Läxhjälp för alla – avskaffa läx-rut

Så här på barnens sommarlov kan det vara bra att fundera på hur de ska klara av skolan till hösten.

En bra skola är avgörande för Sveriges framtid. Utbildning är inte bara nyckeln till framtidens jobb, utan också till människors frihet att forma sina egna liv. Därför vill vi socialdemokrater ha en skola som hjälper varje elev att nå sin fulla potential. I motsats till regeringen anser vi att alla barn, inte bara några, ska erbjudas läxhjälp. För att nå dit vill vi satsa 100 miljoner kronor på läxhjälp i skolan.

 

I dag får inte alla elever det stöd de behöver för att göra sina läxor. Det leder till att klyftorna i skolan växer och att barn ges olika förutsättningar beroende på sina hemförhållanden. Skolresultaten har försämrats och under sju år i rad har andelen behöriga till gymnasiet minskat. I detta läge väljer regeringen att subventionera läxhjälp och privatundervisning, så kallad läx-rut. Läx-rut är ett tydligt exempel på hur regeringens politik ökar skillnaderna i skolan och klyftorna i samhället. Läx-rut visar tydligt var skiljelinjerna går i svensk politik.

 

Nyligen varnade Skolverket för att subventionerad läxhjälp inte kommer att nå dem som inte har resursstarka föräldrar och därmed spä på den allt mer ojämlika skolan. En granskning som SVT gjort visar också att läxhjälpsföretag inte finns i de tio kommuner i landet som har sämst skolresultat, utan framförallt i universitetsorter och storstäder. Inriktningen på regeringens politik är tydlig: De barn som behöver läxhjälpen allra mest, får minst hjälp.

 

För oss socialdemokrater är detta oacceptabelt. Om elever kan få extra läxhjälp ska inte avgöras av om de har föräldrar som har råd att köpa sig den hjälpen. Våra gemensamma skattemedel ska aldrig användas för att aktivt öka skillnaderna mellan våra barns framtidsmöjligheter.

 

Läxhjälp i hemmet är inte heller kostnadseffektivt. Kostnaden per privatundervisningstimme är betydligt högre än kostnaden i den vanliga skolan. Även argumentet om att rut-avdraget gör svarta jobb vita ekar tomt i detta sammanhang. Någon större svart marknad för kvalificerad hemundervisning har aldrig dokumenterats.

 

Vi socialdemokrater tycker att alla barn ska erbjudas läxhjälp och vill därför avskaffa läx-rut. I stället investerar vi 100 miljoner kronor för läxhjälp i grundskolan. Vi vill ge Skolverket i uppdrag att fördela stimulansbidraget, och låta varje skola organisera läxhjälpen på det sätt som passar skolan bäst. Det kan vara i skolan, men också inom ramen för fritidshemmen för de yngsta eleverna eller i samarbete med ideella organisationer.

 

Det är hög tid att höja ambitionerna för den svenska skolan. Vi är beredda att göra stora investeringar för att vända de fallande skolresultaten och stärka likvärdigheten. Läxhjälp för alla barn, i stället för läx-rut till några, är ett viktigt steg på vägen.


Befria kärleken med regnbågens färger

 

 

Alla ska var fria och leva sina egna liv utan förtryck, fördomar eller främlingsfientlighet.  Kvinnor ska inte vara förtryckta av sina män, arbetsgivare ska inte förtrycka eller utnyttja anställda och HBTQ personer ska inte förtryckas av någon utan har rätt att leva sitt liv utan diskriminering.  Givetvis ska kärleken vara fri, kärlek är något fint och ska inte hindras utan uppmuntras oavsett kön.

 

Jag är glad över att PRIDE funnits i 41 år och har påverkat samhället i en positiv riktning. Fördomar bekämpas, attityder har förändrats och förståelsen, acceptansen är helt annorlunda idag än för 40 år sedan.

