Ropen skalla arbete åt alla!


I kväll hade vi en rolig och kreativ plakatspikar kväll i Skövde.
Det var S-Kvinnor och Fria S-föreningen som ordnade kvällen och det blev en kanon trevlig kväll.

Plakaten som skrevs handlade om jobb och utbildning, rätt till heltid, om ännu fler jobb, om lika skatt på hyresrätten som annat boende och fritidshemmen. Dessutom handlade det naturligtvis om förskola/fritids med moderna öppetföräldern tider dvs Nattis.

I Skövde har vi socialdemokrater drivit ett lokalt krav om möjlighet till skolskjuts för de som går på Nattis. Nattis ligger inte i anslutning till skolan och föräldern som jobbar kan  inte skjutsa till skolan. Detta förstod inte den borgerliga majoriteten i Skövde. Nu har vi vunnit en halv seger men tyvärr tar de ut en mkt hög avgift på 100 kr. Det gillar inte vi. Även detta blev naturligtvis ett plakat.

Det blev många skratt och roliga slagord som ska användas på onsdag. Nu hoppas vi bara på fint väder och att många är med på 1 maj

 


Det behövs fler jobb

 

Ska vi skratta eller gråta över regeringens misslyckade jobbpolitik? Å ena sidan är massarbetslösheten, långtidsarbetslösheten och unugdomasarbetslösheten så oehört tragiskt för alla de människor som inte får chansen.
Å andra sidan är det skrattretande att regeringen säger att de har en jobbpolitik. Något märkligt är det att det finns människor som tror på påståendena som t.ex jobblinje.
Sverige klarar jobben sämre än andra länder. Det är i stort sett bara krisländerna vid Medelhavet som har högre arbetslöshet än vi har. Regeringen säger nu att arbetslöshetens ska sjunka ill dryga 6% år 2017. Det är skamligt att vi har 10 förlorade år and som borde kunna bättre.

Vi kan bättre.
Sverige behöver en aktiv politik för fler jobb i nya och växande företag. Vi vill avskaffa den andra sjuklöneveckan. Nya jobb skapas genom att fler företag kan starta och att fler företag kan växa och anställa. Vi ska förbättra förutsättningarna för de små-och medelstora företagen.
Möjligheter till innovation och finansiering ska stärkas och villkoren för ett aktivt näringsliv i hela landet ska förbättras. Genom att nå nya marknader kan företagen växa. Vi stärker därför exportfrämjandet på tillväxtmarknader, underlättar förstagångsexport och bidrar till bildandet av exportorienterade företagsnätverk.

Dessutom satsar vi på kvalité i skolan, på ungdomsgaranti för arbetslösa ungdomar, utbildningsmöjligheter, yrkesintroduktion och ta bort aktivitetsförbudet från arbetsförmedlingen.
Vi ska avskaffa FAS 3 och införa extra tjänster med kollektivavtalslöner, de ska avlasta i vården, skolan, omsorgen och i föreningslivet. Dessa jobb ska kunna kombineras med utbildning.

Idag presenterar Magdalena Andersson våra förslag

Dags att sats på fler jobb och utbildningar inte färre som de nuvarande regeringen accepterat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Regeringen glömmer Skaraborg – IGEN!

När regeringen presenterade sin vårbudget för några veckor sedan fanns det ett stycke om regional tillväxt. Så här står det:

”REGIONAL TILLVÄXT

Den utdragna lågkonjunkturen slår särskilt hårt mot vissa regioner. Regeringen anser att det finns behov av riktade insatser, bl.a. i form av kompetensförsörjning, företagsetableringar, innovationsinsatser, rådgivning och exportfrämjande. Mot denna bakgrund föreslår regeringen förstärkta insatser för regional tillväxt om 30 miljoner kronor 2013 och 10 miljoner kronor 2014. Därtill görs omfördelningar vilket möjliggör en total satsning på sammanlagt 80 miljoner kronor. Åtgärden riktar sig främst till län som drabbats särskilt hårt av konjunkturnedgången: Blekinge, Skåne, Värmland, Kronoberg, Gävleborg, Kalmar, Västmanland och Södermanland”.

 

Döm om min förvåning över att Skaraborg och Västra Götaland inte finns med i denna ”brandkårsutryckning”

Vi som drabbats så hårt av varsel och uppsägningar i Vara, Tibro, Skövde, Mariestad, Skara, Tidaholm med flera kommuner. Till och med Skövde som ska föreställa motorn i Skaraborg är arbetslösheten högre än i riket i övrigt.  

