Avskaffa våld mot kvinnorIdag den 25 november är det internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor.  Miljontals flickor och kvinnor världen över utsätts för misshandel, våldtäkter, stympning och mord, av ingen annan anledning än just för att de är flickor.
Vi måste förändra de normer och värderingar som tillåter att det händer från första början. Unga människor måste utbildas, både pojkar och flickor. Vi måste börja tidigt med beteenden och attityder, att inte slå.  Barnavårdcentraler, familjecentraler, förskolan, skolan, fritidshemmen och fritidsgårdar måste hela tiden jobba förebyggande. Infödda som nyanlända måste få klart för sig att inte ta till våld.
Förra året anmäldes 17 000 fall av misshandel i nära relationer i Sverige. Ändå anmäler de allra flesta aldrig. Tusentals kvinnor och barn lever varje dag med hot och misshandel. Var fjärde kvinna kommer under en livstid att utsättas för brott i en nära relation. 
Kvinnojourerna måste säkras! Det är bra att regering och riksdag nu avsätter mer pengar till landets kvinno- och tjejjourer för att skydda våldsutsatta kvinnors liv.  Men det borde även finnas långsiktig finansiering för att säkra jourernas verksamhet och självbestämmande.
Det sociala skyddsnätet måste stärkas! Nu tas några viktiga steg, som att höja lägstanivån i föräldraförsäkringen, förstärka sjukförsäkringen och höja underhållsstödet. För bl.a ensamstående mammor, med stora behov av vård, stöd och skydd måste vikten av starka sociala skyddsnät bli tydligare. 
Den 25:e varje månad är det också Orange Day då världen uppmärksammar det utbredda våldet mot kvinnor och flickor. Då färgas hela världen orange för att uppmärksamma detta våld, hoppas du bär något orange idag.
Kom ihåg - jämställdhet är ingen kvinnofråga, det handlar om varje individs rätt till makten över sitt eget liv. Jämställdhet är en mänsklig rättighet.  


 

Två viktiga beslut som kommit bort i mediabrusetI dessa dagar då media endast fylls av rapportering av fruktansvärda terroristbrott, hot och kaos kan det vara bra att påminna om att Riksdagsarbetet pågått i oförminskad takt.

Vi har tex fattat två viktiga beslut som tar steg mot ett mer jämställt samhälle.
Vi har vikt en tredje månad i föräldraförsäkringen och vi har avskaffat vårdnadsbidraget.

Vårdnadsbidraget innebär att staten betalar vuxna för att stanna hemma istället för att delta på arbetsmarknaden. En annan effekt av vårdnadsbidraget är att barn inte får tillgång till förskola och går då miste om den pedagogiska verksamhet och den fritidssysselsättning – med lek och kompisar, som barn behöver.

Vårdnadsbidraget befäster ojämnställd fördelning av det obetalda hemarbetet och får stora konsekvenser då det ända in i pensionsåldern kommer att drabba kvinnor ekonomiskt.

Det är viktigt med ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen på många olika sätt. Jämställdheten på arbetsmarknaden förbättras när arbetsgivaren vet att båda föräldrarna är hemma när barnen är små. Fördelningen av föräldraförsäkringen får effekt för det obetalda hemarbetet och för barnets anknytning– och rätt till – båda sina föräldrar. Vi vill dessutom att barn ska ha rätt till den verksamhet som bedrivs i förskolan. Här har vårdnadsbidraget motsatt effekt

Det var den borgerliga regeringen som införde vårdnadsbidraget som en eftergift till Kristdemokraterna. Nu tas det bort av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet.

När det gäller föräldraförsäkringen var det Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Folkpartiet som utgjorde den riksdagsmajoritet som beslöt att öronmärka ytterligare en månad åt respektive förälder.
Dessa beslut är viktiga steg i riktningen för en modern, valfrihetsinriktad familjepolitik som ökar jämställdheten och uppmuntrar till arbete.

I ett jämställt samhälle måste det vara möjligt att kombinera föräldraskap med förvärvsarbete eller företagande. Vi vill att män och kvinnor ska delta på arbetsmarknaden på lika villkor. Delar man denna vision är vårdnadsbidraget en helt omöjlig tanke.


