Du blir inte frisk för att du blir fattigare I Sverige har 107 490 drabbats av de hårda kalla regler som den gamla regeringen tryckte igenom med applåder i Riksdagen 2008. Fler än 10 000 personer har utförsäkrats två gånger och under det senaste halvåret har många tvingats lämna ersättningen en tredje gång. Bakom varje siffra finns en människa, ofta en kvinna i ett kontaktnära yrke. En socialsekreterare, lärare eller sjuksköterska. En mamma, syster eller dotter. 
Den borgerliga utförsäkringspolitiken var både inhuman och ineffektiv och redan nu vill Moderaterna återinföra den bortre parentesen. Men sjuka blir inte friskare för att de blir fattigare. Den bortre tidsgränsen har orsakat stress och lidande för människor. Därför tas den nu bort.
Efter valet 2014 tog regeringen över en sjukfrånvaro som hade ökat med över 50 procent under den föregående mandatperioden, och som enligt prognosen fortsätter att öka. Det är negativ för alla inblandade: för vår samhällsekonomi och de reformer vi vill göra i välfärden, för arbetsgivaren som förlorar kvalificerade medarbetare till sjukdom och för den drabbade individen som blir sjuk. För oss socialdemokrater är det självklart att alla som kan ska arbeta. Det är lika självklart att den som är sjuk ska ha tillgång till en trygg försäkring som ger rätt till snabb rehabilitering och ekonomisk trygghet. Ingen ska behöva gå från hus och hem för att man haft oturen att bli sjuk.
Utvecklingen med den ökande ohälsan och de stigande sjuktalen är en av regeringens mest prioriterade utmaningar. Därför har regeringen satt upp ett ambitiöst mål. Sjukpenningtalet ska vara maximalt 9 dagar år 2020. Målet motsvarar 14 miljarder i lägre utgifter och 70 000 färre sjukskrivna jämfört med Försäkringskassans senaste prognos. Det är 70 000 människor som inte behöver bli sjuka. Det är 14 miljarder som i stället kan investeras i jobb, skola och välfärd.
För att lyckas nå målet har regeringen tagit fram ett brett åtgärdsprogram i sju delar som fokuserar på förebyggande åtgärder, insatser under sjukfallet och stöd tillbaka till jobb. Det handlar om att ge hälso- och sjukvården bättre möjligheter att stötta de som blir sjuka, att hjälpa arbetsgivare i det förebyggande och rehabiliterande arbetet och att ge Försäkringskassan förutsättningar att göra sina prövningar så att insatser kan göras i rätt tid. Ingen aktör kan klara det här på egen hand utan alla inblandade aktörer måste kraftsamla tillsammans.
Vi socialdemokrater väljer att lägga pengar på insatser som vi vet ger resultat. För att på riktigt komma tillrätta med sjukfrånvaron behöver vi vara långsiktiga och fokusera på förebyggande arbete och rehabilitering så att människor kan komma tillbaka i arbete. 

10 steg i riktning för en jämställd värld
Sveriges första feministiska regering har satt fokus på jämställdhet och prioriterar frågan inom alla områden. Det är både moraliskt rätt och ekonomiskt smart. 

Här är 10 viktiga steg i en jämställd riktning:

1. En feministisk utrikespolitik ska genomsyra hela utrikesförvaltningens arbete och syftar till att stärka kvinnors rättigheter, öka kvinnors tillgång till resurser och öka kvinnors representation i hela världen. 
2. Jämställda arbetsvillkor – så att kvinnor och män ska ha lika hög sysselsättning på sikt.
3. Det ofrivilliga deltidsarbetet ska bort– SKL ska gå före som arbetsgivarpart på sikt införa heltid som norm runt om i Sverige.
4. Ojämställda löner ska bort - regeringen har gett Medlingsinstitutet i uppdrag att analysera lönefrågan ur ett jämställdhetsperspektiv.
5. Jämställt föräldraskap – vid årsskiftet infördes en tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen. Det är ett steg på vägen mot ett helt jämställt uttag av föräldraförsäkringen.
6. Ensamstående föräldrar, i synnerhet kvinnor, har ofta en svagare ekonomi än föräldrar som är sammanboende. Regeringen har därför höjt underhållsstödet och grundnivån i föräldrapenningen.
7. Fler kvinnor i toppen - Om andelen kvinnor i styrelserna inte är minst 40 procent i slutet av 2016 kommer regeringen lägga fram en lag om jämställda styrelser.
8. Fler kvinnor ska kunna göra karriär inom akademin - I budgeten avsattes bland annat medel för fler kvinnliga professorer och jämställdhetsintegrering av universitet och högskolor.
9. Jämställd hälsa - Regeringen har som målsättning att de påverkbara hälsoklyftorna mellan könen ska slutas inom en generation.
10. Mäns våld mot kvinnor måste upphöra. - En nationell strategi för arbetet mot mäns våld mot kvinnor tas fram och regeringen förstärker stödet till kvinnojourerna. Samtidigt ses våldtäktslagstiftningen över för att fler sexualbrott ska klaras upp. Straffen för grova sexualbrott ska skärpas.

