Klass och Kön. Jämlikheten och jämställdheten tapparJämställdhet är ett politiskt begrepp definierat som jämlikhet mellan könen. Jämställdhet innefattar mäns och kvinnors lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Kön ska aldrig vara ett hinder för personlig utveckling, möjlighet till samhällsinflytande eller inflytande över det egna livet.

Tyvärr har den nuvarande regeringen orsakat växande klyftor inte bara mellan klasserna utan även mellan könen. Enligt beräkningarna från RUT har fattigdomen bland barn med ensamstående föräldrar, majoriteten kvinnor, ökat från 19 procent 2006 till 30 procent 2009. En utav de bakomliggande orsakerna till denna radikala tillbakagång är regeringens försämring av arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen.

Kvinnor som grupp är oftare visstidsanställda, deltidsarbetslösa, föräldralediga, hemma med sjukt barn, ensamstående med barn eller långtidssjukskrivna än män som grupp. Och det är just dessa grupper som har fått betala notan för regeringens orättvisa politik.

Olyckligtvis så är dessa konstateranden inte lika överraskande som när regeringen lovade ut 400 miljoner i jämställdhetsarbetet. Tyvärr fick vi aldrig se dessa pengar och resultatet är slående negativt. Nya moderaterna är allt annat än nya utan behåller sitt konservativa förhållningssätt till jämställdheten. Regeringen har tagit Sverige ett stort steg bakåt när det gäller både jämställdhet och jämlikhet.

Ojämlikhet är inte lösningen på Sveriges problem - för att vända utvecklingen krävs inget mindre än ett regeringsskifte 2010.
Läs mer

eller lyssna

Min IP


vad är det som hänt med försäkringskassan?

Ja, just det, vad är det som hänt med försäkringskassan. Hur ska de klara eventuella  sjukskrivningar  till exempel i samband med svininfluensan höst?

Många tycker med rätta att de inte får tillräcklig service av försäkringskassan. Men vad är det som hänt. Personalen på försäkringskassan har minskats med 3 000 årsarbetare och service till medborgarna har naturligtvis blivit sämre. Hur kan naiva borgerliga representanter vara så förvånade? Det är ju de som ställt till det.


Trots att försäkringskassan varnat regeringen vid ett antal tillfällen för att man inte klarar av att genomföra regeringens förslag så genomfördes dem ändå. Berit Andnor ger tre exempel :


I oktober 2006 avseende försämringarna i a-kassan skrev försäkringskassan till regeringen:
"Försäkringskassan klarar inte av att till den 1 januari 2007 genomföra de föreslagna regeländringarna"


I januari 2008 angående införande av jämställdhetsbonus skrev kassan:
"Försäkringskassan är mycket tveksam till om det är möjligt att ställa om verksamheten och IT-systemen till den 1 juli 2008."


I februari 2008 var det dags att yttra sig kring försämringarna i sjukförsäkringen.
"Försäkringskassan avstyrker därför ett ikraftträdande den 1 juli 2008."

Regeringen har bara anslagit en bråkdel (10-20 procent) av de anslag försäkringskassan begärt. Och anslagen har åkt upp och ned som en jojo sedan 2006

I 2007 års budget togs en halv miljard bort, sedan lades till 700 miljoner. För 2008 tog först bort 1,2 miljarder och sedan tillbaka 250 miljoner och, när krisen var riktigt akut, fick man lägga tillbaka ytterligare 600 miljoner för verksamheten 2009. Resultatet har blivit att personalen minskade med 3 000 årsarbetare och i form av service till medborgarna blev det kris och kaos.


Vad gör regeringen åt barnfattigdomen?

Nästan 12 procent, av Sveriges barn idag lever i ekonomisk utsatthet och klyftorna ökar.
Barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll löper ökad risk för dålig hälsa, med problem som till exempel fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar. Barn i familjer med dålig ekonomi lever också kortare. De löper också ökad risk att utsättas för våld. Den risken är tre gånger större för barn som lever i områden med låg inkomstnivå. Denna grupp barn mobbas oftare. Det är mer än dubbelt så stor risk att bli mobbad om man kommer från en familj med sämre ekonomiska förhållanden än genomsnittet. Barn från ekonomiskt utsatta hushåll får sämre skolresultat.

