Prioritera utbildning och kunskap framför stora skattesänkningar.

Under 2017 investerar den socialdemokratiskt ledda regeringen hela 11 miljarder i svensk skola, vilket märks i klassrummen. Det är nu 20 000 fler anställda i skolan jämfört med när vi tillträde och barngrupperna i förskolan är de minsta på 25 år
Med den nyligen presenterade höstbudgeten föreslås satsningar på skolan till sammanlagt 13 miljarder under 2018. Det är insatser för att förbättra det tidiga stödet, stärka likvärdigheten och få fler att söka sig till och stanna i läraryrket.
För att alla elever ska få en bra start ställer vi högre krav och förlänger skolplikten med ett år genom att förskoleklassen blir obligatorisk. En läsa-skriva-räkna-garanti införs så att alla elever garanteras rätt stöd i tid och fortbildningsinsatsen Läslyftet förlängs och förstärks.
Ett nytt statligt stöd införs för att stärka likvärdigheten och förbättra kunskapsresultaten. Fullt utbyggt kommer stödet att tillföra 6 miljarder årligen till förskoleklassen och grundskolan. Staten tar därmed ett större ansvar för skolan finansiering och att mer resurser ges till alla elever och mest till de som behöver det bäst. Dessutom tillförs ytterligare 500 miljoner till de skolorna med tuffast förutsättningar.
Vi fortsätter investera i fler lärare för att alla barn och elever ska få möta behöriga och kompetenta lärare, oavsett var i landet man bor. Vi skapar fler vägar in i läraryrket för akademiker och satsar på relevanta sommarkurser för lärarstudenter så att de kan slutföra sin utbildning fortare.
Dessutom investerar vi i utbildning som ger fler möjlighet till jobb. Gymnasiets yrkesprogram stärks och får mer undervisningstid för att bli mer attraktiva. Kunskapslyftet utökas vilket innebär 90 000 nya utbildningsplatser inom vuxenutbildning, folkhögskola, yrkeshögskola samt universitet och högskola. Sverige ska konkurrera med kompetens och kunskap – inte låga löner.
Tiden är förbi då stora skattesänkningar gick före nödvändiga investeringar i våra barns och ungas kunskapsutveckling. Nu sätter vi skolan i första hand. Sedan regeringen tillträdde har underskott vänts till överskott och det vill vi använda för att bygga den svenska modellen stark, där alla skolor är bra skolor. Så ska samhällsbygget fortsätta.


Reformer för ett tryggare Sverige

Idag var en glädjens dag för Sverige när Magdalena Andersson presenterade budgeten för nästa år. Efter debatten i Riksdagen tog jag tåget till Skövde för att berätta om det nya ekonomiskt läget och den fantastiska reformbudgeten.

Under tre år med en socialdemokratiskt ledd regeringen har vi satt investeringar i det hållbara samhällsbygget före ofinansierade och orättvisa skattesänkningar. I dag syns resultaten.

Vi har vänt den borgerliga regeringens underskott i statsfinanserna på 60 miljarder kronor till överskott och kan nu göra kraftfulla investeringar i Sverige, samtidigt som vi betalar av på statsskulden.

Mycket går bra i Sverige men mycket måste också förbättras. Men många saknar fortfarande de kunskaper som krävs för att ta de 100 000 lediga jobb som finns. Elever har fortfarande ojämlika förutsättningar att nå kunskapsmålen i skolan. Många oroar sig fortfarande över om välfärden verkligen finns där när man behöver den.

Sedan 2014 har över 200 000 fler ett arbete att gå till och nästa år sjunker arbetslösheten under sex procent. Men många har fortfarande svårt att ta lediga jobb som finns. För att fler ska komma i arbete bygger vi ut Kunskapslyftet, skapar ett enhetligt anställningsstöd och gör insatser för att stärka nyanlända och utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden.

