Från ord till handling om IT-strategi


När vi socialdemokrater för några år sedan utarbetade en IT-strategi var skolan en viktig del. Nu levererar regeringen.

Det är utmärkt eftersom digital kompetens att vara en förutsättning för att människor ska kunna etablera sig fullt ut i såväl arbets- som samhällslivet. 

 

För att ta ett samlat grepp om hur skolan ska kunna jobba med it och digitalisering har regeringen gett Skolverket i uppdrag att ta fram två nationella it-strategier för skolväsendet.Den ena ska omfatta för- och grundskolan och den andra ska omfatta gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 

De ska säkerställa likvärdig tillgång till digital kompetens i skolan och att arbetet med att integrera it i undervisningen på ett bättre sätt stärker undervisningen och kunskapsresultaten.

 

Tillgången till it-utrustning som är relevant för arbetsmarknaden ska säkerställas genom samverkan med arbetslivet och kurs- och läroplaner ska ses över för att stärka elevernas digitala kompetens. Den ska även ta in hur it kan stärka elevers entreprenörskap, kreativitet och entreprenöriella förmågor.

 

Den tekniska utvecklingen innebär nya utmaningar och nya möjligheter. Sverige har många exempel på nya företag som kunnat dra nytta av vår starka ställning inom it, som Spotify, Skype och Minecraft. Men för att vi ska kunna få fler och växande företag och för att unga ska förberedas för arbets- och samhällslivet, måste skolan bättre på att stärka deras digitala kompetens. 

 

Sverige ligger långt fram i internationella mätningar i frågor om it och digitalisering och har gjort så i många år. Det är bland annat resultatet av framtidsinriktade politiska beslut, ibland för flera decennier sedan, som möjliggjort omfattande investeringar i bredbandsutbyggnad och breda satsningar som den så kallade hem-PC-reformen. Reformer och investeringar som lagt en bra grund att fortsätta arbeta vidare med, inte minst på skolans område. #onebracelet för #unwomenswedenIkväll berättar jag om UN women på ett spännande, intressant, viktigt event på Café Opera.  Ikväll sker lansering #onebracelet för #unwomensweden. Det kommer att bli en mycket händelserik kväll.

Men vad är då UN Women? 
Un Women står för United Nations entity for gender equality and the empowerment of women.
Förenta Nationernas enhet för lika rätt mellan könen och kvinnans rätt till egenmakt. Vi är partipolitisk obundna. Trots det jobbar vi med politiska frågor gentemot alla politiska partier som är demokratiska och ställer upp på alla människors lika villkor. 
UN Women Sveriges uppdrag är:

Bedriva politiskt påverkansarbete, utbilda och informera om kvinnors rättigheter och kvinnokonventionen, samla in pengar och stödja UN Womens program runt om i världen. FN har gett UN Women i uppdrag att arbeta för att kvinnokonventionen ska följas av alla länder som skrivit under den, inklusive Sverige. 

Vi är en ideell organisation som kämpar för alla kvinnors och flickors självklara rätt att få sina grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda. Kvinnokonventionen utgör grunden för allt vårt arbete.


Som en del av FN har UN Women ett unikt inflytande eftersom vi arbetar tillsammans med och på uppdrag av regeringar i över 190 länder. UN Women påverkar och informerar aktivt beslutsfattare på lokal och nationell nivå. 
UN Women Sverige ska ifrågasätta, debattera och verkar för att svenska politiker tar sitt ansvar för nutida och framtida generationer.


Vi informerar och utbildar om FN:s Kvinnokonvention, jämställdhet, kvinnors situation och mänskliga rättigheter. Detta kan exempelvis ske i form av föreläsningar, workshops eller studiecirklar.

Vi samlar in pengar till det internationella utvecklingsarbetet för att stoppa våld mot flickor och kvinnor, stärka kvinnors ställning och öka jämställdhet över hela världen.

UN Women Sverige har fyra prioriterade teman som präglar vår verksamhet. 
* Det är implementeringen av FNs kvinnokonvention 
* Det är Stoppa mäns våld mot kvinnor
* Det är Kvinnors ekonomiska och politiska makt, det vi kallar egen makt
* Och det är att FN ska prioritera jämställdhet i de nya millenniemålen. Det är oerhört glädjande att FN sent i går kväll antog de jämställdhetsmål som Sverige drivit.

