Alla seriösa partier med på överenskommelseVår svenska modell bygger på hårt arbete, stark välfärd och ett land som håller ihop. Den ger dig chansen att leva det liv du drömmer om – och den ligger till grund för ett Sverige att vara stolt över.
En grundförutsättning för att vi ska kunna utveckla den svenska modellen är att Sverige har ordning och reda i ekonomin. Därför krävs det bred politisk samsyn över partigränserna om spelreglerna för den ekonomiska politiken. Då kan vi skapa framtidstro och fortsätta att utveckla den svenska modellen. 
Den socialdemokratiskt ledda regeringen tog i mars 2015 initiativ till att se över nivån på överskottsmålet. För att säkerställa bred politisk samsyn över blockgränsen tillsatte regeringen i juni samma år en parlamentarisk utredning för att se över överskottsmålet. I dag har det slutits en överenskommelse mellan de seriösa riksdagspartierna om att överskottsmålet ska sänkas till en tredjedels procent av BNP.
Överenskommelsen innebär att ett nytt mål om att statsskulden (skuldankare), att nivåerna för överskottsmål och skuldankare ska ses över regelbundet, att uppföljningen av överskottsmålet stärks och att tydligare riktlinjer införs för hur förslag som påverkar statens budget ska hanteras i riksdagen.

Detta är en klassisk svensk kompromiss. 
Hela Sverige vinner på att vi är överens om långsiktiga villkor för finanspolitiken.

Vi är i en helt annan situation idag än när målet infördes. Då var skuldnivån mycket högre (över 70 procent av BNP, nu är den närmare 40 procent). Och den demografiska utmaning vi då såg framför oss är nu här vilket märks inte minst i pensionssystemets sparande pensionssystemet har historiskt bidragit kraftigt till sparandet, de närmaste åren gör det inte det.
 Vi vill inte hamna i den situation där vi var år 2014 igen, när den här regeringen fick ta över ett underskott på över 60 miljarder, därför behövs det kontinuerliga uppföljningar. 
Dessutom införs ett skuldankare vilket är mycket bra. En av anledningarna till att vi velat ändra målnivån för sparandet är att skuldnivån nu är väsentligt lägre. Skulle den öka i framtiden är det också rimligt att sparandenivån höjs.

Nu förväntar vi oss ett feministiskt FN

Det är fantastiskt glädjande att Sverige fått en plats i FNs säkerhetsråd. Vi från UN Women nationell kommitté Sverige välkomnar beslutet och förutsätter att FNs kvinnokonvention kommer att genomsyra arbetet. Uppdraget innebär en verklig möjlighet att påverka och förändra världen i en feministisk riktning. Feminism innebär att alla oavsett kön ska ha samma rättigheter, möjligheter och ansvar – så är det inte idag.

När utrikesminister Margot Wallström tillträdde satte hon upp tre byggstenar för utrikespolitiken.

  • Respekt: Att respektera och stärka kvinnors rättigheter.
  • Representation: Att öka kvinnors deltagande i politiskt beslutsfattande.
  • Resurser: Att anlägga ett genusperspektiv på hur resurser fördelas.

Dessa byggstenar behövs i allra högsta grad nu när Sverige om ett halvår tar plats i FNs säkerhetsråd. Den feministiska utrikespolitiken måste få genomslag i den globala säkerhetspolitiken. Jag förväntar mig svenska initiativ i den andan, vi från UN Women nationell kommitté Sverige kommer att driva på regeringen för att kvinnors rättigheter och olika perspektiv lyfts i säkerhetsrådet, för fred och säkerhet. Att kvinnor ska sitta med vid fredsförhandlingsborden, vara med i fredsprocesser och återuppbyggnad efter väpnade konflikter, är en sådan fråga som Sverige bör och ska kräva.