Rätten till att inte bli diskriminerad är en av de grundläggande principerna i Barnkonventionen. Men i Sverige utsätts barn som lever i fattiga familjer just för den typen av diskriminering. I de flesta samhällsfrågor tenderar barn och unga att glömmas bort, så är det även i den pågående finansiella krisen och det trots att det är just barn och unga som påverkas mest av en försämrad samhällsekonomi. I början av juni gav FN:s kommitté för barnets rättigheter den svenska regeringen ovanligt hård kritik. Kommittén uppmanade regeringen att anta en handlingsplan för att bekämpa barnfattigdomen, särskilt i tider av ekonomisk kris. Därför framförde kommittén rekommendationen att rikta särskilda insatser till de grupper av barn som lever i socioekonomiskt sårbara hushåll.
Veronica Palm skriver om barnfattigdomen och Expressen gör det

Vad tänker regeringen göra?


Regeringen kör över Riksdagen om intigritet och jakten på terrorister


Trots att Sverige är ordförande i EU och därmed sätter dagordningen på vilka frågor som ska tas upp på ministermötena. Trots det behagar regeringen inte följa sin skyldighet att informera EU-nämnden om viktiga frågor.


Vi är angelägna att kampen mot terrorism bedrivs effektivt. Regeringen kräver att vi ska ta ställning till något vi inte fått del av och som tidigare inte varit uppe på EU-nämnden. Med tanke på den upprörda debatt om den personliga integriteten som för närvarande förs i Sverige så menar vi att något godkännande av förhandlingsdirektiv inte kan ges. Vi har tidigare erfarenheter av att amerikanska myndigheter på orimligt sätt kränkt svenska medborgares rättigheter under täckmantel att jaga terrorister.


På en minut förväntas vi lämna våra synpunkter i en fråga som inte varit uppe på nämnden tidigare. Det är en skymf inte bara mot EU-nämnden utan mot riksdagen. Detta kan inte accepteras


Bloggare för Mona


10% arbetslöshet och 30% ungdomsarbetslöshet, vad gör regeringen åt detta skitår?


Arbetslöshet kostar pengar och är förödande för varje person som drabbas av den. Den borgerliga regeringen tror fortfarande på att de arbetslösa själva valt sin situation. Det märks i debattartiklar runt om i landet. Där Moderata representanter hävdar att bara det blir större skillnad med lägre skatt för de som jobbar och lägre arbetslöshetsersättning till de som förlorat sitt jobb så tror de att det blir fler jobb. Eller också är det svepskäl för att slippa göra något åt problemet.  I juni uppgick arbetslösheten enligt SCB till 503 000 personer (9,8 %). Jobbkrisen får allvarliga konsekvenser för svensk ekonomi. Dessutom är ungdomsarbetslösheten uppe i ofattbara 30% ändå gör regeringen ingenting. De hänvisar till att det är ett skit år och skyller på den globala krisen. Men det är ingen ursäkt för passivitet. Jobben måste sättas före stora skattesänkningar. Socialdemokraterna har ett brett program för fler jobb med bl.a. 50 000 fler utbildningsplatser, investeringar för att Sverige ska byggas mer klimatsmart, förbättrade villkor för entreprenörskap, resurser till kommunerna för att dämpa välfärdskrisen samt investeringar för att stärka tryggheten och därmed framtidstron hos svenska folket.


Den borgerliga regeringen vill ha större skillnader

Det ligger en medveten politisk handling, den borgerliga regeringen vill ha större skillnader. Skillnader mellan de som har ett jobb och de som inte har det, skillnader mellan frisk och sjuk, skillnader mellan stad och land och så detta som vänstern mycket riktigt skriver om på DN-debatt. Att inkomstskillnaderna ökar så kraftigt. Bakom de ökade inkomstskillnaderna finns skattesänkningar och nedskärningar som har missgynnat kvinnor.

Kvinnor har lägre lön än män, utför en större del av arbetet i hemmet, är underrepresenterade i styrelserummen och forskningsvärlden.
Lika lön för lika och likvärdigt arbete borde vara en självklarhet. Alla människor oavsett kön ska ha rätt till ett arbete som det går att försörja sig på. Både inom offentlig och privat sektor arbetar många - framförallt kvinnor - deltid mot sin vilja. Alla anställda ska ha rätt till heltid, deltid ska vara en möjlighet för dem som så önskar.

För att både män och kvinnor ska kunna dela på ansvaret för hem och barn måste alla anställda få mer inflytande över sin arbetstid.  Det är viktigt för att minska stressen och för att få livet att gå ihop. För att ansvaret för hem och barn ska kunna delas måste kvinnor och män ha samma möjlighet att förena arbete och familj. Om endast kvinnan tar ansvar för hem och barn när barnen är små är risken stor att denna arbetsfördelning fortsätter även när kvinnan går tillbaka till arbetslivet.