Nu gäller det i stället att driva på så att FNs medlemsländer går från ord till handling de kommande åren.

Så långt UN women, vad #onebracelet är kommer snart att visa sigHögskolan i Skövde - just in time!Dagens tematräff på Högskolan i Skövde kunde inte komma lämpligare. 
Tillsammans med representanter från kommuner i Skaraborg, gymnaisesamordnare, arbetsförmedlingen, rektorer och utbildningsutvecklare diskuterade vi möjlighet till högre utbildning oavsett bakgrund. 
Det var ett ypperligt tillfälle eftersom regeringens budget med högre ambitioner för utbildning och det livslånga lärandet presenterades idag. Budgeten innehåller investeringar i 14600 fler högskoleplatser tillförts högskolan 2019. För 2016 innebär utbyggnaden att resurserna till universitet och högskolor med 2 900 helårsstudenter och dessutom innebär det extra anslag till högre kvalité. Budgetpropositionen innehåller även forskningsanslag till sådana högskolor som Skövde.  Det är tydlig signal från regeringen om åtgärder den märkliga snedfördelning av forskningsanslag som drabbar de nya lärosätena så hårt. 

Dessutom ska jämställdhetsintegrering ska införas i hela universitets- och högskolesektorn. Regeringen kommer helt enkelt använda regleringsbreven för att meddela lärosätena hur mycket man förväntar sig att andelen kvinnliga professorer ska öka på varje universitet och högskola. För Högskolan i Skövde är det här en välkommen satsning, enligt rektor Sigbritt Karlsson. 

För att fler behöriga sökande ska kunna genomgå högskoleutbildning föreslår regeringen en utökning av resurserna i hela landet.

Budgetpropositionen är ett steg bort från den politik som under senare år har dränerat de nya lärosätena på resurser. Det är ett mycket välkommet trendbrott för Högskolan i Skövde och alla andra nya högskolor och universitet. Tillgång till högre utbildning och forskning ska vara lika god oavsett var i Sverige man befinner sig. Det är en förutsättning för att Sverige ska vara delaktig i den globala utvecklingen.

Investeringar för Skaraborg

 


Visst lever vi i ett bra land men vi står inför stora framtidsutmaningar. Fler måste få möjlighet att jobba, utvecklingen i skolan behöver vändas, klimatutsläppen minska och välfärden stärkas.
 
Vi ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Alla som kan arbeta ska arbeta. Vår jobbagenda för att nå målet innehåller investeringar i bostäder och infrastruktur, fler och växande företag, och satsningar på matchning och kompetens.
 
Det finns fler lediga jobb än någonsin samtidigt som nästan 400 000 är arbetslösa. Därför skapar vi många fler tillfällen för utbildning och matchning så att människor kan ta de jobb som finns och som växer fram när vi vänder utvecklingen. Det innebär bland annat satsningar på Komvux här i Skövde.
 
Sverige är en kunskapsnation men resultaten i skolan sjunker. För att vända utvecklingen investerar vi för att fler ska vilja bli och stanna kvar som lärare. Därför görs en miljardsatsning på höjda lärarlöner. Samtidigt satsar vi på mer pengar till Skaraborgs skolor så att varje elev får mer tid med sin lärare.
 
För att öka människors frihet och trygghet stärker vi välfärden. Utöver professionsmiljarden skjuts det till mer pengar till Västra Götalands regionen under 2016. Det är viktiga och välkomna miljoner till sjukvården. Dessutom slopar vi avgifterna för mammografi, preventivmedel för unga och besök i öppenvården för alla över 85 år.
 
Nästa år investerar vi sammanlagt över tre miljarder kronor i klimat, miljö och energi. Det handlar bland annat om lokala investeringar som ger jobb och minskar klimatpåverkan. Vi återställer också ordning och reda i de offentliga finanserna efter det stora underskott som den borgerliga regeringen lämnade över. Alla reformer är fullt finansierade.

Genom vår budget skapar vi hopp och framtidstro i Sverige och i Skaraborg. Vi möter våra gemensamma framtidsutmaningar och investerar för fler jobb, bättre skola, snabbare klimatomställning och stärkt välfärd. 