Under två år (2017-2018) kommer Sverige vara med och fatta de viktigaste besluten om världens säkerhet. Två viktiga år eftersom det är så oroligt i världen. I världen pågår 40 väpnade konflikter och 11 fullskaliga krig. Krig där kvinnor och flickor lider fruktansvärt. Syrienkriget är nu inne på sitt 6 år, det måste få ett slut. Vidare tar arbetet för FNs Agenda 2030 fart och givetvis måste jämställdhetsarbetet genomsyra hela det arbetet. Kvinnors och flickors rättigheter måste lyftas i alla sammanhang där Sverige har möjlighet att påverka. FN utser en ny generalsekretare i januari 2017, naturligtvis behövs en kvinna nu efter dessa åtta män som hittills verkat där.

Sveriges feministiska utrikespolitik behövs i FN i allra högsta grad

 


Samarbete är framtiden
I morse vaknade vi till ett allvarligt bakslag för samarbetet inom EU.
Vi ser Storbritannien som en viktig handelspartner och många svenskar som bor i där. Det betyder mycket för oss att britterna valt Brexit.
Jag har fått uttala mig i Radio Skaraborg om de kommande förhandlingarna och om vikten av att ta det varligt och inte ha tvärsäkra svar på hur framtiden ska vara.
Nu har vi också haft finansutskott där finansminister Magdalena Andersson informerat oss om läget för regeringen och Svensk ekonomi. 

Att Storbritannien lämnar EU är allvarligt för Storbritannien och för EU. Britterna hade haft mycket att vinna på att stanna kvar, när det gäller jobb och tillväxt mm.
Sverige mister en viktig samarbetspartner i EU. Vi har ofta drivit frågor tillsammans i viktiga handelsfrågorna.
Vi måste förstås hitta nya former för samarbetet med Storbritannien för att underlätta för de svenskar som bor i Storbritannien och de britter som bor i här.
Sverige är ett litet, exportberoende land. Ansvar för Sverige i globaliseringens tid kräver internationellt samarbete.
Men vi politiker ska inte skylla på EU när förändringar sker. Vi måste bli bättre på att berätta vilka fördelar det innebär med EU-samarbetet.  Vi har en svensk modell som vi är stolta över. Som vi ska utveckla inom ramen för EU samarbetet.
 
EU:s samarbete måste också utvecklas och bli bättre och kunna visa att det klarar av att hantera gemensamma utmaningar på det sätt människor förväntar sig. 

EU måste stå på medborgarnas sida, och lösa våra gemensamma problem. Vi måste ha ordning och reda på den europeiska arbetsmarknaden, klimat och miljöutmaningarna känner inga gränser, och alla EU-länder måste ta ansvar för de flyktingar som flyr till Europa. Vi ska utveckla ett EU för folket, av folket, med folket – ett EU som levererar i människors vardag.
Tillsammans utvecklar vi Sverige och bygger samhället starkareSverige går bra – vi har hög tillväxt. Högre än i Tyskland, högre än i USA och högre än i alla våra nordiska grannländer. Enligt tidningen Financial Times är vi sexa i världen!

Arbetslösheten är den lägsta på sju år. Dessutom har de offentliga finanserna kraftigt förbättrats, trots ökade kostnader för flyktingmottagandet.

Med den svenska modellen som grund och moderniseringen som verktyg ska vi ta oss an vårt lands utmaningar. Vi ska fortsätta att se till att människor har ett jobb att gå till, att vi har en bra skola där lärarna får bättre förutsättningar och minskade klimatutsläpp.

Vi förbättrar förutsättningarna för nyanländas etablering i Sverige och effektiviserar återvändandearbetet. Vi satsar på språkinsatser och kompetenskartläggning för asylsökande samt validering för nyanlända. Ett nytt snabbspår för nyanlända entreprenörer inrättas.

Utöver det får polisen ökade resurser. Närpolisen förstärks, arbetet mot hatbrott prioriteras och arbetet mot terrorism förstärks när Säkerhetspolisen ges utökade resurser. Migrationsverket får förstärkta resurser för att öka säkerheten på asylboenden och regeringen stärkerdet förebyggande arbetet för ett öppet samhälle, mot våldsbejakande extremism och rasism.

Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020 och regeringens jobbagenda består av satsningar på kompetens, utbildning och matchning, investeringar för framtiden i bland annat bostäder och infrastruktur samt en aktiv näringspolitik för fler och växande företag. Satsningar på välfärden är också en förutsättning för fler jobb.