Läs mer om regeringens feministiska agenda här: 
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/feministisk-regering/Brist på byggarbetare - trots sänkt ROT

Det är näst intill omöjligt att kunna kontraktera hantverkare idag, trycket ser inte ut att lätta. Det är slarvigt av EKOT att svälja en nyhet som säljs in av branchorganisationen Sveriges byggindustrier.
Trots att det inte finns någon statistik så dundrar företagarna att det syns på minskad efterfrågan, de vill ha fortsatta bidrag av staten för att inte bryta mot lagen dvs att svart arbetskraft används.

Förra året betalade andra skattebetalare dvs staten 3,4 miljarder till de som bygger om och förbättrar sina hus. Även fortsättningsvis kommer ROT-avdraget finnas kvar med ett bidrag på 30% av arbetskostnaden upp till 50 000kr om året. Det är mycket pengar som gör det mycket populärt.

Det finns inget som tyder på att byggnadsarbetare blir arbetslösa. Tvärtom det kommer att vara ett bristyrke i många många år framåt. Mycket tyder på att det kommer att behövas ta in byggnadsarbetare från andra länder för att klara av trycket undertiden som fler byggnadsarbetare utbildas i Sverige.

I de flesta byggyrken väntas det bli goda möjligheter till jobb både i år och de närmaste fem till tio åren. Det konstaterar Arbetsförmedlingen i sin rapport "Var finns jobben?".
Arbetsförmedlingen räknar med att sysselsättningen fortsätter att öka i byggbranschen. I många yrken är det brist på personal. Byggkonjunkturen är stark, främst beroende på bostadsbyggandet, men det finns också en stor efterfrågan inom reparation, -om och tillbyggnad, samt inom anläggningsjobb.
Många arbetsgivare upplever idag ett problem att få tag på utbildad personal och Arbetsförmedlingen räknar med att rekryteringsbehovet kommer att fortsätta öka. Till en del dämpas behovet genom att ta in utländsk arbetskraft.

Skärp er EKOT, innan ni dundrar ut partsinlagor som "sanningar" 

http://www.byggnadsarbetaren.se/2015/01/fortsatt-brist-pa-byggnadsarbetare/


Bygg bygg bygg. Der behövs bostäder

 Många bra beslut för att gör det enklare, snabbare och billigare att bygga bostäder har redan tagits av den socialdemokratiskt ledda regeringenFörkortadöverklagandeprocessen, ny bullerförordning, satsningar på energieffektiva och klimatsmarta byggnader har bidragit till den största bostadssatsningen på över 20 år. Med regeringens investeringar på sammanlagd 5,5 miljarder för fler bostäder, snabbare byggande och bättre boende har viktiga steg tagits för att komma till rätta med problemet. Redan i år förväntas bostadsbyggandet vara det högsta sedan början på 1990-talet.

Nu föreslår den socialdemokratiskt ledda regeringen att ytterligare:

Förenkla regelverken
Öka byggkapaciteten
Se över finansiering och ökad rörlighet

 

Men vi har fortfarande en lång väg att gå och dagens byggtakt är inte nog för att hinna med 700 000 bostäder på 9 år.Politiska låsningar får nu inte stå i vägen när framtidens bostadssituation står på spel och därför är det bra att regeringen tar initiativ till breda politiska samtal kring bostadsfrågan. 

 

Om flera parter arbetar tillsammans kan vi få fart på bostadsbyggandet. Det leder till fler jobb i byggbranschen ochen bättre fungerande arbetsmarknad där bostadssituationeninte är avgörande vid val av jobbFler bostäder stärker svensk ekonomi: matchningen mellan lediga jobb och arbetssökandeförbättras; skenande bostadspriser motverkas; fler unga kan flytta hemifrån; barnfamiljer kan flytta till större bostäder och äldre till ett mer anpassade boende.

 

Bostadsfrågan förutsätter samarbete och vi välkomnar en bred samverkan. Det kommer bygga Sverige starkt inför framtiden. 

 


Vi går mot ljusare tider!Det kan kännas kallt, mörkt och motigt på många sätt. Men håll ut, vi går mot ljusare tider.
Just nu skulle media kunna ha varit fylld med positiva nyheter om att fler får jobb, pensionärer får bättre ekonomi och kommuner kan satsa mer på skolan och äldre vården.

Nu är inte media till för att sprida goda nyheter utan att förmedla det oväntade. Det är oväntat att ministrar skaffar sig bostäder när det inte förmedlas lägenheter via regeringskansliet. Det är ovanligt att kvinnor anklagar varandra för att ha dåligt omdöme osv, därför är det det vi får ta del av just nu.

Men håll ut, det finns ljuspunkter i tillvaron och det finns undantag i media rapporteringen. T.ex nyheten att det ljusnar på arbetsmarknaden.   – Ja, åtta av tio har ju ett arbete inom tolv månader, och av dessa har hälften en arbetslöshetsperiod som är kortare än tre månader, säger Carolin Söder på trygghetsfonden enligt Ekot.

De privatanställda tjänstemännens arbetsmarknad har också förbättrats. Rent generellt gick många vidare till ett nytt jobb, nästan nio av tio, enligt Trygghetsrådets vd Calle Leinar. 
Färre, kommer att bli uppsagda på grund av arbetsbrist i år jämfört med 2015. Vi ser ganska ljust på arbetsmarknaden, säger han.