50/50 klubbenI kväll har jag besökt 50/50klubben. Det är en klubb för både mån och kvinnor som har till syfte att; 

Öka rekryteringen av kvinnor till IT-branschen.
Öka rekryteringen av kvinnor till chefspositioner, ledningsgrupper och styrelser.
Motverka exkluderande företagskultur – främja företagskultur där alla känner sig inkluderade.
Öka kunskapen om jämställdhet i branschen.

Det vill klubben göra för att alla människor ska ha en rättvis chans att visa sin kompetens oavsett kön. Men också för att Mångfald berikar och stärker alla organisationer och verksamheter.
Dessutom har branschen har inte råd att gå miste om 50 % av rekryteringsunderlaget.
50 % av kunderna är kvinnor och behöver kunna relatera till kvinnor. 
Kvinnor utgör halva mänskligheten – och ska i lika hög grad vara med och påverka utvecklingen mot ett bättre och mer hållbart samhälle!


De ska se till att lyfta fram varandra, berätta om de erfarna, kompetenta, välutbildade kvinnor som redan finns inom alla områden i branschen och agera förebilder. 
Påverka dem som har makt att förändra (dvs i de flesta fall män) – och prata mindre om hur vi kvinnor ska förändras för att få komma fram. Påverka i egna företag och i andra sammanhang

Jag tycker det är utmärkta initiativ. Fler branscher borde ta efter genom att söka upp och inspirera yngre kvinnor att söka sig till branschen. 


Förskolan 40 år

 

 

När jag gick i förskolan i Hällekis kallades det för Lekis. Jag fick börja när jag var 5 år för det fanns platser kvar även för de som inte fyllt 6 år. Eftersom mina stora syskon gick i skolan längtade jag jätte mycket dit. Jag längatde så mycket att min famors mamma Gerda ordade en särkild Gärdaskola för mig på pensionärshemmet i Hällekis. Vi hade jätte kul tillsammans Gerda och jag.

 

Men att börja i förskolan, då Lekis,  var ännu större då fick jag träffa fler barn och andra vuxna som utforskade världen tillsammans, dessutom sjön vi och lekte tillsammans, det var vansinnigt roligt.

  

Idag 40 år med lagstadgad förskola. Den svenska förskolan har genom medvetna politiska satsningar kommit att bli en central del av det svenska skolsystemet och en viktig verksamhet i nästan alla barns uppväxt. Det är en utveckling att vara stolt över, men det ställer också krav på förskolornas kvalitet. Därför fortsätter vi stärka förskolan genom mindre barngrupper, mer utbildad personal och ett stärkt pedagogiskt ledarskap.

 

Förskolelagen trädde i kraft 1975 och innebar att kommunerna blev skyldiga att erbjuda alla sexåringar avgiftsfri förskola och planera för en utbyggnad av förskoleverksamheten. Då deltog cirka 10 procent av alla barn i någon form av barnsomsorg. I dag tar de allra flesta barn i åldersgrupperna 4–5 år (93 procent) del av den pedagogiska verksamhet som förskolan erbjuder.

 

Förskolan ger barnen en bra start och är till för barnen, men tillsammans med en bra föräldraförsäkring är utbyggnaden av förskolan det viktigaste skälet till att andelen kvinnor som kan arbeta är högre i Sverige än i de allra flesta andra länder.

 

 

Forskning visar att barn som har gått i en förskola med hög kvalitet blir bättre förberedda för skolan, har bättre språkkunskaper och visar större social kompetens jämfört med barn som inte har deltagit i förskolans verksamhet. Detta gäller särskilt barn som kommer med tuffa uppväxtvillkor. En förskola av hög kvalitet bidrar alltså både till att stärka kunskapsresultaten och till att skapa jämlika förutsättningar inför skolstarten.


Terrorism är terrorism. Det är ingen religionDags att samla kraft. Att möta hat och mörker med mer av demokrati, öppenhet, frihet och jämlikhet. Ger vi efter har terroristerna vunnit.

Terrorister vill sprida fruktan och skräck. Förstöra samhällsstrukturer. Vår förmåga att förebygga och bekämpa extremism och terrorism måste ständigt förbättras.

I dessa dagar är det också viktigt att inte låta främlingsfientligheten slå rot. Alla de människor som nu flyr till vårt land, flyr just från detta helvete. Det går inte att dra alla över en kam. Precis som att jag inte kan skriva att män sprider våld bara för att vissa män hatar kvinnor, slåss och  mördar. Lika lite kan vi säga att människor som flyr är våldsbenägna. 

