Plasten dödar havet

I dag har vi ett särkilt möte i Riksdagen inför den stora FN havskonferens i nästa vecka. https://oceanconference.un.org/about


I dag hamnar cirka 10 miljoner ton plast i havet varje år. Insikten om problemet har växt och är en fråga om överlevnad för ekosystemen i havet.
Sverige och den svenska västkusten i Bohuslän är extremt drabbat. Det beror på strömmar som för skräpet dit. Varje år beräknas 8000 kubikmeter plast flyta i land på den bohuslänska kusten.
Sverige har tillsammans med Fidji tagit initiativ till en stor FN-konferens i New York 5-9 juni om mål om hållbara hav till 2030. Spridningen av plast och kemikalier i havet måste bli en av de viktigaste frågorna där.
Långsiktigt måste plastanvändningen kraftigt minska och all plast återvinnas. Men det behövs också andra åtgärder:
Förbjud och begränsa mikroplaster, till exempel i hudvårdsprodukter och tandkräm. Sverige och EU måste samarbeta om detta.
Utarbeta en FN-konvention om minskade användning av farliga kemikalier där även en avvecklingsplan för mikroplaster finns med. Bilda en forskarpanel för kemikaliefrågor under FN, precis som gjorts för klimatfrågor.
Sverige måste ta nästa steg att utveckla och införa reningsverk som renar från mikroplaster och plastfibrer från kläder, andra farliga kemikalieprodukter samt läkemedelsrester.
En stor internationell insats för att börja tömma de fem stora öarna av plast som bildats i de stora oceanernas virvelströmmar.
Precis som Sverige tog initiativ till att världen enades i att rädda klimatet och den biologiska mångfalden, har vi nu, tack vare konferensen i nästa vecka, en chans att göra det igen gällande haven.
Vi måste ta vårt ansvar för att hindra den skada som plast och kemikalier i havet utgör i Sverige och världen. Det är en del av att utveckla den svenska modellen på ett hållbart sätt även för framtida generationer.


Globala målen - från ord till handling

Tisdagskvällen ägnade jag åt FN:s globala mål: Agenda 2030 - från ord till handling.


Sveriges arbete med att genomföra FN:s 17 mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, tar nu fart på allvar. Vi i Riksdagen behöver ta hänsyn till målen i vårt dagliga arbete i såväl utskott som i möten med andra delar av samhället. Genomförandet kräver att kommuner, landsting, näringslivet, civilsamhället och andra aktörer involveras. Vi ser naturligtvis fram emot 2030- delegationens arbete som snart presenteras. Men i kväll fördjupade vi oss extra i de globala målen, Agenda 2030s principer med hjälp av Concord. http://www.concord.se

Vi diskuterade utmaningar kopplade till Sveriges politik för global utveckling som verktyg för genomförandet, och hur olika politikområden berörs av målen. Jag är naturligtvis intresserad av alla målen men brinner lite extra för mål fem dvs det som handlar om jämställdhet eftersom jag är ordförande i UN Women Nationell Kommitté Sverige. Sveriges feministiska utrikespolitik är ett ta verktyg och ger oss möjlighet till många samtal både i och utanför landet.

Sverige har goda förutsättningar att uppfylla alla 17 målen, samtidigt som det finns flera utmaningar där Sverige behöver ta ytterligare steg, inte minst när det gäller hur svensk politik påverkar människor och miljö utanför Sveriges gränser.


Ovetenskaplig och missvisande undersökning av moderaterna

Nu har moderaterna i Skövde gjort en undersökning och tror att Skövdeborna vill vara med och betala till privata hotellägare.
Jag blev uppringd för några veckor sedan av undersökningsföretaget och svarade på frågorna. Det framkom inte förrän sista frågan att undersökningen var beställd av moderaterna. Då ställdes frågan. Tycker du det är rätt att kommunen satsar på Billingens friluftsområde.

Jag svarade JA på den frågan men kommenterade sedan att frågan är vilseledande eftersom det inte framkommer om det bara är på motionsspåren. Det framkommer heller inte om det även gäller byggnader osv. Men han som ställde frågorna svarade bara att hans uppdragsgivare ville ha frågan så formulerad.

Vi socialdemokrater är i allra högsta grad för en satsning på berget och friluftsområdet.
Avslaget från vår sida handlade inte om att satsa eller inte på Billingen, utan om de 45 miljoner kronorna för att köpa Blå hallen, badet och en bit mark. Vi ville ha en oberoende extern värdering.

Vi socialdemokrater älskar Billingens friluftsområde och rör oss gärna på Berget både sommar, höst, vinter och vår. Vi tycker det är viktigt att utveckla friluftsområdet. Det är kommunens ansvar.

