshet och satsa på skolan mm. Han framhöll också vikten av att fokusera vidare med jämställdheten mellan män och kvinnor.

 

Han talade om att samhällsbygget omfattar alla.

 

”Under mandatperiodens två första år har flera av riksdagens partier ingått 15 viktiga överenskommelser, senast om energipolitiken, nya klimatmål – och hela det ekonomiska ramverket. Ett stort tack till alla er som konstruktivt medverkat i dessa överenskommelser. Vårt samarbete gör Sverige starkare. Sverige är i världen och världen är i Sverige.

 

Nu moderniseras Sverige med nya kliv mot hållbarhet och tillväxt, med klimatomställning, en jämlik kunskapsskola och fler jobb. Nu stärks vårt internationella engagemang på alla nivåer.

Nu genomförs investeringar i det som gör vårt land både starkt och tryggt. Den svenska modellen ska inte avvecklas. Den ska utvecklas.

Så tas ansvar för framtiden, för den omvärld vi är så beroende av och för ett Sverige där vi håller ihop”. Dessutom talade om vikten av att vi håller ihop. ”Öppenhet mot världen präglar Sverige och varje invånares vardag. För en liten nation med höga ambitioner för jobb, klimat och skola är det ett avgörande vägval. Ledarskap i vår tid ställer krav på bred och aktiv samverkan – lokalt, nationellt och internationellt”.

 

För er som inte läst rekommenderar jag

http://www.regeringen.se/tal/2016/09/regeringsforklaringen-den-15-september-2015/

 

Dessutom har jag noterat att det finns ett intresse i att jag har tagit bild på en Pokémon inne i plenisalen. Det stämmer att jag har klarat av att göra två saker samtidigt.

Det finns de som blir provocerade av det och de personerna ber jag om ursäkt.

  

Så länge väljarna har förtroende för mig har jag kvar mitt uppdrag och det pågår dygnet runt.

Vi läser handlingar, förhandlar, möter väljare, deltar i utskottssammanträden, voterar, gör studiebesök, arbetsplatsbesök osv hela tiden.

Att jag dessutom är fascinerad av att Pokémon kan få ut unga från sina tonårsrum och gamla att förenas med de unga i gemensamma promenader och aktiviteter. Den aktiviteten intresserade mig och gjorde att jag tog steget till att bli en Pokemonspelare.

Om det är bra eller dåligt får framtiden och väljarna avgöra.

 

Men avslutningsvis vill jag betona än en gång att Stefan Löven var otroligt bra idag.

Lyssna på honom du också 


Ängeln i rummet

Bilden ni ser är från Visby, jag tog den sommaren 2003 efter Anna Lindhs tal i Almedalen.

I slutet av augusti samma år körde jag henne i Skaraborg. Hon talade på Västerhöjdsgymnansiet i Skövde, på Vadsbogymnasiet i Mariestad och vi gjorde arbetsplatsbesök på Dafgård i Kjällby. 

Bara någon vecka senare fick vi det fruktansvärda beskedet. 
Nu har det gått 13 år sedan Sveriges dåvarande utrikesminister brutalt mördades och ryktes bort i från oss.13 år av saknad. 

Saknad av den engagerade, optimistiska glädjespridaren som ständigt försökte hitta lösningar på utmaningar. Jag träffade Anna i SSU och vi jobbade tillsammans i förbundsstyrelsen. Det är märkligt att hon som hade så mycket att göra alltid hade tid med vänner och medmänniskor i sin närhet. Alltid ett uppmuntrande ord men ständigt på språng.

På begravningen sjöng Eva Dalgren "Det går en ängel i mitt rum". På söndag hedrar vi Anna med musik och texter.  

Välkomna att minnas ljusa stunder från Anna Lindhs gärningar och ord. Vi träffas utanför bibliotek i Kulturhuset i Skövde för en stunds samvaro och gemenskap. Jakten på en rektor till Rydskolan

Filmen ger en felaktig bild

Socialdemokraterna i Skövde beklagar att kommunens sökande efter rektor fått en helt annan betydelse och mening än vad som var tänkt och vår bestämda uppfattning är att Södra Ryd och Rydskolan ska omnämnas i de positiva ordalag som de förtjänar.

