Kvinnor och män på IPU möte

IPU har till syfte att främja fred och internationell säkerhet, hållbar utveckling, handel och mänskliga rättigheter. IPU har funnits sedan 1889 och Sverige har faktisk varit medlem sedan 1894. Medlemsländerna möts vid större återkommande möten två gånger per år. Alla 159 länder som deltar i församlingen måste ha både män och kvinnor med från sina parlament.

 

Idag ska vi ha ett särskilt kvinnomöte, dit både män och kvinnor är välkomna men där förbereder vi de frågor som ska komma upp på dagordningen ur ett jämställdhetsperspektiv.

Vi talar både om kvinnors möjligheter till att delta i politiska församlingar, om ekonomisk makt, om välfärd och givetvis stopp för våld mot kvinnor.

Idag ska jag även delta i den Mellanösternarbetsgrupp som jag ingår i sedan tidigare. Det ska bli mycket intressant och höra vad Palestinierna och Israelerna har att säga till varandra idag.


Framme i Kampala

 

Efter en lång flygresa med mellanlandning i Rwanda anlände vi Entebbe och tog bussen till Kampala, Ugandas huvudstad.

Här ska vi politiker från 159 länder delta i IPU, Interparlamentariska unionens (IPU) församling.

Uganda är rikt sin fantastiska natur. Här finns Viktoria sjön Nilens alla stora vattenfall och flodens djurliv, bergsgorillorna, de heta källorna och andra vackra platser som jag önskar att vi hinner se något av.

Däremot är befolkningen är fattig. Mer än hälften lever under fattigdomsgränsen, det vill säga på mindre än 10 kronor per dag. Barnadödligheten och mödradödligheten är ett mycket stort problem, något som vi kommer att titta mer på under dessa dagar.

Dessutom kommer Ugandas lagstiftningsförslag om skärpt straff mot homosexuella naturligtvis kritiseras av oss.

 

Andra frågor som står på dagordningen är fred och säkerhet. Helt säkert kommer händelserna i Syrien att hamna i fokus. Vi kommer att diskutera maktförskjutningen från USA till Kina och andra maktfrågor. Naturligtvis kommer både Mellanösternkonflikten och Nordafrikarevolutionerna att komma upp.

Jag återkommer om det mesta


Framtidens godstransporter

Idag har trafikutskottet genomfört en  utfrågning i andra kammarsalen framtidens godstransporter.
Det handlar om kapacitet, miljö, flöden, konkurrenskraft och sambanden mellan de olika transportslagen. 
Lastbilstranporternas andel beräknas öka från 73% till 77% fram till 2030 och utvecklingen går mot allt större fordon.
När det gäller järnvägen är hälften av godstågen inte kommer i tid. Det finns en stor förbättrings potential om spåren användes mer effektivt.
Dessutom borde godstågens elanvändning effektiviseras.
När det gäller lastbilarnas utsläpp har miljödiffereniseradr km-skatt för tunga lastbilar förändrat beteendet i Centraleuropa enligt Inge Vierth på VTI, Väg och transportinsitutet.
Hon beskrev också de högre miljökraven på sjötransporten, hon nämnde svavel, kväve och klimatgaser.
Stig Wiklund från Näringslivets transportråd att beskriva de flaskhalsar på järnvägen som finns. Han var mycket kritisk till höjningen av banavgifterna som han menar är helt fel eftersom det inte går att använda järnvägen på ett effektivt sätt. Han tyckte det vad dags att gå från ord till handling med att bland annat bygga bort flaskhalsarna.
PostNords Erica Kronhöffner talade om klimatsmarta, robusta, trygga transporter. Postens koldioxidutsläpp kommer från vägtransporter men har bestämts sig för att minska utsläppen med 80% med hjälp av tåg, el-fordon och DME
Hon påpekade bland annat vikten av bra förbindelse mellan Stockholm och Göteborg och andra viktiga logistiska noder.
Med andra ord behöver både E20 och Västra Stambanan bättre framkomlighet.
Gunnar Malm från Trafikverket visade på de kraftiga trafikökningarna som kommer fram till 2050 och det måste till åtgärder för att klara klimatmålen.