Välfärdsmiljarderna kommer göra skillnad. Kommunerna kommer att kunna anställa fler lärare, fler socialsekreterare, fler specialpedagoger, fler undersköterskor och fler läkare.

 Det är bra för alla i hela Sverige.Budget för Skövdes framtidIdag diskuteras, debatteras Skövde kommuns budget i fullmäktige. Det är roligt eftersom vi alla månar om Skövde, vi har dock olika uppfattningar om hur vi ska göra det. 

Staden med omnejd dvs hela Skövde måste få växa på rätt sätt för att få en positiv utveckling. 
En nyckel till framgång för Skövde är att ta till vara den kunskap som finns och attrahera ny kompetens. I en kunskapsstad och hållbar innovationsstad skapas nya arbetstillfällen för den växande befolkningen. 

Naturligtvis ska alla invånare i hela Skövde oavsett ålder, kön eller etnicitet känna trygghet. I takt med att vi växer och blir fler invånare måste även tryggheten prioriteras.

En framgångsrik jobbpolitik spelar en central roll för att bryta segregationen.
I en stad som stagnerar tas inte kraften i en växande befolkning till vara. Då ökar risken för utanförskap och social oro. Därför är integrationsarbetet på alla plan viktigt. 

Grundläggande är att skolan måste klara av att ge relevant utbildning av hög kvalitet till många, för en nödvändig kunskapsbredd. Skolan, förskolan, fritidshemmen och fritidsgårdarna är nödvändiga för att våra barn och unga få de bästa möjliga förutsättningarna till trygghet, lycka och framgång.
Tyvärr är kön till musikskolan alldeles för lång och den borgerliga majoriteten avsätter inga medel för att korta kön. Det behövs fler musiklärare för att klara söktrycket. 

Högskolan och Gothia Science Park är en av våra bästa magneter och ska attrahera studenter och forskare från andra länder än mer framöver. Vi ser även nya former av engagemang som föds med hjälp av ny teknik och behovet av innovationer är stort både inom näringslivet och i offentliga sektorn.

Fler bostäder behöver byggas om Sverige ska klara jobben. För det krävs en aktiv bostadspolitik. 
Vi vill satsa mer på bostadsbyggandet och investerar mer än vad de borgerliga partierna gör. Dessutom har den socialdemokratiskt ledda regeringen ökar statsbidragen varje år för bostadsbyggande, det är välkommet.

En annan viktig inriktning från regeringen den enorma satsningen på välfärd. Från år 2017 och framåt kommer landets kommuner få ytterligare tillskott med 10 miljarder kronor. För Skövdes del handlar det om ca 40 miljoner kronor. 
De är inte öronmärkta men särskild fokus läggs på: 
-Mer personal inom äldreomsorgen
-Mer personal inom skolan och förskolan
-Satsningar på jobb åt unga
Med dessa satsningarna kan vi vara förvissade om att både förskola, skola och äldreomsorg kan få ett stort antal nyanställda medarbetare tik och ökade investeringar i bostäder trots att vi har ett borgerligt styrt Skövde.


Vi får hoppas att socialdemokraternas budgetförslag går igenom. 

Anna Lindhs födelsedagIdag skulle Anna Lindh ha fyllt 59 år om hon inte mördats för 13 år sedan på NK i Stockholm. Då var hon och handlade innan en debatt hon skulle vara med i. Då var hon utrikesminister och tvåbarnsmor full av liv och entusiasm. Hon var en engagerad internationalist, demokrat och feminist.

Hon hade så mycket gemensamt med  Labourledamoten Jo Cox trots att de aldrig har träffats. Jo Cox mördades utanför ett bibliotek i sin valkrets där hon brukar ha öppna möten med väljare. Just nu var hon engagerad i folkomröstning för att England skulle stanna kvar i EU.

Så många likheter och så fruktansvärda händelser. Hängivna socialdemokrater som ryck i från oss för att stämningar trissas upp inför folkomröstningar. Att det finns galningar som inte förstår skillnaden mellan politiska lösningar i stället för våld, mord och krig.