Skolan har nu 20 000 fler anställda, förskolan har mindre barngrupper och skolresultaten har vänt uppåt men mycket återstår att göra. Vi går vidare med Skolkommissionens förslag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.

Den positiva utvecklingen i Sverige där fler barn föds samtidigt som vi lever allt längre innebär att vi kommer att göra stora investeringar i välfärden. När Sverige står starkt ska det märkas i vardagen även för pensionärer och barnfamiljer. Den socialdemokratiskt ledda regeringen kommer att sluta den orättvisa klyftan i beskattning mellan pension och lön fullt år 2020. Pensionärer sin skatt sänkt nästa år samtidigt som barnfamiljer får barnbidrag och studiehjälp höjt med 200 kronor i månaden.

Med denna budget har vi sammantaget investerat över 40 miljarder kronor i samhällsbygget – i vård, skola, omsorg och klimat. Det är dags att Sveriges ekonomiska styrka kommer alla till del.
Att de borgerliga företrädarna gnällde under hela dagen är en annan sak. De får hålla på och gläfsa. Vi kan räta på ryggen och stolt berätta om hur vi vänt underskott till överskott och alla de satsningar som görs nu.


En budget för rättvisa och solidaritet

Fler ska få jobb. Sedan 2014 har över 200 000 fler ett arbete att gå till, ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 14 år och nästa år sjunker arbetslösheten under sex procent. Men många har fortfarande svårt att få jobb, särskilt de som inte gått ut gymnasieskolan eller är födda utanför Europa, trots att välfärden behöver anställa fler. Fler och enklare vägar till jobb måste byggas. Ett enhetligt stöd för att underlätta för arbetsgivare att anställa ersätter flera anställningsstöd. Kunskapslyftet byggs ut. Ytterligare insatser görs för att stärka nyanlända och utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden.
Sverige ska ha en jämlik kunskapsskola. Likvärdigheten och kunskapsresultaten ska stärkas för alla elever. Skolan har nu 20 000 fler anställda, förskolan har mindre barngrupper och skolresultaten har vänt uppåt men mycket återstår att göra. Vi går vidare med Skolkommissionens förslag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. En miljard kronor avsätts 2018 för ett kompensatoriskt statsbidrag, utökas till 3,5 miljarder 2019 och till 6 miljarder kronor per år från och med 2020. Läslyftet förstärks och förlängs och förskoleklassen görs obligatorisk. Åtgärder för att öka nyanlända barns deltagande i förskola ses över. Vi föreslår också ytterligare åtgärder för att få fler att utbilda sig till lärare och för att förbättra genomströmningen och kvaliteten i gymnasieskolan.
Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland och klimat- och miljöarbetet förstärks därför ytterligare. Regeringen föreslår ett Industrikliv, för att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser, samtidigt som Klimatklivet förstärks. Medlen till investeringsstöd för solceller fördubblas och förlängs för att nå 100 procent förnybar elproduktion.
Transportsektorns klimatutsläpp bör minska genom ett reduktionspliktssystem för drivmedel och ett bonus-malus-system för bilar. Användningen av elfordon och hållbara transporter ska stimuleras. Flyget beläggs i dag inte med bränsleskatt eller andra miljöskatter och en flygskatt bör därför införas. Vi investerar för att förebygga torka och vattenbrist, minska mängden plast i hav och natur samt satsar på Rent hav. Resurserna till miljö- och klimatpolitik har mer än fördubblats jämfört med under den förra regeringen.
Välfärden ska stärkas. Den positiva utvecklingen i Sverige där fler barn föds samtidigt som vi lever allt längre innebär att Sverige under överskådlig framtid behöver göra stora investeringar i välfärden. För att korta köerna i primärvården föreslår vi en patientmiljard. Förlossningsvården förstärks, kvinnor ska vara trygga när de föder barn. Jämfört med förra årets budgetproposition ökar resurserna till sjukvården med närmare 5,5 miljarder kronor, det största tillskottet till sjukvården i modern tid. De tio välfärdsmiljarderna till kommunsektorn ökas till femton år 2019 för att sedan bli tjugo miljarder per år från och med 2020 så att fler kan anställas inom förskola, äldreomsorg och i socialtjänst.
Sverige ska vara tryggt. Samhället ska ha de resurser som krävs för att bekämpa brotten och deras orsaker. Det brottsförebyggande arbetet och civilsamhället ska stärkas. Anslagen höjs till bland annat Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kriminalvården, SOS Alarm och Tullverket. Poliserna ska bli fler och bättre rustade i kampen mot brott. Terrorismen ska bekämpas.
Samhällsbygget ska vara rättvist. Sveriges framgångar ska komma alla till del, i hela landet. När Sverige står starkt ska det märkas i vardagen även för pensionärer, barnfamiljer och studenter. Ensamstående föräldrar får höjt underhållsstöd. Garantiersättningen och bostadstillägget höjs för människor med aktivitets- och sjukersättning. Arbetslösa kommer att kunna ta lån till körkort så att möjligheterna till arbete förstärks.
Biståndet förstärks så att Sverige når målet på en procent av bruttonationalinkomsten 2018.
Vi kommer att sluta den orättvisa klyftan i beskattning mellan pension och lön fullt år 2020. Nästa år tas skillnaden bort för inkomster upp till omkring 17 000 kronor i månaden. För att ytterligare förbättra pensionärers ekonomiska situation genomförs också förbättringar i bostadstillägget. Nästan tre miljoner löntagare får skattereduktion för fackföreningsavgiften.