”S:a Ryd är stadsdelen där invånarna trivs och känner sig trygga.”
Det visar undersökningar som gjorts. S:a Ryd är också den stadsdel i Skövde som har minst brottslighet.
Vi och Rydsborna känner därför inte igen oss i den bild av stadsdelen som ibland målas upp i den offentliga debatten och nu också i den rekryteringsfilm som gjorts för att hitta en rektor till ny-öppningen av högstadiet på Rydskolan.
Denna bild måste vändas och bli mer rättvisande. Södra Ryd är vår största och kanske allra mest dynamiska stadsdel med invånare som är stolta och trivs i sitt område.
Rydskolan är en av Skövdes nyaste och finaste skolor och dess engagerade och duktiga personal har genom åren fostrat många ungdomar till ett framgångsrikt liv.
Socialdemokraterna i Skövde beklagar att kommunens sökande efter rektor fått en helt annan betydelse och mening än vad som var tänkt och vår bestämda uppfattning är att Södra Ryd och Rydskolan ska omnämnas i de positiva ordalag som de förtjänar.
Socialdemokratiska fullmäktigegruppen


Samhällsbygge för fler jobb

 

Sverige står inför tuffa utmaningar för att klara jobben, men utsikterna för den svenska ekonomin är goda. Tillväxten är hög, arbetslösheten faller och det stora underskottet som den tidigare regeringen lämnade efter sig är näst intill utraderat. Samhällsbygge med investeringar i jobben, skolan och klimatet har ersatt stora skattesänkningar.
Nu prioriteras skolan genom investeringar med över 8 miljarder kronor årligen för fler anställda, höjda lärarlöner och en mer jämlik skola. 13 000 fler anställda i skolan på två år gör att personaltätheten nu ökar. Nu förstärks statsbidragen till välfärden. Kommuner och landsting ges 10 miljarder kronor extra per år. Tillsammans med tidigare investeringar motsvarar välfärdsmiljarderna kostnaden för ungefär 30 000 fler anställda.
Klimatet är en ödesfråga och genom att börja ställa om Sverige till en fossilfri välfärdsstat, med den största klimat- och miljöbudgeten någonsin, skapas också nya jobb. När vi är först med det nya ser vi till att framtidens jobb skapas i svenska företag. Stärkt järnvägsunderhåll är nödvändigt för att tågen ska gå i tid och för att klara utmaningen med hållbara transporter.
Sverige står idag starkt i den globala konkurrensen. Genom en aktiv närings- och innovationspolitik i hela landet kan vi fortsätta konkurrera med kunskap, kvalitet och innovation. Det är bättre än låga löner och dåliga arbetsvillkor.
Med ett jämställt och modernt föräldraskap som beaktar olika familjekonstellationer och säkrar ett högt arbetskraftsdeltagande för kvinnor och män främjas en smart hållbar tillväxt. Då måste vi ha hög kvalite förskolan, skolan, fritidshemmen och inom äldrevården.
Svensk arbetsmarknad går på högvarv men var tredje arbetsgivare i näringslivet har svårt att hitta rätt kompetens. Bristen på arbetskraft hindrar utveckling och tillväxt i många sektorer. Därför är satsningar på kunskap och kompetens för att förbättra matchningen nödvändigt. Alla som kan jobba ska jobba.
Utvecklingen i Sverige är positiv, men många utmaningar återstår. De utmaningarna möts inte med nedskärningar och sänkta löner. Investeringar i kunskap, jobb, välfärd och miljö utvecklar den svenska modellen. Det är vägen till ett samhällsbygge som håller ihop.
 

