Hur stöder UN Women kvinnor i Jemen?

(null)


Idag deltog jag i ett seminarie vid Globala Torget på Bokmässan i Göteborg. I panelen fanns Lina Al Hasani - Jemenitisk aktivist som kämpar för mänskliga rättigheter i Jemen. Hon framförde ståndpunkter som Women4Yemen har sammanställt.

Peter Semneby - Sveriges Yemen ambassadör. Han redogjorde för de senaste svenska försöken att stimulera fredstrevarna som inleddes i Stockholm i december 2018. Han var med Margot Wallström på hennes senaste resa i regionen. 


Jag fick chansen att beskriva det arbete som UN Women gör i Jemen är att utöka kvinnors politiska deltagande och möjlighet enligt operation 1325 att delta i fredsförhandlingar.

Det finns många hinder och utmaningar i regionen, bland annat finns det krafter som hävdar att det inte är dags att öka kvinnors politiska deltagande just nu, dessa krafter menar att kvinnor kan spela en roll först när en vapenvila har förklarats.


UN Women stödde inrättandet av den jemenitiska kvinnors pakt för fred och säkerhet, som är en frivillig plattform för jemenitiska kvinnor med olika bakgrund. Där har Lina Al Hasani, som deltog i dagens plattform varit initiativtagare. Därför var det mycket intressant att få träffa henne och lyssna på hennes tålamodskrävande arbete.


Landets livsmedelsförsörjning står inför en kris och bristen på sjukvård är akut. Dessutom bedöms 2,6 miljoner kvinnor och flickor vara utsatta för könsrelaterat våld, dvs misshandel, sexuella övergrepp och våldtäkter.

I regionen pågår UN Women arbete med att främja kvinnors säkerhet. Stort fokus ligger på kvinnors humanitära och politiska deltagande i fredsprocessen. Kvinnors erfarenheter och sakkunskaper är nödvändigt att inkludera i fredsbyggandet och för ett stabilt samhälle.


Läs mer på http://www.unwomen.se/jemen-humanitar-kris/
FNs globala mål nr 10 jämlikhet


Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Med minskade klyftor blir världen tryggare, mindre orolig och är till nytta för alla. Globala målens ledord är Leave No One Behind och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen.

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Även om många länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom under de senaste decennierna, så har klyftorna ökat både inom och mellan länder. I Sverige är det lika dant, visserligen har vi en bättre levnadsstandard än många andra länder men klyftorna ökar. Det senaste exemplet är den budget som nyligen lades fram. Den innehåller en rad bra reformer men också skattesänkningar för de rika vilket innebär större ojämlikhet och även mer ojämställt eftersom det är männen som tjänar mest och äger mest. 

Jämlikhet däremot minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.


Mål nummer 10 beskrivs hur världen fram till 2030 successivt ska jobba för högre inkomsttillväxt för de 40 procent av befolkningen som har lägst inkomst. Just nu går vi alltså på tvärs mot ambitionen. Detta borde vi genast göra någonting åt.  (null)


(null)Greta är helt fantastisk

(null)


Precis som många andra är jag djupt imponerad av Greta Thunbergs engagemang, förmåga och skicklighet. Det är helt enastående att hon lyckas få en hel värd att lyssna på hennes budskap för miljön. Hennes brandtal till världsledarna på FN toppmötet var så starkt, inlevelsefullt och argt att även den mest inbitne klimatförnekaren borde vakna.


Jag tar hennes uppmaning att alla måste bilda på stort allvar och tänker därför fortsätta med att beskriva de globala målen här på min blogg. Nu är jag framme vid mål nummer nio. Visserligen poängterar Greta att klimatet inte går att lösa med enbart tekniska lösningar utan med hjälp av förändrande beteenden. Trots det så måste även forskningen inriktas på att ta fram teknologiska framsteg för hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bidrar till att skapa nya arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är därför nödvändigt för en hållbar utveckling.

Världens ledare har i mål nummer nio enats om att industrin, infrastrukturen och innovationer ska ställas om till att vara miljömässigt hållbara. Dessutom ska satsningar på utbyggt internet, möjlighet till uppkoppling och nåbarhet i hela världen göra det möjligt för fler att delta i samhällsdebatten och utvecklingen.

Ingen kan göra allt, alla kan göra något. Greta Thunberg gör enormt mycket för att få fler att inse vad det handlar om. Förhoppningsvis kan var och en av oss bidra med var sin pusselbit till att förändra världen till det bättre.


Schyssta villkor och lika lön till män och kvinnor

(null)


Allt för många män, kvinnor och barn utnyttjas i slavliknande förhållanden. Det har FNs medlemsländer bestämt sig för att stoppa i de globala målen.  Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Därför ska vi slå vakt om arbetstagarnas rättigheter och en gång för alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. 


Det kan kännas som ouppnåeligt men med gemensamma krafter kan vi tillsammans vända en dyster utveckling där skrupelfria arbetsgivare tjänar pengar på fattigas utsatthet.

Det går genom gemensamma regler, förutsättningar för innovation och entreprenörskap och anständiga arbetsvillkor för alla. Då gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som hela inkluderar hela samhället.


Därför måste vi vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att avskaffa tvångsarbete, modernt slaveri, människohandel, barnarbete, inklusive rekrytering och användning av barnsoldater, förbjuds och upphör. 


Dessutom ska vi skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar.


Tyvärr är det allt för många som inte känner till dessa beslut och det går för långsamt. Därför borde vi alla hjälpas åt att påminna om FNs globala mål och vad det innebär. 


Greta Thunberg och mål 7

(null)

Det är ändå imponerande att FNs medlemsstater lyckades enas om 17 globala mål. Men det gäller att gå från ord till handling. Greta Thunberg gjort en enastående insats det senaste året för att uppmärksamma de miljökatastrofer vi går emot om vi inte skyndar på arbetet i respektive land. Det är märkligt att så många irriterar sig på hennes engagemang. Förmodligen handlar det om rädsla över vad förändring skulle innebära, ängslighet över att behöva ändra beteenden och att hon ifrågasätter världsordningen. Det är konstigt att de som vågar göra något kritiseras. Det borde ju vara tvärtom, att alla som inte gör något skulle ifråga sättas.


I denna blogg beskriver jag lite kortfattat de globala målen och idag har jag kommit fram till mål 7 som handlar om energi, hur vi kan framställa energi på ett mer hållbart sätt och rätten till energi över hela världen.

 En stor andel våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi, men förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare varje dag. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet.

När Greta Thunberg tar segelbåten över Atlanten visar hon att det finns energisnålare sätt att ta sig fram än det som är brukligt. Hon menar inte att alla måste segla, hon visar bara att det går ifråga sätta den gängse normen. Med sol, vind och vatten kan vi komma långt men det behövs betydligt mer än så. Forskning, innovationer och smarta effektiva energikällor är ett sätt att klara klimatutmaningarna. Men långt ifrån det enda vi kan och bör göra.

(null)RSS 2.0