Satsa på de ungas hälsa

Allt fler barn och unga lider av psykisk ohälsa. Det finns en tydlig tendens att fler ungdomar och unga vuxna är nedstämda, oroliga och har svårt att sova. Unga får också mer psykiatrisk vård än tidigare, både i öppenvården och på sjukhusen.

Nu satsar regeringen i vårändringsbudgeten nu ytterligare 100 miljoner kronor på barn och ungas psykiska hälsa som tillförs landstingen. Medlen kan användas i landstingens barn- och ungdomspsykiatri, inklusive första linjens psykiatri i primärvården.

Den sociala barn- och ungdomsvården var i ett skört läge när regeringen tillträdde. Det var många rapporter som visade på det men ändå tog inte förra regeringen något helhetsgrepp för att åtgärda det. Den sociala barn- och ungdomsvården utgör det yttersta skyddsnätet för barn och unga i utsatta situationer och måste fungera väl och ha förutsättningar för sitt viktiga uppdrag. En grundförutsättning för detta är stabilitet och kontinuitet i verksamheten. Därför är det viktigt att satsa på ökad bemanning och långsiktiga anställningar.

Medlen kan användas för att öka antalet socialsekreterare, arbetsledare och administrativ personal för att frigöra tid för socialsekreterare och arbetsledare. 360 miljoner kronor räcker till ungefär 640 socialsekreterare under ett år.Barn och ungas psykiska hälsa har ökat på senare år och vi kan se att det har varit ett högt tryck på barn och ungdomspsykiatrin på många håll i landet. Det har varit långa väntetider för barn som är behov av neuropsykiatriska utredningar. Med denna förstärkning på 100 miljoner ges landstingen bättre möjligheter att klara att erbjuda tidiga och tillgängliga insatser till de barn och unga som behöver det.


Påväg till Bangladesh

Skriv inläggstext 

 

Påväg till Dhaka
I Bangladesh bor 165 miljoner människor på en yta en tredjedel så stor som Sverige. I huvudstaden Dhaka bor 17 miljoner män och kvinnor. Det är trångt, fattigt och segregerat.

Drygt 65 % bor på landsbygden och lever på jordbruk. Textilindustrin har de flesta arbetstillfällena men lönen är låg, betydligt lägre än i grannlandet Kina.

Kvinnorna som är fattigast får utstå våld både i hemmen och på arbetsmarknaden. Enligt UN women har 87 % av kvinnorna upplevt (sett eller blivit utsatt för) våld och misshandel på jobbet.

Nu är jag påväg dit för att delta i IPUs årliga kongress men också för att besöka textilindustrin och träffa UN women. Det ska bli en otroligt intressant vecka och jag hoppas att jag får tid att blogga några rader varje dag om mina intryck.


Feministiskt självförsvar

Det stämmer - Det är männen som borde skärpa till sig genom att inte hota, misshandla och våldta.
Det är inte kvinnorna som ska behöva anpassa sig, avstå från att gå ut på kvällen eller ta på sig "rätt" kläder för att inte bli antastade.
Men eftersom flickor under hela sin uppväxt lär sig att vara rädda för män de inte känner måste kvinnors självförtroende öka för att ta tillbaka sitt självbestämmande. Detta trots att de allra flesta övergreppen som kvinnor utsätts för, är det som sker i hemmet, av någon de känner mycket väl.

UN Women nationell kommitte Sveriges lokalavdelning Skaraborg fortsätter sin studiecirkel Jämställdhet en mänsklig rättighet. I går kväll hade vi en temakväll om feministiskt självförsvar. Det blev en oerhört intressant kväll med Evelina Åslund som inbjuden gäst, hon bjöd både på teori och praktik för ökat självförtroende för kvinnor.

Feministisk självförsvar handlar inte om att kvinnor ska bli mer våldsamma. Det handlar om att ge tjejer och kvinnor handlingsberedskap inför det konkreta våld, som kan utövas mot tjejer och kvinnor på grund av sitt kön. Det handlar om att använda sin röst, sina händer och fötter för att kunna försvara sig om något skulle inträffa. Även män utsätts för våld men det är av ett annat slag, jämfört med det våld som kvinnor möter. En viktig del av feministiskt självförsvar är fokus på skuldbefriande och erfarenhetsutbyte. Genom att dela upplevelser med andra blir lättare att lägga skulden där den hör hemma - hos förövaren.

Tyvärr har kvinnors oro ökat i takt med att uppmärksamheten av våldet på gatorna uppmärksammats. Enligt Brotts förebyggande rådet BRÅs rapport "Trygghetsundersökningen" finns det stora skillnader i otrygghet mellan män och kvinnor. Bland kvinnorna uppger 31 procent att de känner sig ganska eller mycket otrygga eller att de på grund av otrygghet låter bli att gå ut. Bland männen är det bara nio procent. Fler undersökningar under våren 2017 visar på liknande resultat.