Som sagt håll ut - vi går mot ljusare tider! 

Ny industrigenerationSverige har en modern industri där många kvinnor och män arbetar.
 Det går bra för stora delar av svensk industri, och det rapporteras nästan dagligen om nya investeringar, nya försäljningsrekord och nyanställningar. 
Men samtidigt står industrin också inför en rad utmaningar. Digitalisering och automatisering radikalt förändrar förutsättningarna för industriell produktion. Konkurrensen blir allt hårdare men automatisering och utvecklingen av moderna och smarta fabriker gör det också mer attraktivt att tillverka i Sverige.

Det finns en bild av att industrin minskar i betydelse för Sverige. Men industrin har förändrats och när de industrinära tjänstejobben räknas in är det tydligt att Sverige fortfarande är en industrination. Industrin står då för en femtedel av landets ekonomi och sysselsätter omkring en miljon människor. Industrin står också för 77 procent av det samlade exportvärdet.
Digitaliseringen och nya möjligheter till automation öppnar ett fönster för en nyindustrialisering av Sverige. 

Jag välkomnar Mikael Dahmberg nya industristrategi och hoppas att han även lägger till jämställdhet som fokusområden. Män och kvinnor kan gemensamt utveckla Svensk industri med hjälp av regeringens kompetenslyft. Lägg dessutom till digitalisering, ökad resurseffektivitet, miljöhänsyn och en mer hållbar produktion, då bidrar industrins värdeskapande, jobbskapande och skapat konkurrenskraft i hela landet.

Till minne av Fadime
I morgon den 21 januari är det 14 år sedan Fadime Sahindal mördades av sin far. Ett ohyggligt brott som vi aldrig får glömma och som vi måste ta avstamp i, för än mer förebyggande arbete mot mord pga den så kallade hedern.  Minnet av Fadime och kampen mot hedersvåldet uppmärksammas över hela landet i ett flertal sammanhang. 

Fadime Sahindal kämpade mot förtryckande traditioner på ett unikt sätt - trots upprepade dödshot. Tack vare hennes kamp öppnade flera politiker ögonen och satte igång åtgärder för att skydda de utsatta ungdomarna. 14 år har gått sedan mordet på Fadime. 14 år av debatter om hedersvåldet. 
Miljontals flickor och pojkar världen över tvingas följa urgamla traditioner vilka bl.a. förbjuder kärlek före äktenskapet.  I Sverige handlar det om 100.000 utsatta, förtryckta ungdomar enligt Carin Götblads utredning från 2014. 

Föreningen Varken Hora eller Kuvad har gjort en undersökning bland 1100 ungdomar om hur deras liv ser ut och försökt identifiera huruvida de lever i en hederskontext - en förskräckande läsning, den visar att ungdomarna i förorter blivit mer konservativa än sina föräldrar. 

Vi måste fortsätta synliggöra att männen, pojkarna tror att de måste kontrollera flickor och kvinnor. Vi måste intensifiera debatten om att flickor och kvinnor fortfarande kuvas, kontrolleras, misshandlas och mördas för att de vill leva ett fritt liv.
Kampen mot våld i heders namn måste få ny kraft.


I Riksdagens andra kammarsal anordnar Socialdemokraterna och Miljöpartiet en internationell konferens med tal och panelsamtal om hedersbrott som egen brottsrubricering. Konferensen är i samarbete med Riksorganisationen GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime, med stöd av ett 60-tal organisationer. Här finns representanter från riksdagspartier, organisationer och myndigheter från såväl Sverige, England och Kanada. 
Som ordförande för UN women nationell kommitte Sverige är det självklart för mig att delta på detta och andra arrangemang som lyfter minnet av Fadime. Det påminner oss om att mäns våld  och förtryck mot kvinnor måste bekämpas vart det än dyker upp. 
Dubbelbestraffning en vanlig härskarteknikDet där med medialogik är inte helt enkelt att förstå sig på, eller så handlar bostadsdrevet mot Margot Wallström om helt vanlig härskarteknik.

Först kritiseras Margot Wallström för att hon hyr en lägenhet som ägs av kommunal. Tänk ve och fasa om hon fått ett förstahandskontrakt så att hon kan bo där hur länge hon vill....
Dagen efter så vänder nyheten och det spelats som om det vore ännu värre om hon bara ska bo där menas hon är statsråd. Hur nu det skulle kunna vara värre att hon lämnar lägenheten senast då hon lämnar sitt ämbete.

Felet är naturligtvis att statsråd från andra delar av landet än Stockholm inte har tillgång till lägenhet under tiden som de är ministrar. Det är rent ut sagt för jävligt att ministrar ska hålla på att leta bland mäklare, kontakta hyresvärdar och ägna all sin första tid i regeringen åt att hitta boende.

Vi har ju via media tidigare fått ta del av Sven-Erik Buchts och Morgan Johanssons letande av lägenheter. I stället för att de ska fokusera på sitt uppdrag. 

Flera privata företag ser det som självklart att hjälpa till med bostäder när de rekryterar chefer. Försvaret och andra statliga organ ser till att anställda har någonstans att bo när de tillfälligtvis jobbar i Stockholm och måste ha dubbla bostäder.