Tyvärr svarade aldrig den borgerliga majoriteten på frågor om kostnader mm.

Vi vill fortsätta utveckla Billingens friluftsområde och ta ansvar för våra gemensamma resurser på ett förnuftigt sätt.


Heforshe - en morsdagpresent

Har du tänkt uppvakta mamma idag? Nej det är förstås inte nödvändigt, men jag satte en extra blomma på min mammas grav och tänker extra på vilken fantastisk kvinna och förebild hon var.

Ett annat sätt att fira morsdag på kan vara att uppmana männen att ställa upp för jämställdhet. Det skulle vara utmärkt för alla mammor om männen tog sitt ansvar i hemmet, ställde upp för kvinnor i arbetslivet och sa ifrån när de hör sexistiska skämt och stoppar mäns våld mot kvinnor.


Jämställdhet gynnar alla – socialt, politiskt och ekonomiskt – oavsett könsidentitet. Jämställdhet innebär inte bara att kvinnor blir fria från diskriminering, det innebär också att män och pojkar frigörs från förutbestämda sociala roller och könsstereotyper.

UN Womens kampanj HeForShe har som syfte att engagera alla människor världen över att verka som förespråkare för jämställdhet. Inledningsvis riktade sig kampanjen enbart till män och pojkar, med syfte att uppmuntra dem att höja sina röster och skrida till handling för att åstadkomma jämlikhet. Idag riktar sig HeForShe till en bredare publik för att vi alla tillsammans ska kunna arbeta mot en mer jämställd värld. Vi har alla ett gemensamt ansvar i kampen för att stoppa alla former av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor.


UN Women nationell kommitté Sverige jobbar aktivt med HeForShe-kampanjen för alla människors aktiva delaktighet i jämställdhetsarbetet. Vi vill skapa en plattform utifrån vilken vi kan jobba tillsammans med regeringsföreträdare, övriga civilsamhället, universitet och skolor för att bidra till att jämställdhet blir en realitet i Sverige.

UN Women nationell kommitté har ett samarbetet med Hammarby och idag på morsdag finns chans att bli en Heforshe på Tele2 Arena.

HeForShe bjuder in alla människor att delta i kampen mot en mer jämställd värld.
Med enade krafter kan vi uppnå förändring.


Ungas hälsa oerhört viktig

 

Allt fler unga mår dåligt och lider av psykisk ohälsa. Behovet av ökade insatser från samhället är stort. Det gäller att börja tidigt med stöd och hjälp eftersom vi kan aldrig ska tillåta en ung människa blir sjuk och går miste om sin framtid. Flickor blir sönderstressade i skolan. Unga mammor behöver extra stöd för att känns den trygghet som barn behöver känna. Det är allvarligt om unga hoppar av skolan för att vi inte gett tillräckligt med stöd för att klara skolan osv.

 

Vi måste se till att fånga upp ungdomar i tid och se varningstecknen när de kommer. Vi måste också se till att vården har resurser för att ge den som är sjuk vård och stöd. 

Förbättra stödet och öppettiderna på ungdomsmottagningarna
Den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar därför 280 miljoner kronor per år mellan 2016–2019 på barns och unga vuxnas psykiska hälsa. Det ska bland annat gå till våra ungdomsmottagningar, så att de kan ha den personal som krävs och hålla längre öppettider.

Stärk barn-och ungdomspsykiatrin
Det kommer nu också satsas ytterligare 100 miljoner kronor i år på att möta barn och ungas psykiska ohälsa både på BUP, Barn- och Ungdomspsykiatrin, och på vårdcentralerna.

Personal för vård och stöd i skolan
Stöd och vård måste också finans där de unga är, och då måste det finnas personal i skolan som kan ge det. Därför har vi ökat resurserna för att ha tillräckligt med personal inom Elevhälsan men också fler specialpedagoger.

Kostnadsfria läkemedel för alla barn
Vård ska vara lika för alla, det ska inte spela någon roll vad dina föräldrar tjänar. Därför införs kostnadsfria läkemedel och varor inom läkemedelsförmånerna för barn upp till 18 år

Vi kan aldrig acceptera att allt fler mår allt sämre, inte en enda ung människa ska behöva förlora hälsa och framtidshopp. Förutom de riktade satsningarna har vi också tillfört tio miljarder kronor årligen till välfärden i generella statsbidrag.

Istället för skattesänkningar och nedskärningar, vill vi satsa på våra ungdomar. Så stärker vi den svenska modellen där alla får möjlighet till en bra uppväxt, fri från sjukdom och ohälsa.