Tillsammans för jämställdhet

Fördomar, diskriminering och intolerans drabbar enskilda människor, i Sverige och i resten av värden. På så sätt går vi miste om värdefull kunskap, kreativitet och erfarenhet.
Det krävs gemensamma insatser för att öka jämställdheten. Samhället i form av skola, arbetsliv och välfärd måste utformas utifrån att ta tillvara både pojkar och flickors, män och kvinnors kunskap tas tillvara och behov tillgodoses. Men det räcker inte, både föreningsliv, organisationer och privatpersoner måste involveras på vägen till jämställdhet mellan män och kvinnor. 
Det tjänar alla på.
I den nya hållbarhetsagendan, i Agenda 2030 finns 17 mål finns ett separat mål (nummer 5) om att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter. Men flera av de andra målen innehåller också förpliktelser/förståelse om jämställdhet i bästa mainstreeming anda. 

Säkerställandet av kvinnors och flickors rättigheter är en förutsättning för hållbar utveckling. Målen kommer aldrig att nås om inte mäns våld mot kvinnor och sexuell exploatering upphör, kvinnor och flickor ges ekonomisk självständighet, rätt till hälsa och sexualitet och full delaktighet i beslutsfattande.

Genom FN:s Kvinnokonvention och de jämställdhetspolitiska målen har Sverige åtagit sig att göra kvinnors och flickors rättigheter till verklighet. Dessa åtaganden måste bli en integrerad del av arbetet med Agenda 2030.

Både i agendan framhävs civilsamhället som en förutsättning för hållbar utveckling. Det förpliktigar, NGOs, dvs icke statliga organisationer, föreningsliv och organisationer, måste involveras i det fortsatta arbetet.  

Jämställdhet måste också säkras i det arbete som myndigheter och andra statliga aktörer har framför sig. Ett minimum är att statliga aktörer har i uppdrag att redovisa hur de konkret kommer att ha ett jämställdhetsperspektiv i sitt arbete med agendan och de indikatorer som används för att mäta framstegen.

Intresset för det svenska jämställdhetsarbetet är stort från andra länder. Sverige har en feministisk regering med en feministisk utrikespolitik och betraktas internationellt som ett föredöme i jämställdhetsfrågor. Det förutsätter förstås att ministrar och regeringsrepresentanter lyfter kvinnors och flickors rättigheter i alla sammanhang som rör Agenda 2030.

Den feministiska regeringen pekar ut jämställdhetsintegrering som den viktigaste strategin för att nå jämställdhet. Dags att gå från ord till handling.

Läs mer http://www.unwomen.se/kronikor-debatt/jamstalldhet-ar-en-forutsattning-for-hallbar-utveckling/
Och http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/kvinnors-atnjutande-av-manskliga-rattigheter


En annan vård är möjlig

 
Igår var jag tillsammans med flera hundra på Hertig Johanstorg i Skövde för att visa vårt stöd, när vårdpersonalens och patienternas situation uppmärksammades.
Sjuksköterskan Viveka Karlberg som inledde med  "Vi ser kommuner som bemannas med mindre än hälften av ordinarie bemanning men inte färre patienter, snarare fler och sjukare då sjukhusen inte har tillräckligt med vårdplatser. Vi ser sjukhus där vårdplatserna dras ner för att det inte finns personal, inte för att det saknas patienter."
 
Lene Lorentzen är operationssköterska på SkaS och fackligt förtroendevald för Vårdförbundet. Hon började med att berätta om hur bra hennes mamma blivit omhändertagen på akuten eftersom personalen gör sitt yttersta för att det ska fungera. Det finns fantastiskt duktig och kompetent personal. Hon menade att dagens arbetsgivare låter den kompetensen glida dem ur händerna. 
 
Annica Thimberg berättade gripande om hur hon fick beskedet om cancern och om vården. Christina Freij beskrev känslosamt om sin dotters kamp mot cancern och familjens förlust när dottern Linda gick bort. Det var en bra manifestation med tydliga budskap att ta med.
 
Jag ser fram emot fler anställda inom sjukvården nu när vi har en regering som hellre investerar i gemensam välfärd framför ytterligare skattesänkningar. 
 
Det krävs bättre samarbete mellan den statliga och regionala nivån för att klara utmaningarna som hälso- och sjukvården står inför eftersom det är ett gemensamt ansvar.
 
Det behövs strategiska vägval för mer effektiv vård Inom regeringen pågår arbetet med att bearbeta förslagen om framtidens hälso- och sjukvård som lämnats. 
 