Här har vi 8,5% arbetslöshet, 25% ungdomsarbetslöshet och en långtidsarbetslöshet som bitit sig fast. Ändå ska vi inte få tillgång till brödsmulorna som regeringen delar ut för regional tillväxt.

 

Detta är ytterligare ett exempel på att de borgerliga ledamöterna från Skaraborg inte gör sin röst hörd i det borgerliga styret.

Här läggs Djurskyddsmyndigheten ner, Räddningsskolan läggs ner, SLU-utbildningar i Skara läggs ner, Högskolan i Skövde hotas, nödvändig breddning av E20 försenas osv

 

Landsbygden utarmas och regeringen gör ingenting för att hindra den utvecklingen. Det finns en förblindad övertro på att fria marknadskrafter ska fixa allting. Men det finns viktigare saker än sänkt skatt. Vi behöver satsning på kommuner och landsting för att klara vården och skolan. Det är ett gemensamt ansvar att det ska finnas service som apotek, skolor och poliser över hela landet.

Men regeringen har ledsnat och givit upp tanken på att det går att förändra, om de någon gång tänkt så vill säga


Avskaffa FAS3

 

Inlåsningen i meningslösa ”sysselsättningar” gör att människor tappar både humör och gsnista för framtiden. Att få göra en insats där det behövs som mest utvecklar både de arbetslösa och välfärden.

Därför föreslår vi att fas 3 ersätts med extratjänster i välfärden och ideell sektor för långtidsarbetslösa. Det finns enorma behov av avlastning i välfärdssektorn i t.ex inom vård och omsorg

Staten ska stå för hela lönekostnaden som ska vara i enlighet med kollektivavtalen. Det ska finnas lokala avtal med parterna och antalet extratjänster ska stå i proportion till den ordinarie arbetsstyrkan. Extra tjänsterna ska också gå att kombinera med utbildning.

 

Enligt arbetsförmedlingen var det i februari 2013 ca 70 000 personer som varit öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i mer än 24 månader. Det är en lavinartad ökning på 6 år sedan.

 

Vi vet att långvarig arbetslöshet slår ut människor permanent från arbetsmarknaden. För att arbetslösheten ska gå ner när konjunkturen vänder krävs omedelbara åtgärder. Vi vill ge människor flera chanser inte låsa in dem i passivitet som inte leder till någonting. 


 
Alla kan bidra med något –låt dem göra det!


Hägglund ser inte problemen med Apoteken


Idag hade Ingela Nylund Watz en interpellation om apoteket. Vi var många som deltog i debatten eftersom i möter många oroliga människor i gles och landsbygd. De är oroliga för om de ska få ha kvar sitt apotek i framtiden.

Sverige har nu gått från reglerad marknad med demokratisk kontroll till privatisering med sämre service. Visserligen fler apotek, men bara där det redan ligger ett apotek i närheten och det är inte så att de har den medicin som efterfrågas. De har i stället ett stort utbud av plåster och hudsalva. När privatiseringen genomfördes trots våra protester och farhågor, gjordes det av ideologiska skygglappar för här skulle privatiseras kosta vad det kosta vill. Nu har regeringen infört ett särkilt glesbygdsstöd

Apoteksbolagen ska alltså få stöd med skattepengar för att hålla igång de olönsamma apoteken. Som det fungerade förut när alla apoteken ägdes gemensamt, och de lönsamma apoteken (ofta i storstäderna) finansierade de olönsamma (ofta i glesbygd).

Nu skapar de lönsamma apoteken vinster för privata ägare och vinsterna stoppas i egna fickor eller i skatteparadis menas de olönsamma ska betalas av skattebetalarna.

Vilken flopp


Halvera arbetslösheten

 

Förra veckan presenterade en uppgiven finansminister sin vårbudget. I den konstaterar Anders Borg att vi får vänja oss vid massarbetslöshet på över 8%. Han är rätt nöjd med läget, han sätter inte upp några mål på lägre arbetslöshet och därmed behöver han inte ta till några åtgärder än, det han utan framgång prövat dvs, skattesänkningar.

Vi socialdemokrater nöjer oss inte med ”läget”, vi vet at det går att förändra verkligheten med hjälpa av politiska. Därför sätter vi upp delmålet med halverad arbetslösheten från 8,2 procent till 4,7 procent.

Sverige har i dag en arbetslöshet som är högre än nästan alla jämförbara länder. Inte bara de andra nordiska länderna utan också Storbritannien och flera euroländer, som Tyskland, Nederländerna och Österrike, har i dag lägre arbetslöshet än vad Sverige har. Det är oerhört allvarligt och ett ordentligt misslyckande för regeringen. Regeringen har lagt mycket kraft på att få människor att söka jobb, men mindre på att faktiskt skapa jobb. Det vill vi ändra på.