Kvinnor tjänar mindre än män men .....

de jobbar mer.
Kvinnors löner är lägre men de har oftast ett mer stressigt jobb. Sämre möjlighet till pauser, sämre möjlighet till lönekarriär och har ofta sämre arbetsmiljö i form av tunga lyft m.m.  Ändå är kvinnor som grupp bättre utbildade än män.  Dessutom jobbar de mer oavlönat i hemmen.
Det är reflektioner som jag gjorde när jag deltog på socialdemokraternas seminarie om kvinnors löner. Medlingsinstitutet beskrev de olika lönerna. Dels finns könssegregerad arbetsmarknad, dels strukturella förändringar, dels finns olika lönebegrepp såsom bonus m.m. Dessutom tjänar kvinnor  sämst i privat sektor enligt Medlingsinstitutet. Där föll argumenten från borgerliga företrädare att kvinnor skulle tjäna på privatisering av välfärden.
Emma Ölmebäck från Kommunal beskrev på ett mycket konkret sätt att det är dags för jämställda löner.  Hon gjorde en kort historisk tillbakablick om hur kvinnor betraktades som andra klassens arbetare. Trots att kvinnolönerna avskaffades 1960 finns låglöneprobemet kvar. I genomsnitt tjänar männen 52 800 kr mer än kvinnorna om året om båda jobbar heltid. Det är otroligt mycket pengar. Kanske ett års matkostnad!  Ändå är det förbjudet med lönediskriminering. Det är ett strukturellt problem dvs att kvinnodominerade yrken är mindre värda än mansdominerade yrken.

Lotteririksdagen

img_8234 (MMS)

Lotteririksdagen


Dagens Green-kontakt


Idag på min Greenkontakt fick jag synpunkter om både dagens tidigare diskussion om tågförseningar,  om ungdomars situation och om bättre möjlighet att cykla trafiksäkerhet till simsjön m.m.
När de gäller många ungdomars tuffa tillvaro med hög arbetslöshet, låg ersättning vid praktik och svårt att få bostad, är det återkommande synpunkter.
En tjej beskrev att frisörlärlingar efter avslutat gymnasium endast tjänar 9074 kr i månaden för heltid före skatt. När hyran är betald är det inte mycket kvar att leva på.
Det märks att många ungdomar har det jobbigt med att få tillvaron att gå ihop.
Det är dags för det borgerliga Skövde och den borgerliga regeringen att ta ungdomarna på allvar

Tågen går inte i tid

Genom att ta fram statistik från Senatåg.se har Anders Ygeman en mycket dyster statistik att presentera för Västra Stambanan.

Alla som åker tåg vet hur frustrerande det är att vänta. Personalen på stationer och på tågen gör så gott de kan för att lugna frustrerade resenärer.

Det är bra att informationen blivit något bättre men att få höra om el-fel, signalfel, snöfel, växelfel, löv på spåren, solkurvor gör ingen människa gla.

I själva verket handlar allt om dåligt underhåll och bristen på intresse för tågsatsningar från regeringen sida. Anders Borg har till och med påstått att vi överinvesterat på tåg i Sverige. Inget kan vara mer fel.

Att det sker så många tågförseningar beror i huvudsak på att tågtrafiken är överbelastad och att både långsamma och snabba tåg går på samma räls. Sverige har den näst lägsta underhållsinsatsen för spårtrafik i Europa.

Tåg och spår-kapacitetensbristen måste åtgärdas, underhåll och invetseringar förbättras och organisationen göras om. Det är för många kockar på i samma soppa....

