Fadimedagen

(null)


Idag den 21 januari uppmärksammas Fadimedagen på många håll Sverige – till minne av Fadime Sahindal som mördades av sin far för 19 år. Hon mördades kallblodigt i det som kallas i hederns namn. Men det finns ingen heder hos någon som dödar, tvärtom det är ohederligt, ovärdigt och helt oacceptabelt. Att dessutom döda sin dotter, syster, släkting det är det mest ohederliga jag kan tänka mig. Jag skrivet detta för att hedra Fadime, hedra hennes val att leva och hedra alla flickor och kvinnor som är modiga. Dessutom vill jag att det sätts mer fokus på arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck så att de som lever i denna skräck kan ta sig ur det. Fadimedagen påminner oss om att vi måste göra mer för att komma åt hedersförtrycket. Mänskliga rättigheter gäller alla. Barns rättigheter gäller alla barn. Kvinnors rättigheter gäller alla kvinnor. Ingen ska behöva leva med våld, hot om våld eller förtryck. Hedersrelaterat våld och förtryck är avskyvärt.

Det har tagit steg för att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Bland annat har en straffskärpningsgrund för hedersbrott införts, som innebär att den som begår brott med hedersmotiv ska dömas hårdare. Ett utreseförbud har införts för att skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller könsstympats.  Alla kan dock göra mer för att förebygga, förhindra och stoppa våld mot barn och kvinnor. Skolan spelar en viktig roll för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Elever ska få kunskaper om sina rättigheter, och ofta är det skolpersonal som ser utsatthet och anmäler oro.

Vi som grannar, medmänniskor, arbetskamrater eller skolkompisar kan göra mer. Fråga hur någon mår, anmäl eller vänd dig till någon i din närhet så som skolkurator, lärare, arbetsledare, chef eller polis.

Vi kan aldrig acceptera att människor utsätts för våld och förtryck i hederns namn. Det är ett allvarligt samhällsproblem som kränker och begränsar främst flickors och unga kvinnors, grundläggande fri- och rättigheter.


Bilden är från en tidigare Fadimedag där Carina Ohlsson och jag medverkade. 
För få döms för våldtäkt

(null) 

Nyligen presenterade Brå, Brottsförebyggande Rådet,  en ny rapport med namnet "Våldtäkt från anmälan till dom" (2019).  Jag lyssnade på rapportens författare: Stina Holmbergoch Lars Lewenhagen från Brå, när de presenterade innehållet i rapporten. De påpekar att antalet anmälda våldtäkter har ökat men att för få döms, däremot ser nu de flera förbättringspunkter inom det svenska rättsväsendet, sedan den nya lagstiftningen kom på plats. 


Anna Lindström har det nationella ansvaret för polisens metod- och verksamhetsutveckling när det gäller polisens arbete med sexualbrott. Hon berättade om Polisens utmaningar och vilka resurser de saknar för att förbättra arbetet.

Brotten är oerhört svåra att utreda. Ofta när det skett i hemmen så hjälper det t.ex att det finns DNA eftersom det finns redan från båda parter osv Från att en våldtäkt anmäls till dess att den är utredd och antingen leder till fällande dom eller har blivit nedlagd har det tidigare tagit alldeles för lång tid. Anna Lindström beskrev hur de nu arbetar dels för att alla tingsrätter ska ha samma förutsättningar. De har tagit fram en utbildning och ordar för


Efter dessa gedigna dragningar deltog och kommenterade Carina Ohlsson (S), ordförande S-kvinnor Josefin Malmqvist (M), ordförande Moderatkvinnorna. Båda var överens om att det behövs fler poliser som har kunskapen om dessa brott. När det gäller högre straff menade att det är en signal till både förövare och övriga samhället att dessa grova brott inte accepteras. Dessutom måste fler våga anmäla och tas på alvar. 

Alla deltagare var överens om av straffriheten för våldtäkt måste stoppas.


Fred, frihet och feminism på S-kvinnors kongress

(null)

Helt överväldigad över den gemenskap och glädje som finns på s-kvinnors kongress trots svåra, komplicerade politiska frågor som behandlas.