Minnesstund för Anna Lindh

Trots regnet hölls en minneshögtid för Anna Lindh den 11/9.
Det var 2003 som Sveriges utrikesminister mördades och de som trotsat regnet vill att Annas Lindhs gärningar inte ska glömmas bort.
I Skövde finns en särskild lokal Anna Lindh kommitté som delar ut ett pris varje år till någon som verkat i Anna Lindhs anda. Idag möttes kommittén för att hålla minnesstund genom tända ljus, musik och tal från Annas gärningar och ord.
Hon var alltid påläst och allert men även stridbar. Kvinnor på topp blir naturligtvis också ifrågasatta. Hon slets ofta med dåligt samvete, ville vara hemma mer med sina söner men ville också vara med och förändra världen som utrikesminister i Perssons regering.

På morgon den 11/9 kom budet Anna Lindh är död, hon dog av skadorna från ett knivdåd dagen före. Hon mördades, en människa kan dödas men inte hennes idéer. Anna Lindh kunde ha gått hur långt som helst.

Tiden sedan dess känns både väldigt lång samtidigt som det har gått fort. Det har hänt så mycket sedan den 11 september 2003 och vi är många som tror att samhällsutvecklingen varit annorlunda om inte Anna Lindh hade mördats för 14 år sedan.
Idag minns vi hennes engagemang, hennes förmåga att entusiasmera män och kvinnor i sin omgivning och sist men inte minst hennes medryckande skratt.


Studieresan till Chile

 
 
 
 
 


Det har varit en intensiv och händelserik vecka för oss när vi studerade Chile på plats.
Naturligtvis ska vi smälta intrycken för att se vilka lärdomar vi kan dra av dessa studiebesök. Klart är att svenska ambassaden med Roberto Broschek i spetsen gjort ett enastående program.

Det är svårt att bryta ut någon programpunkt som bättre än den andra, de kompetentare snarare varandra. Men mötet med kvinnoministern Claudia Pascual Grau var en riktig höjdare, då vi fördjupade oss i vad som hänt inom jämställdheten och de stora utmaningar de har kvar för att tex få med fler kvinnor i arbetslivet och få bukt med mäns våld mot kvinnor. President Bachelet har ett högt reformtempo för jämlikhet och det visar sig i alla departement och politikområden.