Ja helt annorlunda än för bara några år sedan.Förståelsen har ökat och insikten om att alla är unika har ökat .

Vi ska inte acceptera diskriminering på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller något annat som gör oss människor unika – varken på arbetsplatsen, på fritiden, i skolan, i hemmet eller någon annanstans.

 

Ändå finns fördomar, förtryck och diskriminering kvar i Sverige och runt omkring i världen. Pride-festivalen och Pride-paraden behövs så länge det finns hat


Tågstrul, tågkaos och splittrat järnvägsunderhåll

Hela sommaren har tågen strulat på Västra Stambanan. Det har varit upprepade problem med nedrivna kontaktledningar. Tyvärr är det ju inte bara sommaren som är en problemtid för tågresenärer.

Tågkaoset är en risk för jobben i hela Västsverige. Uppgifter från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, visar att exportindustrin i Sverige förlorar 1,5 miljarder årligen i intäkter på tågkaoset. Vi har helt enkelt inte råd med tågkaoset.

Såväl Riksrevisionen, regeringens egen utredare och Statens haverikommission har pekat på problem och risker med dagens politik. Järnvägsunderhållet är nu så uppsplittrat så att det saknas kunskap om vad som behövs för att tågen ska gå i tid. Nyligen framkom det i SVT att det kan fattas åtskilliga miljarder till järnvägsunderhåll.

För socialdemokraterna är en fungerande järnväg en viktig del i vår jobbstrategi. Bättre fungerande järnväg tillsammans med investeringar i forskning, vägar, bostäder och klimatsatsningar måste till för att bryta den höga arbetslösheten.

Vi satsar på järnvägsinvestering i vår budget och ska ta itu med bristerna av järnvägsunderhållet. Vi vill att staten tar det övergripande ansvaret för järnvägsunderhållet. Trafikverket måste snabbt bygga upp en kompetens för att inspektera banorna.

I takt med att de privata underhållskontrakten löper ut ska staten successivt ta över järnvägsunderhållet i egen regi. Det gör det möjligt att arbeta mera förebyggande med järnvägsunderhållet.

Resurserna till järnvägsunderhållet måste öka samtidigt som anslagen måste användas mer effektivt jämfört med i dag. Socialdemokraterna anslår tio miljarder mer till järnvägsunderhåll jämfört med den moderatledda regeringen fram till år 2025.


Israel har dödat 1000 Palestinier

 Sedan den 8 juli har mer 1000 människor fått sätta livet till i kriget/konflikten mellan Palestina och Israel. Av dessa är det 47 Israeler som dödads, jag lider med dem och deras familjer. MEN Närmare 1000 Palestinier har dödads de flesta civila och är inte det övervåld, då vet jag inte vad övervåld är.   

Både och Israel och Hamas har blod på händerna. Ändå sitter det två människor i God morgon Världen och påstår att Israel gör rätt och de påstår att Hammas glorifieras i media, det har jag inte hört någonstans. Jag blir ledsen över deras uttalanden, våldet aldrig kommer att ta slut så länge Israel tillåts att ockupera Palestinsk mark.

Så länge omvärlden accepterar apartheidsystemet, muren och Israeliska bosättningar på Palestinsk mark fortsätter lidandet för båda parter.

En tröst i bedrövelsen var att Helle Klein fanns med i panelen.


Greenkontakt i Aftonbladet

 

Eftersom jag har haft öppet hus nästan varje månad för Skövdebor med omnejd i 10 år kändes det naturligt för mig att använda ordet Greenkontakt i frågeformuläret från Aftonbladet.

Alla Riksdagskandidater svarar på en mängd enkäter dessa tider, så sent som i måndags fyllde jag i svar på frågor från två organisationer som senare ska publiceras. I maj-juni fick vi en drös enkäter och jag hoppas att jag inte missar någon.

Den i Aftonbladet som de kallar valkompassen var omfattande med närmare 70 frågor tror jag.

