Jobben går före stora skattesänkningar - Monas jobblinje håller även i lågkonjunktur


Det går väl an att ta äran åt sig när det varit högkonjunktur som Reinfeldt gjort i veckans alla fyra debatter. Jo, han har slagit blå dunster i många som gått på hans så kallade "jobblinje" men den har inte skapat jobb den har ökat klyftor. Att påstå att högre skatt för de som är arbetslösa ger fler jobb är det samma som att påstå att de arbetslösa har valt det själva. Nej i den riktiga jobblinjen gäller det att investera i kunskap för att bryta arbetslösheten och skapa fler jobb. Den borgerliga socialbidragspolitiken måste ersättas av en socialdemokratisk jobbskapande politik.

Sverige behöver investera i mer i yrkesutbildning. Forskningen visar att den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen är effektiv för att skapa jobb. Trots detta har regeringen ersatt välfungerande utbildningar för arbetslösa med passiva åtgärder. Vi vill investera i 9 000 platser i bristyrkesutbildningar för arbetslösa redan 2009. Dessutom vill vi tillföra 4 500 fler platser till den kvalificerade yrkesutbildningen. Vi föreslår också 7 000 fler platser på Komvux än regeringen, varav 4 500 platser riktas till yrkesvux.

Mona har vuxit och blivit både tuffare och starkare den här veckan
aftonbladetexpressenregeringriksdag


Även Reinfeldt försöker spotta på stenen så att lögnen ska bli sann


Nu ökar arbetslösheten och sysselsättningen minskar dessutom ökar klyftorna och kommunernas ekonomi rasar samman. Då upprepar Reinfeldt att det är bra med högre skatt för de som är sjuka och arbetslösa än för de som har ett arbete. Han påstår att det är dessa klyftor som har skapat jobb. Han vill inte erkänna att den högkonjunktur vi haft har medfört att 2006 tillkom 153 000 nya jobb, 2007 tillkom 80 000 nya jobb men att det i år tvärnitar.   


Maud har tydligen inte en susning om att vi haft en högkonjunktur de senaste åren


När Maud Olofsson fräckt påstår att regeringens politik lett till arbete, då bortser hon ifrån att konjunkturinstitutet sagt att det möjligtvis kan ge jobb i framtiden. Hon bortser från att de har smetat ut bidrag till arbetsgivare som har ungdomar anställda istället för att rikta hon bortser från att långtidsarbetslösheten bland unga har ökat dramatik under de senaste åren


Mona Sahlin börjar partiledardebatten


Efter gårdagens succé i rak på med K-G Bergström kunde hon starta dagens partiledardebatt i Riksdagen med starkt självförtroende. Hon var rak tydlig och beskrev oron om den ekonomiska krisen, lågkonjunkturen och hur vi socialdemokrater vill investera i framtiden. Hon var stark kritisk till den orättvisa politik som den moderatledda regeringen. Neddragningen på bristyrkes utbildning, neddragningen av trygghetssystem och den medvetna satsningen på at det ska vara större skillnad är oerhört skadligt för Sverige nu när varslen inte bara duggar utan ösregnar över Sverige


Partiledardebatten avslutades med det odemokratiska USA valet


Visst det påverkar USA oss alla, men varför? Det är två mycket konservativa partier som går till val i ett land där bara hälften av befolkningen röstar. Det handlar om protektionism, dödsstraff, rätt att kriga utan att fråga FN, nej till sociala rättigheter och ekonomisk trygghet, det handlar om ett land med mycket stora klasskillnader där vissa måste ha två jobb för att få ihop till hyran menas andra fullkomligt badar i pengar. Skillnaderna mellan de båda partierna är mycket små men jag skulle föredra Obama, därför att han är mer modern och ligger något närmare i synen på kvinnorsrättigheter, sjukförsäkring och trygghet Tyvärr påverkas vi alldeles för mycket av det som händer i USA, vi blir alltmer amerikaniserade trots att vi sätter klackarna i backen och försöker göra EU till en motviktläs gärna min blogg monicagreen.webblogg.se


Ett allvarsamt ekonomiskt läge, orättvisor har inte gjort Sverige starkare


Världen befinner sig nu i en global finanskris, partiledardebatten tar ett varv till om den kris vi står mitt uppe i.
De internationella finansiella marknaderna genomgår ett stålbad. Sverige står starkt jämfört med många andra länder; men vi är inte osårbara. Den svenska industrin är hårt pressad. Dagligen kommer det besked om nya varsel. Antalet varslade beräknas till närmare 10 000 bara i september. Pessimismen bland det svenska folket är nu lika stort som under nittiotalskrisen. Den moderatstyrda regeringen agerar alldeles för passivt. Regeringen har under mer än ett år nonchalerat alla varningssignaler. Den passiva hållningen har skadat Sverige. 

