Ännu mera satningar inför framtiden

I går berättade jag om socialdemokraternas vårmotion. I dag kan jag "avslöja" att i vår budgetmotion för 2014 kommer vi att lägga fram ytterligare viktiga reformförslag: De handlar om en aktiv näringspolitik, 90-dagarsgarantin, Extratjänster och Mindre klasser.

·         Fler jobb i nya och växande företag.  Nya jobb skapas genom att fler företag kan starta, växa och anställa. Vi ska förbättra förutsättningarna för företagen. Möjligheter till innovation och finansiering ska stärkas och villkoren för ett aktivt näringsliv i hela landet ska förbättras. Genom att nå nya marknader kan företagen växa. Vi ska därför stärka exportfrämjandet på tillväxtmarknader, underlätta förstagångsexport och bidra till bildandet av exportorienterade företagsnätverk.

 

·         Mindre klasser. Varje elev ska ges verkliga förutsättningar att nå sin fulla potential.  Då måste stora klasser bli mindre. Mindre klasser möjliggör en högre kvalitet på undervisningen. Det ger mer tid för lärarna med varje enskild elev och möjliggör att varje elev ges stöd i sin utveckling. Studier visar att mindre klasser leder till bättre skolresultat, större chans att börja högskolan, bättre lön och bättre möjligheter till jobb långt senare i livet.

 

·         90-dagarsgarantin. Ungdomar ska jobba eller studera – inte vara arbetslösa. Vi ska införa en 90-dagarsgaranti för arbetslösa ungdomar. Alla arbetslösa ungdomar ska ha rätt till jobb, praktik eller utbildning och ha ett ansvar att ta vara på dessa möjligheter för att få ersättning. Vi ska också införa ett utbildningskontrakt för alla unga arbetslösa under 25 år som inte fullgjort sina gymnasiestudier. I höstens budgetmotion kommer vi att presentera vårt första steg i 90-dagarsgarantin.

 

·         Extratjänster. Arbetslöshet är ett slöseri. Just nu betalar Sverige dyrt för att sysselsätta långtidsarbetslösa inom Fas 3 med uppgifter som inte efterfrågas på den ordinarie arbetsmarknaden. Samtidigt ser vi stora behov av avlastning i välfärden. Vi föreslår Extratjänster i välfärden och ideell sektor där långtidsarbetslösa erbjuds riktiga jobb, till riktig lön med riktiga arbetsuppgifter. Så bryter vi långtidsarbetslösheten, motverkar utslagning och stärker kvaliteten i välfärden.

·         


Socialdemokraterna investerar för framtiden

Eftersom den borgeliga regeringen inte har några fungerande ideer på hur vi ska knäcka arbetslösheten och eftersom många inte känner till våra socialdemokratiska förslag så fortsätter jag berätta om vår senaste budgetmotion. Den här gången i punktform:

·         Inför Yrkesintroduktionsjobb redan nu. I budgetmotionen för 2013 föreslog vi kraftfulla stimulanser av Yrkesintroduktionsjobb. Regeringen valde att förhala, med hänvisning till samtalen om Jobbpakten mellan arbetsmarknadens parter. Parternas överenskommelse gick om intet. Sveriges ungdomar kan inte vänta. Vi förslår att statens stimulans av yrkesintroduktions-jobben startas redan från halvårsskiftet år 2013.

·         Obligatorisk sommarskola. I juni kommer fler än 12 000 elever lämnar grundskolan utan behörighet för att komma in på något av gymnasieskolans nationella program. Vi har en skyldighet att se till att varje elev får reella möjligheter till fullständiga betyg. Vi föreslår att skolplikten utvidgas till att omfatta upp till fyra veckor av sommarlovet. Den utökade undervisningstiden under sommaren ska enligt vårt förslag gälla de elever i årskurs 9 som inte nått målen under terminen.

·      Naturvetenskapligt/tekniskt basår redan sommaren 2013. Vi ska överbrygga rekryteringsgapet på den svenska arbetsmarknaden. Vi ser på arbetsmarknaden ett behov av ingenjörer, biomedicinska analytiker, receptarier samt grundskollärare och gymnasielärare med ämneskompetens inom matematik och naturvetenskap. Vi föreslår därför fler basårsplatser så att fler får rätt behörighet och förlägga basårsstudierna med början redan i sommar. Därmed kan studenterna snabbast möjligt slutföra sitt basår och gå vidare till en högskoleutbildning.

·         Sommargymnasium på folkhögskola. Folkhögskolorna ger människor möjlighet att ta en examen motsvarande gymnasieexamen och är för många en väg till arbete eller högre utbildning. Folkhögskolorna fyller en viktig roll i ett Sverige där andelen arbetslösa ungdomar är bland de högsta i Europa. Vi vill ge fler ungdomar som inte avslutat läsårets kurser möjligheten att avsluta sina studier på en folkhögskola redan i sommar.

·         Sommarjobb. Ett sommarjobb är ofta första kontakten med arbetslivet. Flera kommuner genomför särskilda insatser för att erbjuda ungdomar sommarjobb. Ett jobb på sommaren är en möjlighet att knyta kontakter och samla erfarenhet inför framtida jobbsökande. Det är angeläget att fler unga som anstränger sig för att hitta ett jobb får möjlighet att jobba på sommaren. Vi föreslår att kommuner som erbjuder större möjligheter till sommarjobb ska beviljas ett särskilt stimulansbidrag.