På slutet skulle vi dessutom komma på någon valslogan om varför väljarna i Skaraborg ska välja mig.

Det blev ”Din Greenkontakt för jobb, jämställdhet och IT”

Greenkontakt för att jag vill vara kontaktbar/nåbar för väljarna.

 

Jobb för att vi socialdemokrater går till val på att sänka arbetslösheten på riktigt, inte bara siffertrixa och straffa de arbetslösa som borgarna gör.

 

Jämställhet för att det behövs en bättre jämställdhetspolitisk värd namnet.

 

Slutligen IT för att jag är sossarnas talesperson i IT-frågor och att det fortfarande behöver satsas mer på bredband och fungerande telefoni i hela landet.

 

Min valslogan hade säkert kunnat vara både slagkraftigare och fiffigare. Kanske "we can do IT" :) :) :)

Men den omnämns i alla fall i Aftonbladet, alltid något……


Ja till vägslitageavgift för tung trafik Moderaterna har fördubblat banavgifterna för järnvägsgods och har för avsikt att 5 dubbla banavgifterna ändå är det förvånade över att den tunga trafiken ökar på våra vägar. Under moderaternas tid vid makten har den utländska tunga trafiken fördubblas dessa betalar inte för att de sliter sönder våra vägar med sitt tunga gods. Men när Svenska seriösa åkare ska köra i andra Europeiska länder får de betala.
 
Detta är inte bara orättvist, det är ohållbart i längden. Om den seriösa näringen ska överleva behövs det lika villkor. Vi behöver hårdare tag mot de oseriösa åkarna med högre straffavgifter för de som inte sköter sig. Vi behöver riktig klampning, dvs inte bara den låtsas klamning på 24 –timmar som moderaterna föreslår, givetvis ska någon som brutit mot lagen vara klampad ända till böterna är betalada och felet avhjälp, inte släppas efter 24-timmar.
 
Vi behöver införa krav på frakthandlingar i bilen m.m. allt detta har moderaterna sölat med trots att de fått flera bakläxor av riksdagen (dvs tillkännagivanden). Att det dessutom behövs en avståndsbaserad vägslitage avgift är många medvetna om. Det skapar en bättre konkurrens neutralitet mellan transportslagen och motverkar lönedumpning. För att vi ska ha vägar som är säkra och framkomliga kommer den vägslitageavgift som vi vill införa gå till att skapa bättre vägar med kortare transporttider. Åkerier som väljer att köra miljövänligare fordon får en lägre avgift och minskar samtidigt sina bränslekostnader.
Liknande system finns redan i många länder, däribland Tyskland och Frankrike.
 
Därför säger vi ja till avståndsbaserad vägslitage avgift och hårdare snabbare tag mot den oseiöra trafiken som konkurrerar ut våra förare för 20 kr i timmen

Det behövs mer personal i vården

 

Tidsbristen inom vården får konsekvenser. Antalet anmälda fall av allvarliga skador eller händelse med för risk för allvarliga skador har ökat med cirka 40 procent sedan 2006. Det duger inte. Patienterna måste känna sig trygga i vården och personalens måste kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Det behövs mer personal i vården. Det ger mer tid till patienten.

 

Därför avsätter vi socialdemokrater 2 miljarder kronor i årets budget till sjukvården i en riktad satsning för att ge mer tid för vård och höja kvaliteten genom att öka personalstyrkan.

 

Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen kommer att öka under de närmaste årtiondena. Att säkerställa en god vård och omsorg av våra äldre är en av de stora välfärdsutmaningarna för Sverige.

 

Ett mycket stort problem i sjukvården idag är hanteringen av svårt sjuka äldre patienter som ofta skickas fram och tillbaka mellan sin bostad, primärvården, akutmottagningen och sjukhusets vårdavdelningar. Det är inte en vård anpassad till äldre människors behov. Det är heller ingen tids- eller kostnadseffektiv vård.