Succé för PRIDE i SkaraborgDet blev inte bara några hundra som gick i Prideparaden på lördagseftermiddagen. Det var tusen och åter tusentals. Betydligt fler än vad jag hade kunnat ana. Det blev en underbar dag och en folkfest utan dess like.
Det är bara tacka initiativtagarna, arrangörerna och kanske det fina vädret för denna succé. 
Människor strömmade från stora delar av Skaraborg till Skövde för att delta i festligheter, seminarier och föreläsningar i Skövdes Kulturhus och på Hertig Johanstorg. Men främst kom de för att delta i Paraden för att visa sin stolthet, glädje och engagemang för kärlek i alla dess former.

Förståelsen, kunskapen och medvetenhet har ökat enormt de senaste åren för att människor ska accepteras oavsett sexuell läggning.

Kampen för HBT-personers rättigheter har med stor framgång drivits både av oss socialdemokrater och andra politiska partier för en förbättrad lagstiftning. 
Jag är glad över att så många partier deltog i paraden. Lika glad är jag att SD inte deltog, rasister hör inte hemma i dessa sammanhang.
Civilsamhället och det folkliga engagemanget är viktigt för att förändra attityder. Prideparader är viktiga i de sammanhanget också, förutom att det är kul.
Vi måste vara ständigt beredda att öka friheten och rättigheten för alla att delta på lika villkor i det demokratiska samhället. Men ännu återstår mycke arbete. Det gäller att i alla sammanhang stå upp för människovärdet och ta krafttag mot de hatbrott som begås på grund av rasism, främlingsfientlighet eller hets mot HBT-personer. Välkommen PRIDENu har Skövdes PRIDE dagar invigts och det blev ett känsloladdat fint tillfälle i Skövdes kulturhus.
Invigningstalare Barbro Westerholm beskrev arbetet med att steg för steg befria kärleken och bekämpa fördomarna. Det var kul att hon som folkpartist tryckte på vikten av blocköverskridande lösningar och hon lyfte flera gånger upp socialdemokraters insatser i detta viktiga långsiktiga arbete. 
Visste ni att så sent som på slutet av 1970-talet betraktade homosexualitet som sjukdom? Det var Barbro Westerholm med och tog bort.


Varje människa ska kunna leva det liv hen önskar och inte begränsas av t.ex. kön, etnicitet, sexuell läggning, kulturell eller religiös bakgrund.
Nu måste vi jobba vidare med bl.a  genusmedveten pedagogik i både förskolans och skolans verksamhet.
Med en uppluckring av heteronormen blomstrar en mångfald av familjer. Utvecklingen leder till att varje människa får större möjlighet att själv utforma sitt liv. Vi kan befria kärleken genom att upplösa normen om kärnfamiljen.
Både vid insemination och adoption är reglerna för att skaffa barn ojämlika mellan heterosexuella och samkönade par. Regelverket för reproduktiv assistans bör ses över för att motverka diskriminering. Det krävs också ett aktivt arbete för att underlätta för HBT-adoptioner.
Situationen för HBT-personer i världen skrämmer. I flera länder, t.ex. Ryssland och Uganda, går utvecklingen åt fel håll. Det måste vi ändra på.


Under lördagen ska jag viga de par som vill gifta sig i Skövdes kulturhus. Dessutom finns vi naturligtvis med på Hertig Johanstorg och i den festliga PRIDE paraden.
Hoppas vi ses där! 


Oskar Stenström får berömNär finansutskottet var på studieresa i Lissabon och Madrid träffade vi bland många andra, ambassadör Cecilia Julin. Förutom ett intressant besök passade hon på att framföra mycket beröm om statssekreterare Oskar Stenström. Enligt Cecilia Julin hade han gjort ett mycket starkt intryck i samband med en träff med ambassadörer. Flera av de som lyssnat hade efteråt konstaterat att de hade fått mycket bra information. Näringsminister Mikael Damberg har gjort en bra värvning när han fått Stenström som statsekretareare. 
Oskar hade på ett pedagogiskt, metodiskt sätt förklarat tillståndet i världen och lärt de samlade ambassadörerna oerhört mycket.
Cecilia Julin vill gärna att Oskar Stenström tar sig tid att besöka Madrid snart. 

