Rent vatten en mänsklig rättighet


 

Just nu pågår IPUs kvinnomöte, där går vi igenom den kommande dagordningen med genderglasögon. Det är många frågor som behöver belysas. Vi startade med representationen som blivit bättre men det finns fortfarande länder som skickar bara män till IPUs möten trots att de då får lägre rösträtt enligt stadgarna.

Sedan delade vi in oss i grupper och jag valde att gå till gruppen som läser rapporten om rätt till rent vatten.
Vatten är i allra högsta grad en jämställdhetsfråga eftersom kvinnor, flickor (och pojkar) tvingas gå flera km varje tidig morgon på farliga vägar för att bära vatten hem till byn.
Förorenat vatten och vattenbrist hindrar all mänsklig utveckling. Att inte kunna tvätta kläder, sig själv eller sitt mensblod hindrar kvinnor att leva sina liv. Att inte ha rent vatten att dricka leder till sjukdomar. 

Ständigt är människor världen runt sjuka i onödan, de blir sjuka på grund av förorenat dricksvatten. Bristen på hygien, rent vatten och sanitet dödar fler barn än malaria, tbc och aids tillsammans.

Sjukdomarna och det ständiga vattenbärandet hindrar vuxna från att arbeta med annat som skulle ha gett dem mer inkomster, det hindrar barn från att läsa läxor och från att gå i skolan. På så sätt kan förorenat vatten förstöra människors möjligheter och framtid.

Flera parlamentariker från Gambia, Bangladesh, Australia, Nigeria, Moçambique vittnade om stora problem och förtvivlan över brist på vatten, uttorkade floder och förorenat vatten.

Jag har även sett hur tillgången till vatten är en maktfråga. Att inte ge vatten till delar av befolkningen menas vissa både kan ha swimmingpool, vattna gräsmattor och slösa med vattnet är både provocerande och upprörande. 


Calling for gender equalityWomen parliamentarians from across the world are calling upon all MPs to use their individual and collective power to make gender equality a reality for all women and girls.

In particular, the IPU meeting on 28th March in the Vietnamese capital, Hanoi, will stress the critical importance of men and women working together for world without discrimination.

“IPU’s Meeting of Women Parliamentarians’ shared vision and solidarity over 30 years has reformed a global organization and empowered women in international political decision-making. We urge men MPs to be part of that vision too,” he added.

The IPU women MPs meeting, a pioneer initiative, has since been a trailblazer in leading political change. It is a unique and valuable platform for women MPs from all regions in the world to provide formal input into all IPU’s political decisions. Through this involvement, women MPs have been empowered to take on leadership roles at international and national level.

The Meeting has also helped shaped IPU’s political agenda and programme of work on issues such as violence against women, in addition to instigating innovative reform within IPU itself. The Organization was the first global entity to set quotas for women’s participation in all its structures and events, with penalties on voting rights for Members in cases of non-compliance.


The Meeting of Women Parliamentarians has shown what collective persistence and action can achieve. But there can be no let-up in efforts to achieve gender equality if we are to eradicate poverty, disease, conflict and create a world full of promise for everyone,

Dags för IPU i HanoiNi som följer min blogg vet att jag två ggr om året deltar i IPUs stora kongresser. IPU som står för Inter Parlamentariska Unionen har 166 medlemsländer från parlament runt om i världen. 
700 parlamentariker ska träffas, varav 50 talmän, deltar under IPU-mötet. Vår egen talman Urban Ahlin deltar också och passar på att göra ett officiellt besök i Vietnam.

IPU träffas för 132:a gången och är en mötesplats för att diskutera, debatter och ta fram resolutioner inom en rad aktuella frågor. Frågor som står på agendan för de permanenta utskotten under detta möte är bö.a cyberterrorism som ett allvarligt hot mot fred och global säkerhet. 

Det utskott som jag sitter arbetar just nu fram ett nytt system med åtgärder för vattenförsörjning. Tillgång till rent vatten är en mänsklighet som inte uppfylls idag. Dessutom ska vi givetvis fortsätta arbetet med humanitära åtgärder, kräva att fängslade parlamentariker friges och flytta fram jämställdheten på fler håll i världen. 