 

PÅ måndag besöker jag familjecentralen i Södra Ryd i Skövde för att se hur de jobbar med barn och föräldrar. På familjecentralen Kärnan finns olika yrkeskompetenser i samverkan och kan mycket om barns utveckling och behov, familjeliv, omvårdnad, barnmat, barnolycksfall med mera.

 

Bilden är därifrån


Feministisk utrikespolitik gör skillnad på riktigt

Sveriges feministiska utrikespolitik gör skillnad – på riktigt.


Det råder ingen tvekan om att situationen för kvinnor i Saudiarabien är bland de sämsta i världen. I UD:s rapporter om mänskliga rättigheter som publicerades i slutet av april kan man läsa om ett fasansfullt systematiskt förtryck, något som utrikesminister Margot Wallström själv också har påtalat vid upprepade tillfällen. Men jag har mött kvinnor från Saudi som menar att det händer saker i rätt riktning även om det är på mycket låg nivå. Dessa kvinnor säger att de inte vill att omvärlden ska vända dem ryggen.
För två år sedan var Margot Wallström mycket tydlig och stod rakryggad upp mot Saudis brist på jämställdhet. Då fanns det många i Sverige som kritiserade utrikesministern för att hon förstörde affärskontakter nu har samma kritiker mot Wallström vänt 180 grader och kritiserar för att hon markerar för lite.
Nu gäller det Saudiarabiens lämplighet att sitta i FN:s kvinnokommission. Det bästa vore förstås om alla länder hade lika bra jämställdhetspolitik som Sverige men så är det tyvärr inte. Det näst bästa vore om bara de som tycker som Sverige, när det gäller jämställdhet, får sitta i FNs kvinnokonvention. 

Men det gäller att förstå hur FN fungerar. Alla världens länder är medlemmar i FN och de har därmed rätt att delta i olika organ och kommittéer. Principen kallas universalitet. Det är den här principen som gör att länder som Iran, Pakistan och Ryssland – länder med erkänt dålig jämställdhetspolitik – kan sitta i FN:s kvinnokommitté. Det krockar med våra värderingar och vår politik, men den bärande idén med FN är just att alla länder deltar. 

45 av FN:s 193 medlemsländer är medlemmar i kvinnokommissionen på roterande medlemskap. Platserna fördelas regionvis och regionerna har på grund av regler och praxis i princip möjlighet att på egen hand välja vilka länder som blir medlemmar. Att omröstningarna är slutna är en nödvändighet, annars hade stormakter kunnat utöva påtryckningar på mindre länder. 

Om bra jämställdhetspolitik hade varit ett kriterium för att vara medlem i kvinnokommissionen hade det inte ens gått att fylla de 45 platserna. Det är tragiskt, men så ser världen ut. En svensk regering måste kunna förhålla sig även till dessa länder.

När Margot Wallström lanserade Sveriges feministiska utrikespolitik 2014 påstod vissa att den var oseriös och orealistisk. Men faktum är att den feministiska utrikespolitiken har förändrat diskussionen om och normen för kvinnors plats i utrikespolitiken världen över. 

Den feministiska utrikespolitiken har gett konkreta resultat. Ett 20-tal länder har tagit fram lagar och förslag för stärkt jämställdhet, Sverige har skapat ett nätverk av kvinnliga medlare, Sverige lyfter varje vecka kvinnors situation i de konflikter som behandlas av säkerhetsrådet och i de syriska fredsförhandlingarna sitter tack vare Sverige numera kvinnor runt bordet.

Feministisk utrikespolitik är politik på riktigt.


mer idrott i skolam

 

 

Regeringen föreslår fler idrottstimmar i grundskolan.

Regeringen vill utöka antalet lektioner i idrott- och hälsa i grundskolan med 100 timmar från 2019. Det meddelades på en presskonferens med bland annat utbildningsminister Gustav Fridolin (MP), minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson (S) och Riksidrottsförbundets Björn Eriksson.

– Förra veckan tog regeringen emot en översikt som visar situationen för unga elevers fysiska aktivitet. Den visar att tre av tre flickor och hälften av pojkarna rör sig för lite. Det räcker inte att göra mer av samma. Det är bakgrunden till att vi idag annonserar att gemensamt målmedvetet arbete för att alla elever ska röra sig varje dag, säger Gustav Fridolin, och tillägger:

– Vi vet att barn som rör sig har bättre förutsätningar att koncentrera sig och lära sig mer.

 

Det här är utmärkt. Det går även att ha gympa, idrott och hälsa i de flesta ämnena. Matte, samhällskunskap, naturkunskap, Svenska osv eller varför inte prata engelska på gympan? Ett utmärkt sätt att lära sig språk på ett kul sätt. Möjligheterna är många ….


Finanspolitiska rådet, vems språkrör?