Med ett ökat självförtroende och upplysning kan flickor och kvinnor ta tillbaka sitt självbestämmande och avgöra själva när de ska gå ut, hur de ska se ut och vart de går.

Vi som var med i kväll tycker att både små flickor, tjejer, kvinnor och äldre damer borde få möjlighet att lära sig feministisk självförsvar och inte bara få höra att vara rädda för att gå ut.


Ansträngt, allvarligt och angeläget på årets CSW

Pågrund av ansträngda läget med backlash på flera håll och det allvarliga läget kändes det extra angeläget att åka till årets kvinnokonvent, CSW 61. Vi är oroliga över det som händer i världen.

Mänskliga rättigheter och jämställdhet måste upp på världens dagordning igen.
För att vi ska kunna uppnå en hållbar värld måste kvinnors möjligheter till att bli ekonomiskt självständiga vara lika stora som de är för män.
Kvinnor lever i fattigdom, utsätts för diskriminering och exploateras. Kvinnor har oftare ofta i osäkra låglönejobb och har mindre makt. Könsdiskriminering begränsar kvinnors möjligheter till ekonomiska tillgångar som mark och lån. Dessutom utför kvinnorna merparten av hemarbetet och har inte tid att göra karriär osv osv
Kvinnor måste få samma rättigheter och samma lön, därför är huvudtemat för årets CSW-möte “Kvinnors ekonomiska självständighet”.

Kvinnas ekonomiska självständighet gynnar hela samhället. Att investera i kvinnors ekonomiska självständighet innebär mer jämställdhet, fattigdomsbekämpning och ekonomisk tillväxt. Förbättrade försörjningsmöjligheter för kvinnor är det mest effektiva sättet att minska hunger och fattigdom.

Så på alla möten som pågick kastades vi mellan hopp och förtvivlan men ändå känns det hoppfullt att det finns ett sådant fantastik engagemang och j-vla anamma.
Jag blir både glad och hoppfull över att se alla såväl män, kvinnor, unga och gamla som ville vara med och förändra världen till det bättre. 6000 deltagare från regeringar, föreningar, privata sektorn och civilsamhället ordande tillsammans en kraftsamling för jämställdheten på alla håll och kanter.

Det bådar ändå gott för framtiden.


Nu forsätter jämställdhetskampen

Igår var det internationella kvinnodag men idag är ingen vanlig dag eftersom vi ständigt måste jobba vidare med en mer jämställd värld

Varken kvinnor eller män ska begränsas av sitt kön någon dag på hela året. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma sina egna liv och kunna påverka samhället. Samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla områden. Jämställdhet gäller kvinnor och män och alla tjänar på ett jämställt samhälle .

Alla människor, mön och kvinnor, ska ha rätt till ett arbete som det går att försörja sig på. I Sverige jobbar allt för många deltid mot sin vilja. Det häller oavsett om de är anställda inom offentlig eller privat sektor, så kan vi inte ha det.

Bristen på jämställdhet blir extra tydlig när det första barnet kommer. Då tar kvinnorna större ansvar för hem och familj. Att bilda familj innebär att kvinnor får en sämre löneutveckling, sämre hälsa, lägre pension och lägre deltagande i arbetslivet.

Att kvinnor får lägre pension samtidigt som de lever längre än män beror till stor del på att vi lever i ett ojämlikt samhälle. Pensionssystemet i sig är könsneutralt men kvinnor har lägre löner och arbetar oftare deltid vilket påverkar deras pensioner negativt.

I veckan när jag var värd för ett internationellt seminarie i riksdagen kunde jag berätta att Sverige har delad föräldraförsäkring. Att båda föräldrarna ska ta ut minst tre månader var och att de kan dela det resterande året. Ändå gör föräldrarna inte det. Papporna skriver över sina föräldraledighetsdagar för resten av året till mamman. Detta påverkar jämställdheten under resten av livet. Att vara förälder är ett ansvar som måste delas av både män och kvinnor.
Det behövs en progressiv, jämställd och utjämnande familjepolitik för att åstadkomma förändringar.

Så trots att Sverige är ett föregångsland när det gäller har vi långt, mycket långt kvar innan vi har ett jämställt samhälle.


Bilden är från IPU dvs Interparlamentariska Unionen


Internationella kvinnodagen - feministisk utrikespolitik

Ta fajten för en jämställd värld
Idag uppmärksammats internationella kvinnodagen på många håll i världen. Tyvärr känns den mer angelägen än på länge eftersom vi ser enstor oro i världen. I måndags kunde vi ta emot UN Womens högsta chef Madam Phumzile, när hon deltog i ett stort och välbesökt seminarie i Riksdagen. Hon känner en stor oro över det som sker.