 


Kamp för Schysta villkor

img_7243 (MMS)

Kamp för Schysta villkor


Så här vill vi få ner arbetslösheten bland unga

1. Utbildning

Att minska avhoppen från gymnasieskolan är därför en av våra huvudsakliga prioriteringar. Regeringen gör i detta allvarliga läge en besparing på gymnasieskolan. Det försvårar allvarlig möjligheten att minska avhoppen från gymnasieskolan. Vi säger nej till nedskärningen och investerar därutöver de närmaste åren i lärare och rektorer för att höja resultaten i skolan och se till att fler elever får en fullständig gymnasieexamen.

Vuxenutbildningen måste vara dimensionerad så att den möter människors utbildningsbehov både i praktiska och teoretiska ämnen. Vi investerar i ett omfattande Kunskapslyft för att ge människor möjlighet att läsa in kurser på grundskole- och gymnasienivå.

Många människor behöver en möjlighet att kombinera arbete med studier för att höja sin kompetens och ha beredskap för omställning. Vi vill införa ett korttidsstudiestöd för arbetstagare som deltar i kurser inom komvux eller vid folkhögskolor.

Det finns ett stort behov av att utökade möjligheterna att studera inom ramen för yrkeshögskolan. Därför investerar vi där.

Regeringen väljer att dra ned antalet högskoleplatser samtidigt som antalet 20–24-åringar blir fler under 2012, 2013 och 2014, vi gör tvärtom, vi satsar. Och vi accepterar inte den borgerliga regeringens hetsjakt på högre utbildning i hela landet.


2. Snabba insatser och bättre matchning

Aktivitetsförbudet på Arbetsförmedlingen ska tas bort. Vi vill se tidiga och snabba insatser för unga arbetslösa. De ska inte, som nu är fallet, behöva vänta 100 dagar på verkningsfulla insatser. Den sökandes kunskaper och yrkesfärdigheter ska kunna dokumenteras genom validering.

3 Utbildningsvikariat

För att underlätta generationsväxling inom offentlig sektor föreslår vi en satsning på utbildningsvikariat inom vård och omsorg. Anställda får möjlighet att komplettera och bygga på tidigare utbildning samtidigt som en långtidsarbetslös får arbetslivspraktik och en möjlighet till vidare anställning i en viktig framtidsbransch.

4. Traineeplatser

Traineeplatser för unga under 26 år både i offentlig och privat verksamhet. Vi föreslår en kreditering av arbetsgivarnas skattekonton för en ungdom som anställs med traineelön.

Alla arbetsgivare ska kunna ansöka om en traineeanställd under förutsättning att man

1) kan påvisa behov av nyrekrytering till följd av generationsväxling inom en period av 1–3 år

2) ställer upp med en utsedd handledare på arbetsplatsen och en traineeplan för den unge.

5. Inför sommarjobb i hela landet

Samarbeta mellan kommun och näringsliv för att skaffa fram sommarjobb åt skolungdomar. Alla som lämnar in en ansökan garanteras arbete i tre veckor.

DN  SVD Moberg Röda berget Andersson


JA till fler jobb och bättre kvalité i välfärden

Den enskilt största frågan för Sveriges ekonomi är jobben. Men den borgerliga regeringen gör allt för att välfärdsjobben ska försvinna inom den gemensamma sektorn. Jobb som skulle så väl skulle behövas i skolor, sjukvård, äldrevård förskolor och fritidshem.

Bara under det senaste året har 25 000 anställda försvunnit inom skolan, vården och omsorgen.

Ta förskolor och fritidshem som exempel. Bra förskolor och fritidshem är en viktig förutsättning för arbetslinjen och för att kunna kombinera arbete och familj. Förskola och fritidshemmen ger barnen bättre kunskaper och förutsättningar i skolan.

Under det borgerliga regeringsinnehavet har satsningen på mer personal i förskolan avbrutits. Det har resulterat i att antalet barn per anställd ökar. Barngrupperna blir större, vilket sannolikt försämrar kvaliteten.

Moderaterna brukar påstå att alla jobb behövs. Men som vanligt säger de en sak och gör en annan.