Terrorism är terrorism. Det är ingen religion. Dessa män som utför dessa våldshandlingar kan inte accepteras. 

Att öppenhet, jämställt, demokrati, frihet och humanism skrämmer en del krafter, vet vi redan.


Nyanlända välkomnas i dag i många kommuner, stora som små. Men fler kommuner måste göra mer, precis som fler länder i EU måste. Det är viktigt med ett jämnt mottagande i våra kommuner för att integrationen ska gå bra. Därför behöver kommunerna mer anslag och det ordar vi nu genom tilläggsbudgeten. 
Men det behövs också praktiskt, handfast politik med ordning och reda.
Kvalité i skolan, äldreomsorgen, fler jobb, ekonomisk trygghet och fortsatt arbete för ett jämställts samhälle är än viktigare nu för att få ett brett stöd för en generös flyktingpolitik.


En oroligare värld gör det bara tydligare varför det är viktigt för oss att fortsätta kämpa för solidaritet, frihet, jämlikhet och ett jämställt samhälle fritt från våld. 
Vi ska leva i ett välfärdsland som bygger på sammanhållning mellan generationer och mellan samhällsgrupper, där alla bidrar och alla får del.Förtvivlad, förbannad och frustrerad

 

 

Förtvivlad över de fruktansvärda illdåden i Paris, det är inte bara en attack mot Paris, utan mot hela vårt öppna, trygga och demokratiska samhälle.

 

Förbannad över att det meningslösa våldet söndrar oss.

 

Trots att vi är frustrerade just nu så måste livet gå vidare. Vi måste visa dessa satans terrorister att de inte ska vinna. Världen behöver just nu mer kärlek, omtanke och styrka att gå samman.

 

 

Nu måste alla länder arbeta tillsammans för att vi ska nå ett jämlikt och jämställt samhälle.

Ett samhälle fritt från våld, förtryck och terror. Vi måste ta oss samman för att föra kampen mot antidemokratiska krafter, mot rasismen, mot ondskan.

 

Nu behövs medmänsklighet, öppenhet och tolerans.

 

Ta hand om varandra!


Ansvar i en svår tid

 Ensamkommande barn far illa, försvinner, utnyttjas eller lever vind för våg i Sverige idag.  Myndigheter slår larm, kommuner slår larm, privatpersoner och civilsamhället slår larm.

Så kan vi inte ha det.

Jag tog upp frågan på Riksdagens frågestund igår.  Barnen behöver hittas, tas om hand, får ett hem och gå i skolan.

Flyktingkrisen innebär en ansträngning och en enorm uppgift för hela det svenska samhället. Om EU-länderna skulle samarbeta och dela på ansvaret så är situationen ingen kris för Europa, men det är i grunden ohållbart att Sverige tar ett så mycket större ansvar än andra länder.

Men vi måste i hantera situationen nu och se till att kommunerna klarar sina verksamheter och att vården, skolan och omsorgen inte drabbas.

 

I den ändringsbudget som regeringen föreslog till riksdagen igår finns ökat stöd till kommuner, landsting och det civila samhället på sammanlagt 11 miljarder kronor. Det är resultat av en blocköverskridande uppgörelse för att hantera den pågående flyktingkrisen. För oss socialdemokrater är det självklart att räcka ut handen i utmanande tider och söka breda överenskommelser – det bidrar till trygghet och stabilitet. Förhoppningsvis vill fler partier fortsätta ställa upp med gemensamma åtgärder istället för att göra utspel för att få kortsiktiga poänger.

 

 I ett ansträngt läge är det nödvändigt att prioritera – vård, skola och omsorgen av våra barn och äldre ska värnas.

De extra resurserna går därför direkt ut till kommuner och landsting. Framförallt till kommuner med många barn. Förslaget är att pengarna ska vara tillgängliga redan innan jul och kunna användas för att täcka ökade kostnader både i år och nästa år.

 

Det gäller att ta ansvar i en svår tid


Mer pengar till kommunerna

I dag fick riksdagen ta emot reringens änringsbudget med ökade anslag på 11 miljarder kronor. Det innebär extra stöd till kommunerna och det civila samhället för att kunna hantera flyktingsituationen.