Jämlikheten inom vården måste öka. Det är hög tid att att sluta hälsoklyftorna. Det finns idag tydliga samband mellan bland annat utbildningsnivå, ålder och födelsebakgrund som återspeglar sig i sjukvårdsresultat. 

Går ditt barn säkert till skolan?

 
 
 
Har ditt barn en säker skolväg? Kanske finns det en säkrare väg fast den bara är lite längre? 
Nu aktiverar NTF verktyget ”#minskolväg”. Verktyget är tänkt som ett stöd till föräldrar och kan bli en stor trafiksäkerhetskartläggning.
 
Med hjälp av ett digitalt verktyg som bygger på Google Maps dokumenterar barn och föräldrar alla punkter där man korsar en bilväg på väg till eller från skolan. #minskolväg genererar därefter en samlad bedömning av skolvägen. 
 
 
Det finns en utbredd oro bland föräldrar kring barnens skolväg så här i skolstartstiden. Oron leder ofta till att föräldrarna skjutsar sina barn med bil. Det i sin tur ökar trafiken runt skolorna, barnen rör på sig mindre och luftmiljön försämras. 
 
 #minskolväg vänder sig till barn som går själva till skolan. Självklart är det bra om vuxna följer sina barn. Gå med barnet och kartlägg skolvägen tillsammans  eftersom det är då man kan börja ta sig till och från skolan på egen hand.  
 
Barns förmåga att uppfatta hur snabbt fordon rör sig och hur fort de själva förflyttar sig är inte fullt utvecklad. De har svårt att hantera flera skeenden samtidigt och bedöma vad som kan vara farligt. Det gör att många trafiksituationer, som till exempel att korsa en väg, blir riskfyllda för små barn.
 
Läs mer på http://www.ntf.se/

Det handlar om framtiden

I kväll hade UN women nationell kommitté Sverige en diskussion med några av våra medlemsorganisationer om de globala målen 2030.
Det blev ett mycket intressant och givande möte och ett första steg till samarbete för att få ut mer av FNs 17 mål för en bättre framtid i hela världen.
Vi fokuserade mest på mål nr 5 dvs målet om jämställdhet även om flera av målen innehåller krav på jämställdhet mellan män och kvinnor.

Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Det handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället. Kvinnors och flickors generellt underordnade maktposition i förhållande till män och pojkar måste upphöra.

Våld mot kvinnor och flickor drabbar individen, samhället och utgör ett hinder för jämställdhet och utveckling. Därför måste männen ta sitt ansvar bl.a genom Heforshe Pojkar måste få veta hur de ska uppföra sig. Vi berättade om hur Heforshe ska utvecklas ytterligare under hösten.

I kväll har vi även diskuterat hur vi vill att Sverige ska jobba för att uppnå målet och processen dit. Det var kul att få träffa några av medlemsorganisationerna och det var extra kul att lyssna på våra duktiga styrelseledamöter Johanna Lundin och Sofia Ekarv, de är verkligen suveräna på att berätta om UN womens verksamhet.

Vi diskuterade även hur sociala normer och sedvänjor som sanktionerar ojämställdhet och våld mot kvinnor och flickor kan förändras. Dessutom funderade vi på vad regeringen kan göra ytterligare för att uppnå målen och hur NGOs ska få muskler att genomföra målen.

Helt enkelt en bra kväll som gav mersmak.


Dags för en kvinna som FNs generalsekreterare

 


Det finns flera duktiga kvinnor som kan ta över efter Ban Ki-moon som FNs generalsekretarear. Märkligt att det fortfarande finns debatörer som måste poängtera " att det inte viktigast med en kvinna utan en duktig person" Givetvis ska vi ha den bästa, oftast är det kvinnor som inte fått chansen i denna patriarkala struktur.
Efter 70 år av manliga generalsekreterare, är ”hög tid” att nästkommande blir en kvinna säger Ban Ki-Moon. Liknade uttalande kommer från Jan Eliasson. Helt i Heforshes anda dvs att männen nu ska stå upp för kvinnorna och för en jämställd värld.