 

Dessutom var dagen i Valparaíso väldigt givande eftersom vi fick se kongressen och träffade riksdagsledamöter som är med i den svenska vänskapsgrupp.

Sedan var det otroligt häftigt att besöka Socialistpartiets högkvarter i Santiago där vi både fick träffa presidentkandidaten Alejandro Guillier samt partiordförande Alvaro Elisalde mfl. Det hade nog inte varit möjligt om inte duktiga Martin Sandgren breefat oss och som också tolkade så otroligt imponerande.

 

En annan höjdare var skolministeriet där vi fick ta del av den skolreform som införs där bland annat vinster i skolorna ska bort.

Det var väldigt roligt att besöka det svenska kulturinstitutet. De allra flesta som är med där är Svenskar som bor Chile. Tyvärr har de ingen finansiering för sin fina verksamhet. De träffas ca en gång i månaden och diskuterar politik i Sverige och i Chile mm. Men de har också en kör som övar varje vecka som sedan uppträder vid olika högtider så som Lucia och midsommar mm. Där fick jag bl.a kontakt med filmproducenten Catalina Donoso, hon brinner för att få bättre möjlighet och ekonomiska villkor för filmprojekt.

 

Chiles historia gav starka intryck under hela veckan. Besöket i Presidentpalatset och museet Museum of Memory and Human Rights https://ww3.museodelamemoria.cl


Där fick vi följa både militärkuppen, tortyren, kampen att återgå till demokrati mm.

Ett tips är att lyssna på P3 dokumentär för er som inte kan åka till Chile för att gå på museum http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/740481?programid=2519g

 


Innan jag reste hade jag kontakt med vännen Maria Paz Acchiardo som peppade mig och hon mötte mig på centralen när jag kom hem. Maria Paz ville ha en direkt rapport om mina intryck och vill gärna att vi fortsätter samarbetet om Chiles framtid.

Nu blir det spännande att följa valet den 19 november och den andra valomgången i december.


Chile går ifrån vinster i skolan


Idag besökte vi utbildningsministeriet i Santiago och fick en genomgång av deras skolsystem som nu är under förändring.
Det finns ca 12 tusen skolor i Chile 3,5 miljoner elever i åldrarna 6-16 år.
Vi fick höra att under militärdiktaturen infördes det mest liberala skolmodellen i världen. Denna skolmodell har mer eller mindre fortsatt fram till nu. Det har inneburit att marknadens har styrt dvs familjen har valt skola och betalat med en skolpeng plus egna pengar.

Ungefär hälften av skolorna här i Chile är det som vi kallar friskolor. De har fram till nu fått gå med vinst men det tas bort. Det har visat sig att när skolorna drevs med vinst har det ökat på segregationen. Det redan ojämlika Chile har blivit ännu mer ojämlikt pga av skolsystemet.

 

Nu inför Chile successivt att skolor inte ska styras med vinstsyfte. De som vill fortsätta med vinst kommer att bli av med anslaget från staten. Det har inneburit att 2 % av skolorna har valt att bli helt privata resten av skolorna har nu ändrat sig till de nya reglerna och är numera nonprofit skolor.

Nu får alla elever söka till alla skolor. Om det är ett högt söktryck på skolor så blir det lottning av platserna men först efter det att de barn som har syskon eller de som bor i närheten fått sina platser.


Det är en omfattande reform som Chile nu ska gå igenom och innebär även höjda lärarlöner och krav på kvalité och licens för att få driva skolan.


Chiles kongress ligger i Valparaíso

I

 

dag besökte vi Chiles Kongress i Valparaíso ca 11 mil från Santiago.
Det har funnits en kongress i Santiago sedan 1810 då Chile blev självständigt.

Men när Pinochet tog makten genom militärkuppen 1973 avskaffades den kongressen. Pinochet ville inte ha några folkvalda i Chile och särskilt inte i Santiago, bygget av en ny kongress startade 1988.