 

Målet är ambitiöst och det krävs en kraftfull politik som sätter fokus på att bryta arbetslösheten och få fler människor i arbete.

 

För att klara jobben krävs ordning och reda i de offentliga finanserna, en aktiv näringspolitik, bättre matchning på arbetsmarknaden, investeringar i människors kunskaper och kompetens och en fungerande välfärd. Investeringar i skolan med mindre klasser och större likvärdighet ska förbättra skolresultaten. En gymnasieutbildning ska vara en självklar grundutbildning för alla. Vi vill införa en 90-dagars garanti för unga arbetslösa, efter 90 dagar ska alla ha ett jobb eller en utbildningsplats. Fas 3 ska avskaffas och ersättas med insatser som ger jobb.

 

Regeringen och många bedömare har bemött vårt arbetslöshetsmål med kommentarer om att målet skulle vara omöjligt att nå. Sådan uppgivenhet kan inte vara utgångspunkten för politiken.

Vi säger - kom låt oss göra det omöjliga möjligt

 

läs även om ungdomsarbetslösheten och Arena


Säker trafik


Nollvisonen har sedan det fastslogs i Riksdagen 1997 varit mycket framgångsrik strategi för att stärka trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Både med hjälp av myndigheter, beteendeförändringar och bl.a NTFs folkrörelseengagemang
I världen dör 1,3 miljoner människor varje år i trafikolyckor. EU omkommer över 30000 människor per år i trafikolyckor. Detta gör trafiksäkerheten till en global folkhälsoutmaning.
Ett fortsatt aktivt arbete i Sverige kan driva på utvecklingen i andra delar av världen. FN och EU har nu tagit inspiration av Nollvisionen. Sverige måste fortsätta att vara ett internationellt föredöme på trafiksäkerhetsområdet.

Bältesanvändningen, inte minst bland yrkeschaufförer måste öka ytterligare. Även hastighetsefterlevnaden måste bli bättre. Det kan lösas med hjälp av fler fartkameror. Rätt hastighet främjar både trafiksäkerheten men främja miljön och klimatet.
När det gäller trafikonykterhet är detta fortfarande en mycket stor utmaning. Det bedöms att 1000 människor omkommit i olyckor i Sverige de senaste tio åren där alkohol varit inblandat.
Alkolås är ett effektivt verktyg för att minska rattfylleriet. Redan 2005 ansökte den dåvarande.
Socialdemokratiska regeringen om ett nationellt undantag i EU för att införa en lagstiftning om obligatoriska alkolås i fordon. Den gången blev det nej från EU-kommissionen. Sedan dess har dock EU fått en mera positiv inställning till alkolås.
Det är därför hög tid att Sverige aktivt verkar i EU för att alkolås blir ett lagkrav i alla fordon som går i yrkestrafik. På sikt, när tekniken utvecklats ytterligare, bör alkolås bli lagkrav även i vanliga personbilar. Drar arbetet ut på tiden bör Sverige återigen ansöka om ett nationellt undantag i EU om att införa alkolås i alla fordon som går i yrkestrafik.
Ett sätt att skynda på introduktionen av system som alkolås, automatbroms, döda vinkelvarnare och trötthetsvarnare är att försäkringsbolagen ger ägare till fordon med denna utrustning premielättnader.
En annan viktig trafiksäkerhetsfråga är att modern kommunikationsutrustning i bilarna. Röststyrda, handsfree mobiler och GPSer så att föraren slipper att trycka och pilla på olika knappar under körning skulle rädda många liv.
Vi måste ständigt jobba med säker trafik bland barn, ungdomar, män, kvinnor, äldre, yrkesförare, cyklister, gångtrafikanter, mopedister, MC-förare, bilister och alla andra som rör sig på gator i vägar runt omkring i vårt vackra land.


Regeringen "satsning" är en stor neddragning

 

Att kunskapen i skolan blir allt sämre och sämre i takt med att den borgerliga regeringen styr vet vi.

Men hur ser det ut med matematikkunskapen inom regeringen egentligen?

De kallar 20 600 färre högskoleplatser för en satsning. Det är trix på hög nivå men inte särklit pedagogisk om man ska föregå med gott exempel inför Sveriges mattestudenter.

 

Siffertrixet består i neddragningar med 12 000 platser på högskolor och universitet förra året. Regeringen fortsätter neddragningen och ytterligare cirka 10 000 platser som försvinner i år.

