Problemet är att det byggs för lite bostäderEngagerad socialdemokratisk fullmäktigegrupp i Skövde om att inte ombilda hyresrätter till bostadsrätter. 
Idag hade vi en lång ideologisk debatt på Skövdes kommunfullmäktige. De borgerliga partierna vill omvandla hyresrätter till bostadsrätter. Det var i samband med debatten om ägardierktivet till Skövde bostäder. De vill att Skövde bostäder ska fråga sina hyresgäster om de vill omvandla sin lägenhet till bostadsrätter. Detta trots att VD för Skövde bostäder på 17 år aldrig fått den frågan av sina hyresgäster.

Det kan innebära att hyresgäster som inte vill omvandla sin lägenhet till bostadsrätt ska alltså bli hyresgäster hos sina grannar. 
På sikt leder det även till upptrissade priser och då ökar segregationen ytterligare i Skövde.

Det stora problemet är att det byggs alldeles för lite. Ansvaret för bostadsförsörjningen ligger på kommunerna.  Bostadsbristen är skriande och enligt senaste Ungdomsbarometern är ungdomars förhoppning om att få en egen bostad mycket låg.

Bostadsbyggandet har under de senaste 8 åren gått på sparlåga i hela landet. Det tänker samarbetsregeringen ändra på genom investeringar i både nybyggnation och ombyggnation av gamla slitna lägenheter. Det ger både jobb och möjlighet för unga att flytta hemifrån. 
Dessutom ges investeringsstimulansen till de bostäder som byggs om till låg energianvändning. 

För det krävs en aktiv bostadspolitik och ökade investeringar i bostäder. Det hjälper inte att omvandla bostäder till bostadsrätter, det behöver byggas mer. 


Vi investerar i Sverige

 

 


Samarbetsregeringen presenterade i förra veckan förslag till inriktning för den ekonomiska politiken och reformer för 8 miljarder kronor som träder i kraft 2015. Det handlar om reformer för fler jobb och stärkt konkurrenskraft, en jämlik kunskapsskola med mer tid för varje elev, en hållbar framtid och ökad välfärd och trygghet. 

Att moderaternas ensidiga fokus på arbetslinjen genom sänkta skatter har nått vägs ände är nog de flesta överens om. Att fortsätta sänka skatterna med ca 20 miljarder per år är ohållbart. Det är inte att ta ansvar för de offentliga finanserna.
 
Nu påstår moderaterna att 80 000 jobb hotas av regeringens förslag. De står till och med i Riksdagens talarstol och påstår att välbetalda kommer att flytta utomlands eller jobba mindre. Det är skrämselpropaganda som vi hört förut.
Nu ökar vi de offentliga investeringar  i jobb, skola och infrastruktur. 
Traineejobb, utbildningskontrakt och extratjänster är viktiga åtgärder för att motverka ungdoms- och långtidsarbetslöshet. Sänkta arbetsgivaravgifter för unga har av IFAU och Finanspolitiska rådet bedömts skapa få och väldigt dyra jobb. A-kassan har inte höjts på 13 år och en slopad bortre tidsgräns i sjukförsäkringen torde inte vara särskilt kontroversiellt efter år av stora utförsäkringar av svårt sjuka människor.  
 
Sverige investerar relativt lite i bostadsbyggande trots skriande bostadsbrist. Av det statliga stöd som går till bostadssektorn är en stor och växande del stöd till ombyggnation. Därför vill vi omprioritera och justera ned ROT-avdraget från dagens 50 procent till 30 procent. Eftersom skattereduktionen har blivit allt dyrare kan vi 2016 använda den beräknade budgetförstärkningen om 6 miljarder kronor till att investera i bostäder. Det är klassisk Socialdemokratisk politik med god fördelningsmässig profil.
 
Sverige står nu inför ett antal framtidsutmaningar. Den gamla borgerliga regeringens skattesänkarpolitik lämnade stora underskott i de offentliga finanserna och vi måste istället finansiera våra reformer fullt ut. Det är dags att bryta med den högerpolitik som gynnade höginkomsttagare mest. Investeringar i välfärd och trygghet håller ihop Sverige och bidrar till ett mer jämlikt och jämställt samhälle.


Framtiden börjar med skolanIdag har jag haft förmånen att få skugga en lärare på Västerhöjdsgymnasiet i Skövde. Jag fick följa Tobias Jonsson och fick fina glimtar av vardagen för lärare. Jag träffade Tobias kollegor i lärarrumet. Vi hade ett intressant samtal om stora klasser och svårigheten att hinna med varje elev utifrån ett individperspektiv mm


Många lärare har en tuff vardag, med mycket administration och för lite tid med eleverna. Samtidigt finns en stark vilja att visa upp goda exempel i det arbete som bedrivs. 

