Kvinnors rättigheter

(null)

Idag har FNs Kvinnokommitté sin dialog med Sveriges regering i Genève om Kvinnokonventionen (CEDAW). Konventionen om avskaffandet av all form av diskriminering av kvinnor, antogs av FN:s generalförsamling år 1979.  Syftet är att avskaffa alla former av diskriminering av kvinnor och att uppnå kvinnors fulla mänskliga fri- och rättigheter på lika villkor som män. Den lyfter fram kvinnors rätt till exempelvis utbildning, arbete, sin egen kropp och hälsa.  UN Women Sverige arbetar bland annat med att öka kunskapen om kvinnokonventionen.Civilsamhället har genom CEDAW-nätverk även i år tagit fram en skuggrapport där det visar att Sverige inte levde upp till konventionen, utan får underkänt på 13 av de 16 artiklarna. Rapporten är gedigen och väl underbyggd. Det framkommer tydligt hur kvinnors livsvillkor inte är tillräckliga. Områden som berörs är bland annat politiken för ekonomi och arbetsmarknad, skatter, vård och hälsa, stereotypa könsroller, asyl och migration, mäns våld mot kvinnor, prostitution och människohandel samt hedersrelaterat våld och förtryck. Dessutom innehåller skuggrapporten 120 konkreta punkter på hur Sverige ska komma till rätta med dessa skevheter.


I boken Lyft varandra en guide till halva makten lyfts avsnittet om tillfälliga åtgärder för att uppnå jämställdhet. Där står att det är möjligt att påskynda jämställdheten genom att staterna kan använda sig av tillfälliga lagar såsom kvotering. 2016 föreslog regeringen att börsbolag som har en skev könsfördelning ska beläggas med straffavgift. En majoritet av partierna i riksdagen stoppade förslaget.

När det stod klart att kvotering inte kommer att införas för bolagsstyrelser avstannade utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av makt i näringslivet. 


Särskilt allvarligt är att andelen kvinnor bland nya ledamöter minskar. Endast tio procent av ordförandeposterna innehas av kvinnor. I börsbolagens ledningsgrupper var andelen kvinnor 25 procent år 2020, en förbättring med en enda procent från året innan. Bolagens verkställande direktörer är till 90 procent män.

Samma trend syns i större företag som inte är börsnoterade. Där var andelen kvinnor i styrelserna 19 procent 2020. Även personer som har annan bakgrund än svensk är underrepresenterade. En fjärdedel av befolkningen har utländsk bakgrund, men denna grupp utgör endast åtta procent av storbolagens ledamöter. Information om andelen kvinnor respektive män inom denna grupp finns inte tillgänglig.


CEDAW-nätverket kräver på detta område:

Inför könskvotering i näringslivet. Börsbolag som har mer än 60 procent män i sina styrelser bör åläggas en sanktionsavgift. Sverige bör stödja EU-direktivet om könsbalans i bolagsstyrelser.

nInför fler aktiva åtgärder för fler kvinnor på höga positioner i näringslivet. Näringslivet bör arbeta mer aktivt för att få fler kvinnor på vd- och ordförandeposter, till exempel genom att utveckla sitt rekryterings- och valberedningsarbete.

Skärp efterlevnaden av koden för bolagsstyrning. Kollegiet för bolagsstyrning bör sätta upp ett nytt mål om jämställda bolagsstyrelser och utöka sitt arbete med att följa upp och stötta bolagens jämställdhetsarbete. Samma krav bör gälla för stora bolag som inte är börsnoterade.


Hela skuggrapporten finns att läsa på Kvinnolobbyns hemsida.

Elin Kristensson

(null)

Nu är det två år sedan jag gjorde den första intervjun till boken Lyft varandra en guide till halva makten. Det blev ett oerhört intressant och givande samtal med Elin Kristensson, en framgångsrik kvinna inom sjöfartsbranschen, en bransch med en typisk manlig miljö. 


Elin är VD på Northern Offshore Services AB, ett rederi som erbjuder fartyg till Offshore Wind-branschen, dessutom Northern Energy & Supply AB som levererar energiförsörjning till sjöfartsbranschen.


Inom shipping och sjöfart finns tyvärr mycket av de gamla patriarkala strukturerna kvar. Kvinnor som går till sjöss kan bli utsatta för sexuella trakasserier, och affärerna görs gärna upp sent på natten efter en mycket god middag.