 

Kommuner och landsting bör gemensamt utveckla samarbete och organisation för vården av äldre där primärvård, socialtjänst och slutenvård skapar gemensamma rutiner. Det kan handla om att sjukvården gör hembesök, att det finns möjligheter till direktinläggning av äldre patienter eller att det finns äldrevårdsöverläkare i landstingen. Inom ramen för vår insats att öka personalen inom vården kommer ett särskilt fokus ligga på att säkerställa ett bra omhändertagande av äldre.

 

Alltför stor del av vårdpersonalens tid upptas av administration. Framgångsrikt utvecklingsarbete runt om i landet visar att det går att ändra på organisation och arbetsmetoder för att frigöra mer tid för vård. Samtidigt måste staten se över sina krav och regler. Det handlar både om att läkare, sjuksköterskor och undersköterskor får nyttja sina respektive kompetenser på bästa sätt och får det administrativa stöd som behövs. Läkare ska vara läkare – inte administratörer.

 

Vi föreslår att landsting och stat tillsammans med de fackliga vårdorganisationerna samlas för en nationell vårdrevision. Där lagstiftning, IT-system och journalhantering systematiskt kartläggs och alla möjligheter för att minska administrationen ses över.

 

Sjukvården är en framtidssektor för Sverige. I budgetmotionen för 2014 investerar vi i mer vårdpersonal, bättre omhändertagande inom äldrevården, och vi tar initiativ för att minska administrationen. Så skapar vi mer tid för vård och säkrar en god vård för alla.


Besökte spillrorna av Hällekis Folkets husIdag besökte jag Folkets Hus, eller rättare sagt såg förödelsen av branden.
Det är så tragiskt och trist att det fina Folkets Hus som betytt så mycket för samhället brunnit ner.
Det luktade fortfarande brand av bråten som låg i högar. Mitt i sotet och förkolnade väggar låg en Amelin tavla kvar, nästan orförstörd. Albin Amelin hänger på väggarna i många Folkets Hus runt om i Sverige och skildrar arbetarhistoria. 
 

 
 
Här i Hällekis Folkets hus har jag varit på möten, teater, advenstfirande, marknad, bröllopsfest, konserter med Hällekis blåsorkester och mycket mycket mer. Här har S-kvinnorna diskuterat om jobb, jämställdhet, rättvisa och solidaritet, här har jag lyssnat på tal och även talat själv om hopp och framtidstro.
 
Men vad finns det nu för framtidshopp för Hällekis Folkets Hus? Försäkringar finns men täcker det allt? Hur ska blåsorkestern få ihop till sina instrument? Mycket ovärderligt material har brunnit upp så som handskrivna protokoll och egna noter. Det går aldrig att ersätta. Men kanske kan vi bidra på något sätt.
Jag är beredd att hjälpa till med en insamling och bidra på något sätt.  Hur kan vi stoppa lidandet i Palestina och Israel?De fruktansvärda bilderna och rapporterna om Israels offensiv mot Gazaborna är så hemsk och ofattbart att det knappt går att ta in. 
Barn som leker på stranden dödas, kvinnor och män lemlästas. 
 
Under söndagen fick ytterligare 100 män, kvinnor, barn sätta livet till. Sammantaget har därmed 469 palestinier dödats sedan den 8 juli och 13 Israeler. 
 
Det är så tragiskt och vi måste sätta vårt hopp till FN och världssamfundet att det går att hitta en lösning. Sverige måste tillsammans med andra länder kräva stopp på kriget och erkänna Palestina som stat. Humanitär hjälp måste in. 
 
När jag var på Gaza såg jag fattigdom, trängsel och knappt beboeliga hus. Nu måste det vara spillror.