Det behövs en medveten politik för att minska skillnader - inte öka den


LIVSMEDELARBETARNAS LOPP på Axvalla travbana

Så här uttryckte sig livs i dag inför travfesten

Lek inte med anställningstryggheten

Vi kan aldrig acceptera att arbetsgivarna via Livsmedelsföretagen och Svenskt Näringsliv kringgår reglerna i lagen om anställningsskydd. Våra arbetskamrater sägs upp på arbetsplatserna trots att det inte föreligger arbetsbrist. Samtidigt anlitas bemanningsföretag för att göra samma arbetsuppgifter. Detta görs för att sortera ut arbetstagare som anses som obekväma. Detta accepterar vi inte!!! Rör inte Lagen om anställningstryggheten (LAS)..

Våra  uppmaning till er är:

Gå och Rösta i nästa val och Rösta Rött... Livsmedelsarbetarförbundets region väst


Det blev nr 5 Erik Adielssons Muscles Rose -som vann.


Kjell Hedvall på Axvalla travbanaAnita bjuder Kjell på godis


Patrik, Kjell och AnitaHåkan, monica, Kjell, Carina, Anita och Patrik

Riksdagsledamöter på Axvallatravbana

0-1afb9082a7abaae0af7a704423db657c.png

Riksdagsledamöter på Axvallatravbana. Carina Ohlsson, Patrik Björck och Monica Green.
Som ni ser blåser det en del


Socialdemokraterna på plats på Axvalla

6ae5efa302570ad7bf3344dd94b72638.png

Socialdemokraterna på plats på Axvalla travbana
Notera Sigges uppgift, att hålla fast i tältet eftersom det blåser så


Problemet är att det finns för få arbetstillfällen


När ungdomsarbetslösheten fortsätter att rusa i höjden bråkar regeringen inbördes om det ska vara lättare att sparka äldre än yngre. De tror nämligen att det blir fler jobb av att kunna sparka folk lättare (dvs ändra LAS-reglerna). Den höga arbetslösheten och att allt fler förlorar sitt arbete tyder på att det är tillräckligt lätt att sparka folk idag. Det är ju inte det som är problemet. Problemet är att det finns för få arbetstillfällen och att vi måste göra det möjligt för företag att få tillgång till kapital och att tro på framtiden igen.

Regeringen är passiv för att de är osams om vad som är rätt metod. Dessutom stänger de dörrar och försämrar möjligheterna till omskolning, utbildning och praktik. Att börja sitt vuxenliv genom att gå ut i arbetslöshet är en katastrof. Det är vår gemensamma uppgift att få dessa ungdomar i arbete. 

Många unga som har gått utan arbete en längre tid behöver uppdatera sin kompetens. Vi socialdemokrater vill kraftigt bygga ut både komvux, kvalificerad yrkesutbildning (KY) och högskola för att möta detta behov.


Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) finns det stora behov av nyrekryteringar i den offentliga sektorn inom de närmaste åren. Vi vill investera en miljard kronor i ett program som gör det möjligt för ungdomar att skaffa sig arbetslivserfarenhet inom vård, skola och omsorg. För att få jobb behöver ungdomar referenser och erfarenheter från arbetslivet. Vi socialdemokrater ser stora behov av att långsiktigt förbättra kontakterna mellan utbildning och yrkesliv både i gymnasieskolan, komvux och på högskolan på en bred bas.


Kvällens höjdpunkt Johnny Kask

0-2c913ac8e686f7aa419433b26f3d08ea.png

Kvällen höjdpunkt Jonny Kask


elddans på LOkatt

0-45a87f219aa332980650f362024903bf.png

elddans på LO katt


Tropp spelar på LOkatt

07c9f342d055e755e8216d790716a3b7.png

Tropp spelar på LOkatt


fullt ös på polkapix

-b86e0f97f6125355835ce4837ac2c99.png

fullt ös på polkapix


fullt på Boulonier

4c4718278e0bcdfd1c1aa9eae2df7004.png

fullt på Boulonier när LOkatt pågår


Affe och Mackan nästa band

0-31ee3297029f9bad76be384a48b41eb6.png

Affe och Mackan nästa band på LOkatt


LOkatts Camilla och David

069f35442f20a8bb41fb6ee43a8f2d81.png

LOkatts Camilla och David njuter i vimlet


nu börjar LOkatt men Stone Free

0-7d0a3cf7327acd75f658a72919617b17.png

nu börjar LOkatt men Stone Free


Jobben, miljön och framtiden


Idag på musikturnén LO-katt i Skövde kommer vi säkerligen också diskutera politik vid fikaborden. Jobben är den viktigaste frågan att besvara för ungdomar, men jag vet att även miljön och klimatet kommer högt upp på ungdomars agenda. Det fiffiga med den saken är att det går att investera i gröna jobb, smarta energilösningar och tuffa miljökrav. Numera är ju även Fredrik Reinfeldt för miljön (annat lät det i valrörelsen, då trodde han att tuffa miljökrav gav färre jobb) Nu vet han att det är nödvändigt att göra något åt det, även om han fortfarande inte vill att Sverige ska gå före.