Elin vet hur hon ska nå framgång och ger gärna tips och stöd för att andra också ska nå sina mål. Hon vill flytta affärsuppgörelserna från middagsbordet sent på kvällen till konferensrummet på dagtid. Hon är mycket optimistisk om att det går att förändra och ser redan nu positiva trender när det gäller jämställdhet inom sjöfartsbranschen.– Mina föräldrar var både stödjande och positiva till vad jag, mina två bröder och min lillasyster ville göra. Men trots stöd från föräldrarna var upplevelsen från samhället att flickor helst inte skulle göra karriär utanför familjen, berättar Elin.

Då talades det ofta i samhället om att söner skulle kunna leda företag, men det är mycket bättre nu. Men även Elin hade drömmar som inte stämde med samhällets förväntningar.

– Jag ville bära kostym, arbeta där pengarna fanns och flytta till New York.

Hon läste till affärsingenjör med inriktning på maskinteknik och tung industri. Det blev inte New York, det blev Donsö, men det är minst lika bra enligt Elin Kristensson.

– Ö som ö, säger hon med ett leende.


Hon blev säljare och triggade sig själv att bli bäst, hon jobbade sig fram genom att vara påläst och genuint intresserad.

Elin fick erbjudande om att gå in i fartygsbranschen, där hon jobbade hårt och byggde upp förtroenden. Numera styr hon två företag och har insett att det går att lägga upp arbetet systematiskt, effektivt och strategiskt.

– Visst har det varit en och annan man som försökt sätta åt mig och sätta mig på plats. Jag förstod snabbt att kvinnor måste vara extra pålästa. 


 Elin vet vad hon talar om och kan sitt yrke. I takt med detta har hon blivit starkare och vågar mer.

– Att bära kostym är inte längre viktigt. I stället är det viktigt att kunna vara kvinna. 

– Med all respekt för dem som hellre tar på sig "manliga kostymer/roller" men det är inte min grej längre. Jag vill vara mig själv, hitta min ledarstil och bottna i det.


Nu vill Elin Kristensson vara med och ge tillbaka, dela sina värderingar och samverka med andra för att fler ska nå framgång. Hon framhåller vikten av att kvinnor tar makt över sina egna liv, för att inte bli ekonomiskt beroende av någon annan individ. 

(null)


Elin talar engagerat om det som UN Women kallar ekonomisk egenmakt, och som beskrivs på följande sätt:

"När en kvinnas ekonomiska egenmakt stärks, gynnas hela samhället. Att investera i kvinnors ekonomiska egenmakt innebär att bereda väg för jämställdhet, fattigdomsbekämpning och en inkluderande ekonomisk tillväxt. Förbättrade försörjningsmöjligheter för kvinnor är det mest effektiva sättet att minska hunger och fattigdom. Ändå drabbas kvinnor oproportionerligt av fattigdom, diskriminering och exploatering. På grund av könsdiskriminering återfinns kvinnor ofta i osäkra låglönejobb och utgör en mycket liten minoritet inom ledande positioner. Könsdiskriminering begränsar även kvinnors möjligheter till ekonomiska tillgångar som mark och lån. Dessutom utför kvinnor fortfarande mest av det oavlönade hemarbetet vilket hindrar dem på arbetsmarknaden."

– Tyvärr är normerna i samhället fortfarande inte anpassade till det moderna samhället. Det är fortfarande norm att det är männen som ska göra karriär och att kvinnorna ska hinna med familjen samtidigt som de gör karriär. Här finns många utmaningar både när det gäller arbetstidens förläggning, förskolan och fritidshemmens öppettider, och möjlighet till distansarbete. Några exempel från intervjun med Elin Kristensson i boken Lyft varandra en guide till halva makten, men hon har mer att säga, mycket mer…... 


Hélène Barnekow

(null)

Hélène Barnekow, vd på Microsoft Sverige, som just besökt Skövde, har stegvis insett att det behövs aktiva åtgärder för att det ska hända något på jämställdhetsfronten. Hon har mer än 25 års erfarenhet från bank, FN, IT och telekom och har sett de manliga strukturerna och menar att Inga kvinnor blev befordrade och det var ingen slump. Det till motsats av männen som kan bli befordrade för att det anses självklart.  


 Visst har jämställdheten alltid varit viktig för Hélène Barnekow, men den har förändrats till att bli en demokratifråga. Så beskriver hon det när jag får möjlighet att intervjua henne.