När regeringen tillträdde hösten 2006 tog man över ett Sverige där ekonomin växte kraftigt. Inflationen och räntorna var låga. 153 000 fler jobb skapades under socialdemokraternas sista år vid makten. Det fanns ett gyllene läge att bygga Sverige starkare genom att investera i jobb och välfärd.

När den moderatstyrda regeringen nu ska utvärderas efter halva mandatperioden och sina tre första budgetpropositioner bör vi ställa frågan: Har orättvisor byggt Sverige starkare? Är Sverige idag bättre rustat för en lågkonjunktur och en global finanskris än tidigare? 


Ett jämställt arbetsliv och jämställt föräldraskap


Debatten fortsätter med jämställdhet och börjar med delad föräldraledighet. Arbetslivets villkor är betydelsefulla för att få ett jämställt samhälle. Det handlar om en trygg anställning och en lön som det går att leva av. Av alla sysselsatta arbetar var fjärde person deltid; vissa för att de inte vill jobba mer - andra för att de inte får. Enligt Arbetsförmedlingen var 41 000 personer deltidsarbetslösa i juli, föga överraskande var tre fjärdedelar av dem kvinnor.


För att få bort lönediskrimineringen föreslår vi i den här motionen dels att den nya Diskrimineringsombudsmannen ska få extra resurser för att kunna intensifiera sitt arbete med att följa upp lönekartläggningar. Därutöver avsätter vi resurser för utbildningar till arbetsgivare och fackliga företrädare för jämställda löner.


Nästan var tionde av alla allvarliga arbetsolycksfall hör ihop med hot och våld. Förutom poliser och kriminalvårdare drabbas även lärare, vårdpersonal och personal inom socialtjänsten Kvinnor drabbas i något högre utsträckning än män av hot, våld och rån. Det är den näst vanligaste skadeorsaken för kvinnor. Fler kvinnor än män anser att de utsätts för psykisk press av allt för hög arbetsbelastning. Dessutom tycker de sig ha mindre inflytande över sina arbetsuppgifter och får inte samma möjligheter till vidareutbildning eller karriärutveckling som männen. Kvinnor är sjukskrivna i högre utsträckning än män. Besvär i axlar, armar och händer samt stressrelaterade besvär drabbar oftare kvinnor, en konsekvens av enformiga arbeten och hög arbetsbelastning.

Vi vill göra en särskild satsning på ett 2-årigt forsknings- och utvecklingsprogram om kvinnors arbetsmiljö på totalt 20 miljoner kronor. Programmet ska genomföras i samverkan med arbetsmarknadens parter och inriktas på de mest skadedrabbade branscherna och yrkesgrupperna. Målet ska vara att finna metoder för att minska antalet arbetsskador med långvarig sjukfrånvaro för kvinnor samt föreslå lösningar på arbetsmiljöproblem och att bidra till kunskapsutveckling inom området kvinnors arbetsmiljö.Svensk familjepolitik är ett föredöme för många andra länder inte minst för att den innebär en hög kvinnlig förvärvsfrekvens. Vi socialdemokrater är nu djupt oroade över att regeringen i stället för att utveckla den politik som varit så framgångsrik, i stället genomför omoderna reformer som hotar kvaliteten i förskolan och barnens möjligheter att få en nära relation till båda sina föräldrar. Lägre ersättning vid vård av sjukt barn, vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng är en återvändsgränd för jämställdheten 

Vi socialdemokrater står för kombinationen av en kvalitativ, väl utbyggd förskola och en generös och flexibel föräldraförsäkring. Det ger kvinnors frihet att själva välja sitt liv.

Föräldraförsäkringen ska, liksom övriga socialförsäkringar, ge inkomsttrygghet. Den moderatstyrda regeringen har valt att försämra den tillfälliga föräldrapenningen som gäller när föräldrar är hemma för att ta hand om sina sjuka barn.  Det innebär att det är rationellt för den som tjänar mest, oftast pappan att fortsätta jobba, medan den som vanligtvis tjänar mindre, mamman, är hemma och vårdar barn. Så cementeras gamla könsroller och så försvårar regeringen för de föräldrar som vill, men inte har råd att dela ansvaret för barnen. Vi socialdemokrater vill höja taket i den tillfälliga föräldrapenningen så att den ligger på samma nivå som i föräldrapenningdagarna i samband med ett barns födelse.
vård och sjukvård efter behov

Debatten fortsätter nu om vård efterbehov. Varje människa ska ha rätt till en bra sjukvård på lika villkor. Behoven ska styra prioriteringarna i vården. Den svenska hälso- och sjukvården brukar rankas bland de bästa i världen. Vi har hög kvalitet och goda resultat. Samtidigt vet vi att det också finns allvarliga problem när det gäller tillgänglighet och kvalitet.