Vi har bl.a tagit tydlig ställning för att tandvården ska ingå i samma försäkringssystem som sjukvården. Att det inte ska vara någon skillnader på patientavgifter mellan att besöka en läkare eller tandläkare. Ingen ska behöva leva med dåliga tänder av ekonomiska skäl. 


En fråga som som många ombud är aktiva i på hemmaplan och som visade sig i talarstolen. Det är arbetet mot våld mot kvinnor. Hårdare tag, bättre förutsättningar för rättsväsendet att lagföra brott och naturligtvis också ett förebyggande arbete för att ingen ska bli utsatt för kränkningar, misshandel och våld på grund av sitt kön.


Dessutom kräver vi en välfungerande äldreomsorg. Vi kan aldrig acceptera att anhöriga, ofta kvinnor, tvingas kompensera för bristande hemtjänst eller underbemannat äldreboende. Vi kräver att alla som behöver ska få tillgång till äldreomsorg med hög kvalité och tillräckligt med personal.


En annan fråga vi tagit ställning för är en kärnvapenfri värld och att Sverige ska ratificera FNs konvention om kärnvapen förbud. I denna fråga var ombudet från Stockholm Maj-britt Theorin självklart drivande. Vi S-kvinnor har genom tiderna haft en ledande roll i kampen mot atomvapen, kärnvapen, för nedrustning och fred. 


Givetvis har vi valt förbundsstyrelse också. Det otroligt bra och glädjande att Carina Ohlsson och Susanne Andersson blev omvalda till förbundsordförande och förbundssekretrerare. 


Här finns både ombud, många intressanta gäster och S-kvinnor som tidigare haft tunga uppdrag såsom, Anne Linde, Anna Ekström, Helene Fritsson, Ingegerd Sahlström fd förbundssekreterare, Ingegerd Wärnersson fd skolminister.  Med tanke på alla aktiva S-kvinnor i olika åldrar som engagerar sig med liv och lust blir jag både rörd, stolt och emotionell. Det blir jag varit aktiv i S-kvinnor i hela mitt vuxna liv har jag fått möjlighet att delta på många aktiviteter lokalt och på kongresser. Som ordförande både i Kvinnoklubben, kvinnodistriktet och ledamot i S-kvinnors förbundsstyrelse. Numera är jag förbundsrevisor och fick för andra gången fått chansen att vara kongressordförande. Att få lotsa ombuden genom svåra omröstningar, fördela ordet och dessutom leda allsång är verkligen ett hedersuppdrag. 
S-kvinnors kongress i Malmö

(null)


I helgen har S-kvinnor kongress i Malmö. 100 tals kvinnor har rest från hela landet för att debattera, förhandla och samverka för att flytta fram positionerna i den politiska debatten. Det är en otrolig kampvilja som finns i kongresshallen, detta tillsammans med ett imponerande engagemang och glädje att vara med och göra skillnad tillsammans.


Motionerna som skickats in, och ska behandlas, handlar om Arbetsliv, Bostadspolitik, mot Våld mot kvinnor, Hälsa och sjukvård, Skola och barnomsorg, Äldreomsorg och äldres rättigheter, Klimat och Internationell solidaritet medmera.

Det visar på bredden hos ombuden och de kvinnoklubbar som diskuterat frågorna innan de skickat ombuden till denna kongress.


Dessutom är det en mängd gäster som representerar övriga delar av samhället så som fackförbund, ABF medlflera organisation. Igår talade både kommunstyrelsen ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh och utbildningsminister Anna Ekström. Idag på morgonen skickade Statsministern en videohälsning, han talade om Metoo, hårdare tag mot våld mot kvinnor, det förfärliga med att vissa gömmer sig bakom "heder"och en mängd andra jämställdhetsfrågor som är viktiga för både män och kvinnor. 


Nu ska vi dessutom ha ett panelsamtalet om kvinnors pensioner mellan Annika Strandhäll och Christina Tallberg. Senare i eftermiddag får vi besök av Tobias Baudin ordförande i fackförbundet Kommunal. Sedan väljer vi förbundsstyrelse innan vi går vidare i motionsfloran.