– Jag är övertygad om att företag med större mångfald är mer framgångsrika, 

Tidigt i sin karriär skulle hon velat ha ett större nätverk.

– Det är också därför jag försöker ge så mycket som möjligt av min tid till unga kvinnor och öppna så många dörrar som jag nu kan, säger Helene Barnekow i  boken Lyft varandra en guide till halva makten.  


– Det största problemet är strukturerna som jag ser det. Jag har alltid jobbat i mansdominerade branscher och de första tio åren var jag ofta enda kvinnan i rummet. Det är jag inte längre men utvecklingen på de mest inflytelserika positionerna har gått alldeles för långsamt och mycket av det har med strukturen att göra.

– Män sitter vid makten och när man rekryterar gör man det mot den målbild man har av hur en framgångsrik person ser ut, eftersom de bara känner män som motsvarar den målbilden så rekryteras män.

– Därför börjar det med medvetenhet. Medvetenhet om att man måste se och uppmärksamma varje dag att det är ett personligt ledaransvar att driva igenom en sådan strukturell förändring. Om en koncernchef sätter det som en prioritering, gör det till en del av lärandet och själv lever efter det, alltså bygger en jämställd koncernledning, då kan det här gå ganska snabbt. Men det handlar om att ha den övertygelsen och att "walk the talk" från toppen.


Helen Barnekows tre råd:

1. Hitta den passion som gör att du kan göra ett riktigt bra jobb – det börjar ju faktiskt alltid där vare sig man är man eller kvinna.

2. Var klarsynt vad gäller ledarskapet och kulturen som du behöver för att kunna verka och förändra.

– Det hänt mig en gång att jag hade en chef som helt öppet ogillade kvinnor och blockade mig – när man ser det ska man bara söka sig bort. Ett sådant beteende kommer inte bara att hindra dig från att komma framåt på det stället, det kommer även att undergräva ditt självförtroende.

3. Bygg och bidra till nätverk med mångfald och inkludering.

– Det kommer att berika dig själv, samtidigt som du bidrar till samhället med en av våra viktigaste frågor – OCH du kommer att bidra till ditt företag. Alla företag kommer så småningom att inse att det är en av deras viktigaste källor till innovation och tillväxt. Då blir det viktigt att ha ledare och medarbetare som har nätverk utanför den vanliga ankdammen.


Metoo - Mäktiga män från medeltiden

(null)


På Metoo-dagen väljer jag att berätta om Eva som har alltid varit duktig i skolan, lite av en plugghäst, det lönar sig i betyget men inte i lönekuvertet. När Eva börjar jobba på ett kontor kommer hon snabbt in i arbetsuppgifterna och tycker det är vansinnigt roligt. Hon får beröm och tar gärna på sig fler uppdrag eftersom det är stimulerande med utmaningar. Dessutom får hon beröm för sitt utseende och visst är det kul, alla vill ju känna sig snygga.

Hon får följa med ut på säljmöten och blir allt mer intresserad. Affärerna går bra men efter ett tag inser hon att hon jobbar väldigt mycket och att hon tar på sig tajta kjolar och snygga blusar för att leva upp till förväntningarna.

Av en ren slump får hon reda på att hennes manliga kollegor tjänar 7000 kronor mer i månaden än hon, trots att hon jobbar mer. När hon konfronterar chefen med det blir han överrumplad och påstår att han inte har tänkt på det, och lovar att se över det men ingenting händer.

Förväntas dela säng

Efter en månad blir hon i stället bjuden på en flashig säljresa och tycker verkligen att hon är värd det så hon tackar ja. Resan sker naturligtvis i första klass med drinkar och det är jättetrevligt ända tills de kommer till det fina hotellet och det visar sig att chefen vill dela hotellrum.


Eva vet inte vad hon ska ta sig till, känner sig generad och lurad och skäms. Hon känner skuld för att hon inte förstått avsikterna. Hon står längst framme i hotellfoajén och rodnar framför portieren, hon har inte mod att säga ifrån där i offentligheten.

Eva går mot hissen och känner att allt svartnar för henne. Så mycket som hon har arbetat, stressat, lagt enorm möda på att förstå siffrorna och de affärer de ska göra, och plötsligt inser hon att hon betraktas inte bara som ett kuttersmycke utan som ett sexobjekt. Väl uppe på hotellrummet blir det ytterligare ett glas vin innan Eva tar mod till sig och säger att hon tänker sova på soffan.