Dessa extra medel i budgeten för 2015 ska underlätta,arbetet för kommunerna och civilsamhällets organisationer.

  • Regeringen föreslår att 9,8 miljarder kronor tillförs till kommuner och landsting, och  civila samhället får 200 miljoner kronor extra. 
  • Dessutom föreslår regeringen att ersättningar och bostadskostnader för asylsökande ökas med 961 miljoner kronor till följd av det ökade antalet asylsökande.

Antalet asylsökande och nyanlända i en kommun och fördelningen mellan barn och vuxna ligger som grund för fördelningen. När det gäller ensamkommande barn finns det behov av att de faktiska boendekommunerna kompenseras av berörda anvisningskommuner. 


Välkommen till Skaraborg Statsministern

 Idag tisdag den 10 november kommer statsminister Stefan Löfven på besök i Skövde. Han kommer att besöka Skaraborgs Sjukhus och där få information om den lyckade etableringen av läkare från framförallt Syrien, som validerats och snabbutbildats i svenska.

Stefan Löfven kommer att träffa sjukhusledningen, verksamhetschefer samt tre av de läkare som deltagit i validering och utbildning.


Medmänsklighet mot rasismFör medmänsklighet, mot rasism

En dag som denna finns det all anledning och stanna upp ett slag och reflektera över den främlingsfientlighet och de rasistiska utfall vi ser omkring oss.

 

Natten mellan den 9 och 10 november 1938 förstördes judiska affärer och synagogor över hela Tyskland och i Österrike. De fruktansvärda händelserna fick namnet kristallnatten på grund av den mängd krossat glas som täckte gatorna dagen efter aktionen.

Händelsen var ingen enskild våldshandling eftersom det en längre tid upptrappats en polarisering.

 

Jag ser tydliga samband mellan polariseringen som sker i vårt samhälle idag. Hatiska brott så som att bränna flyktingboenden, kasta sten och vräka ur sig nedlåtande okvädningsord för att göra skillnad mellan människor är fullständigt oacceptabelt. 

 

Flera viktiga manifestationer och fackeltåg skickar budskapet om medmänsklighet och mot rasism. 

 

Det behövs tydliga avståndstagande från de som uppmanar eller indirekt uppmanar till våld mot hatbrottsutsatta eller sprider fördomar och hat.

 

Vi får aldrig låta nazismens hat och våld ta överhanden igen. Hatbrott oavsett om de kommer från höger eller vänster, organiserade eller inte  ska fördömas. 

Manifestationer visar att det finns engagemang mot främlingsfientlighet och för förståelse mellan män och kvinnor oavsett kön, etnicitet, tro eller sexuelläggning .

Det gläder mig.


Våra pensionärer är värda ett gott liv.
Jag förstår frustrationen hos många pensionärer. Vi är lika frustrerade vi över att vår budget fälldes förra året av M, fp, C, KD och SD. Vi tappade ett helt år av reformarbete.
Nu tar vi ett nytt tag.
Sänkt pensionärsskatt, ökade nivåer i bostadstillägget och satsningar på äldreomsorgen ger sammantaget Sveriges pensionärer både en klart förbättrad ekonomi och en ökad trygghet. Men vi ska vara ärliga, självklart är vi inte nöjda där. Steg för steg ska vi fortsätta att ta bort den orättvisa beskattningen av pensioner, minska ojämställdheten och steg för steg ska vi fortsätta att förbättra äldreomsorgen. 
Den globala finanskrisen slog hårt mot Sveriges pensionärer. Pensionsbromsen slog till och många äldre fick vända på varje krona för att få vardagen att gå ihop. Samtidigt skapade den dåvarande borgerliga regeringen ett system med högre skatt för pensionärer, med förklaringen att det skulle få fler att jobba. Att pensionärer betalar mer skatt än löntagare är oförsvarbart och inte rätt lösning för att få fler i arbete. Därför sänker vi skatten för pensionärer från och med 2016 och tar därmed ett stort och viktigt steg mot att avskaffa klyftan mellan löntagare och pensionärer.
Nästa år får Sveriges pensionärer mer i plånboken tack vare våra reformer. För de pensionärerna med lägst inkomster utjämnas skatteklyftan mellan pension och lön helt genom regeringens pensionärsskattesänkning.  Samtidigt räknas pensionerna nästa år upp med över 4 procent. I årets budgetproposition föreslår regeringen utöver skattesänkningen bland annat ett stort investeringsstöd till äldreboenden, ökad bemanning inom äldreomsorgen och en kunskapssatsning inom omsorgen. Lägger vi till det höjda bostadstillägget på 400 miljoner kronor handlar det om reformer på drygt fyra miljarder.En budget för fler jobbNu investerar i det som bygger Sverige starkt. I vårt Sverige ska fler jobba, skolresultaten vändas och klimatutsläppen minska. Ett Sverige där alla hjälps åt och alla bidrar. 
I praktiken innebär det att de som tjänar lite mer, bidrar lite mer till det gemensamma. Samtidigt som vi uppmanar alla människor att ta ett eget ansvar för att t.ex. studera eller jobba.