Mina tankar går både till Anna, Jo, deras anhöriga och till alla som drabbas av extremism, misshandel och död. Jag hoppas att vi fortsätter kampen mot inskränkthet, mot våldet och för ett mer tolerant, öppet, demokratiskt och jämställt samhälle.

250 kvinnomord i Sverige, nu ytterligare en tragediTragedin med mordet på Lotta är fruktansvärt. Det är fullkomligt oacceptabelt och jag blir upprörd över att det nu 2016 ska behöva inträffa. Jag blir både förtvivlad, arg, ledsen och förbannad på samma gång. 
Förra året samlade vi i UN women in 240 BHar, en för varje mördad kvinna av en anhörig under 2000-talet i Sverige. Tyvärr måste vi nu samla in ännu fler BHar. Lotta är en i raden av flera vansinniga kvinnomord som skett det senaste året. Varje mord ett för mycket. 

Ingen kvinna ska behöva utsättas för våld, sexuella trakasserier och övergrepp. Det krävs en mängd olika insatser som ibland också tar tid att både utreda och genomföra.

Under 2016 kommer regeringen att ta fram en nationell strategi för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det pågår just nu utredningar om våldtäktsbrottet, om elektronisk övervakning av kontaktförbud och ändringar när det gäller villkorlig frigivning.

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att ge stöd till kvinnor som utsatts för våld. Brottsoffermyndigheten ska se över det stöd som brottsoffer behöver under utredning och rättegång. På så sätt orkar förhoppningsvis fler kvinnor igenom en rättegång som kan leda till fällande dom. 

För polisen är våldsbrott mot kvinnor en viktig uppgift. Kvinnojourerna har fått mer pengar och flera länsstyrelser har fått i uppdrag att lämna stöd till skyddat boende för våldsutsatta kvinnor. 

Dessutom är förslag om att förbättra skyddet mot kränkningar i sociala medier på G. Det är bra eftersom ingen kvinna ska behöva utsättas för våld eller kränkande behandling och det brådskar med åtgärder. 

Ambassadör mot människohandelIdag träffade socialdemokraternas riksdagsnätverk för jämställdhet Per-Anders Sunesson som är 
nyutsedd Ambassadör mot människohandel. 
Människohandel innebär att människor förs bort och utnyttjas för sexuellt utnyttjande, slaveri eller organdonation och definieras genom det så kallade Palermoprotokollet. 
 
Per-Anders ska uppmuntra andra länders intresse för att samarbeta mot människohandel med fokus på att bekämpa människohandel och annan grov brottslighet samt att aktivt bidra i arbetet.

Han ska bidra till att sprida svenska erfarenheter ifrån arbetet med att upptäcka och beivra människohandel samt skydda och stödja dess offer internationellt;

Dessutom ska ambassadören driva på och stärka jämställdhetsperspektivet i det internationella arbetet mot människohandel, bland annat genom att påverka andra länder att anta lagstiftning som kriminaliserar efterfrågan på sexuella tjänster, liknande den svenska regleringen.

Vi ska alla i olika sammanhang arbeta för att övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn ska upphör. 

Då behövs den nytillträdda Per-Anders arbete med att identifiera framgångsfaktorer och goda erfarenheter i arbetet mot människohandel samt göra dem kända både internationellt och hos berörda svenska myndigheter;

Hans arbete blir ett viktigt tillskott i att representera Sverige vid olika internationella evenemang profilerade på frågor som rör människohandel. Men det ska inte förta det jobb som vi parlamentariker och ministrar redan gör i olika sammanhang, det var Per-Anders noga,ed att påpeka. 


Men han ska skapa intresse för, sprida kunskap om och öka kompetensen om människohandel bland de anställda på svenska utlandsmyndigheter och hos andra svenska aktörer placerade i utlandet samt hos svenska företag och organisationer som har representanter och arbetar utomlands. 
Han kommer att ta kontakt med de nätverk som redan finns både här hemma och internationellt, därmed kommer han gärna och besöker organisationer, föreningar och sammanslutningar så att han kan berätta för fler om sitt uppdrag. 