Det har gått många år men episoden satte mycket djupa sår i Eva som sa upp sig, tog på sig skulden och blev sjuk.

I dag mår hon bra igen efter många terapitimmar. Men hon har inte glömt.

– Det värsta är att jag inte är ensam, utan att många, många kvinnor har utsatts och fortfarande utsätts för dessa sexuella trakasserier i stället för att vår kompetens tas till vara.


Om detta och mycket mer beskriver jag i boken Lyft varandra en guide till halva makteMäktiga män från medeltiden

En bok som uppmanar kvinnor att ta makt, vilket är den här bokens syfte, kan naturligtvis inte negligera sexuella trakasserier, kraften i metoo och vad som hänt.

Det finns så många fantastiska manliga förebilder, vänner, kollegor som ställer upp och stöttar. Män som utan ett ord drog ner nakenbilder på arbetsplatser efter det att jobbarkompisarna gått hem. Män som tar snacket mot sexistiska skämt och män som vet att kompetens inte sitter i könet. Det finns gott om män som gör det självklara, nämligen backar upp kvinnor.


Men så finns det tyvärr alltför många män som stannat kvar mentalt på medeltiden. Framstående män i karriären utan moral som kallar sina kvinnliga kollegor för kärringar och som räknar troféer i hur många kvinnor de kan få i säng.

Män som betygsätter kvinnor beroende på utseendet. Män som skickas på avvänjning från sina sexuella trakasserier och som sedan ska fortsätta som förut. Så där kan jag fortsätta med att rada upp exempel på exempel.

Att detta har fått fortgå och pågår alltjämt är en följd av tystnadskulturen och att de mäktiga männen håller varandra om ryggen. De har hållhakar på varandra och vill inte vara den som kastar första stenen. Ingen vill avslöja så mycket att de förlorar pengar, förlorar nästa affär, förlorar sina förmåner. Kvinnor i samma bransch har tvingats se på och acceptera denna sexistiska kultur för att inte dras ner och för att de hittills varit för få.


På många håll i Sverige och i världen uppfattas det fortfarande som självklart att kvinnor är ett objekt, ett byte, och att hon ska finna sig i det.


Att metoo-rörelsen fick större medial uppmärksamhet i Sverige än i många andra länder finns det säkert många bottnar och förklaringar till, men förmodligen har en stark feministisk rörelse i Sverige inneburit en öppenhet för att tala om dessa strukturella problem. Det tog exempelvis ytterligare tre år innan metoo tog fart i Danmark.

I svenska medier beskrevs metoo som något positivt, en folkrörelse och kamp mot maktstrukturer. Tyvärr medförde metoo även att oskyldiga dömdes i media och därmed i en folkdomstol, vilket definitivt inte är acceptabelt.

Men i det stora hela var det oerhört befriande att kvinnor äntligen tog bladet från munnen genom att både skrika och skriva om sin frustration. Idag på Metoo-dagen ska vi givetvis fortsätta avslöja vidrigheter och lyfta fram förebilder som bryter mönstret. Tidernas mest kompetenta finansminister

(null)

S-kvinnors kongress i Borlänge gratulerar Magdalena Andersson som föreslås bli ny partiordförande i det Socialdemokratiska partiet. Kongressen utnämner också Magdalena Andersson till Sveriges genom tiderna mest kompetenta finansminister.


Vi har utvärderat Magdalena Anderssons tid som finansminister och konstaterar att ingen annan svensk finansminister har med samma goda resultat tagit Sverige igenom svåra år.


Utmaningarna har varit stora. Politiska kriser och pandemi har inte hindrat finansministern från att lägga socialt omfördelande och progressiva budgetar för en riksdag som utgörs av en högermajoritet.


Sverige återhämtar sig snabbare från pandemins effekter än jämförbara länder och vi gläds åt reformerna som inryms i den rekordstora budget som riksdagen inom kort beslutar om.


Det krävs en skicklig förhandlare med stor politisk bredd för att framgångsrikt hitta de lösningar som behövs i svåra tider. Detta har Magdalena Andersson bevisat att hon har, år efter år. Hennes kompetens är också internationellt erkänd och efterfrågad. Hon har enhälligt valts till ordförande för IMFC, Internationella valutafondens högsta rådgivande organ.


Vi S-kvinnor ser fram emot att fortsätta driva en stark jämställdhetspolitik tillsammans med Magdalena Andersson som Sveriges nästa statsminister.RSS 2.0