Med andra ord en otroligt givande helg för oss som är med och besluten kommer att beröra många män, kvinnor och barn eftersom vi ska jobba för ett rättvisare, tryggare mer solidarisk samhälle.Idag invigs jämställdhetsmyndigheten

Det var med viss möda beslutet om att inrätta en jämställdhetsmyndighet gick igenom i Riksdagen. Det var när liberalerna tog sitt förnuft tillfånga och stödde regeringsförslaget som vi kunde få majoritet. Sedan har Kerstin Alnebratt på regeringens uppdrag gjort stor dåd och idag kan myndigheten slå upp dörrarna i Angered. Nu kan Sverige återigen gå i bräschen för mer samlad och strategiskt jämställdhetsarbete i hela landet.

Vi har långt kvar med till exempel orättfärdiga löneskillnader mellan kvinnor och män, skillnader som också bidrar till kvinnors lägre pensioner. Kvinnor tar ett orimligt stort ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck begränsar friheten för flickor och kvinnor i vårt land.

Jämställdhetspolitiken har hittills varit fördelad på många myndigheter. Det har splittrat arbetet och haft brister i möjligheter för uppföljning och samordning. Lite för många gånger har det varit tillfälliga satsningar och projekt under en begränsad period, istället för att nå varaktiga resultat.

Nu samlas kunskap och ansvar för jämställdhetspolitiken hos en myndighet. Arbetet blir mer fokuserat och effektivare. Myndigheten kommer att främja ett systematiskt, sammanhållet och effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken på alla nivåer i samhället, såväl nationellt som regionalt och lokalt. Den ska stödja andra statliga myndigheter i deras arbete och samla och sprida kunskap baserad på forskning och beprövad erfarenhet.

Givetvis ska inte jämställdhetsmyndighet göra allt för att förverkliga målet att kvinnor och män ska ha samma möjligheter. Civila samhället, företag, och var och en av oss måste bidra för att nå dit.

Många politiska beslut gör skillnad för ett mer jämställt samhälle. Det handlar bl.a. om: Föräldraförsäkringen som måste tas ut av båda föräldrarna.
Avskaffat vårdnadsbidraget, som innebar att kvinnor fick bidrag för att vara hemma med sina barn i stället för att arbeta och låta barnen ta del av förskolan.
Lönekartläggning för att hitta och rätta till osakliga skillnader.
Mer pengar till förlossningsvården.
Bostadstillägget, som underlättar ekonomisk för kvinnor med låg pension.
Resurser för att motverka mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.
Samtycke och skärpt sexualbrottslag och skärpt straff för grov våldtäkt.

Idag skriver statsministern och jämställdhetsministern om hur jämställdhetsarbetet ska utvecklas med hjälp av den Svenska modellen i GP.
Jag önskar Lena Ag och hennes medarbetare stort lycka till med det viktiga jobbet.


Om en månad är det valDet behövs fler feminister i EU-parlamentet som värnar kvinnors rättigheter. Som bevakar den fria aborten, Som fortsätter kampen mot människohandel, våld mot kvinnor och prostitution.
Arbetet mot diskriminering i arbetslivet måste stärkas. Det krävs lika lön, så att kvinnor kan leva på sin lön, fler heltidstjänster och stopp för staplande av visstidsanställningar. Dessutom behövs det fler kvinnor i styrelserummen. Allt hänger ihop, vi måste driva jämställdhetsfrågorna i EU, i Sverige och i kommunerna. 
I Sverige har kvinnors arbetsmiljö har blivit sämre, tyngre och mer stressande, det måste bli en ändring på det. Lönerna måste bli jämställda och anställningar måste bli tryggare för kvinnors ekonomiska självständighet. Naturligtvis ska det vara en rättighet att ha ett heltidsjobb och arbetsdagen borde vara sammanhållen. Dessutom behöver föräldraförsäkring tas ut mer lika för barnens skull, för föräldrarnas skull och för samhället skull.
Det livslånga lärandet är avgörande för ett sammanhållet samhälle. En bra förskola där varje barn ses utifrån sina behov är grunden. Förskolor och fritidshem ska finnas i alla kommuner när föräldrarna arbetar. Könsmönstret måste brytas redan i skolan och skolresultaten ska förbättras med hjälp av hög kvalité och ambitiösa lärare i hela landet. 
Kvinnor och män bemöts olika inom vården så kan vi inte ha det. Kvalite i välfärden med mer personal  är viktigare än fortsatta skattesänkningar och privatiseringar. Välfärdens pengar ska naturligtvis gå till att förbättra verksamheten.
Kort sagt det behövs mer jämställdhet och feminism i politiken inte mindre