Samma år var det val i Chile, för eller emot fortsatt styre av Pinochet. Det valet förlorade han men försökte manipulera valresultatet.
Han fick tillslut se sig besegrad men lyckades få in skrivningar i författningen att han skulle vara arméchef i åtta år och därefter livstids senatorsledamot i kongressen.

Det är en mörk historia som Chile bär på från tiden 1973-1990.

I alla fall besökte vi kongressen idag och det var mycket intressant att ta del av debatten, titta på de olika salarna och inte minst träffa ledamöter som har en Svensk-Chilensk vänförening. De började med att uttrycka sin tacksamhet över vad Sverige med Olof Palme i spetsen gjorde för dem under militärkuppen och åren efter det.

Vi fick en mycket livlig diskussion om jämlikhet, jämställdhet, rätten till utbildning, fattigdomsbekämpning och framtidsvisionerna.

Efter besöket i kongressen gick vi en fin promenad i Valparaíso för att se på hamnen, de fina kvarteren och klättra upp i gränderna för att se utsikten över Stilla havet.

 

Pingvinerna vann första ronden i Chile

 


Det pågår en strid om exploatering av mark i norra Chile just nu. Det har lett till regeringsombildning och finansministern har valt att avgå från Bachelets regeringen.

Bachelet och miljöministern har framträtt tillsammans där de förklarat att behovet av att kombinera den ekonomiska tillväxten med hållbara miljöhänsyn.
Därför stoppas nu ett gruv och hamn investeringsprojekt "Domingo" på 2,5 miljarder USD eftersom hamnen var tänkt att byggas i närheten av ett biologiskt rikt, miljökänsligt kustområde där 80 % av världens Humbolt Pingviner bor.

Alltså vann Pinvinerna första ronden.
Men den konservativa oppositionen som vill genomföra investeringsprojektet (som även den avgående finansministern ville) förväntas kunna ta politiska poänger och hävda att regeringen hindrar den nödvändiga tillväxt som Chile behöver.
De konservativa partierna förväntad vinna nästa val om inte vänsterpartierna lyckas vända opinionen.


Valet i Chile den 19 november

 

 


I socialistpartiets högkvarter vi fick träffa partiordförande Alvaro Elisalde och deras SSU-ordföranden. Dessutom fick vi träffa presidentkandidaten Alejandro Guillier. Han är oberoende vänster men stöds av alla partier på vänsterkanten. Men enligt opinionsundersökningarna ligger han inte så bra till just nu. Han hoppas på andra valomgången i december.


Vi diskuterade det kommande valet. Tyvärr finns här ett utbrett politikerförakt och det har stått mycket i tidningarna den sista tiden om "affärer" och hur politiker från flera partier tagit emot pengar från privata företag, pengar som gått till valkampanjer. Vilket ju är fullkomligt fel och förståligt att folk blir arga.
På det viset syns inte heller alla de reformer som Bachelet har genomfört så som skola för fattiga, åtgärder mot mäns våld mot kvinnor, vaccin mot livmoderhalscancer, bostäder och jämställdhet mm

I år är första gången någonsin man kan rösta i valet från andra länder så nu gäller det att vi mobiliserar våra chilenska vänner hemma att gå iväg och rösta i valet i november.

Vi har även besökt presidentpalatset la Moneda där Salvador Allende mördades 1973 och där president Michelle Bachelet idag arbetar varje dag vid. Under kuppen 1973 så smällde 24 bomber inne i palatset och 90% förstördes. Men det är nu återuppbyggt och visas för allmänheten.