Varför vill de inte ha jobb för en bättre välfärd. De jobben skulle väl i allra högsta grad behövasAB Peter Björn EXP


Fritidshemmen för barnens skull

 

Fritidshemmen är en viktig del i barns uppväxtvillkor. Trots det tillåts barngrupperna öka utan uppföljning eller utvärdering.

S-kvinnor i Skövde besökte Fritidshemmet Cassiopeja på Käpplundaskolan. De har 63 barn i den gruppen, de andra fritidshemsgrupperna och fritidsklubben för de äldrebarnen är lika stora. Personalen gör ett fantastsikt jobb trots att det endast är 3,5 tjänster. Det behövs mindre grupper och fler personal för att utveckla den pedagogiska verksamheten. Barnen behöver både lugn och ro, kreativ fritid och nyttiga mellanmål.


M nervösa över S framgångarna

Det märks hur moderaterna blir nervösa över att vi socialdemokrater är på banan igen.

De träffas i två dagar i Örebro för att fundera hur de ska reda ut näringslivspolitik och sin misslyckade jobbpolitik för att matcha den trovärdighet som vår nya ledning utstrålar.

Men det hjälper inte.

Stefan Löfven lyfter Socialdemokraterna för andra månaden i rad. Nu med 4,5 procentenheter till 33,7 procent i GP/Sifos väljarbarometer. Sedan januari har Socialdemokraterna ökat med nästan 10 procentenheter och är största partiet.

Givetvis är det långt kvar till nästa val och många kvar att övertyga.

Men det känns oerhört bra att vara med i matchen för ett mer rättvisare, tryggare Sverige där jobben och utbildningen prioriteras på riktigt.

AB GP EXP DN SVD 2 Tord Britta

 

 


I väntan på 2014

img_8331 (MMS)

I väntan på 2014


Ungdomens trafikutskott

img_7565 (MMS)

Ungdomens trafikutskott


Ungdomens Riksdag

Idag har Riksdagen öppnat portarna inför framtiden och håller Ungdomens Riksdag i plena, utskott och korridorer. En härlig känsla sprider sig i huset


Rikard Ornblad Dennis Strand

img_5610 (MMS)

Rikard Ornblad Dennis Strand


Borgerliga i Skövde blundar för de fattiga barnen?

 

Hur länge kan borgerliga företrädare blunda för att deras politik leder till ökade klyftorna och fler fattiga barn? På vårt förra fullmäktigemöte i Skövde gick KSO moderaten upp och sa "om vi inte talar om fattigdom så finns den nog inte, ordet fattiga låter inte särskilt bra” . Dessutom hade hon växt upp med mycket knappa förhållande men hade aldrig känt sig fattig för den skull.

Sedan gick den borgerliga företrädaren efter den andra upp i talarstolen och menade på att det var föräldrarnas eget fel om de inte kunde prioritera avgiften till musikskolan, matsäck på utflykten eller en extra slant till frilufsdagen m.m.

På så sätt underkänner de alla barnorganisationer från Rädda barnen, majblomman och Bris.

 

Mitt förra blogginlägg om barnfattigdom

svd Peter Ola Veronica Högberg Martin DN Annika


Transportera billigt – Köp en slav!

Jag är fullt medveten om att ordet slav är mycket stark och att många tycker att vi inte ska kalla arbetare som jobb jobbar 80 timmar i veckan för en spottstyver för slavar. Men vad ska vi kalla det då?

Slavliknande förhållanden? Visst om det är mer politisk korrekt så gärna för mig men faktum kvarstår, arbetare utnyttjas av skrupelfria, syniska, skurkar som tjänar pengar på andra människors misär.

 

Ett stort antal fordon utför regelbundet godstransporter i Sverige och i flera fall saknar de tillstånd att bedriva godstransporter. Förarna lever under slavliknande förhållanden och måste sälja smuggelsprit och till och med ägna sig åt traffiking för att klara sitt uppehälle.