 


Uppgiven regering

 
 
När SCB presenterade arbetslöshetssiffrorna för juni blev det ännu tydligare att vi har en uppgiven regering. Att ägna sig åt bortförklaringar när massarbetslösheten bara ökar hjälper föga.
Vi har satt upp mål och tänker inte ge oss.
Läs gärna vår butgetmotion
Det krävs investeringar i människors kunskaper. Sänkta löner skapar inga nya jobb. För att kunna konkurrera med kunskap och höja Sveriges kompetens till en världsledande nivå föreslår Socialdemokraterna fler studieplatser. Ungdomsarbetslösheten är extremt hög. För att knäcka den föreslår vi 90-dagarsgaranti, utbildningskontrakt, Yrkesintroduktionsjobb enligt Löfvenmodellen och bristyrkesutbildning.
 
 
För att möta framtidens klimatutmaningar och skapa nya framtidsjobb måste infrastruktur, bostäder och energisystem moderniseras. Det krävs också satsningar på grön omställning som ger jobb både på kort och lång sikt.
 
Det är viktigt att underlätta för företagen att växa, till exempel genom att låta staten ta över ansvaret för den andra sjuklöneveckan, stärka tillgången till riskkapital, och upprätta strategisk samverkan mellan näringsliv, forskning och politik.
 
Kvinnors ställning måste stärkas på arbetsmarknaden, till exempel genom att fler får möjlighet att arbeta heltid. På så sätt gynnas både Sveriges ekonomiska tillväxt och människors livskvalitet.

Nynäshamnsmodellen är framgångsrik

När jag bloggade om hur viktigt det är för ungdomar att få chansen till sommarjobb fick jag en del kommenterar på twitter om kostnader mm. Därför tar jag tillfället att berätta lite mer om förslaget. Vi vill att Nynäshamnsmodellen utvidgas till att omfatta alla kommuner. Alla kommuner som inför modellen ska få ersättning via ett riktat statsbidrag. Det kan innebära 200 000 nya sommarjobb åt unga. Vi föreslår att de kommuner som erbjuder större möjligheter till sommarjobb för ungdomar som anstränger sig och söker jobb ska beviljas ett särskilt stimulansbidrag. För detta syfte avsätter vi 100 miljoner kronor 2013. Stimulansbidrag utgår till de kommuner som erbjuder bättre möjligheter till sommarjobb än genomsnittet bland svenska kommuner. Vi har höga ambitioner för Sverige. Unga ska arbeta eller studera – inte tvingas ut i arbetslöshet.

Sommarjobb

 

 

Så här mitt i sommaren hoppas jag att alla uungdomar har fått chansen till ett sommarjobb. Visst är det kul att sola och bada men sommaren är lång och några veckor eller ngn månad är det kul, lärorikt, viktigt att få jobba också.

 

Regeringen har misslyckats med jobben. Idag är över 400 000 människor utan jobb och ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast kring 25 procent. Ett sommarjobb är ofta ungdomars första kontakt med arbetslivet. Det ger arbetslivs­erfarenheter och referenser.

 

I Nynäshamn har kommun och näringsliv arbetet fram en modell för att ordna sommarjobb. Fyra årskullars ungdomar, från årskurs 9 till sistaårselever på gymnasiet, har erbjudits sommarjobb och alla som lämnat in en ansökan garanteras minst tre veckors arbete. Av sommarjobben är 60 procent inom det privata näringslivet och de resterande inom kommunen.  De privata arbetsgivare som inte kan stå för hela lönekostnaden har kunnat få en viss ekonomisk hjälp från kommunen.

 

Vi socialdemokrater vill att ”Nynäshamnsmodellen” ska omfatta alla Sveriges kommuner. De kommuner som inför modellen får ersättning via ett riktat statsbidrag. Om alla kommuner lyckas lika bra som Nynäshamn innebär det 200 000 nya sommarjobb.

 

 

Låt alla ungdomar få chansen till ett sommarjobb


Barn har rätt

Sverige är ett av de länder i världen där barn har de bästa förutsättningarna att växa upp. Det är ingen slump, utan resultatet av en generös och flexibel föräldraförsäkring, en väl utbyggd förskola av hög kvalitet, kostnadsfri mödra- och barnhälsovård och generella barnbidrag lika för alla.

 

För barnfamiljerna ger barnbidraget, flerbarnstillägget och studiebidraget ökad ekonomisk trygghet under den tid i livet när försörjningsbördan är som allra störst. Barnbidraget går till alla barn, oberoende av föräldrarnas inkomster. Det gör att det är enkelt och billigt att administrera, för inte med sig några negativa marginaleffekter och är inte utpekande. Eftersom barnbidraget är en del av den välfärd som kommer alla, inte bara de allra mest behövande, till del, vet vi via forskningen att det bidrar till att minska klyftorna i samhället.

 

Trots barnbidragets stora betydelse för familjernas ekonomi har varken det eller studiebidraget höjts sedan 2005. I det socialdemokratiska budgetförslaget för 2013 föreslås därför en höjning av barnbidraget och studiebidraget med 100 kronor per barn och månad. Det är ett välkommet tillskott för barnfamiljerna. Inte minst i ekonomiskt oroliga tider är förstärkt köpkraft för barnfamiljerna viktigt för såväl samhällsekonomin som för barns uppväxtvillkor.