 Många lärare känner att en alldeles för stor arbetsbörda vilar på dem. De ska vara överallt och kunna allt, samtidigt som de pekas ut som ansvariga för de låga skolresultaten. De framförde önskemål mål om fler lärare, pedagoger, vaktmästare, fritidsledare, hjälpredor och personal som jobbar med elevhälsa mm flera som kan avlasta lärarna så att de kan fokusera på lärandet. 

Socialdemokraterna vill minska bördan genom att se till att stora klasser blir mindre och lärarna fler. Det har vi föreslagit i flera budgetmotioner och blev så sent som i december nedröstade av M, SD, fp, C och KD. 
Vi har tappat tid i reformarbetet men återkommer nu med fler förslag. 

På lektioner jag följde fick jag inblick i Svenska och Religion och jag fick möjlighet att småprata med eleverna om hur de ser på skolan och vad som ska hända sedan.

Senare träffade jag även lärare som påpekar att framtiden börjar i förskolan något som jag håller fullständigt med om 

En annan kul grej som hände på Västerhöjd var att SSUarna var där med sin Skolkampanj 
Skolan ska passa allaIdag hade riksdagen besök av 80 härliga elever från Västerhöjdsgymnasiet.
Trots att de hade gått upp väldigt tidigt för att åka buss de 40 milen till Stockholm orkade de lyssna intresserat på oss Riksdagsledamöter som berättade och visade runt i Riksdagshuset. Jag är ju lite lokalpatriot så jag tycker naturligtvis att Västerhöjdsgymnasiet är en bra skola för elverna.


Det finns många bra skolor i Sverige, men allt fler elever, föräldrar och lärare är oroade över läget. Skolresultaten har fallit kraftigt i Sverige . Kunskapen har rasat i internationella jämförelser och klyftorna mellan elever har ökat. Det är hög tid att vända utvecklingen och skapa en skola där ingen lämnas efter eller hålls tillbaka.
 
Vi vet att Sverige har en välutbildad och engagerad lärarkår som med rätt förutsättningar kan lyfta skolan. Men i dag får många lärare ägna allt mer tid åt pappersarbete och mindre tid åt varje elev. Samtidigt som vi står inför en lärarbrist så har en fjärdedel av lärarna lämnat yrket av andra skäl än pension. Detta är inte hållbart.
 
Forskning visar att bra lärare gör den enskilt största skillnaden för elevers kunskapsresultat. För att vända skolans utveckling är det därför avgörande att stärka läraryrket. Tre viktiga åtgärder är:
 
• Mer tid för undervisning. Lärarna måste få mer tid med varje elev. Därför ska fler anställas i skolan så att lärarna kan ägna sig åt undervisning och stora klasser kan bli mindre. 
 
• Svenska lärare har relativt lägre löner än kollegor i andra länder och många upplever att deras yrke inte uppskattas det behöver vi ändra på. 
 
• Lärarutbildning av hög kvalitet. För att stärka läraryrket krävs också en bra lärarutbildning. Därför är det glädjande att den kvalitetssatsning på lärarutbildningen som de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna stoppade i vintras, nu blir verklighet. Dessutom investerar regeringen i 6000 nya studieplatser för lärare till 2019.
 
Under lång tid har satsningar på skolan valts bort till förmån för stora skattesänkningar. Nu har vi chansen att göra andra prioriteringar.


Ställ upp för de flyende människorna på Medelhavet

 De kommer i rangliga träbåtar som absolut inte är byggda för att klara de stora vågorna på Medelhavet  och på båtar som är  överlastade. Hittills i år har mellan 1600-1800 människor dött varav mellan 700-900 i helgen. Den största delen av de som drunknat är kvinnor och barn.

 "Vi har ett ansvar för dessa människor och därför måste vi göra något!", Morgan Johansson, justitie- & migrationsminister, informerarde oss i S-gruppen om situationen i Medelhavet på kvällens gruppmöte. Det är en mycket dyster bild vi fick förmedlat till oss. Jag blir förtvivlad.

Vi behöver fler lagliga vägar in i EU, EU:s räddningstjänster måste stärkas, fler länder måste ta ansvar för flyktingarna och vi behöver fler insatser på EU-nivå för att stoppa människosmugglingen.