Regeringen borde spara mer och föra en stramare finanspolitik i rådande högkonjunktur, enligt det oberoende expertorganet Finanspolitiska rådets rapport som publicerads igår - måndag.
Idag har vi i Finansutskottet öppet möte i förstakammarsalen angående rapporten, mötet kan även följas i SVT Fortum
Det är svårt att hålla med rådet som socialdemokrat, möjligen skulle vi kunna höja vissa skatter men att dra ner på välfärden i det här läget vore direkt korkat. Varför skulle vi säga upp en mängd lärare, undersköterskor eller läkare när vi borde göra tvärtom?


Finanspolitiska rådet anser att regeringen bör strama upp finanspolitiken och se till att spara. Lite märklig kritik nu när vi lyckats vända underskott till överskott.

Vi har faktiskt stärkt det strukturella sparandet från minus en procent till plus en procent. Regeringen har fört en stram finanspolitik och kommer fortsätta med det.

Finanspolitiska rådet efterlyser bättring är för bostadsmarknaden och trösklarna för att komma in på arbetsmarknaden. I höstas föreslog rådet utökade satsningar på utbildning och subventionerade anställningar – samt eventuellt nya anställningsformer med lägre lön.

Kravet på lägre löner hör vi ofta från borgerliga representanter. Förut fick vi höra det angående ungdomar men nu när arbetslösheten ändå sjunker bland dem så ger sig borgerliga företrädare på nyanlända i stället. Skälet för dem är att starta låglönespiralen och då måste ha någon grupp som startar den så att det går att pressa ner lönerna för andra också efter det.

Det är bättre att kunna leva på sin lön än att leva på socialförsäkringar. Det finns en mängd olika jobb som går att utföra utan att kunna Svenska. Det är betydligt bättre att lära sig Svenska på jobbet än på olika boenden.

Regeringen har gjort det billigare att att anställda dem som står längst från arbetsmarknaden. Märkligt att inte arbetsgivare tar den chansen. De kanske inte vet vilka möjligheter som finns?


Det ska bli en intressant förmiddag med Finansutskottet, finanspolitiska rådet och men finansminister Magdalena Andersson.


Fler i jobb när fler är trygga

Sverige har i dag EU:s högsta sysselsättningsgrad. Sedan regeringsskiftet har ytterligare 200 000 människor fått ett jobb att gå till. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på tretton år. Samtidigt minskar andelen som är beroende av våra försäkringssystem till den lägsta nivån på 30 år.

Att i detta läge måla ut sociala skyddsnät som Sveriges största problem som moderaterna gör är allvarligt.

Moderaterna arbetade konsekvent under åtta år i regering med att avveckla stora delar av den svenska modellen. De höjda avgifterna till a-kassan drev ut över en halv miljon från en trygghetsförsäkring som bidrar till jobbsökande och snabb omställning vid arbetslöshet. Moderaterna införde en stupstock i sjukförsäkringen som ledde till att 100 000 personer – många med allvarliga sjukdomar – kastades ut utan andra skäl än att de nått Moderaternas gräns för hur länge människor får vara sjuka. Under Moderaternas tid vid makten ökade bidragsberoendet i Sverige.

Nu föreslår Moderaternas totala skattesänkningar på hela 26 miljarder kronor i sin vårmotion. Trots retorik om att de som tjänar mindre ska få mer ska skatten sänkas mest för den som har högst inkomst. Det nedskärningar som M vill göra för att finansiera sina skattesänkningar innebär i många fall att miljardkostnader vältras över från staten till kommunerna.

I ett läge när välfärden behöver mer resurser – inte mindre – är det inte rimligt att nedskärningar i vård, skola och omsorg ska finansiera Moderaternas skattesänkningar.

Det finns stora utmaningar att ta tag i. Men vi är övertygade om att Sverige ska vara ett samhälle som håller ihop. Ett Sverige där alla har förutsättningar att lyckas genom hårt arbete och där alla också gör sin plikt och drar sitt strå till stacken. Därför väljer vi gemensamma investeringar på över 80 miljarder kronor per år för fler jobb, en pålitlig välfärd och ökad trygghet.

Så utvecklar vi den svenska modellen i stället för att avveckla den.


Mot oändligheten och vidare


Nästa höst hoppas jag att socialdemokraterna vinner valet och att Stefan Löven kan bilda en tydlig majoritets regering. Det är viktigt för att fortsätta investera i jobb, utbildning och bostäder.
Men efter valet och Riksdagen samlas igen tänker jag inte vara med i den församlingen.

Det är dags för nya utmaningar för min del. Inte för att jag ska sluta vara politiskt aktiv och inte för att jag på något sätt har tröttnat. Tvärtom, jag känner mig än mer nyfiken på att få bidra med mina erfarenheter men på nya arenor.