 

 

Av Sveriges närmare två miljoner barn har ungefär en fjärdedel separerade föräldrar. Alltför många av dessa familjer har en pressad ekonomisk situation. Det bästa sättet att bekämpa barnfattigdomen är att se till att föräldrarna ges möjlighet att arbeta. Både barnbidraget, som går till alla barn, och de riktade stöden, som bostadsbidrag och underhållsstöd, är viktiga komplement. Nivån på underhållsstödet har legat still en längre tid. För att förbättra den ekonomiska situationen för ensamstående föräldrar föreslog socialdemokraterna i budgetmotionen för 2013 att underhållsstödet skulle höjas. Det skulle förbättra situationen för många av de familjer som har det allra tuffast ekonomiskt.

 

Alla barn har rätt att förverkliga sina drömmar. Tillsammans med en förskola av hög kvalitet, en skola där alla barn ges chansen att lyckas och ekonomiska stöd som föräldraförsäkring, barnbidrag och underhållsstöd bidrar till att göra det möjligt.


sjung, spela och dansa på festivaler

Genom festivaler får både unga och vuxna möjlighet till kulturupplevelser. Hela samhällen lever upp och mindre orter får en stolt plats på evenemangskartan. Festivaler skapar också jobb, framför allt för kulturarbetare men också för restauranger och hotell i det omgivande samhället.

 

Under 2000-talet har intäkterna för festivaler och konserter ökat stadigt. Mer än hälften av musikbranschens intäkter kommer i dag från festival och konsertintäkter. Samtidigt vet vi att många festivaler behöver hjälp för att överleva. Självklart ska stora kommersiella festivaler kunna bära sig själva, men festivaler som arrangeras av ideella krafter måste få rimliga förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas.

 

Vi socialdemokrater har i budgeten för 2013 föreslagit att utöka arrangörsstödet till Statens Kulturråd. Vi vill också öka stödet till de fria kulturskaparna så att de självständigt kan utveckla sin konstform. Sammanlagt föreslog vi 25 miljoner kronor mer än den borgerliga regeringen på att stödja ideella kultur- och musikarrangörer och fria grupper.

 

Sverige behöver mer kreativitet, inte mindre. Festivaler är en källa till glädje, kulturupplevelser, fruktbara lokala samarbeten och arbetstillfällen. Det är dags att ta festivalers viktiga roll och betydelse på större allvar!


Besöksnäringen skapar arbetstillfällen i hela landet

 

 

Allt fler utländska besökare väljer att semestra i Sverige enligt Tillväxtverkets gränsundersökning. Många besökare attraheras av vår orörda natur, våra vandringsleder, vattendrag och skogar. Den regionala matkulturen lockar allt fler besökare som vill njuta av god mat och dryck i en vacker och avkopplande miljö.

 

Företag utanför storstadsområdena växer och skapar nya jobb i hela landet. För många ungdomar är besöksnäringen det första steget in på arbetsmarkanden. Besöksnäringen har bidragit med 31 500 nya arbetstillfällen sedan år 2000, samtidigt som sysselsättningen inom många traditionella basnäringar har minskat. En växande besöksnäring kan skapa jobb och förverkliga entreprenörsdrömmar, vilket kan möjliggöra en fortsatt levande landsbygd och skapa förutsättningar för en fungerande välfärd.

 

Vi vill satsa 500 miljoner kronor mer än regeringen för år 2013 på strategisk samverkan, där svensk besöksnäring pekas ut som en strategisk framtidsbransch. Visit Sweden, som ägs av staten, och organisationen Svensk Turism har till uppdrag att marknadsföra Sverige som destinationsland och att utveckla svenska destinationsplatser. Bolaget har haft ett tillfälligt anslag på 50 miljoner kronor mellan 2009-2012 från statens sida. Vi föreslår att stödet permanentas så att marknadsföringen av Sverige ska kunna behålla den nivå den har idag.

 

Vi socialdemokrater är övertygade om att morgondagens Sverige behöver en satsning på besöksnäringen för att skapa fler jobb och tillväxt i hela landet för att möta framtidens utmaningar.

 

Tillsammans kan vi bygga ett samhälle där alla lever ett bättre liv, känner frihet och framtidstro.


försäkring inte bidrag

Behovet av försäkringar vid arbetslöshet och sjukdom kommer att finnas oavsett om vi, som i Sverige, väljer att lösa det gemensamt eller om var och en ska teckna sin egen privata försäkring. Fördelarna med gemensamma försäkringar är flera, inte minst att alla, oavsett ålder, utbildning, tidigare sjukdomar eller hur riskfyllt arbete man har, får tillgång till en försäkring på samma villkor som alla andra.

 

För att kunna behålla de gemensamma försäkringarna måste människor har tilltro till att försäkringarna finns där när och om man behöver dem. Om ersättningen är så låg, eller om till exempel rehabiliteringen brister, att man känner sig tvingad att teckna en kompletterande försäkring och därmed betala flera gånger för samma sak, börjar man också ifrågasätta själva systemet med gemensamma försäkringar.

 

 

Sedan regeringsskiftet 2006 har sjukförsäkringarna förändras så att de alltmer enbart garanterar en låg ekonomisk grundnivå för en majoritet av löntagarna. I dag ligger det så kallade taket i sjukförsäkringen, alltså det maxbelopp man får tillgodoräkna sig, långt under genomsnittslönen i Sverige. Nära hälften av alla heltidsarbetande män och en tredjedel av alla heltidsarbetande kvinnor hamnar ovanför maxgränsen. Allt fler medelinkomsttagare drabbas av de låga taken. Det är det största hotet mot försäkringar som bygger på en solidarisk utjämning av risker. För att stärka legitimiteten i sjukförsäkringssystemet vill vi socialdemokrater att taket ska höjas till tio prisbasbelopp, alltså drygt 37 000 kronor i månaden. Målet är att de allra flesta faktiskt ska få ut 80 procent av lönen om man har oturen att bli sjuk. Vi vill också att ersättningsnivån ska vara 80 procent under hela sjukskrivningsperioden och att rehabiliteringen förbättras. På så sätt kan vi få en sjukförsäkring som faktiskt ger den trygghet man behöver för att kunna komma tillbaka till arbete.


