Stoppa våldet, konflikterna och krigen

image356

Barn dör i konflikter, av fattigdom, av sjukdomar så som HIV/AIDS, i krig och av att vi andra inte bryr oss tillräkligt.
Debatten fortsätter i FNs toppmöte om barns rättigheter, samtidigt som klimatmötet på Bali pågår

Stora så kallade rundabords samtalmed flera hundra deltagare

rundabordimage355

Rundabordssamtal i FN-skrapan om utbildning och skydd mot våld och övergrepp


Trots att världens länder redan 1948 bestämde sig för at utbildning är en mänskligrättighet. Trots det saknar 77 miljoner barn möjlighet att gå i skola. Fattigdom och brist på utbildning hänger ihop. Därför samlas representanter från 170 länder för att göra gemensamma ansträngningar till att nå målet utbildning för alla (education for all, EFA).

Inläggen görs från barn och vuxna från Vietnamn, Bulgarien, Skandinaviska länderna, Zimbawe och så vidare alla gör tydliga ståndpunkter.

Det handlar om att utöka och förbättra förskoleverksamheten, särskilt för de mest utsatta barnen. Det handlar om att säkerställa att alla barn (flickor och pojkar) går i gratis obligatorisk skola senast 2015. Det handlar om lika och lämplig tillgång av kunskap för ungdomar och vuxna. Ta bot skillnaderna mellan könen i grund och påbyggnadskolan och det handlad om att säkerställa kvalitén på utbildningen.

I länder som drabbas av katastrofer och konflikter är utbildningen det som gör att samhällen hålls samman. Flickor är särskilt utsatta i krig och konflikter och måste särskilt säkerhetskälla rätten till utbildning. Dessutom finns det tyvärr siffror om visar at barn med handikapp inte får gå i skolan.

Starka inlägg och mest intressant blir det när barnens själva berättar och ställer frågor till vuxna i beslutande ställning. Slående nog blir de vuxna ofta svarslösa när barn ställer intelligenta rättframma frågor


Att befinna sig i FN-skrapan i New York när en annan FN byggnad attackeras är ganska speciellt.


141 talare är anmälda för att beskriva vad respektive land gjort för barnen men nu beklagar alla attentatet mot FN i Algeriet.  70 människor har dödades när två sprängladdningar detonerade i huvudstaden Alger.  

När plötsligt alla talare börjar med att visa sin bestörtning över det som inträffat och när FN-chefen Ban Ki-Moon med hårda ord fördömer morden så inser vi det allvarliga i det som inträffat.

Svenska ambassaden hade höjd beredskap och var beredd på att något kunde hända på tisdagen, eftersom flera attentat har ägt rum just den 11:e i månaden. Al-Qaidas nordafrikanska gren tog senare på sig attentatet i Alger.

Men självfallet får inte idiotiska våldsmördare styra världen, vi måste visa att världen ska styras av folken och folkens valda representanter dvs. politiken inte våldet ska avgöra människors livsöden. Därför måste vårt möte om barnsituation i världen fortsätta med oförtruten optimism och framåtanda för det är ju alltid barnen som får lida mest i krig och konflikter


UNICEF-rapporterar att mycket har blivit bättre för barnen i världen.


Men samtidigt lider 143 miljoner barn av undernäring. Det visar Unicefs rapport Progress for Children.

Rapporten innehåller en mängd data om läget för barn i världen, och om hur utvecklingen förhåller sig till FN:s millenniemål som världens ledare har ställt sig bakom.

Mellan 1990 och 2004 har mer än 1,2 miljarder människor fått tillgång till rent dricksvatten. Fler mammor ammar sina barn. Mellan 1996 och 2000 ökade antalet mödrar som uteslutande ammade sina barn med 20 procent i vissa afrikanska länder söder om Sahara. Mer än fyra gånger så många barn fick A-vitamin 2005, jämfört med 1999. Detta är glädjande framsteg men tyvärr finns också det motsatta. Nedslående fakta är att

143  miljoner barn är undernärda - mer än hälften av dem finns i Sydasien.