 Men i vårbudgeten ”satsar” de 1400 högskoleplatser.

Alltså 20600 färre ….

Lysande Sickan, lysande ………


Ordning och reda i välfärden

Med lite disstans till socialdemokratiska partikongressen kan det kanske vara på sin plast att berätta om vad som beslöts de där dagarna i Göteborg.

Den "efterlängatde" striden om vinster i välfärden löste sig i temagrupperna med hjälp av många goda viljor som var beredda i att i god folkrörelseanda kompromissa.

Vi beslöt att köerna i sjukvården måste kortas. Dom är jobbiga, eländiga och minst sagt besvärande för patienten dessutom dyr för samhället.  Vi socialdemokrater prioriterar därför en god tillgänglighet och ett gott bemötande i sjukvården. Vi vill stärka patientens ställning i vården.

Idag finns exempel på att privata företag inom välfärden som tummar på kvaliteten för att kunna göra stora vinster, till exempel genom en lägre personaltäthet i friskolor och på privata äldreboenden. Det är inte acceptabelt. Gemensamma resurser för välfärd ska gå till välfärd – inte till aktieägares vinstuttag.

Vinstintresset ska inte vara styrande i välfärden.

Kvaliteten i äldreomsorgen ska höjas samtidigt som vi möter ökade behov av vård, omsorg och personal. Den grundläggande kvaliteten ska vara så hög att de äldre inte blir beroende av att köpa tilläggstjänster eller av att deras anhöriga (oftast kvinnor) går ner i arbetstid för att hjälpa sina föräldrar. Äldreomsorgen måste därför skifta fokus från ett vårdperspektiv där samhället ganska ensidigt bestämmer förutsättningarna. Äldre ska ha samma rätt som alla andra att påverka sitt liv och sin vardag.


Handlingsförlamad regeringen kastar in handduken

 

Trots att vi har massarbetslöshet i landet har regeringen inga förslag till hur den ska kunna pressas ner i dagens vårbudget.

Över 420 000 människor i landet och här i Skaraborg har varslen duggat tätt och allt fler blir arbetslösa. Det är ett hårt slag mot dem, men också mot välfärden i landet. Regeringen har helt tappat greppet över arbetslösheten och skyller på den internationella ekonomiska krisen. Det duger inte.

Andra länder i Europa drabbas av samma internationellakris. Ändå är arbetslösheten lägre i 11 andra EU länder. Österrike, Nederländerna, Tyskland, Finland och Danmark med flera andra jämförbara länder har lägre arbetslöshetssiffror än vi.

 

Så varför ska vi vara med i racet till botten när vi i stället borde satsa på toppen. Vi borde vara bäst i Europa på att fixa arbetslösheten. Men regeringen har gett upp de föredrar att jämföra oss med krisländerna

Dessutom minskar regeringen på utbildningsplatser i landet. Medan våra konkurrentländer ute i världen satsar på utbildning för att höja utbildningsnivån och därmed sin konkurrenskraft, sänker alliansregeringen våra utbildningsambitioner. Den lilla satsning regeringen gör kommer inte på långa vägar upp till de utbildningsmöjligheter vi hade innan regeringen började nedmonteringen av utbildningchanser till alla.

Sverige behöver en regering med en tydlig politik mot arbetslösheten. Socialdemokraterna har en sådan politik. Vi har satt upp ett tufft mål med att ha den lägsta arbetslösheten inom EU till 2020. Sverige och Skaraborg behöver en socialdemokratisk regering för att Sverige att nå full sysselsättning och strävan mot toppen.


Dystert sa Borg

 

Förra veckan gjorde de borgerliga partiledarna ett utspel som innehöll tre miljarder för 2013 och 2014 som ska gå till fler utbildningsplatser, praktik, infrastruktur och viss regional utveckling (dock inget till Västsverige eller Skaraborg).

Idag bekräftade Borg dessa utspel men i övrigt hade han i stort sett inget att komma mer än att berätta hur dystert allt är. Det är en kraftlös budget utan framtidssatsningar.

 

9 år av dystra, svåra och segdragen lågkonjunktur säger Borg i vårbugeten.

 

Nu tycker Anders Borg att vi ska vänja oss vid hög arbetslöshet eftersom det är dåligt i andra länder. Vad han glömmer är att Sverige inte alls ligger bra till bland andra länder när det gäller arbetslösheten. Vi är ligger på 12plats i EU, det är väl ingen plats som kan påstås att vi ligger bra till.  Arbetslösheten kommer att stiga till 8,4 procent nästa år och arbetsmarknaden kommer att utvecklas svagt framöver.