Sverige ska förknippas med mänskliga rättigheter och demokrati. Mänskliga rättigheter är kvinnors rättigheter. Människohandeln måste stoppas.

Samhällsbygge för gemenskapIdag testade Riksdagen nya debattregler på partiledardebatten. Alla partiledare fick hålla sina inledningsanförande innan det blev dags för replikskifte.
Detta för att alla ska kunna få ordet innan lunch, ganska snällt tänkt, men det tar lite tid innan debatten tar fart.
Statsminister Stefan Löfven började med att ta skarpt avstånd från de fruktansvärda illdåden i Orlando, han talade om hur all kärlek är rätt kärlek och berättade att han kommer att gå i Sockholm Pride senare i sommar.
Mest talade han om hur viktigt det är att Sverige ska hålla ihop. En strukturell kamp mot segregation. Hur viktigt det är med reformprogram som bygger på forskning och evidens. Det ska bygga på jämlikhet och jämställdhet. 
Reformprogramet handlar om kampen mot brottslighet, att bygga bort trångboddhet och fortsätta få ner arbetslösheten. Vi ska ha en jämlik skola med fler lärare och ökad kunskap för alla inte bara de som har studievana hem.
Stefan Löfven fortsatte med hur samhällsbygget också stärker civilsamhället och gemenskapen mellan oss alla. 
Tillsammans är vi starka. 
Vi väljer samhällsbygge för gemenskap istället för fler skattesänkningar som leder till att samhället slås isär.

Sluta tafsaDe allra flesta killar och män vet att de inte ska ge sig på tjejer och kvinnor.
Tyvärr finns det, och har länge funnits, män och killar som inte förstår vilka obehag de ger upphov till med att tafsa. Dessutom har det sexualiserade våldet ökat, förändrats och har blivit grövre.

Jag välkomnar att filmen "sluta tafsa" ska visas på högstadieskolor, en film från produktionsbolaget Suntower det viktiga budskapet om att killar inte ska tafsa. 
Händelserna i Köln och i Kungsträdgården i Stockholm förra året var startskottet för filmen men tyvärr är dessa övergrepp inget nytt. 


Sexmobbningen kan börja med ord och utvecklas till rena övergrepp. Lärarna i skolorna måste säga i från på ett tidigt stadium och det omgivande samhället måste stoppa dessa flockbeteenden, var de än visar sitt fula tryne. 

Attityder läggs fast tidigt och attitydförändringar måste börja på förskolorna, fritidshemmen och i föreningslivet. Om inte någon sätter stopp får förvrängda värderingar leva vidare och leda till kränkningar som sprider sig. 

Vi måste alla hjälpas åt att stoppa dessa övergrepp. Män har ett ansvar att ställa upp för kvinnor, vi alla har ett ansvar. Att skolor, kommuner och stat tar sitt ansvar för att ända attityderna är nödvändigt. 
Vad gör du? 


Fruktansvärt vansinnesdåd
Det är med stor sorg och förtvivlan jag ser och hör uppgifterna om vansinnes dådet på en gayklubb i Orlando. Vi båda kan och ska stå upp för all människors lika värde oavsett kön, religion, sexualitet och bakgrund.
Det finns inget annat än avsky när någon vansinnig hatar så mycket så att han dödar/mördar över 50 människor pga sexualitet.  

Vi måste visa kärlek till homosexuella och visa var vi står. 
Jag lånar Ingrid Andreaes härliga bild från Westpride som står i positiv kontrast till det fruktansvärda. Visst behövs Prideparader över hela världen. Låt glädjen och kärleken från Göteborg spridas över världen.    
Ännu ett vallöfte infriasFörutom att vi infriat vallöftena om att investera i bättre kvalité i skolan, vården och omsorgen, och att vi höjt taket i a-kassan och tagit bort stupstocken i sjukförsäkringen. Förutom det levererar vi nu vallöften om högre lärarlöner. 
Som exempel kan nämnas att de 15 kommunerna i Skaraborg dela på drygt 73 miljoner kronor för 2016-2017 i Lärarlönelyftet. Liknande utbetalningar sker till alla delar av landet. 
 