Fler länder måste ställa upp solidariskt och ta ansvar för det fruktansvärda situationen.90 procent av alla flyktingar som kommer till Europa hamnar i 10 länder.

Av de cirka 50 miljoner människor som är på flykt runt om i världen så är det faktiskt en ganska liten del som kommer till Europa och fler länder inom EU måste ta sitt ansvar.

 

EU behöver en strategi som hänger ihop och som både kan hantera de akuta situationerna och på längre sikt även situationerna i Libyen, Nordafrika och Syrien som gör att människor flyr.

Krig, svält, fattigdom och förtryck gör att människor tvingas fly för att rädda livhanken. Allt för många hamnar i skruppelfria människosmugglare som dels lurar av flyktingarna på de pengar de fått fram genom att sälja allt de äger och dels inte har några trygga flyktvägar. Att så många drunknar och dör på sin resa är en humanitär kris som vi knappt kan föreställa oss.


Försvarskonferens i Skövde

 


Idag startar den tredje Försvarskonferensen i Skövde och vi börjar med att lyssna på Försvarsminister Peter Hultkvist som berättar om överenskommelsen om försvaret.

Det är samarbetsregeringen, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna har träffat en överenskommelse om försvaret. Över perioden 2016-2020 höjs det totala anslaget med 10,2 miljarder. Folkpartiet hoppade av samarbetet i förra veckan för de har tydligen 17 miljarder liggande någonstans som de vill satsa. Det är oklart hur fp skulle ha finansierat detta, om de ville höja skatten eller försämra välfärden med 17 miljarder, därför är det lika bra att de har hoppat av.

- Överenskommelsen är viktig för Sverige. Det är en tydlig signal till omvärlden att vi från svensk sida förhåller oss till det som faktiskt sker, sade Peter Hultqvist och konstaterar att 70% av Riksdagsledamöterna står bakom uppgörelsen, det är en hyfsad majoritet....

Överenskommelsen innehåller bland annat ett ökat anslag på 10, 2 miljarder över perioden 2016-2020. Bakgrunden är främst det förändrade säkerhetsläget som skapats i kölvattnet av Rysslands olagliga annektering av Krim och den pågående konflikten i Ukraina.  

Prioriteringar gäller:

1. Basplattan
2. Luftförsvaret
3. Förstärkt försvar av Gotland
4. Stärkt utbåtsjaktförmåga
5. Satsningar på personalförsörjning.
6. Stärkt civilförsvar

Peter Hultkvist fick frågor av Annika Norgren-Christensson och av publiken, frågorna handlade om värnplikten, närmandet till Finland och Nato mm. När det gäller Nato ska en expertrapport som ska analysera Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. Analysen ska inte utvärdera den militära alliansfriheten.

Efter försvarsministerns framträdande var det dags för soldater att berätta om Mali och nordic-battlegroup mm 

Konferensen fortsätter med incidentberedskap, samarbeten och planeringsförutsättningar med bl.a Åsa Lindeberg med flera 

Utveckling, demokratisering och trender
Idag hade vi, socialdemokrater i Skaraborg förmånen att träffa Sture Gustavsson från SISU. Han gav på ett trovärdigt sätt sin syn på organisationsutveckling

Han pratade om den demografiska utvecklingen. Allt fler blir äldre och äldre, att befolkningen berikas med fler invandrare och att allt fler reser längre och pendlar till sina jobb. Sådant som har stor betydelse för folkrörelser och föreningsliv.


Vi diskuterade även kommersialisering och individualisering samt att det kan vara svårt att synas höras i media bruset. Dessutom är många upptagna med att välja elbolag, tandläkare och försäkringsbolag. 
Alla dessa val, val, val gör att Profilering - uppmärksamhet och varumärkesfrågor
Dessutom görs dessa val emotionellt, inte på fakta utan på känsla.

Sedan kom vi in på trender i samhället. Att pensionärer och unga vill jobba ideellt hade jag inte reflekterat över. 
Synen på ideellt arbete förändras kom vi också in på och på synen av att ställa upp som volontär. 
  

Efter det diskuterade vi digitalisering och vad det innebär förändrade mötesformer. Vissa möten går att genomföra digitalt men ska inte ersätta allt. Går det möjligtvis att samverka mellan digitala och fysiska möten?

Han avslutade sitt anförande med maktstrukturer och det faktum att de håller på att förändras från formella till informella.

Vi avslutade denna intressanta dag med SWOP-analys, dvs vi gick igenom styrkor, svagheter, utmaningar och hot. Något som vi ska jobba vidare med för att få en modern organisation som kan möta framtiden.  