Budgeten är ett resultat av bra samarbete, men också tuffa prioriteringar. I ett läge där Sverige har betydande budgetunderskott så kan man inte tillgodose alla önskemål. Regeringen har behövt göra tuffa prioriteringar som inte alltid är roliga men som är nödvändiga för ekonomin. Sverige har idag stora budgetunderskott som kräver att regeringen genomför vissa besparingar och inkomstförstärkningar – allt annat är ansvarslöst.

Budget gör det möjligt att få fler i arbete. Genom att vi ger fler chansen att utbilda sig möter vi upp företagens efterfrågan på rätt kompetens. Det är viktigt för individen och det är viktigt för samhället. Dessutom storsatsar regeringen på fler bostäder och bättre infrastruktur, det skapar jobb när vi bygger, och gör att människor kan flytta och pendla dit jobben finns.


Idag börjar finansutskottet behandla budgeten


Sverige är ett bra land men vi står inför stora framtidsutmaningar. Fler måste få möjlighet att jobba, utvecklingen i skolan behöver vändas, klimatutsläppen minska och välfärden stärkas.

Regeringens mål är att Sverige genom fler sysselsatta och fler arbetade timmar ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Alla som kan arbeta ska också arbeta. Vår jobbagenda för att nå målet innehåller investeringar i bostäder och infrastruktur, fler och växande företag, och satsningar på matchning och kompetens.

Det finns fler lediga jobb än någonsin samtidigt som nästan 400 000 är arbetslösa. Därför skapar vi många fler tillfällen för utbildning och matchning så att människor kan ta jobb som finns och som växer fram när vi vänder utvecklingen.

Sverige är en kunskapsnation men resultaten i skolan sjunker. För att vända utvecklingen investerar vi för att fler ska vilja bli och stanna kvar som lärare. Därför görs en miljardsatsning på för bättre arbetsvillkor för lärarna. Vi gör det möjligt att höja lönen och minska antalet elever per klass. Varje elev måste få mer tid med sin lärare.

För att öka människors frihet och trygghet stärker vi välfärden. Utöver professionsmiljarden skjuter regeringen till en miljard kronor till landstingen under 2016. Dessutom slopar vi avgifterna för mammografi, preventivmedel för unga och besök i öppenvården för alla över 85 år.

Nästa år investerar vi sammanlagt över tre miljarder kronor i klimat, miljö och energi. Det handlar bland annat om lokala investeringar som ger jobb och minskar klimatpåverkan. Vi återställer också ordning och reda i de offentliga finanserna efter det stora underskott som den borgerliga regeringen lämnade över. Alla reformer är fullt finansierade och underskotten halveras redan nästa år.

Genom vår budget skapar vi hopp och framtidstro i Sverige. Vi möter våra gemensamma framtidsutmaningar och investerar för fler jobb, bättre skola, snabbare klimatomställning och stärkt välfärd. Nu vänder vi utvecklingen!

Bättre att investera för framtiden

 


Efter åtta år av nedskärningar investerar regeringen i jobb, skola, klimat och välfärd. De borgerliga partiernas skattesänkarpolitik har testats förr, den fungerar inte och underkändes av väljarna.

Det är välkommet att Moderaterna nu till sist delar vår slutsats om att bristande gymnasiekompetens är en grundläggande orsak till problemet. Arbetslösheten är ojämnt fördelad i Sverige. Särskilt hög är den bland personer utan gymnasieutbildning eller personer med kort vistelsetid i Sverige. Därför investerar regeringen 1,3 miljarder i nya utbildningsplatser inom vuxenutbildningen. För bättre matchning på arbetsmarknaden behöver vi investera i utbildning så att människor får den kunskap och kompetens som efterfrågas.