Bilderna är från mitt besök förra året 
 

Hur skulle du själv göra om du blev instängd?På lilla lilla Gazaremsan  är 1,6 miljoner människor instängda. Jag har varit där och sett det.
 De som bor på Gaza kan inte röra sig fritt, de kan inte sticka iväg och handla, de kan inte hälsa på släktingar på Västbanken. Fattigdomen och arbetslösheten tar hårt på befolkningen.
De är instängda av Israel som också kräver lydnad och tystnad. Ibland stängs strömmen och gasen av, ibland har de inget vatten. 
Varje gång någon försöker få stopp på förtrycket svarar Israel men vedergällningar.
En del blir apatiska, tappar tilltron, en del blir arga och till och med våldsamma. 
Jag försvarar inga våldsamheter men förstår varför. 
Hur skulle du själv agera?
 
Det måste bli ett slut på detta. Palestinierna måste få ett eget land som de kan få bestämma över själva. Ge Israel och Palestina var sitt land från 1967 år gränser och låt länderna få leva sida vid sida som goda grannar. Det är en lång och mödosam väg dit men våldet och dödandet måste upphöra.  

Erkänn Palestina - stoppa krigetMarkinvasionen i Gaza är oacceptabel och förvärrar bara situationen.
Det måste bli ett slut på kriget, vi i resten av välden måste se till att få slut på lidandet. 
Palestinier och israeler är hårt drabbade av många decenniers konflikt. Israel har konsekvent ignorerat omvärldens uppmaningar och bryter mot ett stort antal FN-resolutioner. Ockupationen av de palestinska områdena måste upphöra. Alla parter måste avstå från våld och möjliggöra fredsförhandlingar. Den folkrättsligt illegala bosättningspolitiken måste omedelbart upphöra, muren på ockuperad mark måste rivas och de palestinska flyktingarna ges rätt att återvända.
Erkänn staten Palestina nu, det håller inte längre att vänta.
Vi måste visa solidaritet med det palestinska folket. 

http://www.ipu.org/press-e/pressnote201407141.htm


Vad menar sossarna med 90-dagarsgaranti?

 
Arbetslöshet i ungdomen sätter spår långt senare i livet. Det är betydligt vanligare att ungdomar som drabbas av arbetslöshet direkt efter gymnasiet återigen tvingas in i arbetslöshet under de följande tio åren. Vi socialdemokrater ser ingen anledning till att dagens generation unga ska få ett sämre liv än sina föräldrars generation. De ska kunna skaffa en egen bostad och ha råd att njuta av en fritid. Men då krävs ett arbete och en inkomst. När unga människor får en dålig start på sitt vuxenliv kan vi Socialdemokrater inte bara sitta och titta på. Vi föreslår därför investeringar om drygt fem miljarder kronor för att införa en 90-dagarsgaranti. Ingen ung människa ska behöva fastna i arbetslöshet.

 För att knäcka ungdomsarbetslösheten vill vi införa en 90-dagars garanti för arbetslösa ungdomar som innebär individuella insatser från första dagen av arbetslöshet. Individen ska garanteras utbildning, praktik eller jobb inom 90 dagar. Därför föreslår vi nu ett första steg i 90-dagarsgarantin för år 2014 och presenterar en färdplan för hur den ska genomföras fullt ut.

 Vi vill bekämpa arbetslösheten genom att investera i människors kunskaper – inte genom att sänka löner. För att förbättra övergången från gymnasiet till jobb eller utbildning satsar vi på att ge gymnasieelever bättre tillgång till studie- och yrkesvägledning.

 Vi föreslår 6 000 platser i högskola och yrkeshögskola inom ramen för 90-dagarsgarantin. Vi vill dessutom inrätta 21 000 Yrkesintroduktionsjobb i privat och offentlig sektor.

 Det första steget i 90-dagarsgarantin innebär minst 37 000 nya jobb och utbildningsplatser vilket motsvarar alla unga som varit arbetslösa i 6 månader.