 

Svenska företag, som vi i allmänhet uppfattar som seriösa, anlitar andra företag med till exempel bulgariska förare, vars arbetsförhållande kan liknas vid slaveri. 80 timmars arbetsvecka, en ledig dag i månaden och lönen är 1 000 kronor per månad. De tvingas bo i bilarna i väntan på nästa uppdrag, de lämnar inte landet som de ska enligt lagen, flera av dem tankar inte ens i Sverige, utan får tillgång till smuggeldisel genom sin så kallade arbetsgivare (hallick).

 

Samtidigt slås den seriösa åkerinäringen ut av en ohämmad konkurrens. De seriösa löper dessutom större risk att åka fast för polisen eftersom de har tillstånd. Det räcker med att den dagliga körtiden överskrids med fem minuter, så riskerar föraren omedelbart 3 000 kronor i böter. Åkeriägaren i sin tur kan få en sanktionsavgift från Transportstyrelsen.

 

Risken för straffrättsliga påföljder för den oseriösa näringen är i det närmaste obefintlig, särskilt om de skaffar sig bostadsadresser utomlands . Åklagarna lägger regelmässigt ner ärenden, där utländska aktörer bryter mot exempelvis kör- och vilotider.

 

Enskilda polismän gör ett jätte jobb mot ett hopplöst system. Vare sig Arbetsmiljöverket eller Transportstyrelsen når inte de oseriösa och kan inte agera eftersom det saknas svenska trafiktillstånd.

Hela situationen har skapat ren anarki inom transportnäringen! Att bedriva seriöst företagande under de här villkoren är näst intill omöjligt.

Så här kan vi inte ha det ministern

Gör något nu, inte om en månad, inte till hösten inte nästa år. Gör något NU


Det ger råg i ryggen

 

Jag har sagt det förut och jag säger det igen opinionsmätningar ska vi ta med en nypa salt. Det kan gå upp och ner och det är valresultatet som räknas.

Men det ger både råg i ryggen, stärker självförtroendet och ökar arbetslusten för alla aktiva socialdemokrater och det ger positiva vibbar i hela Sverige.

Nu gäller det att lyfta upp frågan om jobben än mer. Det behövs en industripolitik, näringspolitik med forskning och branschprogram . Det måste bli tydligare för Svenaks folket gör för att öka klyftorna mellan stad och land, mellan rik och fattig och mellan män och kvinnor. Det blir allt vanligare med otrygga visstidsanställningar, framförallt inom kvinnodominerade branscher. Regeringen har ökat otryggheten genom att göra det tillåtet att stapla visstidsanställningar på varandra.  

Socialdemokraterna vill ändra på detta genom att införa ett tak för allmänna visstidsanställningar. Det ska inte längre vara möjligt att stapla visstidsanställningar på varandra hur länge som helst.

Det gäller också att öka trycket i utbildningsfrågan.

Mer pengar till gymnasieskolan, det livslånga lärandet och möjlighet till omskolning.

Dessutom gäller det att öka trycket för möjlighet till högre utbildning. Det är förödande att den borgerliga regeringen bedriver hetsjakt mot Högskolorna och de mindre Universitet.

Så kan vi inte ha det.

Dagens mätning visar att Svenska folket vill att vi agerar än hårdare. Detta ger oss råg i ryggen.

 

 

 

AB  Ola Peter DN SVD


Jobb, jämställdhet och tillväxt

Idag ska vi ha årskonferens med S-kvinnor i Skaraborg. Då blir det givetvis debatt om jämställdheten, kvinnors arbetsmarknad och vikten av fler jobb.  När alla har ett jobb och när människor trivs och utvecklas i arbetslivet blir Sverige rikare. Med fler i arbete kan vi finansiera utbildning, vård och omsorg för alla.