Reformer i Chile

 

Idag har vi träffat kvinnoministern/jämställdhetsministern Claudia Pascual Grau. Det blev spännande samtal om Kvinnornas rättigheter på arbetsmarknaden, i hemmen och i övriga samhället.
Claudia beskrev deras reformarbete med att få fler kvinnor i den beslutade församlingarna, idag är endas 15% av riksdagsledamöter kvinnor. Me. Nu finns krav på att få med fler kvinnor redan till kongressvalet i november i år. Varje parti har krav att minst 40% ska finnas med från respektive kön. Dessutom finns inför valkampanjen särkilt avsatta medel för att kvinnor som kandiderar ska få ersättning för sina kampanjkostander. Det finns också ett särkilt utbildningsprogram för politiks ledarskap för kvinnor.

Överhuvudtaget vill regeringen att fler kvinnor studerar vidare på högre läroverk. De har ett särkilt program även för fattiga studenter att de ska kunna läsa utan avgift.

När det gäller kvinnor i arbetslivet behövs det göras betydligt mer eftersom bara ca 50% av kvinnorna har jobb. Av tradition utför kvinnor mycket av det obetalda arbete som tex hushållsarbete, ansvar för barnen och anhöriga. Hon nämnde några av reformerna så som att även pappor ska kunna ta ledigt för att ge mat till barnen. Idag får kvinnor ledigt 30 minuter om dagen om de har barn under 2 år. Dessutom är det idag krav på företag som har mer än 20 kvinnor anställda inrätta daghem. Båda dessa krav gör att arbetsgivare inte vill anställa kvinnor. Därför ska lagen ändras så att företag ska erbjuda daghem oavsett som det är män eller kvinnor anställda. Regeringen vill också inrätta fler offentliga daghem/förskolor.

Vi kom också in på kvinnors hälsa, vaccin mot livmoderhalscancer, rätt till abort i vissa fall och arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Där är fokus på att synliggöra mäns våld i hemmen och uppmärksamma kvinnor på att de inte ska känna skuld och skam vid övergrepp, det är förövaren som ska skämmas och straffas.

Vi diskuterade betydligt fler frågor men detta var några av de viktigaste punkterna. Därefter gick vi till ett besök med parlamentsledamoten och socialisten Denise Pascal Allende. Hennes morbror President Salvador Allende mördandes under militärkuppen och familjen tvingades till flykt i många år.


skola och välfärd före vinstjakt

 

 

Nu har debatten hettat till igen om vad våra skattepengar ska användas till. De borde gå till den verksamhet de är avsedda för, borde ska gälla både offentliga och privata utförare. Sverige är extremt och det enda landet i västvärlden som tillåter vinst i inom skattefinansierad skolverksamhet.
 
I regeringsställning höll de borgerliga delvis med om att skattepengar inte ska delas ut som vinster i skatteparadis. Nu har både de och SD svängt och ställt sig på samma sida som de företag som vill kunna fortsätta jaga snabba vinster.
 
Debatten borde handla om grundläggande frågor om hur kunskapsresultaten i skolan ska förbättras och välfärden fortsatt ska finnas där för alla när de behöver den. Istället är det fokus på oreglerat vinstuttag och skattesänkningar, det är trist.
 
Nu behöver vi utveckla den svenska modellen. För att vi fortsatt ska kunna vända utvecklingen i skolan och stärka välfärden, krävs att varje skattekrona används till det som den är ämnad för.
 
Arbetet med att stoppa vinstjakten i välfärd och skola går därför vidare. Olika sektorer kan komma att behöva olika lösningar, men skattebetalarnas pengar ska gå till vad det avsedda för.
 
Den socialdemokratiskt ledda regeringen kommer att lägga ett lagförslag i höst. Sedan är det upp till de borgerliga partierna att visa om de är villiga att samarbeta för att svenskarnas skattpengar ska gå till att stärka välfärd och skola eller inte.
 


Chile

 


Äntligen ska ska jag få göra ett besök i det intressanta och spännande Sydamerikanska landet Chile med sin stormiga historia.

​Vi ska diskutera Mänskliga rättigheter, jämställdhet, privatiseringar, ekonomi, arbetsmarknad, kultur mm.