Ett hållbart pensionssystem – en viktigt del av välfärden!

 

 

Ett ekonomiskt och politiskt hållbart pensionssystem som ger bra pensioner är en viktig del av välfärden. Nu pekar flera rapporter på risken att pensionerna inte blir tillräckligt höga framöver. Det beror dels på att vi lever allt längre, men framför allt på att regeringen har misslyckats med jobben. Pensionerna bli lägre på grund av hög arbetslöshet och att över 65 000 har utförsäkrats i stället för att få rehabilitering tillbaka till arbete. Om framtidens pensioner ska bli rimliga krävs en politik som sätter jobben först och som ökar antalet arbetade timmar.

Men det krävs också förändringar i dagens pensionssystem. Ett flertal utredningar har nu tagit fram underlag för vilka förändringar som skulle kunna göras för att trygga pensionerna även framöver. En av utredningarna föreslår höjd pensionsålder.

 Vi socialdemokrater välkomnar en diskussion om hur fler kan jobba mer, men menar att en sådan diskussion måste börja i arbetslivets villkor. Att ensidigt tala om höjda åldersgränser blir faktiskt provocerande för många som har en tuff eller stressig arbetsmiljö och tvingas sluta i förtid. Alla kan faktiskt inte "välja att jobba till 75", vilket Fredrik Reinfeldt tycks tro. För att fler ska kunna jobba längre krävs insatser för ett hållbart arbetsliv - alltifrån förstärkt arbetsmiljöarbete till ökade möjligheter till rehabilitering, omställning och kompetensväxling. Men det krävs också att trygghetssystemen följer med under hela arbetslivet så att de som arbetar längre upp i åldrarna också omfattas.

Vi ser också behov av förändringar i premiepensionssystemet. Det kan knappast vara en bra modell att tvingas välja mellan över 800 fonder, där avgifter för förvaltningen i bland äter upp en stor del av den framtida pensionen. Systemet är i dag dyrt såväl för samhället som för den enskilde och behöver därför reformeras. Det kan inte vara meningen att man ska behöva köpa dyra förvaltningstjänster för att säkerställa att man får en bra utveckling av pensionssparandet. Vårt pensionssystem ska vila på trygg grund och vara enkelt och tydligt - därför behöver premiepensionssystemet reformeras.

Pension är uppskjuten lön och ska beskattas så. Regeringen har skapat en orättvis klyfta mellan löntagare och pensionärer som vi vill ta bort. I höstbudgeten tog vi ett första steg och dubblade den skattesänkning som regeringen föreslog för pensionärer. Att helt radera ut skillnaden kommer att ta tid, men vår målsättning är tydlig - skatteklyftan ska utjämnas.

Ett brett förankrat pensionssystem är viktigt för såväl statsfinanserna som för dagens och morgondagens pensionärer. Vi socialdemokrater sätter jobben först - det är viktigaste vägen till att få bra pensioner. Men vi är också beredda att ta ansvar för morgondagens pensioner, genom att medverka till nödvändiga förändringar i dagens pensionssystem. Så tar vi ansvar för ett hållbart pensionssystem.


Satsa på högskolan

 

Idag söker rekordmånga studenter till högre utbildning. Det är en positiv utveckling. Sverige behöver många högskoleutbildade, eftersom arbetslivet kräver det. Trots det höga söktrycket till landets universitet och högskolor väljer regeringen att minska på antalet platser till högre utbildning med drygt 16 000 under två år. Under det senaste fem åren har antalet sökande ökat stadigt – främst i gruppen upp till 24 år. I ett läge där arbetslösheten är över 8 procent och ungdomsarbetslösheten 26 procent är det inte klokt att dra ner på antalet utbildningsmöjligheter.

 

Första antagningsbeskedet till universitet och högskolor runt om i landethar kom igår, nästa kommer i augusti.  I år riskerar dock fler personer än vanligt att få ett negativt besked, eftersom antalet utbildningsplatser dras ner av den borgerliga regeringen

 

Regeringens politik innebär att högskolor och universitet måste stänga dörren i ansiktet på studiemotiverade människor. De prioriterar skattesänkningar istället för att utbilda människor till jobb. Så kan vi inte ha det. Socialdemokratin vill att Sverige ska ha en världsledande utbildningsnivå.  Vi vill satsa i Skövde och i resten av landet. Vårt mål är att hälften av de unga ska ha genomgått minst en tvåårig utbildning på högskola, universitet eller yrkeshögskola till 2020. Vi vill investera i framtiden och att Sverige ska ligga i topp.
 
 

Bedrövligt näthat mot elitidrottare

 
 
 
 

Det finns de som gillar att få uppmärksamhet genom att hata på nätet. De sitter där i sin ensamhet framför datorn och har inget bättre för sig än att hata. Dessa ljusskygga personer tycker till och med att det är roligt att hata, det tycker att det är en kul grej. Inget kan vara mer fel. De fattar inte bättre men de kan dra igång krafter som inte går att stoppa och som får fruktansvärda följder.