Att den nionde generalsekreteraren finns det ett enormt stort engagemnag för i hela världen. Det vote fantastiskt om såväl säkerhetsrådet som hela världssamfundet tog tillfället i akt för jämställdhet och visar på att kvinnor kan ta de högsta positionerna. Då skulle vi kunna slå igenom även detta glastak. 

Det finns en stark önskan över hela världen om att nästa person att leda FN ska vara en kvinna med stora erfarenheter i frågor som rör jämställdhet, fred, utveckling, rättvisa och mänskliga rättigheter. Både UN women med Pumzile i spetsen och Svenska FN förbundet tycker att det är dags med en kvinna efter åtta män sedan organisationens bildande 1945. Jag kan bara hålla med som ordförande för UN womens Nationella kommitté i Sverige ser jag stora möjligheter till att vi lyckas denna gång.

Det finns många bra kandidater, både män och kvinnor med lång erfarenhet, utmärkt kompetens och kunskap så det går inte att påstå att det inte finns kvinnor att välja på. 
 
Nu finns en möjligheten att ta nästa steg i jömställdhetskampen -
Min uppmaning är TA den möjligheten. 
läs mer http://www.unwomen.se/nyheter/fn-maste-agera-foredome-valet-av-ny-generalsekreterare-nu-finns-en-mojlighet-att-sta-upp-jamstalldhet/

Tillsammans gör vi skillnad


Som vanligt efter en dag med UN Womens nationella Kommitté Sverige är jag oerhört peppad och imponerad över den oehörda samlade kunskap som styrelsen sitter på. Erfarenhet från Internationella engagemang, jämställdhetsexperter,  erfarenheter från stora och små organisationer, offentliga och privata företag, pålästa, seriösa och engagerade kvinnor och män från norr till söder. 
 
Att få leda en sådan organisation är en ynnest.
 
 
Annars är det en ganska dyster situation just nu när det gäller jämställdhet. Kvinnors utseende, klädsel och kroppar är i fokus istället för att få bukt med männen som förtrycker, förbjuder och förbannar.
Det är männen som slår (en överväldigande majoritet), det är männen som startar krig och männen som bestämmer. På så sätt upplever vi en backlash av jämställdhetsarbetet. Vi behöver alla kavla upp ärmarna och stå upp för en feministisk värld.
 
Då känns det extra bra att få lyssna och diskutera med UN women entusiasterna. Vi diskuterade hur Sverige och världen ska få stopp på mäns våld mot kvinnor och våra återkommande aktiviteter  där den 25:e i varje månad är Orange Day dvs FNs dag mot mäns våld mot kvinnor. Det händer mycket spännande grejer med vår samarbetspartner 2life. Det känns bra. 
 
Vi tog även upp Kvinnokonventionens tillämpning i Sverige och vikten av att fler kvinnor känner sina rättigheter och männens uppgift att ta eget ansvar. Det gör vi bl.a genom Heforshe. 
 
Vi hann även med en första inblick i uppföljning av de globala målen där jämställdhet särklit lyfts fram både som eget mål och i genomsyrar de andra målen.
 
Naturligtvis lyfte vi UN womens insamlingar till flyktingkvinnor.  Det är full möjligt att stödja kvinnor och flickor i konflikter, katastrofer och fredsbyggande bl.a genom att ge en donation eller gåva. 
Läs mer på http://www.unwomen.se/engagera-dig/skank-en-gava/
 
Jag ser fram emot en intressant och intensiv höst med mina kollegor.
läs mer http://www.unwomen.se/
Tillsammans gör vi skillnad
 

Stefan Löfvens sommartal


Det var fullt med folk i Vasaparken trots regent . Stefan Löfven började med att applådera alla framgångar i OS. 

Sedan fortsatte han med att t kraftigt avstånd från sexuella trakasserier, var de än dyker upp. Vi måste ta ett gemensamt ansvar för att får stopp på oacceptabla sexuella övergrepp på festivaler och bilbränder i bostadsområden.