 


Uttalande från S-kvinnor i Skövde

 

Full sysselsättning är grunden för kvinnors ekonomiska självständighet och krävs för att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden och säkra en god inkomst genom hela livet.

S-kvinnors mål är ett samhälle som är både jämställt och jämlikt. S-kvinnor accepterar inte dagens borgerliga skattepolitik som skapar ökade klyftor och växande relativ fattigdom bland kvinnor och barn. Den generella välfärdspolitiken ska stärkas det är viktigare än sänkt skatt för de med goda inkomster.
Vi vill satsa på äldreomsorgen, vi kräver att det byggs fler äldreboenden och att det satsas mer resurser till kompetensutveckling och bättre bemanning i äldreomsorgen. Alla äldre och skolbarn ska äta god, hälsosam och aptitlig mat.

Kvinnors tjänar i snitt 14 procent lägre än män. Vi S-kvinnor kräver årliga lönekartläggningar och en uppvärdering av alltför lågt värderade kvinnojobb. Dessutom kräver vi rätt till heltid.

Kvinnor har generellt sämre arbetsvillkor än män. Det handlar om visstidsanställningar, stress, tunga lyft, ensamarbete, delade turer, dålig arbetsmiljö. Det i sin tur leder till sämre hälsa, så kan vi inte ha det.

Vi vill att det byggs fler billiga och miljövänliga bostäder. Bygg också för el-överkänsliga och andra allergiker.
Vi ska stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn. Vi accepterar inte våld i nära relationer. Stöd kvinno- och tjejjour och kvinnohus samt jobba förebyggande.

Ge alla barn rätt till förskola och fritidshem men öka inte antalet barn i barngrupperna. För stora barngrupper leder till sämre kvalité, mindre trygghet för barnen och ökad stress för personalen. Givetvis ska det finnas moderna öppettider eftersom nästan 40 procent jobbar på obekväm arbetstid.
Vi vill satsa på grundskolan med mindre klasser, fler lärare och speciallärare, det ger mer kunskap och bättre livschanser.
Kunskap är makt därför behövs det livslånga lärandet och högre utbildning ger förutsättningar till ett jämställt och jämlikt samhälle.


 


Jämställdheten försämras av sänkt skatt

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet är närbesläktat med jämlikhet. Medan jämlikhet rör alla människors lika värde är jämställdhet emellertid förbehållet förhållandet mellan könen.

1979 antog Riksdagen Sveriges första jämställdhetslag efter flera års debatt mot könsdiskriminering.

Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet.

Hur jämställdhet ska åstadkommas och vilka åtgärder som ska vidas har vi tyvärr skilda uppfattningar om. De borgerliga partierna påstår ofta att de är för individens frihet men när det kommer till jämställdhet så pratas de ofta om att familjen ska bestämma. Då är plötsligt inte individen viktig utan familjen. Det betyder i klartext att en dominerande part i en familj kan styra och bestämma.

Vi vet att kvinnor som grupp, inte alla kvinnor alltså utan kvinnor som grupp är underordnade män som grupp.

 

Samhället har manliga maktstrukturer som tilldelar kvinnor och män olika roller. Denna könsmaktsordning gör det svårt för kvinnor att hävda sig.  Traditionellt manliga områden så som ekonomi och industri premieras mer än kvinnliga domäner i den privata svären så som hem och familj.  