 Men vi vill inte utfärda några kravlösa garantier. Med rättigheter till stöd och ersättning kommer skyldigheter. Därför vill vi att den som är arbetslös ska delta i den utbildning eller praktik som anvisats och därefter förpliktigas att försöka ta sig vidare till reguljärt arbete. Vi är helt övertygade om att ungdomar vill studera eller arbeta. Det är brist på jobb, inte lathet, som orsakar arbetslöshet.

 Att bekämpa arbetslösheten är viktigast för oss socialdemokrater. Vi ska stoppa långtidsarbetslösheten bland unga och vårt mål är att Sverige ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Därför är vi framtidspartiet i svensk politik.

 37 000 ungdomar har i mer än ett halvår inte haft en anledning att ställa väckarklockan på morgonen. Ingen arbetsplats eller lärosäte har väntat på dem. Med Socialdemokraterna får unga en jobbigare morgon – men ett betydligt bättre liv.


 

 


Varför är ungdomsarbetslösheten så hög i Sverige?

 

Varför befinner sig Sverige nu tillsammans med de så kallade krisländerna och inte bland de länder som vi annars brukar ha mycket gemensamt med – exempelvis Österrike, Danmark och Finland?

 Jo, den svenska regeringen har en övertro på att skattesänkningar allena ska fixa jobben. Men jobbskatteavdrag, bolagsskattesänkning, restaurangmomssänkning och alla de andra skattesänkningarna - sammantaget på över 130 miljarder - har inte alls haft den effekt som regeringen trodde.

 Det är uppenbart att regeringens politik inte fungerar. De ungdomar som har allra svårast att få jobb är nämligen de som saknar utbildning. Ändå håller man  fast vid att skattesänkningar är det som ska lösa ungdomsarbetslösheten. Vi socialdemokrater vill se en annan väg för Sverige.

 Vi har avsatt medel i vår budget för att varje ung arbetslös ska erbjudas praktik, utbildning eller jobb inom 90 dagar. Vi kallar det 90-dagarsgarantin.

 

  • Vi vill införa utbildningskontrakt för att få unga som saknar gymnasiekompetens att avsluta sin gymnasieutbildning. Det innebär  att alla arbetslösa ungdomar  utan gymnasieexamen måste påbörja eller fortsätta sin gymnasieutbildning  för att berättigas ersättning från samhället.
  • Vi vill göra yrkesintroduktionsjobb till en fungerande insats som ger unga nyanställda möjlighet att kombinera jobb med utbildning.
  • Vi vill investera i fler utbildningsplatser på   universitet, högskola och Komvux samt i Yrkeshögskolan.

Regeringens plan sammanfattas i tre ord: ”business as usual”. Trots rekommendationer från EU-kommissionen om att Sverige mer aktivt måste bekämpa ungdomsarbetslösheten, väljer regeringen att fortsätta i samma spår som tidigare. Inga nya idéer eller initiativ.Nu är snart två mandatperioder med en borgerlig regering till ända. När vi nu summerar och gör bokslut sticker ungdomsarbetslösheten ut.

 

Stefan Löfven har lovat att det första beslut en socialdemokratisk regering fattar är att införa en 90-dagarsgaranti. Varenda ung kille eller tjej ska erbjudas riktiga insatser från dag ett. Ingen ska någonsin börja sitt vuxna liv med att vara långtidsarbetslös.


Avskaffa pensionärsskattenSocialdemokraterna kommer att avskaffa skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer.

  •  I ett första steg avskaffas klyftan helt för en garantipensionär.
  • I ett andra steg, under kommande mandatperioden, avskaffas klyftan helt upp till en pension om 12.000  kronor i månaden, vilket är den genomsnittliga pensionen för en kvinnlig pensionär.
  • Dessa steg kostar 4 miljarder kronor, vilket ryms inom den finansiering som redan presenterats.
  • När vi når jobbmålet stärks offentliga finanser med ungefär 15 miljarder kronor. I takt med att detta reformutrymme frigörs kommer hela klyftan att slutas.