Feministisk politikJust nu pågår flera socialdemokratiska distriktskongresser runt omkring i landet. Jag deltar på Skaraborgs distriktskongress och lyssnar bl.a på engagerade Tomas Eneroth om jobben, skolan, ekonomin, välfärd och solidaritet. Tomas talar även om medlemsutbildningarna och bemötandet inom partiet.
Men jag kan även genom mitt twitterflöde följa andra distriktskongresser. Jag ser vilka som blir valda och vilka frågor som hettar till i debatterna. Särkilt roligt är det att följa Göteborg just nu där Stefan Löfven talar och det värmer i hjärtat när han säger 
Vi kan inte ha ett samhälle som bygger på kvinnors krökta ryggar - vi ska ha en feministisk politik. 
Att socialdemokraterna är så noga med att ha en feministisk regering, varannan på listorna och en politik för ett mer jämställt samhälle är att Sverige tappat de senaste åren.

 Kvinnor och män ska ha lika rätt och lika ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. Jämställdhet, tillväxt och jobb hänger ihop. För att klara jobben behöver all kompetens tas tillvara på arbetsmarknaden och kvinnors sysselsättning öka.

Kvinnor har lägre löner än män. Kvinnor har sämre möjligheter att utvecklas i arbetet och göra karriär. Jämställdhetsarbetet i skolan måste in i vardagen. 

- Heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden.
- Jämställdhetsarbetet i skolan ska bedrivas kontinuerligt och inte i projekt för en begränsad tid.
- Genusperspektiv måste få genomslag i forskning och utveckling om situationen inte snabbt förbättras - lagstifta om jämställda bolagsstyrelserJobb, skola, välfärd och infrastruktur

 

Idag har jag haft förmånen att presentera vårbudgeten i Borås. Det blev en givande förmiddag som handlade mest om det viktiga järnvägsunderhållet. Flera järnvägare som jag träffade ville ha snabbare resultat, satsning även på de banor som inte ä stambanor samt ett samlat mer effektivt järnvägsunderhåll. De var otåliga och kände sig frustrerade över att underhållet försämrats under väldigt lång tid. Det ska vi ändra på nu genom nya investeringar.

Vi ska minska arbetslösheten varaktigt och öka sysselsättningen. Fler människor ska ha ett jobb att gå till och färre ska vara deltidsarbetslösa. Sverige behöver ett kunskapslyft. Regeringen ökar därför de offentliga investeringarna i bland annat infrastruktur, näringspolitik och utbildning för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden.

Vi ska stärka kunskapsresultaten i skolan är nödvändigt – både för att hålla ihop Sverige och säkra Sveriges konkurrenskraft på lång sikt. För att stärka kunskapsresultaten krävs att lärarna får tid för varje elev, att kvaliteten i undervisningen förbättras och att resurser skjuts till där utmaningarna är som störst. Därför föreslår regeringen reformer fokuserade på tidiga insatser, ett mer attraktivt läraryrke och att alla skolor ska vara bra skolor.

Minskade klimatutsläpp kräver flera typer av åtgärder och ett sammanhållet globalt och nationellt politiskt arbete. Samarbetsregeringen satsar därför på bland annat åtgärder för klimatinvesteringar, biologisk mångfald och skydd av natur.

Välfärdens resurser måste stärkas och inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män minska. Alltför många människor, främst kvinnor, har gått ned i arbetstid för att ge omsorg till anhöriga när välfärden inte räcker till. Investeringar i välfärd och trygghet håller ihop Sverige och bidrar till en mer jämställd arbetsmarknad. Regeringen föreslår därför åtgärder för mer personal inom äldreomsorgen. Regeringen föreslår även att underhållsstödet för ensamstående föräldrar och bostadstillägg för pensionärer höjs. För ökad trygghet och omställningsförmåga stärks också arbetslöshetsförsäkringen.

och vi ska satsa mest på de som har det tuffast


fibernät i hela landetEn aktiv och framtidsinriktad IT-politik på alla områden bidrar till målet om lägst arbetslöshet i EU 2020 genom att skapa förutsättningar för fler och växande företag samt jobbchanser i hela landet. Det gäller inte minst för unga, som ofta ligger i utvecklingens framkant.

Sverige har tappat i konkurrenskraft i internationella jämförelser. Det minskade försprånget på IT-området oroar. Många av de länder som nu flyttar fram sina positioner gör det på basis av breda politiska initiativ, övergripande strategier med tydliga målsättningar och framtidsinriktade investeringar. 