 

Vi har sett dessa idiotiska utfall mot kvinnliga journalister, kändisar, politiker och elitidrottare.  Nu senast går dessa näthatare igång på våra duktiga fotbollstjejer i EM. Så länge twittrandet och facebookandet gäller spelet och missade straffar är det helt ok, men när det går ut över tjejerna som person är det inte OK längre. Naturligtvis kan vi försöka tysta ner dessa  eftersom uppmärksamheten triggar dem ännu mer men ibland måst vi säga ifrån.

 

Mer än en miljon människor inom idrottsrörelsen gör ovärderliga ideella insatser för att engagera och aktivera barn och unga. Att många av dessa ideella entusiaster också stöder tjejer och kvinnor som vill idrotta är väldigt bra men de jobbar i motvind.

 

Sju av tio pojkar och flickor tränar idrott upp till femton års ålder. I de övre tonåren sjunker det organiserade idrottandet, särskilt bland flickor. Där grundläggs skilda idrottsvanor mellan könen, där kvinnor motionerar mer än män men idrottar i organiserad form i mindre utsträckning än män. Resursfördelning som missgynnar flickor och deras idrottsaktiviteter är inte acceptabel. Det är viktigt att flickor och kvinnor inte missgynnas när de statliga resurserna till idrotten fördelas inom idrottsrörelsen.

 

Riksidrottsförbundet har sedan lång tid tillbaka uppmärksammat problematiken och arbetar på ett förtjänstfullt sätt med frågan om jämställdhet inom idrotten och säger: ”En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Jämställdhetsperspektivet ska finnas med på alla nivåer, alla beslut och i all verksamhet.”

 

Förutom kvinnliga förebilder som Pia Sundhage, idrottare och tränare krävs politisk medvetenhet. Träningstider och ekonomiska resurser ska fördelas lika, män och kvinnor ska ha lika stort inflytande i beslutande församlingar och jämställdhetsperspektivet ska vara integrerat i den dagliga verksamheten.

 

Idrotten är en viktig del av vårt samhälle och våra idrottsklubbar gör fantastiska insatser både när det gäller idrottsliga framgångar men också på områden som handlar om social sammanhållning, integration och jämställdhet. Utan de ideella insatserna skulle det inte finnas varken idrottsliga framgångar på elitnivå eller knattefotboll.

 

Men det behövs också ett starkt offentligt stöd och en konstruktiv samverkan mellan ideella idrottslivet och stat och kommun. Och det behövs stöd och support på nätet.

 

Hat och förlöjligande på nätet är ingenting annat än idioti

 

 

Lycka till i fortsatta matcher – jag håller på er i både motgång och medgång – Heja Fotbollssverige

 

AftonBladet 2


Tåget går inte alltid som på räls

 


Efter ett dygn i Dals Ed eller närmare bestämt i den lila förtjusande orten Ed susar jag nu genom sommarsverige på tåget tillbaks till Skövde. Det måste föresten vara fantastiskt bra för Dals Ed att IT företaget Sykes valt att placera delar av sin verksamhet där.

På Sykes jobbar tjejer och killar med IT-tjänster, Helpdesk, support och utveckling mm.
Jag har till och med fått lite inblick i nya windows 8 som verkar bli mycket spännande och ett steg närmare läs och pekplattorna.

Men på tåget som körs av NSB mellan Oslo och Göteborg blev jag lite förvånad över att konduktören inte ville hjälpa mig med informationen om vidare färd från Öxnared till Skövde. Han påstod att han inte hade SJs tågtider och han visste ingeting om något tåg från Öxnared. - Då får du kontakta SJ och fråga sa han, det är de som kör där....

När jag skulle logga in på NSBs internet så gick inte det heller eftersom jag bara fick registrera mig om jag hade ett postnummer på 4 nummer, det gick heller inte att skriva 4 av de 6 siffrorna som Skövde har. Nästa utmaningar var att få in mitt 10-siffriga mobilnummer på efterfrågade 8 siffror. Jag gav upp internet och tänkte ringa SJ istället för att få reda på avgångstiderna från Öxnared.

Ni anar väl vad som inträffade då? Just det inget mobilnät. Det trots att Anna-Karin Hatt påstår att vi har så bra mobiltäckning i Sverige.......

Allt gick ändå väl tillslut, det brukar ju göra det. Jag kom fram till Öxnared och sitter nu på ett tåg mot Herrljunga, där jag ska göra nästa byte. Men jag måste erkänna att det kändes bra när det stod på tåg dörren, Västtrafik i samarbeta med SJ.

Nyttig studie/iakttagelse/reflektion med andra ord för en trafikpolitiker som jag.

Varför kandidera?

 

 

Det har blivit en del frågor om min kandidatur  som S-kvinnors ordförande. Särskilt med tanke på att jag tycker att Carina Ohlsson är det naturliga, bästa och utmärkta valet som ordförande.

 

Frågorna är berättigade och tål att problematiseras. Dessutom har vi partiets kongress i färsk minne där det kändes, rätt eller fel, som att kandidater inte blev väl behandlade.

 

De första frågorna jag fick om att ställa upp som kandidat till ordförande avfärdade jag snabbt. Jag har blivit tillfrågad flera gånger tidigare men inte tyckt att jag vill utmana sittande ordförande mm. Dessutom som flera av er känner till, twittrade jag snabbt om Ylva Johansson eftersom hon är medial, har ett starkt namn och driver både jobb och jämställdhetsfrågorna på ett ypperligt sätt.