Det kommer att bli intressanta, hektisk och viktiga dagar här o Hanoi, som just idag bjuder på moln och regn. Vi får se om det ändras 

Läs mer http://www.ipu.org/english/home.htm

Nu bygger vi

Sverige investerar alldeles för litet i bostadsbyggande. Det ska vi ändra på. Vi vill införa ett investeringsstöd till byggande av hyresrätter i kommuner med bostadsbrist. Vi kommer att ställa krav på att bostäder som får stöd har rimliga hyror, att det finns tydliga krav på energieffektivitet och att de förmedlas öppet genom en kommunal bostadsförmedling eller i annat samarbete med kommunen. Stödet kommer att vara särskilt stort för små lägenheter. 

Förslaget kommer till riksdagens för beslut i höst,

Utöver detta föreslås ett stöd till kommuner som tar sitt ansvar för bostadsbyggandet. Kommunernas kapacitet i detaljplanering och handläggning av byggnationsärenden, och  kommunernas möjlighet att anlägga vägar, förskolor, skolor och annan samhällsservice är nyckeln för att öka bostadsbyggandet. 

Regeringen föreslår även stöd till energieffektivisering och upprustning av hyresrätter. Detta kommer leda till att fler hyresrätter hyrs ut och/eller blir mer attraktiva. Det stärker både jämlikheten och bostadsförsörjningen. Regeringen föreslår också stöd till nybyggnation av bostäder för äldre, samt stöd till kommunerna för utbyggnad och stärkt kapacitet i kollektivtrafiken. 
Detta kommer både att möjliggöra förtätning av befintliga bostadsområden och göra mer mark.

Så kom igen nu. Dags att bygga bort bostadskön och miljöanpassa gamla bostäder. 


Stärk den Svenska modellenVi varken kan eller ska acceptera att kvinnor och män som kommer till Sverige för att jobba utnyttjas till lägre löner eller sämre villkor. Tyvärr hör jag allt för ofta moderater påstå att det är så jobbigt för företagen om kollektivavtal ska gälla alla. De företagare jag träffas säger tvärtom, de är arga på skruppelfria arbetsgivare som med dumpade löner slår sönder möjligheten till sund konkurrensen.   

Den fria rörligheten har av högerstyret i Europa överordnats de fackliga rättigheterna och använts som förevändning för att dumpa löner och villkor på arbetsmarknaden.
I Lavalfallet 2007 slog EU-domstolen fast att fackliga krav på likabehandling av arbetstagare var ett hinder för den fria rörligheten och stred mot EU:s utstationeringsdirektiv. Domen var ett angrepp på den svenska kollektivavtalsmodellen, konflikträtten och den fria förhandlingsrätten.

Därför måste Lex Laval respektive EU:s utstationeringsdirektiv ändras. En viktig del i det arbetet har varit att ge den parlamentariska utstationeringskommittén ett utökat uppdrag. Kommittén ska förutom att se över reglerna kring utstationering på svensk arbetsmarknad också överväga vilka åtgärder som krävs för att stärka kollektivavtalens ställning i utstationeringssituationer. 
Arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige måste få ett bättre skydd. 

Arbetstagare inom arbetsmarknadspolitiska program ska omfattas av schyssta villkor. Arbetslösa ska inte utnyttjas och oseriös verksamhet ska förhindras. Därför ska också nystartsjobben  och FAS3 så länge det finns kvar omfattas av kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor.

Kollektivavtalen kommer att vara avgörande när vi möter framtidens utmaningar. Därför måste  vi göra vad som krävs för att säkra deras ställning på arbetsmarknaden.

Bravo Margot
Jag har tidigare bloggat om hur strakt Margot Wallström agerat sedan hon tillträde. Men det är värt att upprepa berömmet särklit nu när så många påstår att hon gjort fel.

Hon och regeringen gjorde rätt när de erkände Palestina som stat i höstas. Då påstod det att hon tog ensidig ställning för muslimerna. Men hon var redan då tydlig med att hon tänker kritisera båda parter när de strider mot mänskliga rättigheter.