Kvinnor tilldelas av samhällsnormen ett större ansvar för hem och barn. På det sättet förutsätts det att kvinnor kommer att vara frånvarande mer från arbetet än vad män kommer att vara. Kvinnor tar till exempel ut 78% av föräldraledigheten och män 22 %. Kvinnor är också hemma med sjukt barn i högre grad än vad män är.

Kvinnor arbetar deltid i större utsträckning för att få ihop livspusslet. Kvinnodominerade yrken inom handeln, hotell och restaurang, vård, skola och omsorgen värderas lönemässigt lägre än traditionellt manliga yrken. Trots att kvinnors arbete ofta är stressigt, går stressnivån upp för kvinnorna när de slutar arbete för det förväntas att de ska hämta barn, handla, laga mat, köra till fritidsaktiviteter, tvätta och städa.

Det finns otroligt mycket att göra på jämställdhetsområdet för både män och kvinnor. Bland annat måste vi ha en bra förskola skolan och fritidhemmen där barnen får en trygg uppväxt och föräldrarna kan känna sig lugna på sina arbeten. Det gäller förövrigt både också det omvänd att när föräldrarna blir gamla och behöver få omvårdnad så behöv en bra omsorg.

Det är därför det är så olyckligt att välfärden gröps ur av de stora skattesänkningarna. Vi har en regering som tror att det blir fler jobb genom ”200 kr mer i plånboken” hos undersköterskan även om hennes barn får trängas på fritidshemmen och att föräldrarna inte får plats på äldreboendet.


Varför kandidera?

 

 

Det har blivit en del frågor om min kandidatur  som S-kvinnors ordförande. Särskilt med tanke på att jag tycker att Carina Ohlsson är det naturliga, bästa och utmärkta valet som ordförande.

 

Frågorna är berättigade och tål att problematiseras. Dessutom har vi partiets kongress i färsk minne där det kändes, rätt eller fel, som att kandidater inte blev väl behandlade.

 

De första frågorna jag fick om att ställa upp som kandidat till ordförande avfärdade jag snabbt. Jag har blivit tillfrågad flera gånger tidigare men inte tyckt att jag vill utmana sittande ordförande mm. Dessutom som flera av er känner till, twittrade jag snabbt om Ylva Johansson eftersom hon är medial, har ett starkt namn och driver både jobb och jämställdhetsfrågorna på ett ypperligt sätt.

 

Till mitt eget distrikt mejlade jag om tänkbara kandidater, det var Ylva Johansson, Hillevi Larsson och så förståss Carina Ohlsson. Å det fanns andra namn under uppsegling.

Men jag fick ännu fler påstötningar från olika håll i landet och innan jag visste att Carina tackat ja till att kandidera hade jag sagt att det var OK att nominera mig.

 

 Jag minns

 den kvällen vi gick hem gemensamt till våra  övernattningslägenheter och båda berättade att vi hade sagt ja och sedan började vi skratta.....

 

 Jag hade helt enkelt lyssnat på de som kontaktade mig och  blev både glad och hedrad över vad de tyckte om mig. Jag som fått känna av näthatet en del, blir kanske extra glad när jag får höra hur bra andra tycker att jag är.  Nu har valberedningen sagt sitt och jag tycker att det blir fantastiskt bra med Carina Ohlsson.

 

Men det finns fler skäl till att vi inom S-kvinnor kan kandidera åtminstone tycker jag det.

Vi tar hand om varandra. Håller inte på med tjuv och rackarspel utan respekterar varandras styrkor och svagheter. Där tycker jag partiet har en del att lära. Det ska var Ok att kandidera utan att för den del bli baktalad eller ifrågasatt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grattis Carina och Grattis S-kvinnor


Idag har S-kvinnors valberedning presenterat sitt förslag till ordförande efter Lena Sommerstad. Ett utmärkt och logiskt förslag.

