Hur kan vi stoppa lidandet i Palestina och Israel?De fruktansvärda bilderna och rapporterna om Israels offensiv mot Gazaborna är så hemsk och ofattbart att det knappt går att ta in. 
Barn som leker på stranden dödas, kvinnor och män lemlästas. 

Under söndagen fick ytterligare 100 män, kvinnor, barn sätta livet till. Sammantaget har därmed 469 palestinier dödats sedan den 8 juli och 13 Israeler. 

Det är så tragiskt och vi måste sätta vårt hopp till FN och världssamfundet att det går att hitta en lösning. Sverige måste tillsammans med andra länder kräva stopp på kriget och erkänna Palestina som stat. Humanitär hjälp måste in. 

När jag var på Gaza såg jag fattigdom, trängsel och knappt beboeliga hus. Nu måste det vara spillror.


Bilderna är från mitt besök förra året 


Hur skulle du själv göra om du blev instängd?På lilla lilla Gazaremsan  är 1,6 miljoner människor instängda. Jag har varit där och sett det.
 De som bor på Gaza kan inte röra sig fritt, de kan inte sticka iväg och handla, de kan inte hälsa på släktingar på Västbanken. Fattigdomen och arbetslösheten tar hårt på befolkningen.
De är instängda av Israel som också kräver lydnad och tystnad. Ibland stängs strömmen och gasen av, ibland har de inget vatten. 
Varje gång någon försöker få stopp på förtrycket svarar Israel men vedergällningar.
En del blir apatiska, tappar tilltron, en del blir arga och till och med våldsamma. 
Jag försvarar inga våldsamheter men förstår varför. 
Hur skulle du själv agera?

Det måste bli ett slut på detta. Palestinierna måste få ett eget land som de kan få bestämma över själva. Ge Israel och Palestina var sitt land från 1967 år gränser och låt länderna få leva sida vid sida som goda grannar. Det är en lång och mödosam väg dit men våldet och dödandet måste upphöra.  

Erkänn Palestina - stoppa krigetMarkinvasionen i Gaza är oacceptabel och förvärrar bara situationen.
Det måste bli ett slut på kriget, vi i resten av välden måste se till att få slut på lidandet. 
Palestinier och israeler är hårt drabbade av många decenniers konflikt. Israel har konsekvent ignorerat omvärldens uppmaningar och bryter mot ett stort antal FN-resolutioner. Ockupationen av de palestinska områdena måste upphöra. Alla parter måste avstå från våld och möjliggöra fredsförhandlingar. Den folkrättsligt illegala bosättningspolitiken måste omedelbart upphöra, muren på ockuperad mark måste rivas och de palestinska flyktingarna ges rätt att återvända.
Erkänn staten Palestina nu, det håller inte längre att vänta.
Vi måste visa solidaritet med det palestinska folket. 

http://www.ipu.org/press-e/pressnote201407141.htm


Vad menar sossarna med 90-dagarsgaranti?

 
Arbetslöshet i ungdomen sätter spår långt senare i livet. Det är betydligt vanligare att ungdomar som drabbas av arbetslöshet direkt efter gymnasiet återigen tvingas in i arbetslöshet under de följande tio åren. Vi socialdemokrater ser ingen anledning till att dagens generation unga ska få ett sämre liv än sina föräldrars generation. De ska kunna skaffa en egen bostad och ha råd att njuta av en fritid. Men då krävs ett arbete och en inkomst. När unga människor får en dålig start på sitt vuxenliv kan vi Socialdemokrater inte bara sitta och titta på. Vi föreslår därför investeringar om drygt fem miljarder kronor för att införa en 90-dagarsgaranti. Ingen ung människa ska behöva fastna i arbetslöshet.