Dessutom har medlen för mindre barngrupper i förskolan fördelats över landet. Skaraborgs kommuner fick då tillsammans drygt 24 miljoner kronor för att kunna genomföra insatser. När nu medlen för Lärarlönelyftet redovisas av Skolverket kan vi konstatera att Skaraborgs kommuner får 73 miljoner för att kunna höja statusen på läraryrket och utveckla undervisningen. Samtidigt fördelades medel ut till kommunerna för hjälp med läxor och annat skolarbete utanför skoltid.
 
Den socialdemokratiskt ledda regeringen levererar vad som lovats. Nu får skolan konkreta förstärkningar för att kunna utvecklas och bryta den trend som accelererade under Alliansregeringens år vid makten. För att kunna utveckla den totala barn- och skolverksamheten krävs resurser. Nu har drygt 100 miljoner kommit Skaraborgs kommuner till del för detta arbete inför kommande skolår.

Skövdes lokala Anna Lindh kommitté delade ut prisIdag på den otroligt fina nationaldagen delade Skövdes lokala Anna Lindh kommitté ut pris till en värdig mottagare. I är gick stipendiet till Anna Holmgren för sin outtröttliga vilja och förmåga att hjälpa medmänniskor i svåra situationer. Genom hennes arbete bygger hon broar, skapar glädje och hopp för nyanlända och asylboende i Skövde kommun.

Anna Lindh kommittén i Skövde är partipolitisk obunden och har funnits i drygt 10 år. Vi har tre aktiviteter om året. Dels prisutdelning som idag, det delades tidigare ut i samband med Anna Lindhs födelsedag den 14 juni. Men sedan ett antal år tillbaka har vi fått möjlighet att dela ut priset i samband med Skövde kommuns nationaldagsfirande. 

De två andra aktiviteterna under året är 11 september då vi har en manifestation mot våldet och den 8 mars då bland annat utlyses möjligheten till nominering för att få Anna Lindhpriset.

Andra som fått priset är bl.a tjejjouren Elina, Kavebrogymnasiets Tanzaniaprojekt, musikern Susanne Lindh, Clara Lindefors, Jenny Brusk på Högskolan i Skövde med flera.
Men i år gick det alltså till Anna Holmgren för sitt stora engagemang i att ge nyanlända en dräglig tillvaro och ett värdigt liv. 


schysta villkor och säkrare vägarIdag har jag återigen deltagit på Här Stannar Sveriges demonstration för schysta villkor och säkrare vägar. Det var många som hade hörsammat uppmaningen att sluta upp och flera hundra lastbilar drog igenom Skövdes gator.

Innan kortegen drog iväg stod Emil Sahlberg, Freddy Wille, Sten Bergheden och jag på ett flak och berätade vad som gjorts och inte gjorts på området. Trots god stämning var det flera förare som var både otåliga och arga över att det går för långsamt.  Otryggheten på vägarna måste få ett slut . Den svenska modellen med schyst konkurrens samt schysta villkor för transportarbetarna ska utvecklas – inte avvecklas.

Det handlar om allt från att förare utnyttjas, trafiksäkerheten brister, att miljö- och klimathänsyn inte respekteras och att man bryter mot regelverket kring cabotagetransporter.

 

De seriösa åkerierna drabbas av fruktansvärda konkurrensnackdelar. Människor far illa. Det är helt oacceptabelt. Det behövs alkobommar, alkolås, bättre kontroll vilka som trafikerar vägarna, kontroll av godshandlingar i bilen, att kör och vilotidsregler och cabotageregler följs mm

 

Oseriösa godstransportföretag kör fler än tre transporter och därmed bryter mot cabotagereglerna. För att råda bot på detta skärptes reglerna den 1 mars 2015.

 

Då infördes möjligheten för polisen att ta ut en sanktionsavgift om 40 000 kr vid en vägkontroll om föraren inte kan visa att denne utför en cabotagetransport, dessutom tillåts även klampning i upp till 24 timmar. Det var et steg i rätt riktning.