Riksdagen köpte för ett antal år sedan in lägenheter till oss Riksdagsledamöter, dels för att vi inte skulle sova på soffan i våra arbetsrum och dels för att det är alldeles för dyrt att bo på hotell, de nätter vi bor i Stockholm. 

Det är skandal att regeringskansliet inte har samma policy? Dessutom är bostadsbristen en skandal i sig. 

Partiledardebatt i Agenda borde handla om bostadsbyggande, utbildning och jobb


Tänk om partiledardebatten mer fått handla om jobben, jämställdhet, byggande och skolan? Det hade naturligtvis varit bättre men ett förtroende gäller ju både i politiken och hur förtroendevalda lever och agerar. Givetvis måste väljare få veta vad som hänt och inte hänt när det gäller kommunal och hur de fördelar sina bostäder.
Nu är ju inte kommunal de enda som hjälper till med bostäder för de som bor utanför Stockholm.  
Många privata företag ser det som självklart att hjälpa till med bostäder när de rekryterar personal. Jag tror att även försvaret och andra statliga organ ser till att anställda har någonstans att bo när de tillfälligtvis jobbar i Stockholm eller måste ha dubbla bostäder.
Riksdagen köpte för ett antal år sedan in lägenheter till oss Riksdagsledamöter, dels för att vi inte skulle sova på soffan i våra arbetsrum och dels för att det är alldeles för dyrt att bo på hotell, de nätter vi bor i Stockholm. Undrar varför regeringskansliet inte har samma policy? Kanske för att de flesta i regeringen är från Stockholm och att det inte har uppfattats som ett problem förrän nu. 

Men för att fortsätta på partiledardebatten så citerar jag Stefan Löfven: "Vi har ett samhällsbygge framför oss som gäller hela Sverige, oavsett om man är född här, har bott här i tio år eller kommer nu. Sen behövs det speciella insatser för de som kommer från andra länder och exempelvis har en mycket låg utbildning" mycket bra sagt. Han var som vanligt konkret, påläst och saklig.


Förtroende tar tid att bygga upp och går fort att rasera. Så det är bara fortsätta bygga på ett bättre förtroende igen. 
Nu gäller det att få fart på bostadsbyggandet i hela landet. Se till att människor får utbildning, validering, praktik och jobb. Fortsätt den inslagna vägen med satsning på kvalité i välfärden. Och fortsätt med att ta itu med sexuella trakasserier, straffa förövare och börja med ett tydligt förebyggande arbete om attityder.Socialdemokraterna har kommundag i SkövdeIdag ska jag träffa mina kommunpolitiska kamrater i Skövde. Det är styrelsen för socialdemokraterna som bjudit in till en kommundag.

Det går bra för Skövde och tack vare den socialdemokratiskt ledda regeringen satsas det på bättre kvalite i välfärden genom höjda anslag till kommunerna. Resurser som ska användas i äldrevården, skolan och mer bostadsbyggande.
Områden som är särskilt i fokus gällande riktade stadsbidrag är:
Mer personal inom äldreomsorgen.
Mer personal inom skolan och förskolan.
Satsningar på jobb åt unga.
Stöd till energieffektivisering och upprustning av hyresrätter.

Skövde växer både till antalet människor och inom handel, utbildning och företagande. Fler jobb och nya bostäder är de nycklar som behövs för att Skövde ska växa. Det ger goda förutsättningar för det fortsatta arbetet med att erbjuda en trygg och god välfärd för alla som bor här.

Vi socialdemokrater vill se till att fler kommer i arbete. Vi värnar det livslånga lärandet med en bra utbildning från förskolan till högskola och vuxenutbildning. Vi vill ha en utbildning där högskolan står i tät samverkan med kommunen och näringslivet. Högskolan ska fungera som växthus för nya verksamheter och främja nya företag. Särkilt viktigt blir det för nyanlända att få gå Svenska för invandrare så fort som möjligt och få hjälp för att de snabbt komma i arbete. 
Alla Skövdebor i hela kommunen ska känna att de är del av utvecklingen, för allas bästa i hela Skövde.