Eftersom jag varit samhällsintresserad och politisk aktiv i hela mitt liv ser jag det som ett sätt att leva. Jag är inte den typen som slår mig till ro direkt men det känns som att det är dags att dra vidare till nya djärva mål. Det är helt enkelt på tiden att göra något annat spännande i livet. 

Vad vet jag inte ännu men det kommer säkert att visa sig. Det kan handla om internationell solidaritet, jämställdhet, biståndsarbete, trafiksäkerhet eller något kul inom IT-branchen..... you namne it..

Att vara folkvald är en ynnest, det är intressant, lärorikt och innebär ständigt nya spännande utmaningar. Nu ser jag fram emot framtiden och säger som Buzz Lightyear i Toy Story

- Mot oändligheten och vidare.... 


Miljardsatsning på fritidshem ger högre skolresultat och jämlika livschanser

 
 

I dag firas fritidshemmens dag. För många är fritidshemmen en självklar del av skoldagen. En trygg plats där elevernas kunskaper, samarbetsförmåga, självkänsla och sociala utveckling stärks. Men för andra upplevs att tiden som spenderas i fritidshemmet inte alltid används till lärande eller meningsfulla aktiviteter. Det är hög tid att alla elever får tillgång till fritidshem av hög pedagogisk kvalitet.

Socialdemokraterna tror att fritidshemmen har en enorm potential att bidra till både högre kunskapsresultat och ökad jämlikhet, men att vi har ett stort jobb framför oss innan alla fritidshem lever upp till sin potential. Fritidshemmets lärandeuppdrag behöver synliggörs på alla nivåer och fritidspedagogernas unika kompetens uppvärderas så att personalen får tid för att planera och utveckla verksamheten. Helt avgörande i det arbetet är att fritids sedan höstterminen år 2016 har fått ett eget kapitel i läroplanen.

Vi socialdemokrater har slagit fast att fritidshemmen ska utvecklas så att det finns möjlighet till mer läxhjälp, läsande och extrastöd. Detta för att ge alla elever samma stöd i skolarbetet. Med en bättre samverkan mellan fritidshem och föreningsliv skulle fler fritidsaktiviteter kunna förläggas till fritidshemstid. Det skulle ge fler elever möjlighet att prova olika aktiviteter, även de vars föräldrar inte har råd med avgifter eller tid att följa med barnen på kvällstid. Idrottsträning och musikskola inom ramen för fritidshemmets verksamhet skulle ge alla elever samma chans till en meningsfull fritid och underlätta livspusslet för många familjer.

Regeringen investerar stort för att höja personaltätheten och på andra sätt stärka kvaliteten i fritidshemmen.. Genom lågstadielyftet har skolorna också kunnat anställa mer personal på lågstadiet, både lärare, fritidspedagoger och annan personal.

I skolan läggs grunden för resten av våra liv. Med fritidshem av hög kvalitet finns potential att ge elever fler möjligheter till lärande och utveckling och mer jämlika livschanser.


Bättre förlossningsvård

 Det ger oss bättre möjligheter att ge en trygg vård till blivande föräldrar och bättre förutsättningar att göra ett bra jobb till personalen skriver

Svensk hälso- och sjukvård är på många sätt bra. Det gäller också förlossningsvården. Men vi har också problem, med en otrygg vård för allt för många, med problem att rekrytera och behålla barnmorskor och annan viktig personal och dessutom oacceptabelt många förlossningsskador. Socialstyrelsen konstaterade nyligen brister bland annat i eftervården av nyförlösta kvinnor.

Det är därför viktigt att den socialdemokratiskt ledda regeringen redan tidigare satsar 400 miljoner kronor per år på förlossningsvården och har byggt ut barnmorskeutbildningen med hundratals platser. Tillsammans med andra satsningar, bland annat höjda generella statsbidrag, ger det möjlighet att förbättra förlossningsvården och förbättra arbetet med kvinnors hälsa.

Men det är också väldigt välkommet att det i vårbudgeten finns med ytterligare 500 miljoner kronor till förlossningsvården.

Under den förra borgerliga regeringen prioriterades skattesänkningar före satsningar på välfärden. Det satte stopp för många av de förbättringar som behövde göras. Vi har nu lagt om politiken. Vi sätter istället välfärden och tryggheten först. En viktig prioritering för oss är förlossningsvården.

Målet är tydligt: vi skapar nu bättre förutsättningar för ökad tillgänglighet, att det finns tillräckligt med personal och att kvinnan och hennes familj, innan och efter födsel får den vård och det stöd som behövs. Så utvecklar vi den svenska modellen.


välkommen patientkontrakt

Sjukvården i Sverige är i grunden bra med medicinska resultat i världsklass. Men det finns också stora utmaningar.  Allt för många får vänta allt för länge på vård. Det är inte acceptabelt.  Därför kommer en patientmiljard för snabbare vård att finnas med i regeringens budget i höst.