Kritiken mot att Saudiarabien strider mot mänskliga rättigheter visar att just det att hon klarar av att stå upp för kvinnor och mäns rättigheter samtidigt som hon tar fajten för Palestiniernas rät till sitt eget land.    

När jag lyssnade på veckans podd av Det politiska spelet var det befriande att höra hur Mellanösternkännaren Natalie Bes'er beskrev berömmet som Margot Wallström får av folket.

 Att människor uppskattar det Margot Wallström gör menas den borgerliga oppositionen kritiserar henne säger väl att hon är rätt ute.

Jag uppskattar mycket att vi fått en tydlig röst i världen som tar strid och som vågar dra på sig kritik både från Israel och Saudiarabien. Det visar på mod. Vi behöver modiga politiker     

Det borde vara möjligt att klara sig utan kortIdag hade vi utfrågning i finansutskottet om kontanthanteringen. Det finns många fördelar med att slippa hantera kontanter men det går för fort och ingen tror att vi blir helt och hållet utan kontanter.

Utvecklingen går oerhört snabbt med att betala med kort och mobil, bankkontor försvinner och bankerna vill inte ta emot kontanter. 

Det är väldigt svårt för många människor och företag att det blivit så krångligt och dyrt att handla med kontanter. Det är problem att det inte går att betala med kort överallt, Bredbandstäckning och mobilnätstäckning är inte tillräckligt utbyggd eller saknar tillräckligt med kapacitet i näten 

Det är svårt att få lönsamhet i lösningar för föreningar och företag som hanterar dagskassor. Det är svårt att få lönsamhet i betallösningar på landsbygden. Turister har kontanter eller har kort som inte fungerar i Sverige. Det finns personer som av olika skäl står utanför det digitala samhället och därför inte har tillgång till de digitala lösningarna.
Konsumenter borde ha rätt att kräva att det ska gå att klara sig helt utan kort. 

Rent praktiskt betyder det att konsumenter måste kunna ta ut kontanter utan att använda kort, vilket i sin tur kräver att kontanter finns tillgängliga 

Bankerna har ett stort ansvar, att detta fungerar, de tjänar mycket pengar idag på sina kunder, då borde de också kunna stå för tjänsten med att hantera kontanter.

Småföretag och föreningar är både arga och upprörda över bankernas gigantiska miljardvinster samtidigt som de tar betalt och gör det krångligare för att ta emot kontanter. 

Vad är öppna standarder?Idag ordande Ulrika Carlsson och jag ett seminarium i Riksdagen om öppna standarder som redovisade  resultat från ett treårigt forskningsprojekt (ORIOS). Projektet har genomförts av forskare vid Högskolan i Skövde i samverkan med tre svenska småföretag: Findwise AB, PrimeKey Solutions AB och RedBridge AB.

Efter att professor Björn Lundell hållit sin inledning ställde han frågan, vad är öppna standarder? 
Och så fick var och en av oss fundera på fördelarna respektive nackdelar med öppna standards.


ORIOS har analyserat betydelsen av att använda öppna standarder inom IT-området för att stimulera innovation och konkurrens på marknaden, samt minimera risken för olika typer av negativa inlåsningseffekter. 

Inlåsning riskerar utsätta enskilda företag, privatpersoner och offentliga organisationer för stora kostnader och ett långvarigt skadligt beroende av specifik teknologi och enskilda leverantörers lösningar.

Just nu pågår EU:s arbete med att implementera en vägledning för användning av öppna standarder. Dessutom finns nationella policy för öppna standarder som publicerats av Brittiska regeringen. Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet refererar ORIOS resultat angående öppna standarder. Läs mer på http://www.his.se/orios

Det blev intressanta samtal på det välbesökta seminariet 

S-kvinnor i Skaraborg
Denna vårliga söndag hade S-kvinnor i Skaraborg sitt distriktsmöte i Falköping. Vi kunde se tillbaka på ett aktivt valår och glädjas åt att vi värvat fler medlemmar. 
S-kvinnor som engagerar sig för ett jämställt samhälle finns i flera kommuner i Skaraborg. Eftersom Julia Björck avsagts sig omval så valde vi ny Ida Ekerot från Mariestad till ordförande. Vi tog ställning för en motion för fler genuspedagoger i skolan och utsåg ombud till S-kvinnors förbundsmöte mm 

Inbjuden gäst var Susanne Andersson, förbundssekreterare för S-kvinnor som berättade dels om S-kvinnors internationella verksamhet och om hur viktigt det är att S-kvinnor blir fler för att kunna påverka samhället i mer feministisk inriktning.   