 För att knäcka ungdomsarbetslösheten vill vi införa en 90-dagars garanti för arbetslösa ungdomar som innebär individuella insatser från första dagen av arbetslöshet. Individen ska garanteras utbildning, praktik eller jobb inom 90 dagar. Därför föreslår vi nu ett första steg i 90-dagarsgarantin för år 2014 och presenterar en färdplan för hur den ska genomföras fullt ut.

 Vi vill bekämpa arbetslösheten genom att investera i människors kunskaper – inte genom att sänka löner. För att förbättra övergången från gymnasiet till jobb eller utbildning satsar vi på att ge gymnasieelever bättre tillgång till studie- och yrkesvägledning.

 Vi föreslår 6 000 platser i högskola och yrkeshögskola inom ramen för 90-dagarsgarantin. Vi vill dessutom inrätta 21 000 Yrkesintroduktionsjobb i privat och offentlig sektor.

 Det första steget i 90-dagarsgarantin innebär minst 37 000 nya jobb och utbildningsplatser vilket motsvarar alla unga som varit arbetslösa i 6 månader.

 Men vi vill inte utfärda några kravlösa garantier. Med rättigheter till stöd och ersättning kommer skyldigheter. Därför vill vi att den som är arbetslös ska delta i den utbildning eller praktik som anvisats och därefter förpliktigas att försöka ta sig vidare till reguljärt arbete. Vi är helt övertygade om att ungdomar vill studera eller arbeta. Det är brist på jobb, inte lathet, som orsakar arbetslöshet.

 Att bekämpa arbetslösheten är viktigast för oss socialdemokrater. Vi ska stoppa långtidsarbetslösheten bland unga och vårt mål är att Sverige ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Därför är vi framtidspartiet i svensk politik.

 37 000 ungdomar har i mer än ett halvår inte haft en anledning att ställa väckarklockan på morgonen. Ingen arbetsplats eller lärosäte har väntat på dem. Med Socialdemokraterna får unga en jobbigare morgon – men ett betydligt bättre liv.


 

 


Varför är ungdomsarbetslösheten så hög i Sverige?

 

Varför befinner sig Sverige nu tillsammans med de så kallade krisländerna och inte bland de länder som vi annars brukar ha mycket gemensamt med – exempelvis Österrike, Danmark och Finland?

 Jo, den svenska regeringen har en övertro på att skattesänkningar allena ska fixa jobben. Men jobbskatteavdrag, bolagsskattesänkning, restaurangmomssänkning och alla de andra skattesänkningarna - sammantaget på över 130 miljarder - har inte alls haft den effekt som regeringen trodde.

 Det är uppenbart att regeringens politik inte fungerar. De ungdomar som har allra svårast att få jobb är nämligen de som saknar utbildning. Ändå håller man  fast vid att skattesänkningar är det som ska lösa ungdomsarbetslösheten. Vi socialdemokrater vill se en annan väg för Sverige.

 Vi har avsatt medel i vår budget för att varje ung arbetslös ska erbjudas praktik, utbildning eller jobb inom 90 dagar. Vi kallar det 90-dagarsgarantin.

 

  • Vi vill införa utbildningskontrakt för att få unga som saknar gymnasiekompetens att avsluta sin gymnasieutbildning. Det innebär  att alla arbetslösa ungdomar  utan gymnasieexamen måste påbörja eller fortsätta sin gymnasieutbildning  för att berättigas ersättning från samhället.
  • Vi vill göra yrkesintroduktionsjobb till en fungerande insats som ger unga nyanställda möjlighet att kombinera jobb med utbildning.
  • Vi vill investera i fler utbildningsplatser på   universitet, högskola och Komvux samt i Yrkeshögskolan.

Regeringens plan sammanfattas i tre ord: ”business as usual”. Trots rekommendationer från EU-kommissionen om att Sverige mer aktivt måste bekämpa ungdomsarbetslösheten, väljer regeringen att fortsätta i samma spår som tidigare. Inga nya idéer eller initiativ.Nu är snart två mandatperioder med en borgerlig regering till ända. När vi nu summerar och gör bokslut sticker ungdomsarbetslösheten ut.