 

Den självklara utgångspunkten för hållbar tillväxt och fler jobb är ordning och reda i statsfinanserna. Men en stark ekonomi är inte tillräckligt, vi behöver också en aktiv näringspolitik med fler och växande företag som skapar efterfrågan på arbetsmarknaden, och en aktiv arbetsmarknads- och utbildningspolitik som rustar människorna så att de kan ta de nya jobben när de växer fram.

 

Det som andra länder gör billigare ska vi göra bättre. Sverige ska konkurrera med kunskap och innovation – inte med sänkta löner och dåliga arbetsvillkor. Att möta framtiden genom att pressa ned löner är en återvändsgränd. En sådan ekonomi skulle inte skapa den välståndsökning som krävs för att kombinera en stark tillväxt med ambitionen om ett jämlikt välfärdssamhälle av allra högsta klass.

 

För att möta framtidens klimatutmaningar och skapa nya framtidsjobb måste infrastruktur, bostäder och energisystem moderniseras. Därför vill vi göra satsningar på grön omställning. Det ger jobb i dag och stärker ekonomin inför framtiden.

 

När män och kvinnor delar på ansvaret för jobb och familj förbättras både den ekonomiska tillväxten och människors livskvalitet. Att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden är ett utmärkt verktyg för att få ekonomin att växa.

 

Att ha ett jobb och kunna klara att tjäna sitt eget uppehälle, det är verklig frihet. Att fler får jobba är också grundläggande för att Sverige ska klara av att upprätthålla sin konkurrenskraft internationellt. Fler jobb är vår viktigaste prioritering, det bygger Sverige starkt för framtiden!


Agenda


Internationella Kvinnodagen i Skövde

 

I stället för att stanna kvar i New York och demonstrera med 1000-tals kvinnor åkte jag hem till Skövde för att fira den internationella kvinnodagen. Det känns rätt att göra det på hemmaplan även om det hade varit häftigt att vara kvar.

 

Jämställda.nu organiserade firanden i Skövde tillsammans med 20 andra föreningar/organisationer och det blev en härlig eftermiddag som började på Hertig Johanstorg med sång och tal, fortsatte med fackeltåg till kulturhuset och avslutades med mingel, seminarier och dans.

 

Vi kunde se utställningarna ”Spår – ett familjedrama” av Gunilla Pantzar  och ”Det här är erat fel!” av Aida Cherehgosha. Vi fick ta del av  kvinnors situation i Bangladesh. De som ville fick testa Feministiskt självförsvar. Denise Cresso från ”Dubbelt Utsatta” berättade om de sällan sedda eller hörda. Kvinnor med funktionsnedsättning är mer våldsutsatta än kvinnor generellt

Sedan fick vi på en spännande avslappnande dans med  Doris Wubueno från ABF

Anne Svensson berättade om 20 år med Kvinna Skaraborg och  Louise Clausen presenterade det spännande projektet ”Budkavle för jämställdhet” som ska pågå under året

Kommunal presenterade projektet ”Hope girls” i Kenya som vi också fick samla in pengar till.

 

Jag fick möjlighet att berätta om FNs kvinnokonferensen och hälsa från Margot Wallström.

I sitt arbete som FN:s särskilda representant i frågor som rör sexuellt våld i konflikt för hon en daglig kamp mot konfliktrelaterat sexuellt våld, ett vapen som skadar och traumatiserar hundratusentals kvinnor och flickor. De väpnade grupperna förstör hela familjer genom att tvinga pojkar att våldta sina egna mödrar och fäder att bevittna hur deras egna döttrar utsätts för samma övergrepp. Många kvinnor mister dessutom sin sociala trygghet när de efter att våldtagits stöts bort från sina egna familjer och samhällen.

 

Alla dessa aktiviteter och intressanta möten gjorde att 8 mars blev minst lika bra som i New York. Det bästa är att firandet skedde på en mängd olika platser i Sverige och i reseten av världen

 

 

 

KA AB DN


8 Mars

img_0885 (MMS)

8 Mars


Öka farta (farten) för hela lönen och halva makten

Politiken kan förändra villkoren för jämställdheten mellan män och kvinnor. Regeringen brukar förlita sig till marknadskrafterna i de flesta frågorna så även inom jämställdheten.