 Vi vill ha snabbt bredband till alla. Det går inte att lämna någon bakom sig som den borgerliga regeringen gjorde med sitt bredbands mål om att 90% avbefolkningen skulle ha 100 Mbit/s år 2020. Vårt mål är snabbt bredband till alla. Vi socialdemokrater har högre ambitioner för Sveriges uppkoppling än målen i den digitala agendan. Därför behöver tillgången till IT-infrastruktur, framför allt bredband och mobiltelefoni, förbättras.
 Vi menar att mobil telefoni och mobilt bredband ska finnas där man bor, jobbar, färdas och spenderar den större delen av sin fritid. 

Ett sätt att förverkliga målen om snabbt bredband till alla är att samordna de nät som finns i statens ägo. Staten äger i dag fyra organisationer som var och en äger egna telenät: Trafikverket, Svenska kraftnät, Vattenfall och Teracom. Telenäten. Samantaget äger de 23 000 km optiskt fibernät som inte utnyttjas till fullo för att bidra till Bredbansmålen. Om staten samordnar organisationers televerksamhet skulle det skapa en stor samhälsnytta.
Telenäten är redan byggda och i drift. Kostnaden för att samordna dem är låg och det går betydligt snabbare än nyetablering. Kompletterande utbyggnad dit de befintliga näten inte når är mindre kostsamma för samhället än om man behöver bygga helt nytt.
 Telenäten är idag utbyggda i stora delar av landet, särskilt i glesbygd där de kommersiella näten inte finns.
 Ett sammanhållet statligt telenät kunna skapa en verklig konkurrens över hela landet. Det skulle vitalisera telemarknaden på ett mycket välbehövligt sätt. Även mindre orter skulle kunna få tillgång till två konkurerande telenät.
 Uppskattningsvis mellan 1000 – 2000 mindre orter längs med järnvägsnätet, vägnätet och kraftledningarna skulle kunna anslutnas, om det finns en strategi för hur dessa orter skall anslutas mot de lokala byalagsnäten eller motsvarande.

 Med dubbel rikstäckande infrastruktur skulle robustheten för telekommunikation i landet förbättras betydligt. Det skulle finnas många reservvägar tillgängliga vid större teleavbrott. Oavsett orsaken till teleavbrotten skulle trafiken snabbt kunna kopplas om till allternativa vägar. 
Därför motionerar vi till socialdemokraternas partikongressen om fibernät, mobilt bredband och utveckling i hela landet. 

Monica Green  Skövde
Jan Hassel Gullspång


Föreläsning om Islam


Idag ordnade UN womens lokalavdelning i Skaraborg och kvinna Skaraborg en föreläsning med mångfaldsgruppen på Högskolan i Skövde. 

Anne Sofie Roald, professor i religionsvetenskap vid Malmö högskola fokuserade hon på kvinnans ställning och rättigheter inom islam som hon ägnat sin forskning åt.


Enligt Ann Sofie har alla religioner i sina historiska skrifter texter som tyder på kvinnoförnedring och att kvinnan ska tiga i församlingen. Men hon menar att kristendom och judendom utvecklats mer modernt och jämställt, det har inte skett inom islam i samma utsträckning men att det sker nu.

Det som står skrivet går inte att ändra. Däremot kan man ändra tolkningen.

Den nutida teknologin banar väg för fler att göra sina egna tolkningar är också något som skyndar på utvecklingen.

Innan den tekniska revolutionen 1990 var det bara de lärde som läste och tolkade Koranen. Med ITs intåg, från CD till Internet, kan folk själva tolka. I takt med att fler kvinnor börjat utbilda sig har de också kommit att bli en del i tolkningsprocessen.

Migration kan också leda till nytolkningar allt eftersom man kommer i kontakt med nya kulturer och synsätt. Vid en flytt eller flykt till ett annat land kan även kvinnans ställning i familjen förändras, då hon måste ge sig ut i arbetslivet och bli en familjeförsörjare även hon.


Sedan pratade vi om muslimska feminister, familjebildning, rätt till skilsmässa och kvinnliga böneutropare. Vi diskuterade även Jämlikhet, jämställdhet, människors lika värde och  mänskliga rättigheter inom judendom, kristendom, islam och buddismen med mera med mera Skolan i fokus i budgetenI början av december krokade M, SD, C, Fp och KD arm för att fälla samarbetsregeringens budget. Vi tappar nästan ett år i reformtempot för ett rättvisare mer solidariskt Sverige. Men nu kan vi äntligen få igenom våra ekonomiska förslag och kan ta rejäla steg i rätt riktning. 