 

Jag menar att det är bedrövligt att inte kunna prestera bättre än att acceptera denna massarbetslöshet. Att acceptera ungdomsarbetslösheten med bortförklaringen att det har vi haft länge är inte OK

 

Vi socialdemokrater kommer med vårt alternativ om 2 veckor i en motion men redan idag kan vi konstatera att det var et mycket stort misstag av de borgerliga Riksdagsledamöterna att rösta nej till våra utbildningsförslag för i år.  

 

Vi satsade i vårt alternativ bl.a. 35 000 fler utbildningsplats på högskolan och universitet som inom yrkesvux, komvux, folkhögskola och yrkeshögskola.

Nu har de ångrat sig men lägger bara i stort sett hälften så många platser. Naturligtvis kallar de det för en stor reform .......


Det där med opinionsmätningar är vanskliga

 Det är väldigt roligt att läsa om opinionsmätningar där det går bra för oss socialdemokrater. Lika tråkigt är det att se när det går dåligt. Jag antar att både centerpartister och kristdemokrater tycker att det varit trist i flera månader nu när de ligger under 4% spärren och om det skulle vara val idag skulle de falla ur Riksdagen.

 

För oss socialdemokrater känns det stabilt och att vi sakta men säkert bygger upp förtroendet bit för bit hos Svenska folket igen.

Förhoppningsvis attraheras medborgarna i landet av vår jobbpolitik, vår politik för en bättre skola, kvalité i välfärden och rättvisa.

 

Men ingenting kan tas för givet. Allt kan hända och förtroende är en färsk vara. Förtroendet måste erövras varje dag. Det har tidigare valrörelser visat med all önskvärd tydlighet.

 

I morgon presenterar Borg den borgerliga regeringens budget. Sådant kan naturligtvis också påverka opinionen.

De lägger visserligen tillbaks lite av de utbildningsplatser som de tidigare tagit bort. Men i övrigt verkar det som att de fortsätter i samma hjulspår som tidigare.

Men vi får väl se

 

LÄS MER EXP 2 AB 2 SVD 2 Moberg


Om barns uppväxtvillkor

Barn borde ha rätt till båda föräldrarna. Därför är det viktigt med ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Dessutom förbättras jämställdheten på arbetsmarknaden när arbetsgivaren vet att båda föräldrarna är hemma när barnen är små. Som det ser ut nu är det mamman som tar föräldraledigt, går ner i arbetstid och sköter hemmet menas pappan jobbar allt mer. För att utjämna skillnader i lön och arbetsvillkor krävs en förändring i uttaget av föräldrapenningen. Vi socialdemokrater vill att föräldraförsäkringen ska delas lika mellan föräldrarna.

Barns rätt till förskolan oavsett vad deras föräldrar gör är också viktigt för barnens trygghet och utveckling. Det är dessutom bra för föräldrarna som kan känna trygghet när de går till jobbet eller studerar. Därför behövs allmän förskola från två års ålder. Vårdnadsbidraget ska avskaffas och kvaliteten i förskolan och fritidshemmen ska förbättras. Den nyligen avslutatde partikongressen slog fast att kommuner ska ha lagstadgad skyldighet att erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

 


Några bilder från Skaraborgs DÅK


Ylva Thörn på Skaraborgs distriktskongress

 
 
Det är härligt att träffa socialdemokrater från hela Skaraborg. Idag har vi distriktskongress i Nossebro skola och 150 ombud från 15 kommuner stålar samman för att diskutera politik. Visserligen har vi en representant från partistyrelsens VU genom vår distriktsordförande Urban Ahlin men vi fick även möjlighet att lyssna på biträdande partisekreteraren Ylva Thörn.
 
Ylva talade om bristerna i välfärden, om arbetslösheten, om unga som förvägras rätten till egen försörjning och arbetsgemenskap. Hon beskriver hur regeringen hellre grillar korv än att göra något mot arbetslösheten. Dessutom sänker de hellre skatten än att åtgärda bristerna i välfärden. Vår politik handlar om ordning och reda i ekonomin och åtgärder för fler jobb.
 
Det handlar om forskning, trygghet, investeringar, stimulerad efterfrågad genom höjt barnbidrag, satsningar på utbildning i olika former mm Det behövs bättre matchning mellan företag och arbetslösa. Det behövs yrkesutbildningar, högskoleplatser (de har dragit ner 20 000 platser). Tyvärr låses människor i stället in i FAS3, vi vill befria dem från den inlåsningen. Sveriges framtidsväg är högre och mer utbildning inte lägre löner, slog Ylva Thörn fast.
 