 

Stefan Löfven har lovat att det första beslut en socialdemokratisk regering fattar är att införa en 90-dagarsgaranti. Varenda ung kille eller tjej ska erbjudas riktiga insatser från dag ett. Ingen ska någonsin börja sitt vuxna liv med att vara långtidsarbetslös.


Avskaffa pensionärsskattenSocialdemokraterna kommer att avskaffa skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer.

  •  I ett första steg avskaffas klyftan helt för en garantipensionär.
  • I ett andra steg, under kommande mandatperioden, avskaffas klyftan helt upp till en pension om 12.000  kronor i månaden, vilket är den genomsnittliga pensionen för en kvinnlig pensionär.
  • Dessa steg kostar 4 miljarder kronor, vilket ryms inom den finansiering som redan presenterats.
  • När vi når jobbmålet stärks offentliga finanser med ungefär 15 miljarder kronor. I takt med att detta reformutrymme frigörs kommer hela klyftan att slutas.

 

Regeringen har skapat en klyfta i inkomstskatt mellan pensionärer och löntagare. Klyftan vidgas med ökande pension. För en garantipensionär är klyftan ungefär 75 kronor i månaden. Vid en pension av 12.000 kronor i månaden är klyftan ungefär 280 kronor i månaden.

 

Socialdemokraterna har redan föreslagit en sänkning av pensionärsskatten, som innebar en sänkning med ungefär 50 kronor i månaden för en garantipensionär. Nu gör vi om detta första steg, och avskaffar i detta helt klyftan, som är ungefär 75 kronor, för garantipensionärer. För högre pensioner gäller samma skattesänkning.

 

Under den kommande mandatperioden kommer vi att ta ett andra steg för att avskaffa pensionärsskatten. Vårt förslag innebär att klyftan sluts helt upp till en pension om 12.000 kronor i månaden – vilket motsvarar pensionen för en genomsnittlig kvinnlig pensionär. På denna nivå sänks skatten med ungefär 280 kronor i månaden. Skattesänkningen trappas därefter av till 150 kronor i månaden, för dem som har en pension om 16.000 kronor eller mer. Den offentligfinansiella kostnaden för dessa steg är ungefär 4 miljarder kronor.

 

Socialdemokraterna har satt upp ett jobbmål: Sverige ska mellan 2014 och 2020 öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU. Målet kräver en starkare utveckling på arbetsmarknaden än den som nu prognostiseras. Med en sådan utveckling stärks offentliga finanser. Med dessa resurser kommer socialdemokraterna att ta ytterligare kliv för att avskaffa pensionärsskatten.


Många barn har ett härligt sommarlov just nutyvärr tar klassamhället inte sommarlov och många barn har tyvärr inet att göra på sommaren. en del kanske skulle tagit chansen att gå i sommarskola några veckor.

En av huvudförklaringarna till den negativa utvecklingen i skolan är den ökande skolsegregationen. Klyftorna mellan skolor och mellan elever har ökat, och föräldrarnas bakgrund har fått allt större betydelse. Bland de elever vars föräldrar saknar gymnasieexamen är det bara drygt hälften som klarar målen i grundskolan och får behörighet till gymnasiet. Det är tydligt att skolan inte förmår kompensera för elevernas bakgrund och ge alla elever samma chans att lyckas.

 

Vårt utbildningspolitiska mål är att alla elever ska nå målen i grundskolan. I ett första steg vill vi senast år 2020 halvera andelen elever i grundskolan som inte är behöriga till gymnasiet. För att nå det målet krävs:

 

1.      Mindre klasser och tidiga insatser. Vi vill minska de stora klasserna i förskoleklass till och med årskurs tre och investera i 1000 fler speciallärare och specialpedagoger.

 

2.      Skickliga lärare. Vi vill lyfta läraryrkets attraktivitet genom investeringar i lärares kompetensutveckling, fler karriärvägar och bättre villkor.