Ett intensivt program väntar med bl.a: Möte med kvinnoministern Claudia Pascual Grau, besök på Moneda palatset, träff med Socialistpartiet. I samband med det ska vi även träffa kongressledamoten Denise Pascal Allende. Vidare ska vi till Valparaíso Kongressen där ska vi bland annat möta ledamöter i deputeradekammarens svenska vänskapsgrupp.

Naturligtvis ska vi besök på Business Sweden för att se hur det går för Svenska företag och exporten. Vi ska ha möte på Finansministeriet med Ricardo Vicuña, Coordinador
Macroeconómico och besöka utbildningsministeriet.


Jag har genom åren mött många Chilenare som är oerhört tacksamma över det Sverige gjorde för dem under Pinochet och diktaturtiden. Ska bli intressant att se om vi gjort avtryck även inne i landet.

Chile har varit en demokrati sedan 1990. Just nu är Michelle Bachelet president. Hon valdes 2013 med stor majoritet, även om valdeltagandet är lågt. Hon var även president 2006-2010, och har varit ordförande för UN Women. Bachelet har ett högt reformtempo för jämlikhet.
och har gjort det möjligt för fattiga studenter med gratis utbildning på 30 utvalda universitet.

Som vanligt på mina resor ska jag blogga, mest för min egen del och för att jag ska komma ihåg bättre. Men kanske är det även intressant för några av mina följare på bloggen.

Så väl mött. Jag skriver mer i morgon igen.


Varför misstroendeförklaringar och elefanten i rummet


Den borgerliga oppositionen har slutat agera seriöst i Sveriges riksdag. Sedan 1974 har riksdagen röstat totalt sju gånger om misstroendeförklaringar mot sittande ministrar. Det är lika många som de borgerliga partierna har hotat med enbart det senaste halvåret.

Att en opposition utan ett eget regeringsalternativ försöker styra landet med upprepade hot om misstroendeförklaringar mot den sittande regeringen är något nytt i svensk politik. Enbart det senaste halvåret har de borgerliga partierna hotat avsätta sju ministrar. Det är lika mycket som det totala antalet misstroendeomröstningar i Sverige sedan regeringsformen antogs 1974. Jag tolkar det som att oppositionen är i desperat behov av en yttre fiende för att försöka framstå som handlingskraftig eller samspelt.

Misstroendeförklaring är ett av starkaste vapnen riksdagen har gentemot regeringen. Det ska användas sansat och vara ett uttryck för när riksdagen verkligen saknar förtroende för ett statsråd. De senaste månaderna har vi sett hur de borgerliga helt frångått denna princip. De har nu börjat hota med avsätta statsråd om regeringen lägger förslag de inte håller med om. Det är en häpnadsväckande oseriös hållning. Som alla vet är det regeringens jobb att lägga förslag på riksdagens bord.

Elefanten i rummet, som de borgerliga partiernas företrädare inte pratar om, är naturligtvis Sverigedemokraterna. Utan Sd:s stöd skulle det inte vara möjligt för de borgerliga att hota avsätta en minister som lägger ett förslag de ogillar. Hur det rimmar med löften om att inte ge Sd inflytande är en fråga som liberaler och centerpartister bör svara på.
Nu har de visserligen dragit tillbaka alla misstroendehot förutom den obegripliga misstroendeomröstningen mot Hultkvist.

Den nuvarande borgerliga oppositionen har slutat agera seriöst i Sveriges riksdag. Den övergripande målsättningen tycks vara att bli av med populära socialdemokratiska statsråd och skapa så mycket politiskt oreda som möjligt under den återstående delen av mandatperioden. Det är en farlig strategi.

Alla borgerliga företrädare bör fråga sig om den form av politisk utpressning de vill göra till ny standard är något de vill ha också vid ändrade majoritetsförhållanden i riksdagen.


RSS 2.0