Jag blev stolt och passade naturligtvis på att nämna att Oskar börjat sin politiska bana i SSU Skövde och varit ordförande i SSU distriktet i Skaraborg.       
Dessutom håller jag fullständigt med, Oscar har alltid visat sig vara pålitlig, påläst och positiv.

Hjälp både här och därI  den kommande budgeten höjs anslaget till humanitärt bistånd. 2015 Regeringen ger ytterligare 380 miljoner kronor till humanitärt bistånd genom FN och Sida. Pengarna går till akut hjälp i samband med kriser och katastrofer.

Sverige har en lång tradition av att engagera sig i omvärlden på olika sätt. Vi har drivit på för att få biståndsnivå på en procent av BNP. Bistånd innebär just hjälp på plats eftersom vi vet att det är oerhört viktigt att hjälpa till i oroshärdar. Vi har engagerat oss djupt i FN:s arbete för att bekämpa fattigdom i olika länder, vilket också innebär hjälp på plats. 
Vi har även skickat fredsbevarande styrkor till många länder för att hjälpa till att skapa fred och ordning i stället för kaos och krig. En stolt tradition som vi ska fortsätta med. 

I Syrien har mer än 4,5 miljoner har flytt landet. Nästan alla ca 95 procent, befinner sig i de närliggande länderna Turkiet, Libanon, Jordanien, Irak och Egypten. 

Trycket på dessa länder är enormt och vissa av grannländerna har börjat vidta åtgärder för att stoppa flyktingar från att ta sig in i landet och tvingar dem tillbaka till inbördeskrigen. Därför är det oerhört viktigt att hjälpa på plats med SIDA, FN och andra organisationer. 


Men det sagt måste vi även vara tydliga med att ökat humanitärt bistånd inte kan ersätta hjälp här hemma i Sverige. Vi måste klara av att ett varmt välkomnande till de som flytt från krig och förtryck.

Det finns rasistiska partier som försöker påstår att det räcker med att hjälpa på plats, inget kan vara mer fel. Tvärtom är det så att de som flytt måste få hjälp. 
Miljoner människor är på flykt undan krig och fruktansvärd terror, människor som tvingas fly undan bomber med sina barn i famnen. På vägen har de riskerat de sina liv i trånga lastutrymmen, i containrar, i sjöodugliga båtar. Alla klarar sig inte men inga barn, kvinnor eller män ska behöva drunkna i medelhavet.  

Trots det oerhört dystra läget och den oroliga värld vi har vi de senaste veckorna sett solidaritet. Människor är trötta på rasism, själviskhet och egoism.  Ingen kan göra allt, alla kan göra något. 
Det går att bidra på olika sätt, det är utmärkt men det behövs hållbara politiska beslut för att det ska klara denna utmaning. 


Det är oförskämt att kommuner påstår att de inte får plats med flyktingar, fattiga kommuner kan inte göra allt. Lika dant är det på EU nivå, alla länder måste ta sitt ansvar. Sverige kan inte göra allt.

Med andra ord vi måste hjälpa både här och där. Generöst men med ordning och reda. 


Anna Lindh var både optimist och entusiastisk


Idag den 11 september ska vi inte sörja, Anna ville inte ha det så, men en stunds eftertanke skadar inte. Anna Lindh var en av Sveriges mest framgångsrika politiker. Hon var en stark aktör både i Sverige och internationellt. 
Jag hade förmånen att vara vän med Anna. Vi kände varandra sedan SSU tiden. När hon blev ordförande i SSU blev jag invald i förbundsstyrelsen och där jobbade vi ihop i 6 år. Vi var på läger ihop, hade torgmöten och ordnade jämställdhetskurser på Bommersvik m.m. 

Hon var alltid påläst och allert men även stridbar. Kvinnor på topp blir tyvärr ifrågasatta. Hon slets ofta med dåligt samvete, ville vara hemma mer med sina söner men ville också vara med och förändra världen som utrikesminister.  

I sin politiska gärning visade hon prov på envishet och mod. Hon trodde starkt på möjligheten till förändring via enträget politiskt engagemang. Anna Lindh var en förkämpe för demokrati och mänskliga rättigheter. Hon berörde och inspirerade människor med sin lustfyllda energi och djupa medkänsla.
 Under sina år som utrikesminister, blev hela världen hennes arbetsfält. Hon hade många kontakter och vänner i stora delar av världen. Anna Lindh var mycket uppskattad, både inom och utanför det socialdemokratiska partiet.  Anna Lindh, fick mycket även beröm för sitt sätt att sköta flera komplicerade förhandlingar under ordförandeskapet i EU.