 

Vi måste få ordning och reda på våra vägar och det återstår en del att göra. Därför har regeringen gett Transportstyrelsen i uppdrag att se över villkoren inom yrkestrafiken. Här ingår: beställaransvar, utvärdering om klampningen har fungerat, bättre villkor för yrksetrafik m m

 

Målet med regeringens arbete både på hemmaplan och i EU är att säkra schyssta villkor och sund konkurrens på de svenska vägarna. Alla inom transportbranschen ska betala rätt skatt och uppfylla miljö- och trafiksäkerhetskrav. De oseriösa företagen ska bort från våra vägar.

 

Sverige ska inte konkurrera med låga löner och farlig arbetsmiljö, särskilt inte nu när tillväxten ökar, exporten växer och allt fler får jobb. Nu är det läge att skapa framtidstro och ta strid för schysta villkor och avtalsenliga löner, sund konkurrens och trygga vägar i Sverige.

 

Vi har kommit en bit på väg. Men det finns mycket kvar att göra.


Skola för alla i Libanon?När IPUs kommitté för mänskliga rättigheter besökte Beirut kom vikten av utbildning upp på de flesta besöken. När vi träffade UNHCR beskrev de hur viktigt det var att ge plats till flyktingbarnen i skolan så fort som möjligt. Barn ska gå i skolan, lära sig saker, umgås med andra elever, träffa andra vuxna, berätta för föräldrarna vad de lärt sig, göra läxor osv. 
Ambitionen är att alla ska barn upp till 18 år ska gå skolan. Därför körs "dubbla skift" idag dvs att de Libanesiska barnen går på förmiddagen och flyktingbarnen på eftermiddagen. 

Libanon behöver fler skolor för att det ska vara lättare att ta sig till dem. Idag avstår föräldrar att skicka sina barn till skolan bland annat pga av det långa avståndet och bristen på skolskjuts i vissa områden. Vi träffade barn i 12-17 års åldern från Syrien som inte gör någonting mer än att försöka dagen att gå och slå ihjäl hemlängtan på något sätt. 
Det var ganska nedslående.

Men vi träffade också Libanons utbildningsminister, han var fullt övertygad om att det kommer att lyckas med att alla barn upp till 18 år ska gå i skolan och han tänkte inte ge sig förrän det var uppfyllt.
Han menade på att Syrienkriget kommer att ta slut någon gång och eftersom dessa ungdomar då ska åka hem och bygga upp landet, måste de ha en bra utbildning.
Detta är chansen, sa han. Vi utbildar dem, rustar dem med kunskap, ger dem styrka nog att kunna bli ingenjörer, lärare, läkare, byggnadsarbetare, advokater, ekonomer osv
Vi kan inte låta en hel generation gå förlorad för att det förbannade kriget slår sönder framtidstron för Syrien. 
Detta gav även mig hopp om att det finns en framtid efter kriget. 


Djupa intryck i LibanonIngen av oss ska ge upp kampen för fred, solidaritet, jämställdhet, rättvisa och mänskliga rättigheter. Men ibland kan det kännas oerhört tufft för världen. 
Det pågår många flyktingkatastrofer och en av de värsta är den som Daecsh förorsakar i Syrien. 
I sex år har inbördeskriget pågått och de inblandade kommer inte att klara ut denna förödelse som pågår eftersom omvärlden står handfallen. Det innebär att miljontals människor tvingas fly för sina liv. De flyr från sitt hemland, lämnar hus och hem, tar med sig några förnödenheter och går, springer eller åker på olika sätt till en tryggare tillvaro. 

Lilla Libanon ställer upp till bristningsgränsen. Det är imponerande men som vi förstått ohållbart i längden. 

Dagarna i Beirut har satt djupa intryck i själ och hjärta. Människor som gråter av hemlängtan och att de mist sina anhöriga. Kvinnor som håller ihop rester av familjer samtidigt som de får utstå både förtryck, förnedring och fattigdom. 

Jag skriver mer på vägen hem    

RSS 2.0