En del av vårdgarantin är att du inom sju dagar ska få komma till din vårdcentral. Den gränsen vill vi nu skärpa så att du får vård snabbare när du behöver det. Genom patientmiljarden får vi också resurser som kan användas till att öka tillgängligheten i primärvården. Det kan till exempel vara till ändrade öppettider, nya och utvecklade arbetssätt, anställa personal, hjälp via digitala tjänster på mobiltelefonen eller datorn och andra  åtgärder som ger patienten en snabbare vård än med dagens vårdgaranti.

När du eller en anhörig blir svårt sjuk och behöver hjälp från flera delar av vården då ska ni ha rätt att få veta, när och hur ni ska få vård.  Att behöva vänta utan besked om sin behandling skapar stor oro och stress. Så ska vi inte ha det. Med patientkontrakt så får du en plan över inplanerade vårdinsatser, och vet vart du ska vända dig vid frågor.

Patientkontrakt finns på enstaka håll i vården idag, men med patientmiljarden kan den spridas i hela landet så att vi ökar tryggheten för fler patienten.

Redan idag satsar den socialdemokratiskt ledda regeringen stort på vården för att korta väntetiderna. Bland annat på att korta väntetiderna i cancervården och på att öka tillgängligheten i förlossningsvården. Dessutom har de generella statsbidragen till landstingen höjts med nästan tre miljarder per år sedan valet. Men ännu mer behöver göras.

Nu är skattesänkareran över och vi har nu vänt underskott till ett överskott. Det överskottet vill vi investera i en bättre välfärd. En välfärd där vård ges efter behov och där alla känner tillit att vården finns där när man behöver den. En bra sjukvård för alla – oavsett vem du är eller var du bor – är en grundbult i den svenska modellen. Med patientmiljarden fortsätter vi att investera för att du ska få vård snabbt när du behöver den.


Grattis till Förskollärarutbildningen

Idag kan vi glädjas åt beskedet om att förskollärarutbildning förläggs till Skövde från och med vårterminen 2018. På så sätt kan bristen på förskollärare minska i Skaraborgsområdet.

Ett fördjupat samarbetet med Högskolan i Skövde och Borås förskollärarutbildning når ut till ännu fler studenter. Det gör också att det blir en naturligt samarbete om lärarutbildningsfrågor över huvudtaget. Jag ser det som en fantastisk möjlighet och kanske kan även andra lärarutbildningar erbjudas på samma sätt framöver.


Högskolan i Borås får möjlighet att utveckla sin förskollärarutbildning utan att behöva konkurrera om studenter och lärare med ytterligare ett västsvenskt lärosäte. Högskolan i Skövde kan bidra till att ge Skaraborgsområdet tillgång till en förskollärarutbildning samtidigt som de fortsätter att fokusera på våra egna styrkeområden är utmärkt.


Grattis – Björn Brorström, Lars Niklasson, alla som varit inblandade i förarbetet och Grattis Skaraborg


Vinster i välfärden

De borgerliga partierna har haft ett högt tonläge i debatten om vinster i välfärden. Förmodligen handlar det om ett försök att flytta fokus från att de sedan många år saknar svar på grundläggande frågor om Sveriges skola och välfärd:

 

1. Ska vinstjakten i skola och välfärd stoppas eller ska välfärds- och skolkoncerner ha fortsatt fria tyglar att plocka ut skattepengar ur verksamheterna?

 

Vi socialdemokrater anser att skattepengar ska gå till den verksamhet de är avsedda för, det ska gälla både offentliga och privata utförare. Sverige är extremt och det enda landet i västvärlden som tillåter vinst i inom skattefinansierad skolverksamhet.

 

De borgerliga partierna har däremot vacklat fram och tillbaka om vinstjakten. I regeringsställning höll de borgerliga delvis med svenska folket om att skattepengar gå till den verksamhet de är avsedda för och inte delas ut som vinster i skatteparadis. Nu tycks de borgerliga inte orka stå emot. De har nu svängt och ställt sig på samma sida som de företag som vill kunna fortsätta jaga snabba vinster.

 

2. Ska barnen lära sig det de behöver oavsett vilken skola de går i eller ska föräldrarnas utbildningsnivå och bostadsort styra om barnen får en bra utbildning?

 

Vi tycker att det är självklart att du som förälder ska känna dig trygg i att ditt barn lär sig så mycket som möjligt oavsett vad du har för utbildning och yrke eller var du har bosatt dig. Därför tar vi internationella undersökningar om segregation och resursbrist som förklaring till fallande skolresultat på allvar. Vi tillför resurser till skolan, och vi låter en skolkommission finna vägar att möta utmaningarna. 