 S-kvinnor beslöt sig för att fortsätta vara aktiva i utåtriktade aktiviteter och vara pådrivande i politiken, både mot andra partier men även mot moderpartiet socialdemokraterna. Vi diskuterade hur vi kan stötta varandra för att halva makten ska bli möjlig. 

Vi beslutade även att det internationella arbetet kommer att fortsätta. Under 2015 kommer fokus ligga på en insamling till förmån för Syriens kvinnor i samarbete med Olof Palme center. 

Ett mycket bra möte med många spännande diskussioner som slutade med framtidshoppet om att en jämställd värld är möjlig. 

Det var en ära för mig att återigen vara årsmötets ordförande. 


S tilltalar kvinnornaDet som är kul att läsa i dagens opinionsmätning är att var tredje kvinna, 33, 9 procent, stöder Socialdemokraterna. I övrigt är det i stort sett stiltje bland väljaropinionen som presenteras i Svd och GP 

Regeringar brukar tappa efter val eftersom väljarna blir otåliga på att vallöftena ska infrias men det har inte hänt denna gång. Förhoppningsvis finns tålamodet hos Svenska folket kvar. Turbulensens i höstas och svårigheterna med att styra i minoritet har retts ut och snart kan vi lägga en budget som ska gå igenom i Riksdagens omröstningar.  

Under årets första månader har de borgerliga fått stor uppmärksamhet i media. I januari var det Moderaterna med valet av Anna Kinberg Batra som stod i fokus, medan både Kristdemokraterna och Folkpartiet blivit flitigt omnämnda under februari och början av mars.
Ändå har de inte fått bättre siffror eller kanske just därför. 

Nu har vi en feministisk regering, en arbetsmarknadsminister som rivstartat, en tuff utrikesminister som vågar sätta ner foten mot diktaturer och vi har finansminister som vill investera i minskade klyftor, bättre skolresultat och fler jobb. Det bådar gott för framtiden. 


Strongt av Wallström


Det är inte bara bra det är nödvändigt att kritisera stater som bryter mot mänskliga rättigheter, som förtrycker kvinnor och som genomför offentliga piskrapp där människor misshandlas till medvetslöshet och tortyren fortsätter vecka efter vecka.
Sådant är vår skyldighet att protestera mot. 

Det är häpnadsväckande att den gamla borgerliga regeringen aldrig kritiserade övergrepp. 
I Saudiarabien finns inte yttrandefrihet eller andra andra mänskliga rättigheter, där förtrycks kvinnor och där utförs barbariska straff. 

Sveriges utrikesminister Margot Wallström har kritiserat dessa vidrigheter, det ska hon ha heder, beröm och uppskattning för. Vi har fått en utrikesminister som vågar sätta ner foten. Hon står för sina uttalanden och tänker inte låta sig tystas.
Saudiarabien styr och ställer för att de har olja, de är rika och är vana vid att money talks, att andra ska tassa försiktigt och inte lägga sig i övergrepp på människorna.

Men Margot Wallström gör det som ingen annan vågar 
Respekt! Även arbetsmiljön är en jämställdhetsfråga

 

Stressen och den psykiska ohälsan ökar framför allt för unga kvinnor som mår allt sämre. Det är i gruppen unga kvinnor som andelen otrygga anställningar är störst. Här finns ett tydligt samband mellan anställningsvillkor och välmående. Korta anställningar innebär mer ensidiga och monotona arbetsuppgifter, mindre frihet och sämre möjligheter till utveckling. Livet är svårt att planera för den som har en osäker anställning, går på timmar eller har delade turer.