Hon var optimist, socialist och internationalist, jag har mycket att tacka Anna för och minns hennes medryckande skratt idag och bär med mig hennes entusiastiska sätt att ta sig an svåra utmaningar  


I nöden prövas vännen
Visst behöver vi alla lugn och ro, mat och trygghet. I Sverige är vi vana vid att få äta oss mätta, vi har en gemensam välfärd och ett sammanhållet samhälle. Men under de senaste 10 åren har arbetslösheten och skillnaderna ökat igen, fattigdomen har kommit tillbaka eftersom ersättningarna till arbetslösa och sjuka har sänkts osv. 
I dessa tider finns det grogrund för rasism och främlingsfientlighet. 
Den Svenska modellen har fått sig en knäck och vi med det liknar allt mer andra Europeiska länder. Ändå är det ingenting mot vad som andra får uppleva.

Krigen, fattigdomen, hunger och konflikter sprider sig och människor flyr för sina liv. 
De senaste dagarna har vi fått ta del av fruktansvärda händelser med barn, kvinnor och män som försöker ta sig in i Europa. Den döda syriske flyktingpojken Aylan Kurdi blev bara tre år. Nästan hela hans familj drunknade när de försökte nå tryggheten. Det är så fruktansvärt att det blir svårt att förstå.
Det går inte att ha koll på hur många barn som drunknat i Medelhavet. 
I Syrien har mer än 4,5 miljoner har flytt landet. Nästan alla ca 95 procent, befinner sig i de närliggande länderna Turkiet, Libanon, Jordanien, Irak och Egypten. 

Trycket på dessa länder är enormt och vissa av grannländerna har börjat vidta åtgärder för att stoppa flyktingar från att ta sig in i landet och tvingar dem tillbaka till inbördeskrigen.

Samtidigt har rasismen, fascismen och nazismen brett ut sig i vårt samhälle och i hela Europa. I Sverige har vi ett rasistiskt parti i vår riksdag. De ökar på främlingsfientligheten och skräms utan att ha några lösningar på utmaningar som är oerhört svåra i den oroliga värd vi lever i.
Att de dessutom försöker påskina att det skulle räcka med att hjälpa på plats för att köpa lättköpta poänger är både skamligt, hjärtlöst och oanständigt.

Förhoppningvis får de uppskakande bilderna en annan effekt, nämligen att solidariteten, viljan att ställa upp och bidra vinner över hjärtlösheten. Det finns hopp om mänskligheten. 

I nöden prövas vännen. Är du vän eller ovän med de som flyr från krig och svält? 

Utbildning ger jobb
Genom att investera i utbildning och i människors kunskap tar vi oss an såväl frågan om den höga arbetslösheten som arbetsgivares svårigheter att rekrytera personal. Det är en politik som stärker människors ställning på arbetsmarknaden samtidigt som den stärker vårt lands ekonomi.

De som gått gymnasiet har mycket lättare att få jobb än de som inte gjort det. Lika dant är det med yrkesutbildningarna, de som har gått en yrkesutbildning har lätt att få ett bra jobb inom det område hen är utbildad till. Trots detta har vi under många år sett att ungas intresse för att läsa en yrkesutbildning på gymnasiet har sjunkit. Samtidigt finns många arbetsgivare som söker efter personer med rätt utbildning.

För möta matchningsproblemen, säkra kompetensförsörjningen och samtidigt få människor att känna sig trygga på en föränderlig arbetsmarknad, räcker det inte med tillgång till god utbildning när man är ung. Därför investeringar vi i vuxnas möjligheter till utbildning. 19 200 nya platser i komvux och yrkesvux, en 20 procentig ökning av platserna på yrkeshögskolan och kring 7 000 nya platser i folkhögskolorna gör att fler människor kan få de kompetenser som krävs för att kunna ta de jobb som finns. Det gör även att de branscher som idag har brist på arbetskraft, kommer ha lättare att rekrytera.

Dessutom finns satsningar på att förbättra kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet, stärka studie- och yrkesvägledningen och annat för att öka intresset för yrkesutbildningarna bland unga.


RSS 2.0