Våra prioriterade mål för innevarande år är:
1. Alla Skövdebor, oberoende av ålder, social bakgrund, funktionsnedsättning, kön, etnicitet, sexuell läggning eller religiösa övertygelser ska ha goda livschanser.
2. En gemensam vakansförmedling.
3. De osakliga löneskillnaderna ska bort.
4, Timanställningarna görs om till tillsvidareanställningar.
5, Bygga 360 bostäder per år i Skövde kommun.
6. Det ska finnas bostäder med olika upplåtelseformer i hela Skövde kommun.
7. Bygg klimatsmart för att möta framtidens miljökrav.
8. Bostadsbristen ska mötas genom ökat bostadsbyggande främst genom en ökad produktion av hyresrätter.
9. Den som har hemtjänst timmar ska till viss del styra sina timmar själva genom att biståndsbedömningen görs om.
10. Ekedal ska vara ett äldrecentrum och förses med bussförbindelse.
11. All omsorg ska kvalitetssäkras.
12. Sjukfrånvaron inom sektorn ska sänkas till högst 6 % under mandat perioden. Ett led i detta arbete är att öka personaltätheten vilket bör leda till minskade sjukskrivningar p.g.a. stress och förslitningar.
13. Personal inom Vård och Omsorgssektorn ska ges möjlighet till friskvård på arbetstid.
14. Kommunen inrättar ett äldrehotell.
15. Tillskapa ett boende för äldre i södra Ryd.
16. Andelen elever med godkända betyg i alla ämnen ska öka.
17. Det övergripande målet är att alla ungdomar/unga vuxna ska ges förutsättningar att genomföra gymnasieskolan med ett fullständiga betyg
18. En förstärkt elevhälsa.
19. Biblioteken används som ett nav för att underlätta samverkan mellan till exempel skola, fritidsgårdarna och föreningslivet.
20. Samtliga biblioteksfilialer integreras med skolbiblioteken.
21. Kommunala musikskolans verksamhet ska utökas.
22. Fortsatt utveckling av fritidsgårdarna mot uppsatta mål.
23. All el som köps in till kommunen är från förnyelsebara källor.
24. Ekologiska råvaror ska vara minst 30 %. Svenska råvaror ska vara minst 70 % och ökas främst genom att satsa på svenska animalier.
25. Underlätta miljövänlig pendling.
26. Fler skolor än idag ska ha som ambition att bli Grönflagg-certifierade.


Här går det att läsa hela vår budget som vi lagt i Skövde men som den borgerliga majoriteten röstat ned. 
http://www.socialdemokraterna.se/upload/webbforalla/ak/skovde/Dokument/Dokument%202014/Budget%202016%20S%20(2).pdf


Stolt över modig utrikesminister
Många ondgör sig över vår modiga utrikesminister Margot Walström för att hon både kritiserar Palestina och Israel för det oacceptabla våldet. Men hon är rakryggad och modig som vågar säga ifrån. Jag är stolt över henne.
Under två månader i höstas dödades 21 israeler och 100 palestinier i samband med knivattacker, våldsdåd, demonstrationer och sammandrabbningar. Bara i oktober uppgick antalet skadade till 115 israeler och 7 392 palestinier, varav ca 5 000 i tårgasattacker.

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter gjorde redan den 28 oktober ett uttalande där han hänvisade till att den israeliska responsen har angivits vara oproportionerlig så till den grad att utomrättsligt dödande starkt kunde misstänkas. Även MR-organisationer och folkrättsexperter har uttryckt liknande farhågor. Det är centralt att det görs grundliga och trovärdiga undersökningar kring dessa dödsfall i syfte att bringa klarhet och få till stånd möjligt ansvarsutkrävande.

Margot Wallström har varnat för vad oproportionerlig våldsanvändning skulle kunna innebära. Hon har också varit mycket tydlig i sitt fördömande av de våldsdåd som utförts av palestinier gentemot israeler.

Användning av våld, även under ockupation, är strikt reglerat i folkrätten. Alla inblandade bör göra sitt yttersta för att undvika oproportionerligt våld. Den nuvarande situationen är ohållbar. 
Våldet måste få ett slut.
 

Tuff partiledardebatt om investeringarDet var en beslutsam statsminister som inledde partiledardebatten om stopp för sexuella övergrepp. Varje flicka, varje kvinna har rätt till sin egen kropp, förövare ska straffas, attityder ska förändras, sa Stefan Löfven. Det var glädjande att M, fp, KD  och Cs företrädare applåderade det initiativet.
Sedan handlade debatten mest om investeringar för jobb, bostäder och utbildningar.
Att investera kraftigt i Sveriges nya jobbagenda – med infrastruktursatsningar, en ny exportstrategi och bättre tillgång till riskkapital för små och medelstora företag.

På skolområdet investerar vi i ett nytt kunskapslyft med över 50 000 nya utbildningsplatser så att fler kan ta de jobb som växer fram. I år förverkligas också vår satsning på höjda lärarlöner, mindre klasser i lågstadiet och ökat stöd till de skolor som behöver det mest.

Regeringen har tagit en rad beslut för att göra det snabbare, enklare och billigare att bygga bostäder. Vi har förkortat överklagandeprocessen, lagt fram en ny bullerförordning, satsat på energieffektiva och klimatsmarta byggnader och har inlett den största bostadssatsningen på över 20 år. Redan i år förväntas bostadsbyggandet vara det högsta sedan början av 1990-talet.

Men boverket uppskattar behovet av nya bostäder år 2025 till över 700 000. Med den byggtakt vi har i dag kommer inte samhället att klara det behovet.  Därför stärkte Stefan Löfven ut handen för samarbete. Istället för att kämpa om vilken regering som står med problemen om nio år bör alla ansvarstagande partier redan nu hitta innovativa och realistiska sätt att öka människors möjlighet att flytta till ett boende som passar jobb- och familjesituation i hela landet. 

Nolltolerans mot sexuella trakasserierMänsklig rättighet att kunna delta i samhällslivet.