Jag har tidigare beskrivit Carina Ohlsson i min blogg som min bästa vän och kollega. Hon har, som många vet vid det här laget, en lång erfarenhet inom S-kvinnors förbundsstyrelse och som ordförande i sin lokala klubb i Lidköping. Hon blev distriktsordförande i Skaraborg efter mig, när jag i stället blev ordförande i Skövde arbetarekommun och hon blev även invald i förbundsstyrelsen när jag slutade i samband med att jag blev ordförande i Unga Örnar.

Men Carina har inte bara en lång och gedigen erfarenhet i S-kvinnor som studieorganisatör och viceordförande. Hon är ordförande i SKR och har jobbat intensivt mot mäns våld mot kvinnor och framgångsrikt synliggjort de utsatta kvinnorna som blir slagna av en anhörig i sina egna hem.

Carina är riksdagsledamot i civilutskottet och ordförande i den lokala fotbollsklubben hemma i Lidköping. Har jobbat med folkbildningsfrågor väldigt länge inom ABF, inte så konstigt kanske eftersom hon jobbat som och är lektor i Götene.

Carina har en otrolig arbetskapacitet, hon jobbar jämt, är ute i distrikten, i landet och internationellt. Hon talar om feminism, jämställdhet och genusfrågor med stor trovärdighet. Hon vågar stå för den hon är och är (numera) väldigt färgstark. Dessutom är hon envis på ett positivt sätt, dvs målmedveten. Vet vad hon vill få igenom och jobbar strategiskt för att få igenom det. Hon kommer driva S-kvinnors frågor inom partet med stor emfas.

Jag gratulerar både Carina, Skaraborg och S-kvinnor till förslaget
 
 
 S-kvinnor
Aftonbladet

Fler kvinnor i beslutande församlingar = smart ekonomi!

De flesta av oss har hört uttrycket "om Leeman brothers istället hade varit Leeman sisters hade bankkrisen inte hänt" Kvinnor tar bättre hand om andra människors pengar eftersom de är vana vid att får hushålla med små resurser.

Ändå är hälften av världens befolkning fortfarande underrepresenterade i nästan alla sektorer i hela världen.

 

När jag påpekade det idag i debatten på OSSEs sommarmöte så fick jag svaret javisst borde vi ha med fler kvinnor och andra minoriteter.

 

Minoriteter? Kvinnor är ju faktiskt fler än männen. Det är männen som är en minoritet som allt för länge styrt och ställt på sina villkor.  

 

Här på OSSE-mötet lyfts de skandinaviska länderna upp som goda exempel eftersom vi kommit långt. En del tror att det skett automatiskt men det är långt, enträget, hårt politiskt arbete som vi lagt ner.

 

Jag minns t.ex när vi på socialdemokraternas kongress 1993, efter många många år av hårt arbete från bland annat S-kvinnor, beslöt om varvade listor vilket ramaskri det blev. De borgerliga partierna  och andra fnös åt oss.

 

Vi har kommit långt i Sverige men vi är inget jämställt land. Något som jag vet diskuteras i Almedalen idag

 

Jämställdhet är inte bara en fråga om mänskliga rättigheter och demokrati , det en fråga om smart ekonomi.

 

Studier har visat att kvinnor återinvestera upp till 90% av sin inkomst i hälso, sjukvård välfärd till sina familjer och samhällen. Samma undersökning visar att när det gäller män investerar de mindre än 40%. Kvinnor investerar sina pengar i hälsovård och utbildning för deras barn, och därigenom minskar av fattigdomen och utanförskapet.

 

Demokrati utan jämställdhet mellan kvinnor och män är ingen demokrati

Det är hög tid att omfördela makt och ge tillgång till den internationella dagordningen till alla människor i samhället.  Att inkludera kvinnor och ge dem en rimlig chans att vara en del av beslutande församlingar är bra för alla .

Låt oss se kvinnor i styrelserna för de Bretton Woods-institutionerna - IMF och Världsbanken. Låt oss någon gång få se den första kvinnan som FN: s generalsekreterare.

 

AB Expr   DN   SVD 2


Spännande politiska debatter på S-kvinnors förbundsmöte

På söndagen fortsatte S-kvinnors förbundsmöte i Luleå. Det blev många spännande debatter om motioner, uttalanden och val av valberedning.
Vi fick till och med lika i en omröstning så lotten fick avgöra, då blev motionen antagen.