Den nationella vårdgarantin som infördes den 1 november 2005 ledde inledningsvis till klara förbättringar av tillgängligheten. Men under 2007 och 2008 har utvecklingen stannat av och tillgängligheten återigen försämrats. Minimikravet måste vara tydligt: den nationella vårdgarantin ska hållas. Målet är en köfri hälso- och sjukvård där patienten får besked om, och tid för, behandling på ett smidigt sätt.

Landstingen sparar generellt sett inga resurser på att låta patienten vänta på behandling. Det finns många exempel där kötiderna har kortats rejält utan några resurstillskott. Till stor del handlar det om organisation och planering; inte minst inflytande för de som arbetar i sjukvården. Nu är dock landstingen på väg in i en period med mer pressad ekonomi. Risken är att detta leder till att utvecklingsarbetet får stå tillbaka. Därför föreslår vi att staten tar initiativ till en miljardsatsning på ett utvecklingsprogram för bättre tillgänglighet i vården

Äntligen framtidsdebatt om miljön


Miljöfrågan är vår tids ödesfråga. Smältande glaciärer, stigande havsvattennivåer och ökad torka, regn eller blåst hotar många av världens ekosystem. Vi socialdemokrater vill bygga ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle där människors livskvalitet kan öka. Vi vill arbeta utifrån ambitionen att Sverige 2020 ska ha 40 procent lägre utsläpp av växthusgaser än 1990. Med en sådan ambition och handfasta åtgärder kan vi på ett trovärdigt sätt vara pådrivande internationellt. Nedskärningar och minskade ambitioner på klimatområdet är fel väg att gå. Vi föreslår i stället att klimatinvesteringsprogrammet ska fortsätta, med fokus på bioenergi - till exempel omhändertagande av spillvärme, distributionsnät för värme och fjärrkyla, lagring av värme och kyla samt teknik för produktion och uppgradering av biogas.

Dessutom måste vi ha än mer satsning på forskning och investeringar som leder till smarta lågenergilösningar för transporter, bilar och kollektivtrafik


Första timmen klar på söndagens partiledardebatt


Ja, naturligtvis är min blogg partisk eftersom jag är socialdemokrat men ingen kan väl ha tyckt att "de fyras gäng" klarade sig särskilt bra. Oavsett om Fredrik, Maud, Göran eller Jan talade så talade nervärderande om ersättningar som om det vore hemska "bidrag". De pratade om att det måste vara större skillnad. Det är ju inget annat än ett hån på de varslade.

Nu handlar det om att satsa både på trygghet, rättvisa och framtidstro.


Att straffa de arbetslösa, de sjuka och pensionärer ger inte fler jobb


När Reinfeldt påstår att jobbskatteavdraget ger jobb och samtidigt säger att det måste löna sig att jobb. Då påstår han samtidigt att människorna väljer själva att vara sjuka och arbetslösa.

Dessutom är det viktigt att veta att det är bättre att rikta satsade bidrag till de arbetsgivare som anställer en arbetslös än att smeta ut det till alla utan krav


Maud har inte skapat ett enda jobb


Vet inte om hon tror sig själv när hon upprepar som en papegoja att hon har skapat jobb.

Vet hon inte att de allra flest tillkom under socialdemokraternas senaste år i regeringen

2006 tillkom 153 000 nya jobb

2007 tillkom bara hälften så många jobb nämligen 80 000 nya jobb

Och i år har jobbtillväxten tvärnitat samtidigt som alla dessa tusentals varsel fullkomligt haglar över Sverige


Svenska modellen handlar om trygghet även för de som är varslade


Fräckt av Reinfeldt att ta äran åt sig för den Svenska modellen. Han vet ju mycket väl vilka som har byggt upp tryggheten, välfärden och sett till så det är ordning och reda i ekonomin.

Maud Olofsson är bara så hopplös när hon vräker ur sig påståenden om skattehöjningar. De är ju hon som straffskattar de arbetslösa och de sjuka


RSS 2.0