I vår omvärld har det skett förfärliga terrorattacker i Orlando, Nice, München och Kabul, försöket till statskupp i Turkiet och händelserna därefter. Vi har sett ett obehagligt tonläge i debatten både i Storbritannien och i USA.  Löfven menade att vi från Svensk sida  ska engagera oss mer för samarbete över gränserna med gemensam, ansvarstagande och seriösa länder.  Tillsammans stärker vi säkerheten i världen. 

Löfven gladdes åt att arbetslösheten går ner, särklit bra att ungdomsarbetslösheten sjunker. Nu investerar vi för trygghet och välfärd det är den Svenska modellen .

Stefan Löfven talade också om den svenska skolan. I dagarna går över en miljon barn till läsårets första skoldag. För 120 000 barn är det första höstterminen. De har höga förväntningar och samhället har ett stort ansvar att leva upp till dessa. För vår framtid ligger i deras hunger efter kunskap. Ett grundfundament för den svenska modellen ska därför vara en jämlik skola som ger alla barn och unga en bra start i livet oavsett bakgrund. Där ingen lämnas efter, men inte heller någon hålls tillbaka. En skola där alla elevers förväntningar uppfylls.

Tyvärr lämnade den gamla borgerliga regeringen ett dystert facit efter sig. Under för lång tid fick skattesänkningar gå före kunskap i skolan. En prioriterad del av regeringens samhällsbygge är därför arbetet med att vända kunskapsresultaten och den ökade ojämlikheten i den svenska skolan.

Nu satsar regeringen på fler lärare. Skolan står just nu inför en akut lärarbrist och regeringens nya satsning är tänkt att möta den.

Totalt ska utbildningen, både lärarutbildningen och förskolelärarutbildningen, byggas ut med 3 600 helårsstudenter till 2021.Hösten är här - dags att börja blogga!Med tanke på att augusti hittills varit kallare och regnigare än på mycket länge så känns det som tidig höst.   Alltså är det hög tid för mig att börja blogga igen efter några veckors sommaruppehåll.

Det har hänt väldigt mycket i sommar. Fruktansvärda terroristdåd i södra Frankrike, uppror i Turkiet, upptrappning av Daesh/IS krig i Syrien, kvinnor på flykt, massmord och oroligheter i vår omvärld gjorde att jag längtade efter nyhetstorka och lösningar på krigshetsen.

I Sverige har sexuella trakasserier fortsatt både på musikfestivaler, i hemmen, på arbetsplatser och i det offentliga rummet. Det är ett stort samhällsproblem. 
Sexuella övergrepp är tyvärr inte något nytt och är lika stort om inte större utanför festivaler. Men det är utmärkt att det uppmärksammas där det finns många ungdomar som vill ha roligt, lyssna på musik och umgås med vänner. 
Det är dock viktigt att inte lägga ansvaret på de utsatta. Vi måste jobba både på kort och lång sikt dels med stöd till utsatta och synliggörande av vad det innebär att tafsa, trakassera och våldföra sig. Dels betydligt mer med förebyggande information, normkrititiska samtal, kompetensutveckling och stöd. Hela samhället har ett ansvar, skolan, ungdomsmottagningar, fritidsgårdar, föräldrar, föreningsliv och civilsamhälle, arbetsmarknadens parter osv. alla kan göra mer.

Nu när skolorna drar igång igen har vi all anledning att fokusera på mänskliga rättigheter, jämställdhet, roller, normer, värderingar som stödjer och lyfter istället för slår i sär och söndrar. 

Vi har mycket att ta tag i, jag ser fram emot en intressant höst med ny energi.
Vi ses i vimlet, på nätet och i debatterna. 
Tänk på att jämställdhet är ingen kvinnofråga, det är en mänsklig rättighet. Lägre arbetslöshet är inte tillräckligtNästa år väntas arbetslösheten sjunka ytterligare. Antalet fast anställda fortsätter att öka och fler anställs i till exempelkommunerna. Det är tydligt att den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken och den svenska modellen levererar goda resultat. 

 

Men sjunkande arbetslöshet är inte tillräckligt. Det krävs också goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män. Konkret handlar det om en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och tar hänsyn till människors olika förutsättningar i arbetslivet.