 

Regeringen har skapat en klyfta i inkomstskatt mellan pensionärer och löntagare. Klyftan vidgas med ökande pension. För en garantipensionär är klyftan ungefär 75 kronor i månaden. Vid en pension av 12.000 kronor i månaden är klyftan ungefär 280 kronor i månaden.

 

Socialdemokraterna har redan föreslagit en sänkning av pensionärsskatten, som innebar en sänkning med ungefär 50 kronor i månaden för en garantipensionär. Nu gör vi om detta första steg, och avskaffar i detta helt klyftan, som är ungefär 75 kronor, för garantipensionärer. För högre pensioner gäller samma skattesänkning.

 

Under den kommande mandatperioden kommer vi att ta ett andra steg för att avskaffa pensionärsskatten. Vårt förslag innebär att klyftan sluts helt upp till en pension om 12.000 kronor i månaden – vilket motsvarar pensionen för en genomsnittlig kvinnlig pensionär. På denna nivå sänks skatten med ungefär 280 kronor i månaden. Skattesänkningen trappas därefter av till 150 kronor i månaden, för dem som har en pension om 16.000 kronor eller mer. Den offentligfinansiella kostnaden för dessa steg är ungefär 4 miljarder kronor.

 

Socialdemokraterna har satt upp ett jobbmål: Sverige ska mellan 2014 och 2020 öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU. Målet kräver en starkare utveckling på arbetsmarknaden än den som nu prognostiseras. Med en sådan utveckling stärks offentliga finanser. Med dessa resurser kommer socialdemokraterna att ta ytterligare kliv för att avskaffa pensionärsskatten.


Många barn har ett härligt sommarlov just nutyvärr tar klassamhället inte sommarlov och många barn har tyvärr inet att göra på sommaren. en del kanske skulle tagit chansen att gå i sommarskola några veckor.

En av huvudförklaringarna till den negativa utvecklingen i skolan är den ökande skolsegregationen. Klyftorna mellan skolor och mellan elever har ökat, och föräldrarnas bakgrund har fått allt större betydelse. Bland de elever vars föräldrar saknar gymnasieexamen är det bara drygt hälften som klarar målen i grundskolan och får behörighet till gymnasiet. Det är tydligt att skolan inte förmår kompensera för elevernas bakgrund och ge alla elever samma chans att lyckas.

 

Vårt utbildningspolitiska mål är att alla elever ska nå målen i grundskolan. I ett första steg vill vi senast år 2020 halvera andelen elever i grundskolan som inte är behöriga till gymnasiet. För att nå det målet krävs:

 

1.      Mindre klasser och tidiga insatser. Vi vill minska de stora klasserna i förskoleklass till och med årskurs tre och investera i 1000 fler speciallärare och specialpedagoger.

 

2.      Skickliga lärare. Vi vill lyfta läraryrkets attraktivitet genom investeringar i lärares kompetensutveckling, fler karriärvägar och bättre villkor.

 

3.      Stoppa vinstjakten i skolan. Ingen bolagsägd skola ska kunna göra vinst på att skära ned på antalet lärare eller andra viktiga delar av verksamheten. Alla skolor ska vara med och bidra till ett skolsystem med minskade klyftor.

 

4.      Jämlik skola. Resurser ska fördelas till skolor efter elevernas behov. Dessutom vill vi ge riktade statliga resurser till de skolor som har tuffast förutsättningar.

 

5.      Sommarskola och läxhjälp för alla barn. Vi vill avskaffa läxrut och erbjuda läxhjälp för alla barn. Elever i årskurs 6-9 som halkar efter ska få chansen att komma ifatt genom att gå i sommarskola.

 

Sverige ska ha en jämlik skola med höga resultat där alla barn kommer till sin rätt. Det kräver resurser. För oss socialdemokrater är prioriteringen klar: investeringar i en bättre skola går alltid före skattesänkningar.
RSS 2.0