Motionerna handlar om allt från internationellt engagemang, jobb, jämställdhet, utbildning, barnfattigdom, barnsuppväxtvillkor, miljö, kost, hälsa, sexuella övergrepp,  trafiksäkerhet och mycket mer. Vi kommer aldrig att få ett jämställt samhället om vi inte får ett jämställt familjeliv.

Kommunerna ska bli skyldiga att erbjuda barnomsorg även på kvällar nätter och helger. Vårdnadsbidrag har försämrat förutsättningarna att få jobb för de kvinnor som redan hade det tuffast på arbetsmarknaden, inte minst lågutbildade invandrarkvinnor. Fundamentalister från såväl Muslimer som högerextrema grupper vill stänga inne kvinnorna i hemmen, det kan vi aldrig acceptera.

Att bryta fattigdomen bland kvinnor och barn och bekämpa all form av extremism och fundamentalism är det som det socialdemokratiska kvinnoförbundet måste ägna all sin kraft åt. Vi S-kvinnor belyser både klassförtryck och könsförtryck


DN SVD


Lena ny ordförande, Håkan tackar Nalin och Grattar lena

Efter ett mycket spännande ordförande val, där Lena Sommerstad valdes fortsatte S-kvinnors förbundsmöte med att Håkan Juholt talade.

Han började med att tacka Nalin Pekgul för hennes engagreade kamp för jämställdhet och alla människors loka värde. Han grattade Lena Sommerstad till sitt nya viktiga uppdrag.

Sedan läste han ett stycke ur Maria Zenströms roman och fortsatte sedan i den andan med att hänvisa till dikter och författare.

Han var väldigt tydlig med att vi inte ska tillbaka ännu mer till det gamla Sverige. Den borgerliga regeringen drar Sverige bakåt med större skillnader, fattiga barn, tågstopp, bostadsbrist och hög arbetslöshet. Arbetslösheten är högre nu än 2006 (trots så kallad arbetslinje och allt prat från borgarna, min anmodan)

Håkan Juholt lovade heltid som norm efter nästa val. Han var oerhört engagerad i att vi ska gå före som en folkrörelse. En folkrörelse som driver på mot orättvisorna, barnfattigdom, för fler jobb och ett mänskligare, mjukare, socialt ansvarstagande samhälle

SVD DN


Uppfriskande med kommunals Nordström hos S-kvinnor

På S-kvinnors förbundsmöte i Luleå händer många spännande grejer.

Dels har vi fått mycket pepp av flera olika talare, vi har haft torgmöte med utfrågning av de två ordförande kandidaterna Nalin Pekgul och Lena Sommerstad

En av höjdpunkterna blev Annelie Nordström, kommunals ordförande. Hon talade på ett engagerat och medryckande sätt. Hon talade om vikten av en jämställdhetspott i avtalsrörelsen som ett steg mot jämställda löner, som vi har långt kvar till.

Hon beskrev om slitet och stressen i äldreomsorgen, de låga lönerna och de märkliga anställningsförhållandena. Det kan bli ett framtidsjobb och politikerna fattar rätt beslut.

Anneli talade också om vikten av kvalité i barnomsorgen men med ökade öppettider.

Fler kvällisar, nattisar, helgisar helt enkelt öppettider i förskolan och på fritidshemmen som passar de moderna föräldrarna. För hör och häpna: öppettiderna har faktiskt blivit kortare med åren. Stressen för småbarnsföräldrar ökar i takt med att arbetstiderna blir obekvämare, oförutsägbara och ryktet säger att alla andra föräldrar har hämtat tidigare.

 

Hon ville också reformera RUT så att det blir en verklig avlastning i hemmen för såväl män som kvinnor, äldre och yngre oavsett plånbokens tjocklek. Hon menade att det är bättre att vi tar tag i frågan istället för att vara rabiat vara emot.

 

Annelie Norström avslutar att ta upp allsång på Ung Rebell, det var uppfriskande

 

ab expr


RSS 2.0