 

Till mitt eget distrikt mejlade jag om tänkbara kandidater, det var Ylva Johansson, Hillevi Larsson och så förståss Carina Ohlsson. Å det fanns andra namn under uppsegling.

Men jag fick ännu fler påstötningar från olika håll i landet och innan jag visste att Carina tackat ja till att kandidera hade jag sagt att det var OK att nominera mig.

 

 Jag minns

 den kvällen vi gick hem gemensamt till våra  övernattningslägenheter och båda berättade att vi hade sagt ja och sedan började vi skratta.....

 

 Jag hade helt enkelt lyssnat på de som kontaktade mig och  blev både glad och hedrad över vad de tyckte om mig. Jag som fått känna av näthatet en del, blir kanske extra glad när jag får höra hur bra andra tycker att jag är.  Nu har valberedningen sagt sitt och jag tycker att det blir fantastiskt bra med Carina Ohlsson.

 

Men det finns fler skäl till att vi inom S-kvinnor kan kandidera åtminstone tycker jag det.

Vi tar hand om varandra. Håller inte på med tjuv och rackarspel utan respekterar varandras styrkor och svagheter. Där tycker jag partiet har en del att lära. Det ska var Ok att kandidera utan att för den del bli baktalad eller ifrågasatt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grattis Carina och Grattis S-kvinnor


Idag har S-kvinnors valberedning presenterat sitt förslag till ordförande efter Lena Sommerstad. Ett utmärkt och logiskt förslag.

Jag har tidigare beskrivit Carina Ohlsson i min blogg som min bästa vän och kollega. Hon har, som många vet vid det här laget, en lång erfarenhet inom S-kvinnors förbundsstyrelse och som ordförande i sin lokala klubb i Lidköping. Hon blev distriktsordförande i Skaraborg efter mig, när jag i stället blev ordförande i Skövde arbetarekommun och hon blev även invald i förbundsstyrelsen när jag slutade i samband med att jag blev ordförande i Unga Örnar.

Men Carina har inte bara en lång och gedigen erfarenhet i S-kvinnor som studieorganisatör och viceordförande. Hon är ordförande i SKR och har jobbat intensivt mot mäns våld mot kvinnor och framgångsrikt synliggjort de utsatta kvinnorna som blir slagna av en anhörig i sina egna hem.

Carina är riksdagsledamot i civilutskottet och ordförande i den lokala fotbollsklubben hemma i Lidköping. Har jobbat med folkbildningsfrågor väldigt länge inom ABF, inte så konstigt kanske eftersom hon jobbat som och är lektor i Götene.

Carina har en otrolig arbetskapacitet, hon jobbar jämt, är ute i distrikten, i landet och internationellt. Hon talar om feminism, jämställdhet och genusfrågor med stor trovärdighet. Hon vågar stå för den hon är och är (numera) väldigt färgstark. Dessutom är hon envis på ett positivt sätt, dvs målmedveten. Vet vad hon vill få igenom och jobbar strategiskt för att få igenom det. Hon kommer driva S-kvinnors frågor inom partet med stor emfas.

Jag gratulerar både Carina, Skaraborg och S-kvinnor till förslaget
 
 
 S-kvinnor
Aftonbladet

Lite pinsamt…

Det började väldigt bra med att jag som NTFs ordförande fick berätta om hur vi kan jobba för att hindra alkoholen i trafiken. Men sedan gjorde jag ett pinsamt misstag. Jag bloggar om det, eftersom jag bjuder på mina misstag.
I en reklampaus fick jag veta att jag skulle stanna kvar för att låta programledarna blåsa i de alkoblås jag hade med mig. Programledarna kom på att jag kunde sitta med Eric Saade i soffan. Jag gick fram och hälsade, berättade att jag var NTFs ordförande och passade på att berömma honom för hans framträdande i St.a Karins ruin i Visby förra veckan…..

- Men jag har inte varit i Visby, sa Eric
Ridå ner för mig, men Eric fann sig snabbt och sa att det är ganska vanligt att folk tar fel på honom och på Darin.
OK det var ju Darin jag lyssnade på i onsdags. Trost detta misstag gick Eric Saade med på att sitta bredvid mig och han till och med gjorde ett blåstest trots att han sagt innan att han inte ville det.

Slutet gott allting gott, men synd att jag inte är bättre på dessa duktiga musiker vi har i Sverige
 
Här syns jag och Erics duktiga kör inan de sjöng EM-låten , synd att jag glömde av att be någon ta kort på mig och Eric Saade
 

Stoppa alkoholen i trafiken

Alkohol och bilkörning hör inte ihop. Ändå visar statistik att cirka en fjärdedel av alla bilförare som omkommer har alkohol i blodet. Det sker en fördubbling av rattfylleribrott under sommarmånaderna. Vi har mycket att göra för att få bort den dramatiska ökningen av alkoholrelaterade olyckor under sommaren.


Det är självklart den enskilda individens ansvar att inte köra bil eller annat fordon om man druckit alkohol, men att det finns saker som kan göras för att höja trafiksäkerheten och hindra alkoholrelaterade trafikolyckor. Eftersom, när spriter går in så går vettet ut. Omdömmet blir sämre och det finns de som tror att de har kvar sina reflexer, det har de inte.

Både polisen, NTF, Trafikverket och MHF med flera kan, var och en för sig och i samarbete öka såväl kunskapen som säkerheten. Polisen kan genom fler alkoholkontroller och sin synlighet få ner riskerna. Ju fler prov polisen gör desto säkrare blir vägen. Ingen av oss vill ju möta en berusad förare. I områden där polisen syns stannar berusade hemma, polisen har en avskräckande effekt.