Flera medier har rapporterat om att flera män och killar begått sexuella övergrepp mot unga tjejer under musikfestival i Stockholm. Under nyårsnatten kränktes hundratals kvinnor av män i Köln och på Eriksdalsbadet i Stockholm har man fått dela upp bubbelpoolerna efter kön efter flera polisanmälningar om ofredande i poolerna.
Det är en mänsklig rättighet att kunna delta i samhällslivet utan att bli utsatt för sexuella trakasserier eller våldtas. 
Enligt FNs kvinnokonvention skall länderna på alla områden vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa full utveckling och framsteg. Kvinnor och män ska på samma villkor få ha och utöva de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna.

Trots det är sexuella trakasserier ett återkommande problem för samhället. Mäns och killars sexuella våld mot kvinnor är ingen nyhet, det sker i Köln, det sker på festivaler i Stockholm, i hemmet och i folksamlingar över hela världen. Om det är en backlash eller om ingeting har hänt på området, vet jag inte, men det är oacceptabelt att det pågår. 

Kvinnor, tjejer, flickor ska kunna vistas i samhället och ta del av musikarrangemang, bada i badhus utan att bli sexuellt trakasserade.  inte kan vistas på konserter, festivaler eller i badhus utan att bli utsatta för män och killar som tafsar på dem, kallar dem för horor och till och med våldtar dem är ett enormt problem för de utsätts, för dem som ansvarar för de här platserna och för samhället.

Vi måste på allvar börja med ett förebyggande arbete där vi visar att det är nolltolerans för sexuella trakasserier. Utbildning, upplysning, information, folkbildning är några redskap precis som du och jag kan säga ifrån när vi ser dessa typer av övergrepp. 


Stupstocken ska bortFrån den 1 februari tar vi bort den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Ännu ett viktigt vallöfte från Socialdemokraterna blir därmed verklighet. Människor blir inte friska av att bli utförsäkrade, de hamnar bara utanför skyddsnätet. 
 
Sjukfrånvaron pekade åt helt fel håll när vi tog över från en borgerlig regering som trodde att utförsäkring räcker för att göra människor friska. Sjukfrånvaron är negativ för vår samhällsekonomi, för arbetsgivarna som förlorar medarbetare till sjukdom och inte minst för individen som drabbas.
 
Sedan år 2010 har kostnaderna för sjukskrivningar ökat med närmare 70 procent. Över 100 000 personer har utförsäkrats under dessa borgerliga experimentår. 10 000 personer har lämnat försäkringen för en andra gång och många utförsäkras nu för en tredje gång. Bakom varje siffra finns en människa, ofta en kvinna.
 
För oss socialdemokrater är det viktigt att i en tid då sjuktalen ökar så måste vi lägga mer resurser på insatser som vi vet ger resultat, inte på ineffektiva åtgärder och omänskliga utförsäkringar.
 
Utvecklingen med den ökade ohälsan sedan 2010 är allvarlig. För att vi tillsammans ska klara att bryta den måste samhällets alla aktörer hjälpas åt. Regeringen, berörda myndigheter, arbetsgivarnas parter och hälso- och sjukvården måste tillsammans ta ansvar. Fokus är att nå ett sjukpenningtal om 9 dagar år 2020, vilket innebär en tredjedel lägre än prognosen och motsvarar 17 miljarder i lägre utgifter och 80 000 personer färre sjukskrivna. Det är ett ambitiöst mål men svåra utmaningar kräver tuffa målsättningar.
 
Det görs genom förebyggande åtgärder, rätt insatser under sjukfallet och bra stöd tillbaka till jobb. Det handlar exempelvis om hälso- och sjukvårdens förutsättningar att stötta de som blir sjuka, om arbetsgivarnas roll i det förebyggande arbetet, och om att ge Försäkringskassan förutsättningar att göra de prövningar de behöver göra, så att insatser kan göras i rätt tid.
 
Tyvärr inga enkla lösningar. Om vi både ska bryta utvecklingen med en växande ohälsa och på riktigt komma tillrätta med sjukfrånvaron behöver vi mindre utförsäkringspolitik och mer långsiktighet. Kring denna utmaning behöver politiken samla sig och fokusera. Borttagandet av bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen är ett viktigt beslut och blir ett första steg mot en bättre och mänskligare sjukförsäkring.


Det blir bättre ekonomi för svenska hushållBättre tider för svenska hushåll enligt bankekonomer. Löneökningar, låg inflation, höjda ersättningar inom sjuk och arbetslöshetsförsäkringen, och fortsatt extremt låga räntor gör att svenskarna har allt mer pengar att röra sig med.
Swedbank privatekonom är överraskad över storleken på förbättringen. De hade räknat med att det skulle bli bättre, men inte med så här mycket.
Samtidigt som vi kan ta del av dessa positiva nyheter får vi läsa moderaternas domedagsprofetior, när de ska försöka pränta in i folks medvetande att de får det sämre trots att det är tvärtom.

Det går strålande för svenska hushåll. Löntagare, pensionärer, arbetslösa - samtliga typer av hushåll - kan se fram emot att få mer pengar i plånboken, enligt Swedbank och Sparbankerna som sedan lång tid tillbaka analyserar den ekonomiska utvecklingen för en rad typhushåll. Störst förbättring får arbetslösa tack vare förändringar i a-kassan. Istället för att gå back med drygt 900 kronor får en arbetslös i stället knappt 2 300 kronor över. De flesta vet ju att arbetslösheten steg när den gamla regeringen gjorde de arbetslösa fattigare. Nu går utvecklingen åt rätt håll, även om det går långsamt, vi har fortfarande för hög arbetslöshet.