 

3.      Stoppa vinstjakten i skolan. Ingen bolagsägd skola ska kunna göra vinst på att skära ned på antalet lärare eller andra viktiga delar av verksamheten. Alla skolor ska vara med och bidra till ett skolsystem med minskade klyftor.

 

4.      Jämlik skola. Resurser ska fördelas till skolor efter elevernas behov. Dessutom vill vi ge riktade statliga resurser till de skolor som har tuffast förutsättningar.

 

5.      Sommarskola och läxhjälp för alla barn. Vi vill avskaffa läxrut och erbjuda läxhjälp för alla barn. Elever i årskurs 6-9 som halkar efter ska få chansen att komma ifatt genom att gå i sommarskola.

 

Sverige ska ha en jämlik skola med höga resultat där alla barn kommer till sin rätt. Det kräver resurser. För oss socialdemokrater är prioriteringen klar: investeringar i en bättre skola går alltid före skattesänkningar.


Stoppa kriget - stoppa dödandet på GazaIgår dödades 52 palestinier av Israel. Sedan i tisdags har över 150 palestinier dödats i den israeliska flygoffensiven de flesta civila. Omkring 700 palestinska projektiler har träffat Israel, men där har inga människor dödats. Nu förbereder Israel en markoffensiv.
Trots att både Israel och Hamas avfärdat vädjanden om eldupphör från FN:s säkerhetsråd och internationella ledare så måste detta stoppas. 

Den upptrappade situationen efter kidnappningen av tre israeliska ungdomar måste stoppas Israel måste respektera internationell rätt. Det är en enorm tragik att våldet eskalerar. Det är de civila som drabbas hårdast. Dödandet, ockupationen och våldet måste få ett slut. 

Läs mer här http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Israel-och-Palestina/?epslanguage=sv-SE&id=319254


Fördöm Israels bosättningspolitik

 Som ledamot i IPU (Inter-Parliamentary Union) mellanösternkommitté har jag mött representanter från Palestina och Israel ett flertal tillfällen. Vi har erbjudit oss att delta i olika samtal mellan parterna och har även lyckats föra dem samman ett antal gånger.  För det mesta har dessa möten hållits i Geneve men vi har även varit i Jerusalem, Knesset, PLC och på Gazaremsan. Så sent som för några veckor sedan fick vi ställa in vårt planerade möte i Jordanien pågrund av att representanterna dragit sig ur vårt möte. Just vid det tillfället hade vi tänkt diskutera vattentillgången och rätten till vatten oavsett vilket ursprung du har eller var du bor.

Ett annat hett diskussionsämne är Israels bosättningspolitik och att de ständigt tar mark från Palestina för att bygga fler bostäder åt Israeler. Denna bosättningspolitik måste fördömas

 Det känns så oerhört tragiskt och förfärligt att inte få slut på den ständiga konflikten.

Den senaste tidens upptrappning av konflikten, som följd av de tragiska morden på tre israeliska ungdomar och en palestinsk pojke, kräver att vi tar ställning för fred och folkrätt.

 

De illegala israeliska bosättningarna är ett av de största hindren för fred. En majoritet av EU:s medlemsländer har arbetat för ett uttalande som varnar för riskerna som uppstår när medborgare och företag genom investeringar stöder Israels bosättningspolitik. Sverige har på grund av oenighet inom regeringen inte förmått anta ett svenskt uttalande.Läs mer på socialdemokraterna och i Expressen


Obligatoriskt alkolås i nya lastbilar och bussar tack! Idag hade vi debatt i P1morgon om alkolåset ska vara obligatoriskt i nya bilar och bussar. Det tycker vi.