 

De borgerliga partierna verkar inte vara beredda att vare sig skjuta till tillräckliga resurser eller problematisera skolsegregationens effekter.

 

Även om de borgerliga partierna förstås är besvärade av sin egen avsaknad på tydliga besked ursäktar det inte att de avfärdar en utredning som lagts fram av företrädare för lärare, skolforskare och skolledare efter två års gediget arbete. Det är respektlöst mot alla som varje dag jobbar och sliter för att ge våra barn en så bra utbildning som möjligt.

 

Vårt besked är därför tydligt: Arbetet med att stoppa vinstjakten i välfärd och skola går vidare.


Moderaterna klagar på jobben.....

Nyligen presenterade den socialdemokratiskt ledda regeringen en vårbudget som innehöll bland annat satsningar på polisen, försvaret, klimatet och välfärden. Viktiga satsningar för ett långsiktigt hållbart samhälle och ett sätt att stärka den svenska modellen och skapa trygghet i en ny tid.

 

Att moderaterna med Ulf Kristersson är kritiska är inte oväntat, de ingår i oppositionsrollen. Lite mer förvånande är att kritiken kommer mot att för få får jobb och att finanspolitiken inte är tillräcklighet stram. Två grenar där den förra moderatledda regeringen misslyckades fullständigt.

 

Den rekordhöga svenska sysselsättningen är tyvärr ojämnt fördelad mellan inrikes och utrikes födda. Det är ett problem regeringen har bekämpat från dag ett även om mer kommer behöva göras. Att antyda att arbetsmarknaden är på väg åt fel håll är dock direkt missvisande. Faktum är att cirka 150 000 fler människor har ett arbete att gå till idag än när moderaterna styrde landet. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på tretton år, samtidigt som långtidsarbetslösheten har minskat och är bland de lägst i EU.

 

Ekonomin går starkt och tillväxten förväntas bli hög även 2017 med en prognos på 2,9 procent. Det är en högre tillväxt än prognosen för jämförbara länder i Europa, exempelvis Finland, Danmark och Norge. Det beror på ökad export, ökade privata investeringar – inte minst i bostadsbyggande - och ökad konsumtion, både privat och offentlig. En ansvarsfull ekonomisk politik har gjort att vi vänt det underskott på 60 miljarder kronor som moderaterna lämnade efter sig till ett överskott på 40 miljarder kronor. Det har gjort det möjligt för Sverige att göra nödvändiga investeringar i samhällsbygget.

 

Det finns många stora och svåra utmaningar att ta tag i. Men vi socialdemokrater är övertygade om att ett samhälle som håller ihop, där alla får förutsättningar att lyckas, men också gör sin plikt och är med och bidrar är vägen framåt. Därför väljer vi satsningar på jobb, välfärd och trygghet före moderata skattesänkningar och privatiseringar. Så stärker vi den svenska modellen.


Debatt om schyssta villkor igen

För oss socialdemokrater är det en viktig princip att kollektivavtal ska vara norm på arbetsmarknaden. Det ska självklart gälla även när vi använder skattemedel för att köpa tjänster. Skattemedel ska inte användas för att lönedumpa och därför fanns det också bra och skarpa förslag om krav på kollektivavtalsliknande villkor i regeringens förslag till nya upphandlingsregler som vi behandlade här i höstas. Men de borgerliga partierna och SD röstade i höstas ner de delar som innebar att villkor kollektivavtal ska vara lägstanivå när stat och kommun köper tjänster. Det innebar att en viktig rättvisereform för svensk arbetsmarknad stoppades.


Man skulle kunna tro att vi i Sverige genom vår Svenska modell redan hade infört krav på kollektivavtalsliknande villkor men i det här fallet har de gemensamma reglerna i EU kommit längre och faktiskt något som de nya upphandlingsreglerna i EU kräver.
Nu är jag glad och tacksam över att Kristdemokraterna varit lyhörda och villiga att samarbeta för att få fram ett förslag som gör att vi åtminstone inte bryter mot EU-rätten. Tack vare god inställning, ansvarstagande och kompromissvilja finns nu en majoritet bakom förslaget, som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna.Det vi i majoriteten är överens om är alltså att Sverige ska följa EU-rätten.
Jag tänker däremot inte göra någon hemlighet av att vi socialdemokrater hade velat gå längre än EU-reglernas lägstanivå. Schyssta villkor ska gälla vid all offentlig upphandling i Sverige.