Trafikverket driver framgångsrikt "Dont drink and drive" kampanjen, tar fram statistik och ökar kunskapen hos ungdomar och vuxna. MHF har lyckats väl med testlab på bland annat alkoblåsare. Vi från NTF ökar uppmärksamheten genom våra kampanjveckor och projekt. Ett folkligt engagemang, som finns i folkrörelseorganisationen NTF, ökar både förståelsen och kunskapen hos de som engagerar sig och för respektive målgrupp.

 

Alkobomar vid campingar och vid hamnar är viktiga verktyg för att stoppa alkoholpåverkade förare. På festivaler borde arrangören hitta på aktiviteter under festivalens sista dag, som gör att besökarna stannar några timmar till – och hinner nyktra till, t ex vinstdragning i någon tävling eller konsert också på söndagen, men utan alkoholförsäljning. Information om hur lång tid det tar för såväl alkohol som droger att gå ur kroppen behövs. Anhöriga måste få råg i ryggen så att de tar nycklarna osv.....

Kort sagt vi kan göra mer och det ska i göra också

 

 

 


Strongt Stefan


Det var inte bara knökfullt i Almedalen idag. Det varmt, soligt och ett strongt partiledartal.
Stefan Lövfen levde upp till de höga förväntningar han hade på sig. Han levererade löften om en bättre skola, internationell sammanhållning och fler jobb.
Löfven började med en hyllning till Nelson Mandela och hans livsverk med att krossa apartheid och införa demokrati i Sydafrika. Mandela själv brukar framhålla vikten av internationell sammanhållning och hur viktigt det är att hålla ihop, försona och se framåt.

Förutom en bättre skola med färre elever och fler lärare, talade Stefan Lövfen också vikten av en bra förskola för alla barn. Men framförallt talade han om livschanser, att alla ska ha samma livschanser oavsett bakgrund, oavsett kön, utseende eller om man har rika eller fattiga föräldrar.

Stefan talade naturligtvis också om hur jobben ska bli fler med forskning, slopad andra sjuklönevecka, innovationer och framåtanda.
Han påminde oss om devisen Stolt men inte nöjd som vi gick till val på 2002 han konstaterade att den borgerliga regeringen verkar tycka tvärtom Nöjd men inte stolt!

Överhuvudtaget var hans tal fyndigt med citat, värme och jävlar anamma.
En detalj i sammanhanget var hans antagligen mycket goda kvalité på skjorta, solen som lyste på stefan måste ha känts som svetslåga på ryggen men inga svettdroppar syntes igenom. Han kanske är van vid värme sedan sin tid som svetsare!

 

 

LÖNEKAMP

 

Ett av de många intressanta seminarier under lördagen var LOs "LÖNEKAMP med FÖRHINDER" OM KVINNOLÖNER I VÅRD OCH VERKSTAD. Det var fullsatt och stort engagemang hos publiken, trots att det just då var närmare 30- grader och strålande sol utanför tältet.

Minskningen av lönegapet mellan könen går i snigelfart trots en nästan samstämmig kör av fack, politiker, arbetsgivare och allmänhet som anser att löneskillnaderna mellan könen är orimliga.

Anna Danielsson Öberg och Tommy Öberg har skrivit en bok genom att frågat fackliga företrädare och medlemmar, arbetsgivare och myndighetschefer. En av slutsatserna är att det kanske är dags för ett nytt, epokgörande avtal där frågan om kvinnolöner blir en central punkt i en kommande pakt – eller varför inte i ett nytt huvudavtal? En sådan överenskommelse skulle bli historisk och markera den verkliga vändpunkten då kvinnors arbete värderas lika mycket som mäns.

På seminariet var fanns förutom författarna, även Anneli Nordström, kommunala ordförande och Anders Ferbe Metalls ordförande. De fick kommentera både boken och hur de såg på framtida löneförhandlingar och deras krav på politiker som är arbetsgivare.

Vi måste inse att lönekampen kommer att kosta pengar och vi måste vara beredda att tala om för väljarna att skatten går till vård, skola och omsorg och att vår fantstaiska personal inte kan jobba gratis  

 

 

 

Regn och sol i Visby

 

Förutom att regnet öste ner när vi vaknade var det kul att vara Skövdebo i Almedalen under torsdagen.  Volvo syntes på många seminarier och lyftes upp som goda exempel. Dels var Lars Mårtensson, ordförande KNEG, miljöchef Volvo Lastvagnar med på ett seminarie för fossilfria tranporter. Han beskrev arbetet med effektivare transporter, effektivare fordon, effektiv bränsleproduktion och utökad användning av förnybara drivmedel.

 

En effektivt fungerande godstransportsektor är en nödvändig del av ett modernt tillväxtorienterat samhälle. Godstransporter, som de bedrivs i dag, står för väsentliga utsläpp av klimatpåverkande koldioxid. För att minska godstransporternas klimatpåverkan krävs att samhällets olika aktörer samarbetar.

 

 

Volvo fanns med på socialdemokraternas ekonomiska semininarie. Det var Niklas Gustafsson, chef för Public & Environmental Affairs inom Volvokoncernen, han pratade om att ytterligare jobb behövs i industrin:
- Vi behöver ha produktion nära forskning och utveckling - därför bedriver vi vår verksamhet i Sverige. Kul attt Niklas talade om Skövdefabriken som en av världens största motortillverkare. Men så är ju Niklas också uppvuxen i Varnhem.