Alkolås är ett effektivt verktyg för att höja trafiksäkerheten. De är särskilt viktiga i lastbilar och bussar då konsekvenserna av en olycka med en lastbil kan bli väldigt allvarliga. Användning av alkolås är även en form av kvalitetsstämpel för transportföretag. Vi socialdemokrater anser att alkolås ska bli obligatorisk utrustning i alla nya tunga fordon i EU. Sker inte detta tillräckligt snabbt måste Sverige ansöka om ett nationellt undantag för att kunna införa alkolås.

 

Att införa alkolås som standardkrav i bussar och bilar innebär att vi i takt med att nya upphandlingar i kommuner görs kommer även tekniken utvecklats och bli bättre och bättre. Den offentliga upphandlingen kan gå före och gör så redan idag. Många kommuner, län, regioner och myndigheter kräver alkolås men tyvärr inte alla.

 

Att göra som moderaterna gör dvs säga att det ska vara frivilligt för de som känner att de har råd är fegt. Det gäller att ta ställning och visa färdriktningen. Alkohol och trafik hör inte ihop.

 

Vi ser även positivt på möjligheten att installera så kallade alkobommar i hamnar för att snabbt kunna genomföra nykterhetskontroller av chaufförer som kör iland från färjor. Den pilotverksamhet som bedrivs har tyvärr bara varit tillfällig. Skulle systemet med alkobommar permanentas vid de stora hamnarna skulle det ge stora trafiksäkerhetsvinster. För mindre hamnar kan systemet med mobila alkobommar fungera utmärkt.

 

Alkolås ska vara obligatoriskt i alla nya personbilar, bussar och lastbilar så snart dettta är möjligt.

Motorfordon i yrkesmässig trafik ska utrustas med alkolås så snart detta är möjligt.

Sverige ska i EU driva frågan om obligatoriskt alkolås i EU.


Satsa på yrkesvux

 

Komvux som utbildningsform krymptes kraftigt av den borgerliga regeringen under åren 2007 och 2008 för att sedan byggas ut under åren där efter - när krisen medfört ett kraftigt ökat söktryck.

 

Därefter har volymerna åter minskat. Sedan 2006 har antalet platser minskat med 16

procent - trots att befolkningen ökat med ungefär 5 procent under samma period,

och arbetslösheten idag är betydligt högre än 2006.

Hösten 2012 uppgav 10 procent av kommunerna att de kunnat tillgodose efterfrågan

på yrkeskurser inom yrkesvux. 2010 var motsvarande andel 36 procent. Tre av fyra

kommuner pekar på bristande ekonomiska resurser som orsak till det otillräckliga

utbudet av relevanta kurser.

Socialdemokraternas forskningskommission lyfter fram flera utvärderingar av

effekten av 90-talets satsningar på vuxenutbildning.

Vuxenutbildning har dessutom visat sig vara effektiv jämställdhetspolitik.

En studie från IFAU har nyligen redovisat att bland lågutbildade kvinnor med små

barn fick de som deltog i särskilda satsningar på komvux och yrkesvux under 90-talet

högre löneinkomster än de som inte gjorde det.

Att investera i ett kunskapslyft för att stärka arbetskraftens kompetens är viktigt av flera anledningar. Därför gör vi det i våra budget förslag och kommer att kunna genomföra det om vi får en socialdemokratiskt ledd regering.  

Vi ska bl.a ge vuxenutbildning för arbetslösa. De nya platserna anvisas

arbetslösa som enligt Arbetsförmedlingens bedömning kan förbättra sina chanser på

arbetsmarknaden genom en utbildning inom grundläggande komvux, gymnasialt

komvux eller yrkesvux. De studerar då med bibehållen ersättning.


för att få semester måste du ha ett jobb

 Just nu njuter många av det sköna sommarvädret.en välförtjänst semester med fint väder efter ett års slit, sitter fint nu.Men de 400 000 arbetslösa har inte semester. De krävs just nu på att söka jobb, fylla i CV, delta på aktiviteter eller måla färdig målade stolar i FAS3, där de blvit inlåsta av den borgeliga regeringen. Vi socialdemokrater lovar att låsa upp och släppa ut de arbetslösa så att de får en drägligare tillvaro.