Men de flesta hushåll får åtminstone 1 000 kronor mer att göra av med sedan skatterna och andra nödvändiga utgifter är betalda. Exempelvis kan en småbarnsfamilj som bor i villa och har knappt 2,5 miljoner kronor i lån räkna med drygt 1 300 kronor mer i månaden att spendera, enligt Swedbanks beräkningar. På så sätt får vi fart på ekonomin, när barnfamiljer får råd att köpa skidor, stövlar och vinterkläder. 

Inkomstpensionerna ökar under 2016. Totalt kan ett pensionärspar i hyreslägenhet räkna med 900 kronor mer i månaden. Sänkt skatt och höjt bostadstillägg ger garantipensionärer 250 kronor mer i månaden.

2016 ett investeringarnas år, då blir utsikterna goda även nästa år dvs för 2017 när tillväxten och sysselsättningsökningen håller i sig. I år investerar vi i 12 000 fler utbildningsplatser – på Komvux och yrkesvux, folkhögskola och yrkeshögskola.

Vi investerar i fler lärare – två miljarder kronor per år ska gå till fler anställda på lågstadiet, så att lärare får mer tid för undervisning och så att stora klasser kan bli mindre.

Vi inför ett snabbspår till jobb för nyanlända – nyanlända läkare, undersköterskor, ingenjörer, industriarbetare m.fl. ska snabbt matchas mot jobb som motsvarar deras kompetensnivå.

Vi sänker skatten för pensionärer, som jag skev om på min blogg igår. – en pensionär med en årsinkomst på 120 000 kronor per år får en skattesänkning på över 3 000 kronor per år.

Dessutom så gör vi en miljardsatsning för fler bostäder – regeringen investerar 5,5 miljarder kronor i fler bostäder, snabbare byggande och bättre boende.

Pensionärsskatten


Nu har det gått åtta år sedan Sverige blev världsunikt genom att den borgerliga regeringen beskattade pension högre än lön. Att inte beskatta pension högre än lön är inte bara en fråga om pensionärers ekonomiska trygghet utan om rättvisa. Pensionärer har under ett långt yrkesliv betalat skatt, byggt upp och vårdat dagens välfärdssamhälle och avstått en stor del av sin lön för att finansiera sina pensioner. Pension är inte bidrag utan uppskjuten lön.
 
Därför har vi nu tagit första steget för att avskaffa pensionärsskatten. På nyårsdagen slopades den helt för de allra fattigaste pensionärerna, de som har mindre än 10 000 kronor i månaden i pension. Det innebär upp till 3 400 kronor om året i sänkt skatt. Dessutom sänktes skatten för alla som har upp till 20 000 kronor i pension. Sammanlagt har 1,3 miljoner pensionärer fått sänkt skatt. 
 
Vi stärker också pensionärers ekonomi på andra sätt. När det nödvändigaste är betalt varje månad har många pensionärer för lite pengar kvar. Därför har vi höjt bostadstillägget för pensionärer. För den med rätt till bostadstillägg och hyra på mer än 5000 kronor i månaden innebär det 100 kronor mer i månaden. Eftersom de flesta som får bostadstillägg är kvinnor stärks också jämställdheten.
 
Från årsskiftet är primärvården också avgiftsfri för alla över 85 år. I den åldern ökar vårdbehoven samtidigt som många äldre drar sig för att söka vård för att de har ont om pengar. Så säkrar vi att vård inte blir en plånboksfråga och att fler söker vård i rätt tid. Fler tidiga vårdbesök kan dessutom minska behovet av mer omfattande vård senare.
 

Pensionärerna har alltför länge varit satta på undantag i Sverige. Nyårsdagen 2016 vände vi den utvecklingen och gör Sverige till ett bättre land för alla, inte minst för våra pensionärer.


Det där med nyårslöften....Jag fick frågan av Skövde Nyheter om jag givit något nyårslöfte. Det har jag inte, jag har full respekt för de som ger sig själv löften vid årskiftet. Just i år har jag inte ställt ut något eftersom det tenderar att rinna ut i sanden efter ett tag.
För några år sedan bestämde jag mig till exempel för att inte springa till tåget, men eftersom jag är tidsoptimist så tog det bara några veckor innan jag kom där springandes med andan i halsen i alla fall. 
Men visst går det att göra en omstart, contlol+alt+delit, vid årskiftet. 
Som till exempel goda förutsättningar om att motionera mer och äta hälsosammare. Det håller ju ett tag i alla fall och det är bättre än inget.

Jag ser fram emot ett år där vi alla är mer solidariska och mindre egoistiska. 
Jag ska försöka vara mer ödmjuk, göra goda gärningar, ställa upp för min omgivning, göra en insats för flyktingar eller några andra som behöver ett handtag för att komma på fötter. 