 

Vi socialdemokrater menar att det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Det krävs också en bra dialog och en fungerande ansvarsfördelning mellan staten och arbetsmarknadens parter.

Staten ska säkerställa goda arbetsvillkor och underlätta att nya jobb växer fram. Genom kollektivavtal tar fack och arbetsgivares ansvar för villkorens utformning, exempelvis lönebildningen. Det är den svenska modellen och lägger grunden för trygghet, tillväxt och konkurrenskraft.

 

Den socialdemokratiskt ledda regeringen arbetar för att stärka och utveckla den svenska modellen på arbetsmarknaden, både i Sverige och inom EU. Kollektivavtalens ställning värnas och svenska löner och villkor ska gälla för den som arbetar i Sverige.

 

Att spara på arbetsmiljön får aldrig vara ett konkurrensmedel. Ingen ska riskera att dö eller skadas i sitt arbete. Fortsatta insatser för att förebygga den arbetsrelaterade ohälsan är nödvändiga. 

 

Om kvinnor och män ska orka jobba ett helt arbetsliv krävs bättre arbetsmiljöförhållanden i psykiskt och fysiskt slitsamma arbeten. Det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen måste intensifieras. Särskilt måste den psykosociala arbetsmiljön stärkas – inte minst på kvinnodominerade arbetsplatser. Regeringen har presenterat en ny arbetsmiljöstrategi i nära samråd med fack och arbetsgivare. 

 

Även om arbetsmarknadsprognoserna går åt rätt håll finns fortfarande mycket att ta tag i. Därför väljer socialdemokraterna bort stora ofinansierade skattesänkningar. Vi ska fortsätta bedriva en politik som trycker tillbaka arbetslösheten, för jämställdhet, som säkerställer ordning och reda men också skapar ett hållbart arbetsliv för alla. 

 


 

 


Fem steg för bättre välfärd
Vi ska ha ett samhälle där en generell välfärd går före vinstjakt och nedskärningar, där arbetsgivare och fackliga organisationer bestämmer löner och villkor. Där vi tillsammans investerar i utbildning, bostäder, företagande och klimatsmart infrastruktur.

För att utveckla den svenska modellen har vi socialdemokrater nu påbörjat ett samhällsbygge med hittills 60 nya miljarder kronor per år.

Vi genomför nu den största välfärdssatsningen på decennier:

1. Vi investerar 8,3 miljarder kronor per år i skolan för höjda lärarlöner, tidiga insatser och ökad jämlikhet. Vi investeringar i järnväg, infrastruktur och bostadsbyggande och utvecklar moderna beredskapsjobb i staten. Ett nytt kunskapslyft skapar över 50 000 nya utbildningsmöjligheter varje år

2. En aktiv arbetsmarknadspolitik med extratjänster, traineejobb och utbildningskontrakt ger resultat.
Arbetslösheten minskar, sedan valet har ungefär 110 000 fler människor ett jobb att gå till. Ungdomsarbetslösheten ligger på sin lägsta nivå sedan före finanskrisen.

3. Vi har kraftigt minskat budgetunderskottet som den förra regeringen lämnade efter sig. Svensk export av varor och tjänster fortsätter uppåt. Vi har rekordtakt i byggandet: I år byggs 57 000 bostäder. Antalet påbörjade bostäder 2015 var det högsta på 25 år. Idag jobbar 13 000 fler pedagoger i skolan än vid regeringsskiftet.

4. Andelen behöriga lärare i alla skolformer har ökat med 11 procent bara det senaste läsåret. Barngrupperna i förskolan och elevgrupperna på fritidshemmet minskar


5, Den svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas. Vi har kommit en god bit på väg, men vi ser också att vi har mycket kvar att göra. Därför kommer vi att prioritera fler anställda i svensk välfärd, så att vi har en vård, skola och omsorg som är värdig 2000-talets Sverige. 

Vi socialdemokrater kommer aldrig att acceptera nya nedskärningar för att finansiera sänkt skatt. 

Tidigare inlägg
RSS 2.0