Vlåtsas inte som att det finns några mirakellösningar och det är tuffa utmaningar vi står inför när vi ska bekämpa arbetslösheten, inte de arbetslösa. Vi ska ha den lägsta arbetslösheten i EU år 2020.

Vi kan inte lova att vägen kommer att bli enkel. Men vi kan lova att vi alltid kommer att arbeta hårt och att vi alltid kommer att lyssna på nya idéer.

Att utveckla Sveriges konkurrenskraft och att öka efterfrågan på arbetskraft är ett arbete som aldrig tar slut. Inom ramen för Socialdemokraternas jobbstrategi har vi tagit fram ett stort antal förslag. Vi fortsätter hela tiden arbetet med att ta fram fler förslag. För oss är det självklart att det görs i samverkan med näringslivet, arbetsmarknadens parter och akademin.

 

läs mer om vår jobbstrategi


SSUs valläger i Skaraborg

 
 


 

Idag fick jag förmånen att träffa samhällsintressad ungdom som engagerar sig i SSU. De har haft valläger över helgen och kombinerat politiska studier med kanoting, bad, boulespel och gemenskap.

 

Det blev en intensiv stund med frågvisa ungdomar om ungdomsgarantin dvs löftet till Sveriges unga att de ska jobb, praktik eller studier, rättvisare beskattning, vinstjakten i välfärden, jämställdhet, kvalité i skolan, GMO-märkning, krav på miljövänligare varor i offentlig upphandling m.m.

 

Det är härligt att se och veta att dessa ungdomar kommer att ge järnet i höst för en socialdemokratisk valseger och at de ställer krav på att vallöftena ska hållas. Samtidigt som de lyfter blicken med ideologi, visioner och framtidstro

 

Jag länkar här svar på några av de frågor jag fick

jämställdhet

ridsport som friskvård

90-dagars garantin

skolan

skatter

a-kassan


Min dröm har blivit verklighet


I morse tog jag ett morgondopp i Boulognersjön, då simmade jag ensam i det friska vattnet.
Sent på eftermiddagen kom jag tillbaka och möttes av en underbar vy av hundratals badande, solande, fikande, lekande Skövdebor. Helt fantastiskt!
När jag skrev motionen för 25 år sedan om att återställa badsjön trodde jag naturligtvis inte att det skulle ta så lång tid. Men jag hade heller inte kunnat föreställa mig att det skulle bli så bra.
Nu har vi en badsjö mitt i centrum som det varken behövs bil eller buss för att ta sig till. Det är utmärkt, särskilt för de som inte har råd att ta sig till kusten eller har någon sommarstuga.
Min dröm har gått i uppfyllelse.    Trippelstöten

 

 

 

Under Alemdalsveckan har det lagts ner många lobbymiljoner på att påstå att unga kommer drabbas av en så kallad dubbelstöt. Men har ni hört talas om trippelstöten? Dvs att regeringens ”jobbreformer” kostat tre gånger mer än vanliga jobb. Sveriges ekonomer och expertmyndigheter är överens om att sänkningarna av arbetsgivaravgiften för unga och restaurangmomsen inte fungerat särskilt väl. Istället har varje nytt jobb kostat ungefär 1,5 miljoner kronor och ungdomsarbetslösheten har ökat.

1 Ekonomistyrningsverket säger att sänkningen av restaurangmomsen gett mycket små effekter på sysselsättningen.

2. Finanspolitiska rådet säger att sänkta arbetsgivaravgifter för unga är en mycket dyr reform.

3. Konjunkturinstitutet säger att sänkt restaurangmoms kan ha ökat sysselsättningen i med uppskattningsvis 4 000 jobb men det är osäkert om inte dessa jobb kanske hade blivit av ändå.

Enligt Johan Egebark från institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU har satsningen inte har gett så stor effekt. För unga utlandsfödda har den inte hjälpt över huvud taget.