Höstens skolsatsningar kommer tillbaka i vårbudgeten som presenteras på onsdag.
Bland annat återkommer investeringar på fler speciallärare inom förskolan och på lågstadiet, förstärkning av elevhälsan och ett nationellt skolutvecklingsprogram.

Vi kan vända utvecklingen i skolan genom trygghet, anti-mobbningsarbete, fler lärare och mindre grupper. 

En stärkt elevhälsa, satsningar på arbetsmiljön var delar i samarbetsregeringens politik som stoppades av  M, SD, C, Fp och KD samband med höstbudgeten.

De förslag som kommer att läggas till i vårändringsbudgeten är satsningar på elevhälsa, upprustning av skolor, fler specialpedagoger och speciallärare och utökat stöd till barnomsorg på obekväm arbetstid, så kallat "nattis".

 Vi satsar på att höja personaltätheten i skolan. Skolorna ska själva kunna välja om man ville satsa på mindre klasser eller annan personal - som t.ex. speciallärare.

Vi vill ha en särskild satsning för speciallärar och specialpedagoger som både handlar om hur vi ska kunna få fler som utbildar sig och stöd för att anställa.

Från och med 2016 lägger vi ytterligare 500 miljoner kronor per år till fler speciallärare och specialpedagoger.
Att se andra är en del i ledarskapet
Efter att ha ägnat några tillfällen till Ledarskapsutveckling har jag nu kommit fram till det demokratiska ledarskapet. En ledare är ofta en förebild. Därför är det viktigt att vara tydlig med mål och visioner men också med tilliten. Att kunna lita på varandra är oerhört viktigt och ledaren ska stå upp för sitt ord och stå upp för andra i sin omgivning. 


Så förutom att vara tydlig, entusiastisk och rak ska även ledarskapet bygga på demokrati och dialog. 
Att se andra är en del i ledarskapet, dvs lyssna, se, pusha och lyfta upp var och en i omgivningen.
Förmågan att entusiasmera andra och få med sig andra är naturligtvis också viktigt men om det inte finns tillit är det svårt att komma någon vart.

Vi ska utstråla mod att våga ta beslut men också erkänna för varandra när det blivit fel, för det blir det i bland. Att vara ärlig mot sig själv och sin omgivning är en utmärkt egenskap i arbetet att leda andra.

Så med lite mer ödmjukhet, tålamod och jädrar anamma ska nog även jag kunna utveckla mitt ledarskap. Det kan du också göra, börja med att lyssna på andra och lyft fram det som är positivt.
Då kan vi nå långt tillsammans 

ROT kommer att vara kvar

 


Det är nödvändigt för att minska bostadsbristen och öka möjligheten för människor att ta arbeten eller studera. Därför behöver det byggas mer i hela landet.  Byggande i sig innebär också fler i arbete, inte minst i byggbranschen, som ingenjörer, snickare, VVS-tekniker, elektriker osv. I ett första steg innebär detta stimulanspaket (i storleksordningen 3,2 miljarder per år) bland annat 15 000 nya bostäder per år. 

Det innebär byggande av hyresrätter och studentbostäder där det idag råder bostadsbrist, förenklingar av regelverket för nybyggnation, stöd för nybyggnation av särskilda bostäder anpassade för äldre, samt stöd till energieffektivisering och upprustning av hyresrätter. 
Dessutom föreslår vi modernisering, energieffektivisering och ombyggnad av gamla hyreshus.


Visst kommer några av oss att muttra över att ROT avdragen blir lite lägre. Men ROT-avdraget ska inte tas bort utan sänkas från 50% skatterabatt till 30%.  Tänker vi efter så är det väl en smartare investering att fler av oss får möjlighet att ha en egen bostad än att människor som äger sin bostad, som jag, ska få skatterabatt till att öka sitt värde på huset menas hyresgästerna aldrig får någonting. 

Många av oss villaägare som gillar ROT-avdraget har också barn i den åldern då de ska flytta hemifrån, och vi har sett hur svårt det är för dem. Nu är det dags att flytta fokus till ombyggnation av gamla omoderna lägenheter och till nybyggnation. Det behövs för att göra Sverige starkare.