 

Arbetsorganisation, kompetensutveckling, lönesystem och jämställdhet hänger hör ihop och väsentligt påverkar arbetsplatsens arbetsmiljö.

 

Många som arbetar inom välfärdssektorn känner en speciell stress över att det är patienter, elever, vårdtagare, klienter eller förskolebarn som hamnar i kläm när resurserna inte räcker till.

Kvinnor stressar och lyfter tungt inom vård och omsorg.

 

För industrins kvinnor resulterar monotona arbetsuppgifter i både stress och belastningsskador. Samma utveckling finns på tjänstemannasidan.

 

Dålig planering och organisering av arbetet, alltför prispressade upphandlingar, underbemanning, tidsbrist och teknik som inte fungerar försämrar hälsan.

 

Viljan att göra ett bra jobb, lojalitet med kollegorna och bristande bemanning skapar samvetsstress när det inte finns tid, mandat och resurser att göra jobbet så bra som man vill.

 

Dålig och skadlig arbetsmiljö är inte ett individuellt kvinnoproblem utan ett strukturellt problem som framför allt drabbar kvinnor.

 

Så jämställdhetsarbetet måste fortsätta varje dag hela året, inte bara på internationella kvinnodagen den 8 mars


Jämställdhetskampen fortsätter idag och alla andra dagar....Det blev en fantastiskt bra dag igår på internationella kvinnodagen, som uppmärksammades på många håll i landet och i resten av världen. 
Orättvisorna består men ser väldigt olika ut, i världen och inom landet. Den starka filmen från Indien om våldtäkten och mordet på Jyoti Singh, är ett fruktansvärt bevis på det kvinnor utsätts för i hela välden.
Kvinnor mördas i Sverige också, 240 kvinnor har mördats av sina män de senaste 14 åren. Våldet mot kvinnor är det det mest extrema och yttersta konsekvensen av vårt ojämställda samhälle.

Men orättvisorna består inom representationen, anställningsgraden, lönen, otrygga anställningar, oavlönade jobb, diskriminering osv.

Därför måste kampen för ett mer jämställt samhälle fortsätta varje dag hela året. Det är precis lika viktigt som att återerövra demokratin varje dag. 

I kväll hade vi årsmöte i UN-women Skaraborg och trots att vi är nöjda med en bra verksamhet så är det dystert att vi har så oerhört mycket kvar att göra. 
    

Stort engagemang på internationella kvinnodagen i SkövdeDet är imponerande att så många organisationer i Skövde ställer upp för att uppmärksamma den internationella kvinnodagen. 
Det är inspirerande att se engagemanget hos kvinnor och män, tjejer och killar när vi kommer samman för en bättre mer jämställd värld.   
Jämställda.nu hade tillsammans med ett 20-tal organisationerna fått fram ett kul och späckat program för dagen. Arrangemanget ägde rum på Nyeport i Skövde. 

Det var feministiskt självförsvar, utställningar, tipspromenad, plakatmålning inför manifestation, musik av Frida Jansson och Matilda Kindbom, Manifestation på gatorna på väg till och på Hertig Johanstorg och en mängd andra aktiviteter.

S-kvinnor och UN-women stod för den feministiska sopplunchen, våra medlemmar ställde upp för att göra 28 liter grönsakssoppa.  

Dessutom hade vi ju vår BH-utställning, där varje BH symboliserar varje kvinna som dödats av sina män i Sverige de senaste 14 åren. Vi diskuterade utmaningar som kvinnorörelsen står inför och hur vi kan utmana de rådande maktstrukturerna och skapa strategier för förändring.

En av dagens höjdpunkter blev Cecilia Andrén Nyström beskrev arbetet inom Futebol dá força - en 
organisation som använder fotboll för att ge kraft åt hundratals tjejer i 
Moçambique. Initiativet belönades på idrottsgalan 2015. Det var en oerhört intressant och välbesökt seminarie. Cecilia visade på ett mycket påtagligt sätt att det går att förändra välden. Hon har visat att det går att peppa tjejer att spela fotboll men hon kopplar också ihop sina utmaningar med maktstrukturerna i samhället. Att tjejer både i Sverige, Mocamnbic och i resten av välden har sämre självförtroende än killarna. Tjejerna har högre krav på sig själva och tror inte att de är tillräckligt bra. Det gäller både fotbollen och i resten av samhället.En fantastiks bra dag. Tänk om vi hade internationella kvinnodagen varje dag ......