De har reducerat jämställdhetsarbetet till att handla om jobbskatteavdrag, vårdnadsbidrag eller bidrag för städhjälp i hemmet.  

Sverige har inte längre en tätposition. Vi är inte längre världens mest jämställda land.

Regeringen saknar politiska målsättningar. Därför har arbetet inte gett något större resultat. Det finns anledning att vara oroad för att utvecklingen inte går framåt och i vissa fall bakåt.

Jämställdhetsarbetet handlar inte om enskilda insatser utan om en helhet. För trots att kvinnorna utbildar sig mer, jobbar mer oavlönat och har bättre simultanförmåga har de sämre lön och jobbar ofrivillig deltid. Det utbredda deltidsarbetet gör att många kvinnor inte kan försörja sig på sin lön, vilket påverkar Sveriges ekonomiska utveckling.  Kvinnors löner motsvarar fortfarande 85,7 procent av mäns löner.

Den borgerliga politiken har ökat skillnaderna mellan kvinnor och män. Därför är det dags att återinföra kravet på årliga lönekartläggningar.

På arbetsmarknaden står många kvinnor ständigt stand by och väntar på att bli inringda. Kvinnor har i högre grad än män tidsbegränsade anställningar istället för fasta jobb. Hälften av alla kvinnor mellan 16-24 år en tidsbegränsad anställning men visstidsanställningarna är långt från ett ungdomsproblem. Fackförbundet Kommunal visar att medelåldern för en visstidsanställd inom kommuner och landsting är 35 år. Två års visstidsanställning borde leda till en fast anställning.

Jämställdhet mellan kvinnor och män kan inte vänta längre. Dags att öka farta…..


Högberg AB DN SVD 2


(för er som inte känner till så kommer hejar ramsan ÖKA FARTA SISTA KVARTA TIDAHOLM, TIDAHOLM, TIDAHOLM från Skaraborg och Tidaholm)


Kompetent kvinnopanel

img_2000 (MMS)

Kompetent kvinnopanel


Vreden förstärker feminismen

Så utryckte Margot Wallström det på vårt möte med henne igår.
Hon har sett så mycket elände, träffat så många utnyttjade, våldtagna kvinnor och hört fruktansvärda berättelser så det vore mänskligt att tappa sugen.
Men för Margot har de blivit tvärtom. Hon har styrks i sin övertygelse om att dessa fruktansvärda brott måste stoppas. Hon har dessutom lyckats bra med att lyfta in frågorna på FNs högsta nivå.
Margot säger själv att om dessa kvinnor orkar resa sig i gen efter allt de varit med om så vore det en skam om inte vi andra skulle klara det.

Efter två år som FNs särskilda sändebud för sexuellt våld i konflikt har hon inte bara synligt gjort vidrigheterna hon har även sett till att FN ska fortsätta jaga förövarna, svartlista dem och stödja de utsatta kvinnorna.

När rapporten antogs den 23 februari av FN beslöts det också att uppdraget ska fortsätta. Det var Margot Wallström mycket nöjd med även om hon själv av familjeskäl nu vill hem till Sverige. Hon vill lämna stafettpinnen vidare till någon som kan FNsystemet och som snabbt kan komma in i arbetet.

Hon har goda förhoppningar om att det nya sändebudet kan börja jobba under våren men är också angelägen om att hennes 15 medarbetare på kontoret kan jobba vidare med oförtröttlig styrka

Jag har träffat så många fantastiska människor med en enorm styrka, säger Margot och avslutar med att hon nu är en ännu mer övertygad feminism än hon var för två år sedan. Men vi får aldrig ge upp säger hon

Och jag säger RESPEKT !!!