– Det är ungefär samma andel ungdomar som jobbar före och efter reformen., säger Anders Forslund, professor vid Uppsala universitet och biträdande chef vid IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Slutligen arbetsförmedlingen som förordar att rikta satsningarna på de som inte har jobb får istället för att ge det till de som redan har jobb. En tydlig sågning alltså av en dyr ineffektivt så kallad jobbreform alltså. Det är inte konstigt att unga tappar tilltron på framtiden och tappar självförtroendet.

Jag är glad att SSU sammanställt trippelstöten så att fler kan ta del av experternas utlåtanden


Reinfeldt i Almedalen

 

 

Jaha nu skulle Reinfeldt raljera igen. Han började med att påstå att moderaterna fått ordning och reda på ekonomin. Märkligt eftersom de t.o.m var emot delar av dessa regler när Göran Persson satte upp efter 90-tals krisen.

Sedan påstod han att han skulle satsa på jobben och på skolan särskilt matte. Efter der började han sitt raljerande över vår politik och på ett ganska otrevligt sätt påstod han att sjuka och arbetslösa ska ha det sämre ekonomiskt. Naturligtvis sa han inte så utan sa bara att de som inte jobbar ska inte ha det bättre ekonomisk än vad de har idag. Han har driver ju tesen att fattigt folk hittar jobb även om det inte finns några.

Han glömde berätta om att arbetslösheten är högre idag än för 8 år sedan, att socialbidragskostnaderna har ökat, att allt färre barn och unga klarar skolan och att färre arbetar i välfärden idag än 2006.

Han nämnde inte att de offentliga finanserna har gått från ett överskott på 65 miljarder till ett underskott på 89 miljarder.

Han avslutade med att säga att det är mycket bra att vi inte krigat på 200 år och det är ju svårt att säga emot men det kan väl knappast han ta äran åt sig för. Men sist sa han något bra:

Att alla har ett ansvar för varandra, att vi ska ha tolerans, förståelse och visa kärlek. Det kan jag hålla med om


Sista dagen med OSSE


OSSEs möte i Baku går mot sitt slut. Det har varit många intressanta debatter och diskussioner om fred, säkerhet och samarbete över gränserna. Vi 600 parlamentariker samlande från 57 länder har lite olika uppfattningar om hur vi ska uppnå en fredligare värld. Men vi vet att samtal, sammanträffanden, politiska beslut är betydligt bättre än krig, dödshot och terror. Därför måste vi fortsätta förhandla för att hitta lösningar. Det är som jag skrev i går tålamodsprövande men nödvändigt. 
En lång debatt handlade återigen om svårigheterna i Ukraina. Om dödandet i Östra Ukraina. Det är aldrig ens fel att två träter och det hjälper inte att älta älta älta vems felet är. Huvudsaken är att människor kan bo och leva i trygghet. Sedan får det heller inte bli så att världssamfundet bara kan fokusera på en oroshärd i taget. Vi får inte glömma det fruktansvärda övergrepp som pågått i flera år i Syrien. Tusentals människor flyr dagligen och tvingas bo i stora flyktingläger i fattiga länder utan mat, vatten och förnödenheter, barn dödas och misshandlas. Vårt arbete måste fortsätta oförtröttligt.
Jag ska passa på att gratta mina kollegor Kenth Härstedt som valts till vice president i OSSE PA och Åsa Lindestam som valts till ordförande för första kommittén. Väldigt roligt med Svenska framgångar och kul med duktiga kamrater på så tunga viktiga poster.  