Efter ett år av förnyelsearbete presenterade Moderaterna ”förstajobbet-avdraget” för att bryta det ”nya utanförskapet” – i verkligheten ett sjätte jobbskatteavdrag med ett nytt namn. När Moderaterna lämnade regeringsmakten efter åtta år var arbetslösheten högre än när de tillträdde. Att då säga sig vilja trycka tillbaka arbetslösheten med mer jobbskatteavdrag är inte trovärdigt. 

Det stämmer att vi höjer arbetsgivaravgiften för unga. Resultatet av Moderaternas subvention är tydligt: nedsättningen var dyr och ineffektiv - varje nytt jobb har kostat fyra gånger den genomsnittliga anställningskostnaden för en 19–25-åring. I stället säkerställer vi att unga arbetslösa som inte har fullföljt sin gymnasieutbildning får möjligheten att studera på Komvux eller folkhögskola och slutföra gymnasiet. Att som Moderaterna sänka lönerna för de längst från arbetsmarknaden är inte hållbart. Det ökar samhällsklyftorna och försvårar integrationen. 

Det slutar inte där. I sin budgetmotion föreslår Moderaterna stora besparingar i sjukvården, skolan och i kommunerna. Det samtidigt som vårdanställda går på knäna, skolresultaten sjunker och vi står mitt i den värsta flyktingkatastrofen i modern tid. Socialdemokratin är fortsatt garantin för ordning och reda i de offentliga finanserna, samtidigt som vi investerar i Sverige. Det gör vi eftersom vi har en orubblig tro på utbildningens kraft för att lyfta människan socialt, ekonomiskt och kulturellt. Så skapar vi ett bättre Sverige för alla.    

Vår tid största utmaningEuropa och Sverige står inför den största humanitära krisen sen andra världskriget. För Sveriges del är det vår tids största utmaningen.  I detta allvarliga läge är det viktigt att Sverige kan samlas när det verkligen behövs. Särskilt viktigt är det att alla kommuner nu måste ta ansvar för ett värdigt och rättvist mottagande.

Nyanlända välkomnas i dag i många kommuner, stora som små. Men fler kommuner måste göra mer, precis som fler länder i EU måste. Det är viktigt med ett jämnt mottagande i våra kommuner för att integrationen ska gå riktigt bra. Därför är det bra att Moderaterna äntligen sagt ja till en anvisningslag som är en del av den överenskomma insatserna på migrations- och integrationsområdet. 

Många kommuner som hittills tagit ett litet ansvar goda förutsättningar för att lyckas med ett bra mottagande – arbetslösheten är låg och ekonomin god. Danderyd – Sveriges rikaste kommun – tog förra året emot 1,5 nyanlända per 1000 invånare. Att skylla på bostadsbrist är inte okej, efter att i många år ha struntat i att bygga bostäder. I flera av de kommuner som tar emot flest flyktingar råder bostadsbrist men man tar ansvar ändå.

Vi ska ha ett ordnat flyktingmottagande där rätten till asyl värnas men prövas. Där de som får avslag får återvända men där de som beviljas asyl får ett värdigt mottagande och raka vägar in i arbete och samhällsgemenskap. Det handlar om solidaritet och ansvar, men också om att se möjligheterna hos varje enskild flykting som kommer till vårt land. Om några år kan många åka hem till sina hemländer men många kan komma att stanna kvar för att jobba, betala skatt och bidra till välfärden. 

Om vi lyckas kan Sverige bli det land i Europa som har bäst förutsättningar att möta de välfärdsutmaningar som bland annat den demografiska utvecklingen med fler äldre och färre i arbetsför ålder innebär. Det är ett stort ansvar som kräver stora ansträngningar, men vi ska klara av det.Stöd kvinnor på flyktEnligt UNCHR:s flyktingkommissariat var bara drygt 10 procent av de flyktingar som kom över Medelhavet år 2014 kvinnor. Ändå är det lika många män som kvinnor som flyr. Män och kvinnor lider fruktansvärt i de krig som pågår. Kvinnor tar oftast ett största ansvar för barnen, för att skaffa rent vatten, mat, hitta toalettmöjligeter, kunna tvätta sig när de har mens, föda barn och ge värme år barnen. Kvinnor blir ofta utsatta för våld och sexövergrepp. Enligt Migrationsverket har drygt 50 000 män och drygt 20  000 kvinnor sökt asyl i Sverige hittills under 2015. 