Hos Margot Wallström

img_6603 (MMS)

Hos Margot Wallström


På G till FN


Nja jag är inte lika på G som Jan Eliasson i FN just nu men å andra sidan kan jag känna mig extra stolt när jag anländer New York.
Jag tror att det kommer att bli både intressanta, hektiska och roliga dagar så här på slutet av FNs långa kvinnokonferens.
På måndagen har vi, dvs Kvinnoakademin, träff med Margot Wallström som är i färd med att avsluta sitt uppdrag som särskilt sändebud om utsatta kvinnor i krig och konflikt. Det ska bli oerhört intressant att få ta del av hennes intryck.
Tisdag och onsdag är det FNs högkvarter som gäller och bland annat ett intressant  om kvinnor och IT. IT på landsbygden och IT som redskap för unga kvinnor m.m
Jag får återkomma om intrycken. Men som sagt det är med stolthet och glädje jag besöker New York :)

”varje förslösad skattekrona är stöld från de fattiga”

 

Gustav Möllers ord stämmer fortfarande. När vi ska investera i våra gemensamma resurser så effektivt som möjligt är utbildning som den viktigaste investeringen vi kan göra. Vi vet att utbildning leder till såväl jobb som personlig utveckling, vilket båda kommer samhället till del.

 

Det är högst anmärkningsvärt att den borgerliga regeringen med Björklund i spetsen bedriver hetsjakt på landets Högskolor och mindre universitet. Ska vi höja ribban för att möte framtiden behövs det mer utbildningssatsningar, inte mindre.

 

Regeringen satsning om 5,4 miljarder kronor på sänkt krogmoms är något som Konjunkturinstitutet ställt sig ytterst tveksamma till eftersom det ger ytterst få nya jobb. Och betalar gör regeringen med neddragningar inom utbildningsområdet. Gymnasieskolan får klara sig med 675 miljoner kronor mindre och det statliga stödet till vuxenutbildningen dras ned med över en miljard samtidigt som antalet högskoleplatser minskas.

 

Vi väljer istället att prioritera investeringar i utbildning.  

 

Socialdemokraterna investerar mer än den borgerliga regeringen i både högre utbildningskvalitet (300 miljoner kronor mer) och fler utbildningsplatser.

 

Vi behöver satsa mer på utbildning inte mindre. Det gäller att höja ribban så att en högre andel 19-24 åring studerar på högskola och universitet men dessutom öka möjligheterna för det livslånga lärandet och ge fler möjlighet att omskola sig, läsa vidare och lära inför de nya jobben.

Så sluta slösa, satsa på framtiden genom att satsa på utbildning i hela landet

Dessutom är det smart av Löfven att ta tillvara Juholt och får jag tillägga att FN tar tillvara Eliasson :)

DN 2 AB 2  SVD Björn Roger Tord


Sjuförsäkrings Ulf fick ge med sig till slut

 

Efter flera bångstyriga försök att vägra följa Riksdagens beslut fick socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. Men det är märkligt att han tar så lättvindigt på Riksdagsbeslut och framförallt ett hån mot sjuka människor. Det är bra att regeringen nu, efter hård press från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, är beredd att acceptera riksdagens beslut och lägga fram den efterfrågade lagstiftningen. Det kommer att betyda mycket för de människor som drabbas av nuvarande regelverk.

Men sjukförsäkringen måste dock reformeras i grunden. Bland annat måste taken höjas så att sjuka människor verkligen får ersättning för sin inkomstförlust, utförsäkringarna måste stoppas och rehabiliteringen förbättras.

Det har jag mycket svårt att tro att Ulf Kristersson vill, så motvillig till förbättringar för de utsatta som han varit.

 

De borgerliga partiernas uppfattning om att sjuka skulle bli friskare för att de blir fattiga visar tydligt vilken människosyn de har.

 

Sverige förtjänar bättre än en synisk borgerlig regering

DN SVD AB Expr rödaberget Moberg


RSS 2.0