    

två steg framåt och ett bakåt


Igår var jag så nöjd med att OSSE lyckats samla Ryssland och Ukraina till ett gemensamt möte här i Baku. Idag vaknar vi upp till nyheten om att Ukrainas president bryter vapenvilan tills de Ryska separatisterna i Östra Ukraina lägger ner sina vapen. Det var inga goda nyheter och vi diskuterade det på socialdemokraternas gruppmöte i morse. Vad kan vi göra? Kan vi ta upp frågan som ett brådskade ärende på talarlistan, kan vi sammanföra Ukraina och Ryssland igen för att få båda sidor att förstå varandra? Vi enades om att ta upp frågan på nytt i plena.
En annat bakslag mycket tråkigt är Israels vedergällning på Palestina.
OSSE är en freds och säkerhetsorganisation som vill öka förståelsen mellan länder för att minska konflikterna på jorden. Men det krävs mycket stort tålamod för sådana uppdrag och det känns som vi stampar på samma fläck eller tar mycket små små steg framåt.
Men i det stora hela är det förstås ett oerhört viktigt även om vi tar två steg framåt och ett bakåt hela tiden. Så länge det går framåt får vi vara nöjda och det gör det som sagt var inte alltid.
 


I eftermiddag ska jag fortsätta tala för jämställdheten i världen och för kvinnors situation. Igår vann jag en omröstning i mitt utskott. Det handlade om kvinnors möjlighet till egen inkomst, kvinnors möjlighet till egna företag och att kvinnors kompetens ska tas tillvara bättre. Idag följer jag upp det genom ett inlägg i generaldebatten.
 

OSSE öppnar dörren mellan Ryssland och Ukraina

 

Många är inne på sin andra dag i Almedalen men vi i OSSE-delegationen är inne på vår näst sista dag i Baku. Det har varit många intressanta debatter, seminarier och inspel dessa dagar. Ett utmärkt initiativ var mötet mellan Ryssland och Ukraina som bland annat socialdemokraten från Tyskland Doris Barnett fixat.

Det var tydligt att både Ryssland och Ukraina vill ha slut på oroligheterna, att båda länderna sträckte ut en hand och att båda parter vädjar om internationell hjälp för att lösa konflikten  

 

En annan kul grej som inträffade var genderlunchen som anordnades i Bakus parlament Milli Mejlis.

 

Där sätter vi särskilt fokus på jämställdhetsarbetet. Dessa gender-luncher inom OSSE har utvecklats genom åren. Först var det bara som ett stöd för de få kvinnor som var ledamöter från de olika OSCE- länderna men har vuxit. Nu skulle få män med ambitioner våga utebli.

 

 Idag passade vi på att presentera S-kvinnors makthandbok. Det var många som blev intresserade och bland annat en engelsman som kom fram till mig efteråt och tyckte att Makthandboken var det bästa som inträffat på OSCE på länge.


Många möten i BakuI morse startade jag i gymmet, sedan var det tidigt gruppmöte med övriga socialdemokrater i OSSE. Kul att träffa sossekompisar från 57 olika länder. Det är också kul att vi har en Svensk ordförande för gruppen. Åsa Lindestam håller ordning och red på oss. 
 
Därefter dags för första mötet med andra kommittén. Dvs den kommitté som diskuterar ekonomi, näringspolitik och miljöfrågor mm. Jag hade i förväg skickat in ett ändringsförslag om jämställdhet.
Alla tjänar på jämställdhet. Kvinnor är faktiskt både mer miljövänliga och är bättre på att hushålla med pengar. Ändå är det mest män som fattar beslut i ekonomiska frågor, det bord ändras.
 
Länderna i Norden hade en gemensam överläggning för att se hur vi kunde stödja varandra i förslag och kandidaturer till olika uppdrag. Jag hann lyssna en kort stund på seminariet om Azerbaijan, där var många olika uppfattningar om mänskliga rättigheter och oppositionens möjlighet att komma till tals.  
Just nu pågår en särskild debatt om extremism, radikalism och främlingsfientlighet.
På lunchen idag tog jag en promenad ner till Gamla staden och havet. Det var skönt att komma ut från de iskalla konferens rummen och kul att se staden vi är i. Tidigare inlägg
RSS 2.0