Sedan gick hon in på hur vi vill stärka skolan från förskolan till Komvux och hur lärarna behöver stärkas i sin roll. När det gäller välfärden är det mycket en jämställdhetsfråga enligt Thörn eftersom kvinnor tvingas till oavlönat jobb när välfärden inte fungerar. Dessutom är många välfärdsarbetare just kvinnor som stressar, lyfter tungt, och slits ut för tidigt. Hon talade också om miljön, om vårt framtidskontrakt, ordning och reda i välfärden och många andra spännande utmaningar som vi står inför.

Mer utbildning för framtiden


Inga företagare klagar på att deras anställda har för hög utbildning. Tvärtom det behövs med utbildning, omskolning och validering för att klara framtidens jobb

Därför föreslog vi socialdemokrater i höstas 35 000 fler utbildningsplatser inom såväl högskola och universitet som inom yrkesvux, komvux, folkhögskola och yrkeshögskola.

Den borgerliga regeringen gör tvärtom. Förra året skar regeringen ned med
12 000 platser på högskolor och universitet och i stort sett alla lärosäten
drabbas. Regeringen fortsätter neddragningen och ytterligare cirka 10 000
platser försvinner i år. I sitt senaste utspel häromdagen minskar
regeringen neddragningen med 1400 högskoleplatser och kallar det för en
satsning!


Regeringen hotar mobiloperatörerna efter krav av Socialdemokraterna

 

För en vecka sedan dömde Anna-Karin Hatt ut skarpare lagstiftning på mobiloperatörerna. Eftersom citat "det går inte att lagstifta bort berg och skog". Nu en vecka senare går det tydligen alldeles utmärkt att åtminstone hota med det. Hatt framförde hoten när hon inledde Post- och telestyrelsens (PTS) marknadsdag i Stockholm. Hon säger att trycket från operatörernas kunder och den politiska oppositionen är stort.


Sanningen är att om ni inte blir avsevärt bättre på att leva upp till era
kunders förväntningar, om inte vi i närtid kan se att de här problemen får
en lösning, så är det långt ifrån säkert att vi kan undvika det.

I går fick hon hård kritik i en interpellationsdebatt i riksdagen från oss Socialdemokraterna,
där vi framförde mobilanvändarnas ilska över att de inte fungerar.

Ett knappt dygn senare kom alltså hoten från den ansvariga ministern. Nu går det tydligen enligt Hatt att lagstifta bort berg och skog. Skämt och sidor, det är naturligtvis väldigt viktigt att mobilerna fungerar där folk bor, rör sig och verkar, så är det inte idag.


Fungerande mobiltelefoni

 

Idag hade jag debatt med Anna-Karin Hatt om att mobiltelefonerna fungerar allt sämre.
Hon bekräftar det som vi och många frustrerade landsortsbor beskrivit under flera år. Det är bra. Det är också bra att hon beskriver det regeringen har gjort. Tyvärr är det inte tillräckligt.

Centerns Anna-Karin Hatt påstår trots all sla i landet att vi har bra mobilnät i Sverige jämfört med andra länder. Det duger inte.
Det enda folk vill är att kunna ringa i hela landet och det har inte
regeringen fixat.

Det finns en mängd vita fläckar med dålig mobiltäckning över hela landet. Det är oerhört frustrerande för människor som bor och rör sig i områden som inte råkat vara tillräckligt lönsamma för den privata marknaden. Det är en arbetsmiljöfråga för många kvinnor inom
hemstjänsten som behöver vara nåbara när de kör runt till äldre på landet.
Även lantbrukare och skogarbetare behöver fungerande mobilnät för sin egen
säkerhets skull. Dessutom behöver turister som besöker Skaraborg kunna
kommunicera med omvärlden.
Så här kan vi inte ha det.

Det märkliga är att när vi började tala om den dåliga täckningen blev vi
först förlöjligade. Genast rusade besserwisserna ut
och sa att vi hade fel eftersom täckningskartorna visar att 99,9 % är
uppfyllda. Dessutom lade samma personer till att om vi mot förmodan skulle
ha rätt så skulle det bli för dyrt att bygga ut master så att alla fick
fungerande och tillfredsställande mobiltäckning.

Nu erkänner både bransch, berörd minister och PTS att vi hade rätt,
människors oro ska tas på allvar. Nu informerar t.o.m PTS på sin hemsida om
hur du som konsument ska prova dig fram till bästa lösning eftersom
täckningskartorna endast är teoretiska.