Vad sägs om mer empati och förståelse för de kvinnor som är på flykt? 
När ska vi äntligen se fler aktiva kvinnor i fredsprocesser som vi är så många som drivit i och med  med FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor fred och säkerhet?


Nu behöver kvinnor ha skydd vid ankomst till Sverige, hjälp med boenden, stöd för kvinnor som är gravida eller har små barn, och hjälp till kvinnor som utsatts för våld och övergrepp.


Ökat stöd till kvinnoorganisationer i Sverige och  i konfliktområden samt mer stöd till kvinnojourer som tar emot kvinnor och flickor som har utsatts för våld och människohandel.

Dessutom behövs akuta insatser för att motverka sexuella övergrepp och människohandel i flyktingläger och i konfliktområden.

Kort sagt; stöd kvinnor på flykt 

Fördöm, förebygg och förhindra alla dessa fruktansvärda bränderAtt vi skulle ha så många pyromaner i Sverige hade jag ingen aning om. Galna pyromaner som går igång på SDs uppmaningar. Det gör mig ledsen, bedrövad och bestört.  Varje morgon vaknar vi upp till nyheter av ytterligare bränder. Svårt sjuka mordbrännare måste stoppas och alla vi andra  måste med kraft förebygga, förhindra och fördöma dessa illdåd. 
Den gångna veckan har varit minst sagt omtumlande. Nu rapporterar morgonnyheterna ännu en gång om ett tilltänkt asylboende brunnit ner. Denna gång är det ett gammalt ålderdomshem som var tänkt att användas som bostad för människor på flykt. 

Att vi behöver vakter för att skydda ensamkommande flyktingbarn, en del under 10 år, från att utsättas för bränder. Att det i sociala medier till och med går att läsa hyllningar till de som tänt på gör att jag skäms över människan. Ska vi verkligen behöva skämmas som Svenskar för att vi har så många galningar omkring oss. Vad är det som pågår? 

SD har ett stort ansvar i det som sker när de direkt eller indirekt uppmanar till rasistiska illdåd. 
Mona Sahlin säger till DN att det finns ”en glasklar linje” mellan Sverigedemokraterna, hatsajter som Axpixlat och en hatisk nätmiljö där potentiella våldsverkare kan befinna sig.
Nu måste vi andra också börja kräva att SD tar avstånd från dessa rasistiska illdåd.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/sahlin-kopplar-brander-till-rasism/

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/ta-avstand-jimmie-akesson/ordning och reda på flyktingmottagandetAlla ska känna sig trygga, även de som flyr och de som kommit till vårt land. Det är bra att regeringen och de borgerliga partierna kunde göra en överenskommelse för att stärka det svenska mottagandet av asylsökande och etableringen av nyanlända. Alla har fått ge och ta för att hitta en så bred ö.k. som möjligt. Ett av det bästa är att  alla kommuner dela på ansvaret för mottagandet.

 

Sverige och Europa står mitt i en enorm uppgift att ge människor som flyr från krig, förföljelse och förtryck en trygg tillvaro. Nu har äntligen Socialdemokraterna Miljöpartiet och de borgerliga partierna enats kring sammanlagt 21 insatser.

Regeringen har vid flera gånger bjudit in till blocköverskridande samtal kring hur Sverige ska hantera den pågående flyktingkrisen. Efter valet, i samband med att Decemberöverenskommelsen slöts och för en månad sedan.

Insatserna är att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att dämpa kostnadsutvecklingen. Fler länder måste göra mer för att erbjuda människor skydd. Sverige ska stå upp för asylrätten. I tider av kris är den som viktigast. De som flyr från krig och förtryck ska kunna få skydd i Sverige.

Några av de 21 insatserna är:

Lag för att alla kommuner ska ta emot

För att kostnaderna för kommunerna ska fördelas mer rättvist är vi också överens om att alla kommuner ska dela på ansvaret för mottagandet. Lagförslaget skyndas på för att träda ikraft den 1 mars.