 
I valet satte vi socialdemokrater ett mål på 250 000 nya bostäder mellan åren 2015-2020. Mycket tyder på att det kan behöva byggas ännu mer i hela landet. Detta stimulanspaket är ett led i att möta denna efterfrågan. Genom byggande vill vi bygga Sverige starkt för framtiden!Post Påsk
Påsken är över och det är dags att dra igen med spännande utmaningar. 
Det blir vardag igen och om det finns något normalt med mitt uppdrag så är det normal superduper tisdag i Riksdagen utan resor i eller utanför landet. 

På tisdags förmiddagen blir det som vanligt ett intressant finansutskottsmöte. Sedan rullar det på med olika typer av möten och debatter i som vanligt högt tempo. På eftermiddagens gruppmöte med den socialdemokratiska riksdagsgruppen ska vi bl.a. diskutera med Stefan Löfven och Magdalena Andersson om vårpropositionen. 

Vi ska även ägna oss åt andra hyperaktuella heta politiska frågor.   

Det blir fördjupning om migrationens möjligheter och utmaningar, med Mikael Ribbenvik
Och det blir problematiserade om bostadsfrågan och hur vi tänker ta oss an denna jätteutmaning.
Dessutom om hur vi tar väljarnas viktigaste fråga i valet – skolan – vidare i regeringsställning.
Vi ska även ta oss an de eldiga skattediskussionerna som pågår på olika håll i samhället och en mängd andra spännande frågor. 

Det ska bli en oerhört intressant tisdag som jag ser fram emot. 


En rättvis värld är möjlig.
Det är en skakig värld vi lever i och  i bland känns som att det står still när det gäller demokratiutveckling och möjlighet till fredsbyggande.  Miljöförstöring, krig, svält och orättvisor kan kännas som oöverkomliga problem och katastrofer. Men det är ändå positivt när 700 parlamentariker från stora delar av världen kan träffas.

IPU genomför just nu sin sista dag på sitt 132:a möte, vi har hållit till i Hanoi i närmare en vecka och har dikterat allt mellan himmel och jord.  
Vattenförsörjning, cybersäkerhet, integritet, jämställdhet, mänskliga rättigheter, förlossningssäkerhet, freden i Mellanöstern för att nämna några "små" ämnen som har avhandlats i plena, utskott, gruppmöten, studiebesök, middagar och bilaterala möten. 

Att vara politiker, förtroendevald, Parlamentariker innebär både påfrestande långa möten, uthållighet men också optimism och tron på att det hår att förändra världen till det bättre.

Vi ska inte bara "prata" problem vi ska även skapa vänskap, sträcka ut händer och ge förslag på hållbara lösningar för framtiden. Jag tycker att vi haft framgång i Vietnam. 

Svenskar som varit här är bl.a.  Urban Ahlin som varit här på officiellt talmansbesök och talat om hållbara utvecklingsmöjligheter och mål.  Vidare har Anti Vasan, Krister Örnfjäder, Teres Lindberg och jag som IPU-delegater, med oss hade vi Emma Hult och Mikael Oskarsson som utsetts från sina respektive utskott samt medarbetare från Sveriges Riksdag.   


Här har vi förutom att fattat beslut också tagit uttalanden mot terrorism och mot Rysslands krig i Ukraina.
Vi har dessutom blivit mycket varmt välkomnade och omhändertagna av personalen på Vietnams ambassad. De hade ordnat ett mycket bra program. Jag kunde delta i några av deras programpunkter. Bl.a det om trafiksäkerhet och det välbesökta seminariet om det civila samhället. Där vi lyssnade på förtryckta minoriteter i Vietnam och försökte ge dem hopp. 

Nu avslutas denna intressanta och händelserika vecka. Jag tackar alla som gjort det möjligt att genomföra allt detta.

Alla åker hem till sina delar av världen med goda minnen och ska förverkliga de beslut vi tagit här på hemma plan.

Ge inte upp - en rättvis värld är möjlig! 

IPUs MellanösternkommittéVi fortsätter balansera mellan olika uppfattningar mellan Israel och Palestina i IPUs Mellanösternkommitté. Vi har varit påväg till området flera gånger men har blivit stoppade någon vecka före det är dags att åka vid varje tillfälle. Förra sommaren skulle vi ha ordnat ett seminarie om vattenförsörjningen i Palestina men stoppades. I januari skulle vi ha åkt till Jordanien och sedan vidare till Ramalla och Jerusalem men fick besked av att vi inte skulle få åka över gränsen mellan Jordanien och Palestina pga den Israeliska valrörelsen. 

Vid vårt senaste möte bestämde vi oss för att göra ett nytt försök senare i år. Vi får hoppas det går vägen.    