Det går att skapa arbetstillfällen genom investeringar i det svenska energisystemet. Detta är viktigt för att hjälpa Sverige att komma ur den ekonomiska krisen. Det gäller att trygga den svenska tillgången till el och upprätthålla effekten i energisystemet på både lång och kort sikt. Sverige har goda förutsättningar att klara detta.


Sverige kan och ska ha ett överskott av el. Det är till fördel för både klimatet och industrins konkurrenskraft. Därför behöver den förnybara elproduktionen byggas ut ytterligare.  Certifikatsystemet för förnybar elproduktion skall användas för att uppnå målet.

Även stöd till havsbaserad vindkraft och till solkraft kommer att behövas i större utsräckning.


Vi har bra naturliga förutsättningar för förnybar energi med vår goda tillgång till vind, vatten och skog.  Med en sådan långsiktig planering har vi mycket god tid på oss att genomföra en lugn och trygg omställning av energisystemet.


Kärnkraften vill vi successivt fasa ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor samt energi­effektivisering.  Genom att driva på utbyggnaden av den förnybara energin kan vi under tiden påbörja energiomställningen till säker och miljövänlig energi.


Energieffektivisering måste vara en grundläggande del av en framtida energipolitik. El är så fiffig och smart och bör användas där inte någon annan energikälla kan användas. Alltså bör vi t.ex värma våra hus med annat än direktverkande el.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har en gemensam ambitiös miljö och klimatpolitik. Som vi ska gå vidare med och övertyga fler om slå in på den vägen. Miljövägen är vägen till framtiden


Stoppa uranbrytningen

Nu när det kanadensiska bolaget Continental Preciorus minerals går vidare med sina planer om att leta uran på 100 platser i varav en tredjedel i Västergötland  är det dags att påminna om namninsamlingenVärna våra unika berg på Västgötaslätten, säg nej till uranbrytning i stor skala. Vi har redan skelettet kvar sedan Ranstad verkens storhetstid. Nu vill de ha prospekteringstillstånd för att borra efter på uran på Billingen, Kinnekulle, Halle och Hunneberg med omnejd. Några av Sveriges finaste naturområden kommer att förstöras för all tid framöver om de skulle borra i storskala. Hittills har kommuner kunnat hejda detta men hur blir det i framtiden om vi ska ha kärnkraften kvar i all framtid? Vi har en fin natur med enastående värden att vistas i. Det ger ökad livskvalitet till kommunernas invånare och besökare som vi värnar om, men nu finns det ett allvarligt hot mot detta och för förutsättningar för turistnäringens utvecklingsmöjligheter.

Visa ditt stöd för ett Västergötland genom att skriva på namninsamlingen


värna västgötabergen - stoppa uranbrytningen


facebook nej till uranbrytning


Oj vilka bra band som kommer till Skövde på lördag


På lördag blir det drag i Boulonierskogen i Skövde. Då kommer Lokatt att besöka Skövde igen. Det blir fullt ös med massor av bra musik. Många jag träffar säger just det, -hur har Lokatt lyckats med att arrangera så bra band? Antagligen är det skicklighet (jag har inte varit inblandad) men jag ska dit, vill inte missa:
Johnny Kask ( Johnny Cash på svenska)
Tropp (Kim Larsen på svenska)
Affe och Mackan (Proggband med uppdrag att bekämpa kapitalismen)
Polkapix (Trallpunk med spektakulär scenshow)
Stone Free (En hyllning till Jimi Hendrix)

Dessutom blir det: Eldslukare, Tonsatt poesi med Bella och dans

Så ta nu ditt pick och pack och kom till Skövde på lördag!
Men observera, det är ett drogfritt arrangemang, så kom nykter... (då njuter du bättre av musiken)

Barn lider av ökade klyftor och ekonomisk stress i familjer


Sommar betyder bad, resor inom och utanför Sverige, åka på läger för att rida, spela fotboll eller liknande. Men det mesta kostar pengar. Alla har inte råd.