Överhuvudtaget skulle jag vilja vara positiv och glad, se möjligheter istället för att måla upp problem utan att vara naiv och vara vänlig. Jag ska jobba på det. Dessutom vill jag skratta mer, upptäcka nya plaster, lära känna människor och visa min uppskattning bättre.
Det finns flera bra uttryck som jag gillar ett som lyder. ”Om du möter en människa utan ett leende – ge hen dit”. 

Eller varför inte uttrycket "krama varandra i trafiken" som Åke Cato och Sven Melander så fint uppmanar lyssnarna i Nöjesmaskinen. 
Nu ska jag sluta innan jag blir patetisk......

Har du några positiva ord som du säger till dig själv eller din omgivning?

Oavsett vilket så önskar jag alla ett bra 2016 på alla sätt, jag är ganska säker på att det blir bättre än 2015. 


Viktigt med bra förskolaNästan alla barn i Sverige går i förskolan. Förskolan har stor betydelse för barns utveckling, språkkunskaper och sociala kompetens. Det gäller särskilt barn som kommer från resurssvaga hem och barn med tuffa uppväxtvillkor. En förskola av hög kvalitet bidrar därmed både till att stärka kunskapsresultaten och till att skapa jämlika förutsättningar inför skolstarten.
 
Många förskolor i Sverige har en fantastisk verksamhet och det finns mycket att vara stolt över, men samtidigt står vi inför fler utmaningar.
 
Barngruppernas storlek har ökat sedan början på 1990-talet. I stora barngrupper riskerar barn att inte bli sedda och inte få den tid de behöver med sina pedagoger. För att minska gruppstorlekar och öka personaltätheten i förskolan har regeringen infört ett statsbidrag på 830 miljoner kronor per år från och med 2016. Regeringen har även gett Skolverket i uppdrag att återinföra riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan.
 
Förskolans verksamhet ska präglas av lärande och omsorg, utveckling och trygghet. I detta arbete är kompetensen hos såväl förskollärare som yrkesutbildade barnskötare avgörande.
 
För att fler ska vilja bli förskollärare och fler ska vilja fortsätta arbeta som förskollärare genomförs en investering i höjda löner, stärkt kompetensutveckling och fler platser på förskollärarutbildningen. Genom att stärka yrkesprogrammen och bygga ut vuxenutbildningen kan förskolan också få fler yrkesutbildade barnskötare.
 
Förskolan är i dag en egen skolform med en egen läroplan. Det ställer krav på den pedagogiska verksamheten och på det pedagogiska ledarskapet i förskolan. Nästa steg borde bli att synliggöra förskolechefernas viktiga uppdrag genom att låta förskolecheferna bli rektorer och få samma rätt till kompetensutveckling som rektorer i andra skolformer.
 
Det har betydelse vilken regering som styr Sverige. Under sina åtta år vid makten hade borgerligheten chanser för att investera i förskolan, men i stället prioriterades stora skattesänkningar.
 
Genom de satsningar som den socialdemokratiskt ledda regeringen nu gör lägger vi grunden för en jämlik skola med höga kunskapsresultat. Alla barn har rätt till en bra start på sitt lärande och med en förskola av hög kvalitet kan det bli verklighet.


Möjligheternas årNu är det nytt år då vi ska visa att socialdemokratiska värderingar är och förblir den bästa grunden för ett framgångsrikt och framtidsoptimistiskt samhälle. Det är ett år fyllt av stora utmaningar, och stora möjligheter. Så skriver Stefan Löfven i ett mejl och jag kan bara hålla med.

Kul också att läsa i Aftonbladet om Anders Ekholm, vice vd för Institutet för Framtidsstudier.

Svenskarna har det just nu bättre än någonsin och vi blir bara gladare, rikare och friskare. Samtidigt har även barnfetman och psykisk ohälsa bland unga blivit bättre. Även mord, våld och dödligheten i trafiken har minskat.
Även ekonomin ser enligt honom ut att bli starkare under nästa år, då inkomsterna väntas stiga och arbetslösheten sjunka – speciellt för ungdomar. Till och med klimatet och miljön går mot ljusare tider.
I dagsläget är Sveriges koldioxidutsläpp nere på 1955 års nivå, vilket ska ses med en mycket större befolkning och högre levnadsnivå. Enligt en beräkning av de globala koldioxidutsläppen så är 2015 även det första året som utsläppen minskar.

Enligt Statistiska centralbyråns "lyckoindex" ligger Sverige i topp bland EU-länderna när det gäller invånarnas tillfredsställelse med livet. Endast Danmark, Finland och Österrike är lyckligare. 

Vård, skola och omsorg står för stora utmaningar eftersom vi blir fler och fler. Det är därför vi behöver satsa och investera mer. För fler jobb – med ny näringspolitik, en ny exportstrategi, nya utbildningsplatser,  snabbspår, järnvägsinvesteringar och den största statliga bostadssatsningen på 20 år.

För en bättre skola med fler anställda, mindre klasser i lågstadiet,  lärarlönelyft och investeringar för en jämlik skola.

För en stark välfärd med satsningarna på sjukvården, äldreomsorgen, de ensamstående föräldrarna, med sänkt skatt för pensionärerna och borttagen bortre tidsgräns i sjukförsäkringen.

Kort sagt 2016 blir möjligheternas år och det börjar ju bra. 

RSS 2.0