Ja, egentligen tycker vi förstås att det ska gälla i hela samhället och att privata arbetsgivare alltid erbjöd bra lön, semester, rimlig arbetstid, pensionsavsättningar, försäkringar och allt annat som följer med kollektivavtalet.Det är nämligen fullkomligt oacceptabelt att arbetstagare städare, taxichaufförer, välfärdsarbetare utnyttjas till ibland sanslöst låga löner som absolut inte går att leva på att det dessutom görs med skattebetalarnas pengar i kommuner, landsting, regioner, statliga verk och myndigheter är frånstötande.Vi menar att kollektivavtal och arbetsrättslig lagstiftning är av avgörande betydelse för att detta skydd ska kunna upprätthållas. Men det är uppenbart att högern inte ser fördelarna med schyssta villkor för arbetstagare.Det nya från höstens förslag är att det nu bara kommer att gälla endast på direktivstyrda upphandlingar, dvs. upphandlingar vars värden uppgår till minst gällande tröskelvärden, vilket innebär att cirka två tredjedelar av alla upphandlingar undantas från regelverket.

Inte bra enligt oss men ett steg i rätt riktning och förhoppningsvis kan vi förbättra kraven ytterligare när aktörerna ser fördelarna med detta.


Fördelarna med att ta arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling är att det inte bara är bra arbetstagarnas sociala skydd.

Skötsamma leverantörer ska inte heller riskera att utsättas för illojal konkurrens av sådana leverantörer som vinner ekonomiska fördelar genom att konkurrera med undermåliga anställningsvillkor. Arbetsrättsliga hänsynstaganden bidrar till likabehandling av leverantörer och en sund konkurrens. Det betyder att seriösa företag och arbetstagare tjänar på att vi ställer schyssta villkor vid upphandlingen eftersom som det leder till konkurrens på lika villkor.

Det fanns en tid när högerns företrädare alltid hävdade att det var viktigt med konkurrens på lika villkor. Nu tycks den nya trenden vara att uppmana och underlätta låglönespiraler.
I den senaste debatten har de försökt påstå att det skulle vara synd om småföretagen om de måste följa kollektiv avtal. Det är ju precis tvärt om. Små företag tjänar på ordning och reda och att skojare som utnyttjar anställda tvingas bort.
Vi får hoppas att de snart tar sitt förnuft tillfånga så att vi kan införa dessa krav för fler upphandlingar och på så sätt gör det möjligt för små företag som gör rätt för sig får chansen att lägga anbud


Äntligen första maj

Äntligen Första maj

Äntligen är det första maj igen. En dag för samling, glädje och kamp. Vi socialdemokrater möts på 242 platser i runt omkring i vårt avlånga land. Familjefester, fredsdemonstrationer, musik och tal om framtiden.
Arbetarrörelsen demonstrerar på tusentals platser över hela världen för fred, rättvisa och solidaritet. Vilken fest och vilken kraftsamling. För egen del ska jag först få äran att bära S-kvinnors fana i Skövdes demonstrationståg sedan ska jag vidare för att tala både i Vara och i Töreboda.
Årets första maj-firande går under parollen "Svenska modellen ska utvecklas - inte avvecklas". Det sammanfattar vad den socialdemokratiskt ledda regeringen har fokuserat på sedan den tillträdde. I konkreta termer betyder det att:
Nästan 200 000 fler har ett jobb att gå till.
Ungdomsarbetslösheten är rekordlåg - den lägsta på 13 år.
Vi har skapat ordning och reda i statsfinanserna och har därför ett helt nytt läge i svensk ekonomi. Det gör att vi har en ny styrka att investera.
Sysselsättningen är den högsta i EU.
Resultatet i skolan börjar att vända: behörigheten till gymnasiet har förbättrats och PISA visade strax innan årsskiftet på höjda kunskaper.
Bostadsbyggandet är det högsta på decennier.
Vi har bytt inriktning för svensk politik. Samhällsbygge med investeringar i jobben, skolan och klimatet har ersatt stora skattesänkningar. Vi satsar stort i det som bygger Sverige starkt. Sammanlagt gör vi i år och de kommande åren investeringar på över 80 miljarder kronor per år. 80 miljarder kronor i samhällsinvesteringar, mina vänner, det är vad Sverige behöver.
Men vi har fortfarande mycket kvar att göra för att alla ska hänga med på framtidståget.
Vi måste också fortsätta den feministiska kampen med krav på heltid, om att stoppa den orättvisa löneskillnaden mellan mön och kvinnor, vi behöver en delad föräldraförsäkring, jämställd pension och delat ansvar i såväl hemmet som i arbetsliv, bolagsstyrelser och i politiken.
Givetvis ska vi vara stolta så här långt, stolta men inte nöjda.
Hoppas vi ses i dagens första majfirande!


RSS 2.0