 Läs mer


Sol, framtid och debattglädje

Idag försöker jag samla intrycken från den fantastiska kongressen samtidigt som jag ska vara på flera olika styrelsemöten. Det går sådär.. Tankarna går naturligvis tillbaks till debatterna, stämningen, glädjen och kompromisserna.

Men med framtidskontraktet i ryggen känner jag mig styrkt i att ta ännu fler debatter om jobben, rättvisan, välfärden och framtiden.

I morgon är det Interpellationsdebatt i Riksdagen med start kl.13, då kör vi igen.

Det ska bli väldigt roligt.

Nu ska jag ut och njuta av den kalla men fina vårsolen på väg till nästa möte.


S-kongress = Ansvar, framtid och entusiasm

Så var då den fantastiska S-kongressen över. Vi som varit i Göteborg sprids över landet igen beredda att göra vårt jobb för en valseger nästa år. Det har varit intensiva arbetsdagar från 7 på morgonen till 23 på kvällen med temagrupper, morgonmöten, distriktsträffar, valberedning, granskningsutskott, debatt och beslut i kongresshallen, seminarier, kultur och en mängd spontana möten med trevliga diskussionsglada socialdemokrater.
 
Nu har vi ett färdigt framtidskontakt att jobba för. Till skillnad från M-regeringen som bara har skattesänkningar på sin agenda har vi en mängd genomtänkta konkreta förslag. Vi ska knäcka arbetslösheten. Att ha ett jobb ger ekonomisk frihet och möjlighet till personlig utveckling för var och en av oss. Att alla bidrar med sitt arbete är avgörande för Sveriges utveckling och för att klara välfärden även i framtiden.
 
 
Vi ska vända utvecklingen i den svenska skolan. Alla elever ska nå kunskapsmålen i grundskolan. Sverige ska konkurrera med kunskap och inte med låga löner. Tillväxt och välfärd förutsätter en hög utbildningsnivå hos alla. Ökad jämlikhet ger fler jobb och en bättre ekonomisk utveckling.
 
 
Vi har en politik som utvecklar välfärden. Alla ska få likvärdiga möjligheter till utbildning, vård eller omsorg skapas också möjligheter till personlig utveckling för alla. En bra fungerande välfärd med hög kvalité är en tillväxtmotor som bidrar till fler jobb. Dessutom ska vi driva på omställningen för ett miljövänligare samhälle.
 
Allt detta och mycket mer har vi beslutat om dessa härliga dagar. Nu åker vi hem, kavlar upp ärmarna och kör....

Skolan, barnen och framtiden

 

Idag har S-kongressen bland annat diskuterat skolan.

Vi har även tappat vår tidigare tätposition vad gäller en likvärdig skola. Den ökande skolsegregationen är en av huvudförklaringarna till de sjunkande kunskapsresultaten.

För att vända den negativa utvecklingen krävs investeringar i lärarna och fokus på kunskap och lärande, mindre klasser, ökad likvärdighet och minskade sociala klyftor.

Läxhjälp ska finnas för alla elever och vi ska inte ha några avgifter i grundskolan.

Förutom skolan har vi debatterat kvalitén i på fritidshemmen med moderna öppet tider precis som förskolorna måste ha. Att ha öppettider när föräldrarna arbetar som chaufförer inom vården, i affärer och i andra service yrken är nödvändigt för att barn ska ha en trygg uppväxt.

Just nu pågår den spännande debatten om att barnen har rätt till båda sina föräldrar. Att båda föräldrarna ska ta ansvar i hemmet och för barnens uppväxt och dessutom vara tillsammans med dem. Ett mer jämställt uttag av föräldraförstärkningen är bra för alla.

 


Kompromiss


Efter månader av fakta insamling, studiebesök och debatter i s-föreningar, arbetarekommuner och partidistrikt har vi kommit fram till dagen då socialdemokraterna ska besluta om ordning och reda i välfärden. Partistyrelsens utlåtande är en kompromiss mellan olika viljor i god demokratisk och folkrörelseanda.

Internt i partiet har funnits en stor opinion mot vinstuttag i välfärdsföretag. Nonprofit-modell som begränsar vinstuttaget har diskuteras, liksom möjlighet att ge kommunerna veto att säga nej till nyetabelringar av friskolor om det t.ex redan finns tillräckligt med skolor i där.

Många har känt sig relativt tillfreds med den kompromiss som fanns. Men debatten går högt både i temagruppen som skulle hantera den känsliga frågan och i korridorerna ombud emellan. Nya skrivningar föreslås av olika distrikt och testas på ombuden.

I kväll avgörs det hur kompromissen slutligen kommer att se ut. Det kommer att bli mycket spännande.