Vänstern stopparFöräldraförsäkringen finns till för att barn ska få en trygg start i livet och kunna få en nära relation till båda föräldrarna. Den ska också göra det möjligt för både mammor och pappor att kombinera arbete med familjeansvar.

I Sverige är föräldraförsäkringen väl utbyggd och betalas ut i 480 dagar. På papperet är den individuell, men i praktiken är endast 60 dagar reserverade för vardera förälder. Övriga dagar kan föräldrarna fritt överlåta till varandra.

I dag tar mammor ut 76 procent av alla föräldradagar. Under barnens första två år tar mammor ut hela 90 procent av dagarna. Det ger kvinnor sämre möjligheter på arbetsmarknaden, sämre lön och sämre pension. Att mammorna dessutom är den som tar största ansvaret i hemmet, handlar, lagar mat, städar, tar hand om sjuka barn mm gör att kvinnorna stressar mer och blir oftare sjuka.

Alltså behöver vi bryta det mönstret. Men vänsterpartiets agerande kommer tyvärr att försena viktiga reformer. Vi socialdemokrater har egentligen alltid jobbat med reformer. Små steg i rätt riktning som i takt med genomförandet också får fler och fler att se fördelarna.

När vänstern nu säger allt eller inget på en gång, vet de innerst inne att de stoppar utvecklingen, jag hoppas verkligen inte att det är det de vill. 


Männen ser män men ......Det är allmänt känt att män har sina nätverk inom näringslivet och organisationer.
De ser varandras kompetens och vill kanske ha jämställdhet men värderar inte kvinnors eftarenhet och kompetens på samma sätt. Bristen på jämställdhet är fortfarande stor, det beror på den befintliga maktstrukturen, där till exempel män har en tendens att rekrytera andra män till höga poster. Alltså har män i alla tider kvoterats in på olika uppdrag och chefspositioner.
 
Vad vi inte talar om lika ofta är att även kvinnor värderar männens kompetens högre än sina kvinnliga kollegor.
 
Anledningen till att kvinnor deltar i att upprätthålla den rådande könsmaktsordningen är att de fostras att ha en syn på sig själva som mindre värda och självklart underordnade mannen.
 
Flickor fostras att upprätthålla synen på pojkar och män som normen och det positiva samt att anpassa sig så gott de kan till det. 
 
Könsmaktsordningen får kvinnorna att uppfatta  både själva och andra kvinnor som mindre värda. 
 
Det är därför det är så svårt för kvinnor att bli föreslagna som ordförande eller chefer.
Jag har sett många kvinnor slå i det osynliga genustaket och upplever själv att det går att uppskattas till en viss gräns men sedan är det stopp. Tänk om vi kunde ändra det NU! 

Teknik, globalisering och ekonomisk politikEn av grupperna på socialdemokraternas och miljöpartiets gemensamma gruppmöte handlade om framtidens jobb. 
Jag lyssnade på Kommunals förbundsordförande Annelie Nordström och SEB:s seniorekonom Klas Eklund. De ska bland annat visa hur den tekniska utvecklingen kan förenas med låg arbetslöshet. De ska jobba med digitalisering, robotisering, Jämställdhet, de ska jobba framtidsinrikat och hållbart. 

De beskrev att deras analysgrupp ska definiera utmaningar och problem, utveckla strategier och komma med förslag till prioriterade, politiska åtgärder på medellång och längre sikt. Tanken är att analysgruppen ska ange möjliga vägar för att målen ska uppnås. 


Den svenska modellen består av arbete och vi har lyckats skapa en social infrastruktur i Sverige där vi har barnomsorg åt alla, vilket gör att alla kan arbeta. Det är något alldeles unikt genom att vi kan och ska bereda alla möjlighet att delta i arbetslivet. En stor utmaning blir att se till att den sociala infrakturen kan bestå och utvecklas så att den stödjer ett aktivt arbetsliv på olika sätt.