Begäran om omfördelning från Sverige till andra länder

 Ansvaret måste delas. Fler länder måste göra mer för att erbjuda människor skydd.

EU behöver omfördela av asylsökande. Det betyder att den som söker asyl i Sverige inte kan vara säker på att få sin sak prövad här, utan kan flyttas över till ett annat EU-land. Sverige har länge tagit ett orimligt stort ansvar i jämförelse med andra länder i EU. Vi är också överens att under tre år införa tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel, men undantag görs för kvotflyktingar, ensamkommande barn och barnfamiljer.

10 miljarder kronor till kommuner och landsting

Kommunerna får engångssumma på 10 miljarder under 2015. Av dessa går 200 miljoner till civilsamhällets organisationer. Syftet är att säkra kvaliteten i skolan, vården och omsorgen.

Skynda på byggandet av bostäder. Det finns med i vår budget inför nästa år. I samband med denna Ö.K. kan vi vara mer säkra på att förslaget röstas igenom i Riksdagen

 

läs hela Ö.K.n här

http://www.socialdemokraterna.se/upload/Rapporter/Insatser%20med%20anledning%20av%20flyktingkrisen.pdf

 

 

 


FN 70 årDen 24 oktober firas FN-dagen över hela världen för att uppmärksamma FN:s roll i att främja fred och internationellt samarbete. I år är det 70 år sedan FN bildades men tyvärr är behovet av fred och samarbete större än på länge. UN Women nationell kommitté Sverige finns med på flera olika arrangemang under hela veckan som uppmärksammar kvinnors situation i världen.

Trots de stora utmaningarna finns många glädjeämnen. Beslut och revolutioner som FNs medlemsländer har enats om.  FNs kvinnokonvention, Barnsrättskonventionen och rådet för mänskliga rättighet är några bra exempel.
I slutet av september fattade FN beslut om 17 globala mål för en hållbar utveckling. De nya utvecklingsmålen ersätter de tidigare millenniemålen. Till skillnad från millenniemålen, som framförallt riktade sig till utvecklingsländerna, ska de nya målen nås i alla länder.

UN Women har arbetat aktivt för att jämställdhet ska finnas med bland de nya målen och nu gör de det. Ett fantastiskt glädjande besked, dock gäller det att se till så att vi alla går från ord till handling. Det handlar faktiskt om halva jordens befolkning som inte har lika mycket makt över sina liv som den andra halvan. Det handlar om rätten till sin egen kropp och till sitt liv.

Mål nr 5, av de 17 målen, att ”uppnå jämställdhet” innehåller flera delmål som att utrota våld mot kvinnor, sexuell exploatering, barnäktenskap och könsstympning. Diskriminering av kvinnor och flickor ska upphöra. Kvinnor ska ges samma möjligheter att delta i beslutsfattande inom politik, ekonomi och offentligt liv. Ett delat ansvar för familj och hushåll ska främjas och obetalt hemarbete ska uppvärderas. Kvinnors tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter måste säkras. Det handlar om rätten till sin egen sexualitet och rätten till sin egen kropp. Bara att bli gravid och att föda barn innebär fortfarande livshotande faror i stora delar av världen.

Så stort grattis till FN både för de 70 åren och för att det gick vägen med de nya målen! Nu får vi tillsammans fortsätta framåt på olika sätt för att se till att vi får en jämställd värld fritt från våld och förtryck.

 
Vad sägs om lite ost och mjölkprovning?Fredagseftermiddagen avslutades i strålande solsken på Bossgården utanför Falköping för oss socialdemokratiska Riksdsgsledamöter.
Vi fick både hälsa på korna, titta på hur mjölkroboten fungerade, tala om mjölkböndernas situation. Som extra guldkant på dagen blev det ost och mjölkprovning på Falbygdsmejeriernas utsökta sortiment. 

Lars-Olof Josefsson, Bossgården, Brunnhem, Stenstorp. De bjöd på dessa delikatesserna. De har valt ekologisk produktion och levererar mjölken till Falköpings Mejeri. 

Vi var mycket nöjda med hela dagen som startade på Dafgård i Kjällby, fortsatte till Wrågården där landsbygdsutvecklare Nicklas Fällström tog emot med öppna armar 

Tidigare inlägg
RSS 2.0