Nollvisionen på exportTack vare den Svenska ambassaden i Vietnam kunde vi genomföra en förmiddag för bättre trafiksäkerhet. Vi satte på oss fina blågula mopedhjälmar och tog oss ut i den täta trafiken. Dessutom träffade vi både Vietnams trafiksäkerhetsavdelning och transportministern. 

Trafikolyckor kommer att inträffa, oavsett hur bra man blir på att förebygga dem, eftersom människor ibland gör misstag. Däremot går det att förhindra att olyckorna leder till dödsfall och allvarliga skador. För att nå dit måste man utforma och dimensionera trafiksystemet utifrån människans tolerans mot yttre våld. Vägar och fordon kan bli säkrare och människors insikt om vad och hur viktigt ett trafiksäkert beteende är kan bli bättre. Alla har ansvar för att vägtrafiken är säker.
1997 beslutade riksdagen att Nollvisionen ska gälla för vägtrafiken i Sverige. 
Nollvisionen är politisk målsättning för trafiksäkerhet, en bild av en framtid där ingen människa ska behöva dö eller skadas allvarligt på vägarna. Vi har lyckats en bra bit men har ännu inte nått målet.

Visionen går dels ut på att bygga ett system som hanterar mänskliga misstag, men också på att förebygga och förändra attityderna och beteenden i trafiken


För mig som ordförande i NTF var det viktigt att ta upp just beteenden frågorna. Hur viktigt det är att använda bälte, hjälm, köra försiktigt och inte köra berusad. 
Civil societyThe civil society and the possibilty to get organised in various associatiens and groups is a coultron for the Swedish Sociaty to fouction well.
To get together and work for a common idea, to educate, learn more and grow though common intress is a great way for a society as hole. 
Sweden and Germanys have similar experiences when It comes to educating. We could be prowd of Willy Brant and Olof Palme, who wanted to raise the educating level for everyone not only those who comes from priviligieged background. They did that though studycercels, peopels university and generositet support to higher educating.

NGO sector in Sweden is substantial and most Swedes are members of compounds and associations. For example; we have a lot of free different political, parties 8 of them take place in the Parliament. But we allso have a lot of others NGOs for example Young Eagles, Red Cross, Save the Children, United Nations Associations, UN Women, Pet Clubs, Sports clubs, The Scouts, Churches, local history societies and Trade Unions. Just to mention a few. 

All these associations are free and independent of the State that have no right to interfere with their right to freedom of expression. The associations gives the citizens a great and necessary knowledge of belonging and of taking an active role in shaping their own lives and our society.
I may not agree with a certain view but will always defend the right to express it.

It is a challenge facing all parliamentarians to further evolve and protect the relationships with the public and then I mean all parts of society; women and men, young and old, minorities and marginalized groups, for example LGBT people (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender).

Internet, social media, and mobile phone technology have played, and should continue to play, a crucial role as instruments for participation, transparency and engagement in socio-economic, cultural and political development of our communities. 


Twitter, blog, Facebook, instagram also gives a boost for freedom of expression. Never before have we been able to communicate in such a direct and vital way. 

Democracy, human rights and freedom is the access to the free flow of information. Such access challenges oppression and reflects our desire to exchange knowledge, ideas and opinions. Here the civil society and NGOs are at the core.   

 To day we met the civil Sociaty from different part in Vietnam 

Water is a human rightsWater is highly related to gender and the unequal situation between men and women in the world. According to statistics from the UN:
In rural Benin, girls ages between 6 and14 spend an average of one hour a day collecting water compared with 25 minutes for their brothers.

In Malawi, women consistently spend four to five times longer than men on collecting water.
In Africa, 90% of the work of gathering water and wood, for the household and for food preparation, is done by women. Providing access to clean water close to the home can dramatically reduce women’s workloads, and free up time for other economic activities. For their daughters, this time can be used to attend school. 
Women have other roles to play than this, when it comes to water management. Very often, it has in fact become increasingly accepted that women should play an important role in water management and that this role could be strengthened through gender mainstreaming. 

As the Vice President of the Middle East Committee, the water situation in the Middle East region is for me close at heart.  Water resources issue in the Middle East has for a long time been a very important thing, and a new start of a possible cooperation could be based on negotiations and built on water resource management principles, building cooperation instead of confrontation and integration instead of fragmentation. Negotiation would result in safer access to sustainable water resources and a comprehensive peace.

In IPU 132a session the second Committee we disscuss this issiu 


RSS 2.0