Det finns barn som inte har råd att gå till simhallen - om den ens är öppen, som inte har lantställen att åka till. Det är också väl känt att barn till föräldrar som har svåra psykiska problem eller som har missbruksproblem har sin tuffaste tid när inte skola och fritids finns som en frizon. Här måste politiska beslut och mod att stå upp för barnen.

Tyvärr leder den höga arbetslösheten och neddragningar i kommuner och landsting också till att barn far illa på fler sätt. Ekonomisk stress och oro inför framtiden sänker tolerans nivån hos föräldrarna och vissa barn blir utsatta för övergrepp.

Sverige är ett föregångsland som var först i världen med barnagaförbud. Det har varit framgångsrikt bland annat därför att det också genomfördes en mängd informationskampanjer. Även om det är långt kvar till barnagaförbud i resten av världen, gäller det också at leva upp till förbudet här hemma.

Tyvärr finns oroande tecken på att misshandeln i hemmen ökar igen. Inget barn ska behöva uppleva våld hemma. En förälder får inte kränka sitt barn. Barnmisshandel förekommer i alla samhällsklasser och i alla olika grupper. Detta är alarmerande. Därför är det dags att starta upp arbetet med barnfrid i Sverige igen.


Hellre fler jobb än ytterligare skattesänkningar

Hellre fler jobb än ytterligare skattesänkningar

Idag tänker Anders Borg göra ett utspel i Almedalen där han kommer att påstå att han tar ansvar för landets ekonomi, att han därför inte har råd med att förhindra den stegrande arbetslösheten och att han därför inte har råd att satsa ytterligare på kommuner och landsting.  

Trots att han gör allt för att låta trovärdig och att han har den borgerliga media med sig i allt han gör.

Men den gode Borg har fel, fel, fel.

För det första har han sänkt skatterna med 80 miljarder. Det gjorde han för de pengar som vi socialdemokrater lämnat över vid regeringsskiftet . Han har alltså slarvat bort överskotten från de goda åren. Medels om skulle kunnat vara  bra tillpass nu i dåliga tider. Idag visar den rödgröna alliansen att män och kvinnor boende i Sverige hellre vill använda de gemensamma pengarna till nya jobb än till skattesänkningar till de som har det bäst

Jag läser med intresse peter anderssons blogg och kan också konstatera att det finns fler som drar den slutsatsen. Den rödgröna opinionen övertaget med 48,1 procent av väljarsympatierna mot alliansens 44,1 procent. Trots att all media är borgerlig och tar alla grepp de kan för att smutskasta oss och främst Mona SahlinMona satte jobben först


Mona Sahlin var helt lysande och tydlig i sitt Almedalstal. Hon bevisar gång på gång har kapaciteten och viljan att lokomotiv till en rödgrönvalseger nästa höst.  Hon satte jobben före gigantiska skattesänkningar och menade att unga inte ska ställas mot äldre på arbetsmarknaden. Det måste till fler jobb inte ett kattrakande och en lönespira nedåt om färre jobb. En del media vill att Mona ska vara skymd av EU-ordförandetiden och vill hävda att gräsrötterna inte ska ställa upp.  Men denna kväll i Almedalen visade hon vilken fajter och duktig retoriker hon är. Hon talade ideologi och gick till angrepp på moderaterna eftersom de gynnar rika män. Men mest av allt var det jobben, jobben och jobben som dominerade.


Mona i folkvimlet

6b94fdfacb3e583974aa3b01a0338d19.png

Mona i folkvimlet


IT-branschen är missnöjd med regeringens IT-politik


IT&Telekomföretagen inbjöd till ett seminarium där ett förslag till en färdplan tillika uppdaterad IT-politik presenterades.

Från branschen deltog Johan Ekesiöö, VD IBM Svenska AB, Magnus Larsson, VD, Expander Wireless, Lars-Åke Norling, VD, Telenor Sverige, Erik Hallberg, chef för Mobilitetstjänster Sverige, TeliaSonera, Mikael von Otter, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen, Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen.

Branschen var inte nådig i sin kritik på regeringen. Det behövs en IT-politisk strategi, det behövs mer satsning inom vården och skolan, det behövs utbyggnad i hela landet m.m.

Sedan blev det politikernas tur att svara för sig med bland annat Désirée Liljevall, riksdagsledamot (S), Eliza Roszkowska Öberg, riksdagsledamot (M), Max Andersson, riksdagsledamot (MP).

Désirée Liljevall var lysande i sitt sätt dels visa på hur branschen har rätt i sin kritik och visa på att det finns både skillnader mellan rött och blått. Hon talade om vikten av bredbandsutbyggnad och att bryta den digitala klyftan. Hon vill ha datorer till alla elever och lärare.


RSS 2.0