Strid, kupp, kör över!

 
 
 


Tänk vad märkligt det är det där med rubriker. När S-kongressen idag valde Stefan Löfven med stående ovationer och Karl-Petter Thorwaldsson från LO var en av de första som gratulerade till ett fantastik tal stod det på på löpsedlarna: Löfven körde över LO.

När Löfven i sitt starka ideologiska linjetal gick SSU till mötes om kravet på en 90-dagars garanti för arbetslösa ungdomar. Då blev vinkeln att Löfven var tvungen att göra det för att inte bli överkörd.

När Löfven så tydligt lyfte fram "arbete åt alla" kunde media beklaga att han inte levererat några förslag om hur det ska gå till.

När jag skriver "Strid, kupp och kör över" i min rubrik på bloggen ökar intresset och jag får fler läsare. Det är därför media måste hitta konflikten, det oväntade eller något som kittlar. Sådana är spelreglerna och vi måste inse att det är medias uppgift.

Att våra politiska motståndare alltid förvränger våra förslag till något negativt föga förvånande. Det går att läsa allt från skrämmande Löfven till uselt osv.  Å jag ser en trött Anders Borg försöka förklara bort vår tuffa utmaning om att halvera arbetslösheten.

Det är upp till oss som är med på kongressen att beskriva det vi upplever. Och jag kan försäkra er att denna andra dagen på kongressen innehållit en mängd aktiviteter, politiska beslut, kompromisser och glädjeämnen.

Det bästa var Stefan Löfvens tal. Det näst bästa var besluten om goda kommunikationer.
Läs mer på socialdemokraterna.se


Nu kör vi

På plats i kongresshallen
Nu strömmar ombuden in på Svenska mässan i Göteborg. De kommer från när och fjärran, de kommer från öst, väst, syd och nord. De är gamla kongresseävar, helt nya ombud, män och kvinnor, unga och gamla som ska bestämma inriktningen för socialdemokraterna.

Detta är demokrati, ombuden har förberett sig i månader, läst på, skickat in förslag, besökt S-föreningar i sin valkrets för att medlemmarna ska skicka med synpunkter. Nu ska åsikter brytas och debatteras.

Det finns de som är rädda för olika åsikter, blåser upp det som olösbara konflikter eller vill tysta ner. Men tjusningen med ett folkrörelse parti är att vi vågar ta debatten, lyssnar på varandras argument och vågar göra kompromisser.

På söndag kommer nästa utmaning, då ska vi som varit här ut till föreningar, gator, torg, media och socialmedia och förklara, försvara besluten som tagits här dessa dagar.

Det kommer att bli så kul och det kommer att bli fanatiskt bra beslut. För det blir det är hundratals socialdemokrater träffas

Nu kör vi :)
 

Ses vi i Göteborg?

 

Jag brukar hävda att första maj är som julafton för oss socialdemokrater men undrar om inte partkongressen är ändå bättre. Vänner som inte setts på länge, kollegor som jobbar i hop men som inte hinner reflektera över läget. Fritidspolitiker, kommunpolitiker och rikspolitiker möts på samma arena och ska sätta ner foten i många viktiga frågor. Allt sker i en spännande miljö med intressanta debatter, utställningar, seminarier och mingel.

Nu när tusentals socialdemokrater, arbetarrörelsefolk och media drar till Göteborg gör vi det med glädje, entusiasm och en pirrande känsla om att vi ska lyfta Sverige tillsammans.  

Onsdagen börjar med ett spektakulärt öppningsprogram sedan delar vi upp oss i temagrupper beroende på vilka frågor som ombuden jobbat och förberett på hemmaplan. På torsdag ska vi välja Stefan Löfven som ordförande, på riktigt, dessutom ska vi debattera ekonomin, kommunikationer, internationella frågor och kvalité i välfärden. Fredagen börjar med: Fler jobb i nya och växande företag och fortsätter med Riktiga jobb med egen försörjning. Dessutom ska vi välja partisekreterare, diskutera bostadspolitik och ”vinster i välfärden”.

På lördag börjar vi med utbildning sedan tar vi oss an kriminalpolitiken, väljer nytt VU och debatterar ekonomisk trygghet innan vi kastar på oss tjusiga kläder och går på kongressfest. På söndag avslutar vi kongressen med miljöfrågorna och väljer en ny partistyrelse mm

Sedan skils vi åt, alla åker till sin del av Sverige styrkta av att ha haft intensiva, roliga och intressanta dagar som gett oss styrka kraft och mod att jobba för nästa års valsegrar

Ses vi i Göteborg?


RSS 2.0