Runt om i världen ser vi hur familjekonservativa röster blivit allt mer högljudda. Det är röster som vill inskränka kvinnors självbestämmande. Röster som driver fram lagar av den typ som nyligen avkriminaliserade våld i nära relationer i Ryssland. Röster som inspirerat president Donald Trump att underteckna ett beslut som innebär att internationella organisationer som vill ta emot finansiellt stöd från USA varken får informera om, eller utföra, aborter. Exemplen på hur kvinnors rättigheter begränsas är tyvärr många.

Jag nämnde på seminariet den feministiska utrikespolitiken som Sverige är först i världen med att införa. Starka åtaganden för jämställdhet och mänskliga rättigheter, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter en av de viktigaste utrikespolitiska prioriteringarna. Det är lätt att bli nedslagen av utvecklingen men med en feministisk regering och Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd har Sverige visat att ett politiskt och ekonomiskt stöd kan göra skillnad.

Den feministisk utrikespolitik har redan gjort stor skillnad i praktiken, som tex:

- 65 länder och organisationer har under svensk ledning gjort över 300 åtaganden för att stärka arbetet mot könsrelaterat våld.
- Sverige har genom stöd och påverkansarbete bidragit till att ett 90-tal lokalsamhällen har övergett kvinnlig könsstympning.
- Svenskt kärnstöd till FN:s befolkningsfond under åren 2014-2015 har förhindrat över 650 000 oönskade graviditeter, cirka 200 000 osäkra aborter och cirka 1 000 fall av mödradödlighet, samt bidragit till att över 1 600 000 människor har fått tillgång till preventivmedel.
- Svenskt stöd har även bidragit till införande av sexualundervisning i skolan i 21 länder i Afrika.
Frankrike och Israel har antagit sexköpslagstiftning efter svensk modell.
”She Decides" en insamlingskoferens i Bryssel förra veckan mobiliserade politisk kraft och finansiellt stöd för organisationer som gör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter till verklighet för miljontals kvinnor och flickor i världen. Detta genom att ge tillgång till bl.a. rådgivning, evidensbaserad information och sex- och samlevnadsundervisning, preventivmedel, mödrahälsovård och säker abort.

Kvinnokampen har aldrig varit en lätt kamp, och inga framsteg kan tas för givna. Vi måste fortsätta stå upp för internationellt överenskomna regler och värderingar. Vi ska visa att öppna demokratiska samhällen som respekterar mänskliga rättigheter leder till välstånd för hela samhällen och befolkningar.
Den feministiska utrikespolitiken bidrar till förändring mot jämställda, fredliga och demokratiska samhällen där individer av alla kön och bakgrunder är fria att bestämma över sina egna liv. Behovet är större än på väldigt länge men tillsammans kan vi göra skillnad.


Spännande viktiga dagar för jömställdheten

Spännande dagar för jämställdhet
Givetvis borde alla dagar gå i jämställdhetens tecken men så är det tyvärr inte.
I år känns internationella kvinnodagen och denna vecka extra angelägen eftersom vi upplever backlash. Jag har nämt tidigare min oro inför Det som sker i USA, Ryssland och Turkiet. Trump beslutar om indraget stöd till familjeplanering och abort, i Ryssland blir det återigen tillåtet att slå sin hustru och anmärkningsvärda uttalanden från Turkiets president att det är onaturligt att kvinnor deltar i beslutande församlingar osv.
Men det är ju inte de enda bakslagen vi upplever. På många håll i världen ser vi hur kvinnor hålls tillbaka, blir slagna, våldtagna, hindrade att ta egen makt över sina liv osv.

Därför är jag glad över alla de arrangemang som ska ske de närmaste dagarna. Själv startar jag med föreläsning om FNs kvinnokonvention och mäns våld på Västergötlands museum i Skara, därefter har vi årsmöte med UN women Skaraborg (UNWnkS lokalavdelning).

I morgon söndag har vi äran att hälsa UN Womens högsta chef Madame Phumzile välkommen till samtal på hotel Radisson Blue i Stockholm.
På måndag den 6 mars har vi ett stort event i Riksdagens andra kammarsal tillsammans med Phumzile, UD, sida UN Women nk Sverige. Över 150 deltagare ska lyssna och diskutera kvinnors ekonomiska egenmakt.
Sedan rullar det på med en mängd arrangemang på internationella kvinnodagen med såväl frukostmöte med Åsa Regner, lunchmöte med Metall om jämställdheten och fint firande på Grand Central by Scandic.
Där ska skådespelerskan Malin Arvidsson, goodwill ambassadör för UN Women i Sverige berätta om arbetet för kvinnor och flickor runt om i världen. Dessutom ska Arghavan Agida, uppträda med sin nya låt ”Zan”. Felin kommer också att framföra sin singel ”Shackles”, skriven och producerad av Elin själv. En toppen kväll helt enkelt.
I Skaraborg pågår samtidigt stort firande både på Hertig Johanstorg i Skövde, i Rydskolan och i Tidan med flera ställen.
Hoppas vi ses på några av aktiviteterna!


RSS 2.0