Industrin har länge varit motorn i svensk ekonomi men det håller på att ändras. Det är svårt för ett så litet land som Sverige att vara på spets på många områden. En annan utmaning är tekniken, den svenska traditionen har varit väldigt teknikvänlig till skillnad från flera. 

Men det är inte säkert att den nya tekniken skapar jobb på samma sätt som den gamla tekniken. Digitalisering och robotisering ersätter jobb på arbetsmarknaden, både inom industrin och tjänstesektorn. 
Det är svåra och spännande utmaningar som alla uppmanas att delta att engagera sig i. 
Lön hela dagen

 

 

Inför internationella kvinnodagen fokuserar många på jämställdhet i media, bloggar och på arrangemang. Det är utmärkt. Den dagen vi har ett jämställt samhälle behöver vi inte ha särskilda kvinnodagar eller särskilda organisationer som fokuserar på genus.

 

Tyvärr är vi mycket långt ifrån ett jämställt samhälle. Det gäller såväl representation, makt, hälsa ansvar för familjen, våld och lön.

 

När det gäller lön jobbar kvinnor gratis från 15.56 varje dag. Se gärna filmen här

Dessutom arbetar var tredje kvinna, jämfört med var tionde man,

Totalt beräknas 200 000 personer, främst kvinnor, arbeta ofrivillig deltid. Rätt till heltid är en viktig jämställldhetsfråga! Rätt till heltid ska skrivas in som norm i de centrala kollektivavtalen för kommuner och landsting och att frågan om delade turer ska lösas i samma förhandlingar. Läs S-kvinnors krav här

Kvinnor är som grupp underordnade männen. Den som ser det och är villig att göra något åt det, är feminist. Det behövs fler feminister bland både män och kvinnor, unga och gamla.

 

Kom med i kampen för ett jämställt, jämlikt samhälle. På söndag kan vi fira tillsammans på många håll i landet och i resten av världen


Var och en blir salig på sin troVarför ska det vara så svårt att respektera varandras tro och övertygelser? Varför ska människor behöva bli hatade och förtryckta för att de utövar en viss religion, bär vissa typer av kläder eller är så fattig att de tvingad tigga? 
Det är dags att stå upp för människovärdet, religions och yttrande frihet, dags för solidaritet och förståelse. 

Stoppa hatet mot judar och muslimer. Stoppa förtrycket mot romer. Säg ifrån när du hör rasistiska påståenden eller förnedring av sexuella läggningar. Jämställdhet mellan kvinnor och män måste bli en självklarhet men det är det inte idag. Fortfarande är det den vita medelålders mannen som är normen i samhället. 

Det behövs mer trygghet för alla i Sverige och i resten av världen för kvinnor och män oavsett vilka hen är eller vart hen kommer i från. Utbildning, information och säkerhetsinsatser är viktiga. Dessutom behöver var och en av oss bearbeta fördomarna inom oss. De fördomar vi känner för det okända måste brytas.

Det öppna samhället är värt att försvara. 

Det är fantastiskt att Sveriges muslimska råd, Sveriges kristna råd, Hinduiska församlingen, Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd, Svenska kyrkan, Svenska Bahá’í-samfundet,och Judiska Centralrådet gör gemensamma uttalanden 
"Vi vägrar hata! Vi vägrar hata!
Vi älskar det här landet, och vi vägrar hata de medmänniskor vi delar det med!" 

Statsminister Stefan Löfven välkomnar initiativet 
Ett brobyggande, mellan människor, mellan religioner, mellan generationer. Det är såhär vi kan skapa en ny våg av öppenhet och solidaritet, som är så mycket större och mäktigare än hatet, och som sveper genom hela vårt land. Stå upp för rättfärdigheten, för religionsfriheten, för demokratin och vi viker oss aldrig!

Jag tänker på sångerna vi sjöng i Unga Örnar
-Vi sträcker ut en vänskapsband, till alla folk i alla land. Vi sträcker våra händer till alla på den vida jord ... Jag säger som mamma sa - var och en blir salig på sin tro

RSS 2.0