 

Seminariet hölls för en fullsatt publik i biograf Borgen i Visby. Det var så fullt att många fick stå utanför och titta på stora bildskärmar i stället.

Nu måste vi få fler i arbete. Då behöver vi investera. Investera i skola, utbildning, infrastruktur och bostäder. Det är vägen till att ha lägst arbetslöshet i EU 2020, sade Magdalena Andersson. Dessutom var Mårten Palme, professor Stockholms universitet där och beskrev den nya jobbkommissionens arbete.

 

Även moderaterna hade sitt ekonomiska seminarie under torsdagen. För ett par år sedan försämrades A-kassan för unga, för då var deras analys att det skulle ge unga jobb. Men så blev det inte, nu ska moderaterna sänka avgiften till A-kassan för unga med samma argument, att det ska ge dom jobb. Än slank de dit och slank de ner i diket

 

Nu skiner solen igen och det är dags att gå till S-kvinnornas trädgårdsmingel

 


Almedalen – Nu kommer jag!

 
 
 


Nu är det äntligen dags för mig att få komma till Visby. Idag skriver jag om det i Skaraborgs Allehanda SLA. Det kan tyckas lite sent att komma mitt i veckan men å andra sidan ska jag stanna ända till söndag eftersom det är Socialdemokraterna som avslutar Almedalstalen det här året.

Ni som följer min blogg vet ju att jag har varit på OSSEs sommarmöte i Istanbul. Så jag har haft fullt upp med debatter om fred och säkerhet i världen. Representanter från 57 länder i Europa, Nordamerika och Asien har i 5 dagar diskuterat mänskliga rättigheter, jämställdhet och miljö m.m.

Idag avslutas OSSE och jag ska ta mig till Visby och fortsätta med samtalen fast på Svenska. Jag dyker ner lagom till att Statsminister Reinfeldt ska tala. Efter det ska jag till S:ta Karins Ruin och träffa fackförbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko m.fl.

 

 

Det ska bli mycket intressant och spännande att ta del av olika utspel och förslag som duggar tätt på Gotland just nu. Jobben står naturligtvis i fokus, det behövs både kreativa företagare och kloka politiker för att knäcka massarbetslösheten som bitit sig fast.

Det är därför jag gillar politikerveckan på Gotland. Där träffas företagare, samhällsintresserad allmänhet, fackföreningar, politiker från såväl kommuner, regioner, Riksdag och EU tillsammans med media på ett lite mer avslappnat sätt än stela sammanträdesrum.

 

Det Skaraborgska kafferepet som Högskolan med flera bjudit in till på onsdagsförmiddagen blir säkert ett sådant tillfälle där det går att mingla mellan kakfaten, företag och politiker.

 

I år har jobbfrågan kopplats ihop med miljön. "Ratta rätt mot framtiden - biodrivmedel och politik" är ett frukostmöte i morgon som jag ska delta i med Energigas Sverige.
Det passar mig bra eftersom min Volvo är en gasbil.
Senare ordar KNEG och Volvo ett seminarie om ”Svenska företag på väg mot fossilfria transporter”. KNEG står för den klimatneutrala godstransporter på väg.

 

Där jag delta innan jag susar vidare till S-kvinnors samtal om kvinnors villkor i Broéns trädgård, där ska jag träffa och umgås med engagerade kloka kvinnor


OSSE om Syrien - Stoppa Kriget!


Idag hade OSSE en lång intressant diskussion om situationen i Syrien. Mer än 60.000 människor har hittills dödats under inbördeskriget. Nästan 510.000 syrier har flytt till grannländerna, och över två miljoner beräknas vara på flykt inne i landet.

Motståndet mot regimen i Syrien inleddes med protester i slutet av januari 2011. Konflikten blir allt mer våldsam och fler och fler får sätta livet till.

Den syriska regimen har kritiserats av omvärlden för övergrepp och kränkningar av de mänskliga rättigheterna, men övergrepp har även förekommit från oppositionsstyrkornas sida.
Turkiet hade förberett en bra resolution som diskuterades och antogs efter viss justering. Den gick i stort sett ut på att stoppa våldet mot civila, FNs säkerhetsråd uppmanas nu till omedelbara åtgärder, dessutom uppmanas vi medlemsstater att öka biståndet på plats för att hjälpa de utsatta.
Det går att läsa resolutionen i sin helhet på OSCEPA.org

 

 

Pride-parader tillåts i Istanbul


I går söndag eftermiddag efter det att våra utskottsmöten var klara gick min kollega Marie Nordén och jag till Taksimtorget och passerade också den park där demonstrationerna startade för några veckor sedan.

Det var ganska starka upplevelser eftersom parken är avstängd och hårdbevakas av vakter och poliser från alla håll. En del poliser var beväpnade med k-pist och det såg obehagligt ut. Vi gick vidare mot Taksimtorget och det blev bara fler och fler poliser desto närmare vi kom. I minnet hade vi dels de fredliga demonstrationerna som slagits ner av polis dels tänkte vi på den kvinnliga journalist som fängslats där dagen innan.

Men sedan vände vårt dystra sinne till glädje när vi mötte 1000-tals Pride-demonstranter, de var både glada, kärleksfulla och färgglada så klart. Vi fick sedan klart för oss att pride-parader har pågått i Istanbul sedan 2007, mycket bra att det tillåts.

 

 

RSS 2.0