Malaria och lunginflammation orsakar årligen 27 procent av alla dödsfall bland barn under fem års ålder.

1,5 miljoner barn dör varje år av diarréer som orsakas av smutsigt dricksvatten och dåliga hygieniska förhållanden.

Nu är det upp till världens ledare att ställa upp för de utsatta barnen. Då måste vi alla göra något.

Läs rapporten i sin helhet här »


Barn är oslagbara

FN:s konferens "A World Fit for Children" i New York.

Nu samlas under några dagar barnministrar, barn, riksdagsledamöter och organisationer som jobbar för barns rättigheter från hela världen för att följa upp och fortsätta arbetet med att stärka barns möjligheter.

Vi måste ha nolltolerans för våld mot barn och uppmana politiker, internationella organisationer, lärare, religiösa ledare att jobba mot barnaga och mot att barns ak behöva vara vittne till våld. Tyvärr finns här många länder som inte tycker att det är viktigt att förbjuda barnaga, så det finns mycket att göra. Ingen ska behöva bli slagen. Det finns ingen som helst koppling mellan uppfostran av barn och ta till våld. Tvärt om våld föder våld och ett barn som blir slaget när det är litet, tror att det är normalt och tar gärna till våld längre upp i åldrarna.


Likaså är det viktigt att länder med stor fattigdom har ett fribrev och förklara våldet mot barn med svält och misär. Självfallet sska vi motverka ökade klyftor och utrota fattigdomen. Men tyvärr finns det även rika länder och rika föräldrar som slår sina barn. Nej det handlar om upplysning, utbildning och stöttning i föräldraskapet och att skolor inför totalförbjud av barnaga, våld mot barn och visa att mänskliga rättigheter även gäller barn.

Barn är oslagbara


nu talar ett barn från Namibia, fantastiskt bra inlägg

DSC00429.JPG
nu talar ett barn från Namibia, fantastiskt bra inlägg

på plats i FNs Generalförsamling.

DSC00425.JPG 
på plats i FNs Generalförsamling.
Nu har detta viktiga barntoppmöte öppnats och länderna ska hålla tal om hur de har efterlevt den överenskommelse som gjordes för 5 år sedan.
Flera länder låter sina barnrepresentanter sitta med inne i generalförsamlingen, en mycket bra markering om att det är barnen vi ska lyssna på och ta hänsyn till.
sveriges representation i FN
.

här syns ungdomarna i FN-delegationen

DSC00419.JPG
här syns ungdomarna i FN-delegationen
Läs mer på deras egna upplevelser på :

anna och viktors unicefblogg


New York, New York


På Manhattan finns 12 000 taxibilar, 5000 bussar, 21 000 restauranger, 65 000 hotellrum, mycket extremt rika människor och mycket extremt fattiga människor. Här finns framgång men tyvärr också arbetslöshet, brott, fattigdom, prostitution och droger. Skillnaderna är enorma. Men här finns också FNs högkvarter och det är därför jag anlänt. Jag ska delta i FNs barntoppmöte med representanter från i stor sett hela världen.

Unicef som också finns här med sitt huvudkontor har arbetet med att synliggöra de oberoende barnrättsinstitutionerna och deras roll i en grundläggande strategi för att genomföra FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Ett av syftena med barntoppmötet är stärka institutionerna som oberoende aktörer för att driva på och skydda barns rättigheter. Andra programpunkter är hur vi ska bekämpa HIV/AIDS och förhindra våld mot barn.

Som jag ser det är det skillnaderna i samhället som föder mycket våld. Därför är Fattigdomsbekämpning, mat till alla och fred helt avgörande för barnsuppväxtvillkor. Men självfallet ska vi vara fullkomligt medvetna om att våld mot barn pågår även bland väletablerade "rika" familjer. Därför måste barns rättigheter alltid prioriteras och FNs barnkonvention uppfyllas, efterlevas varje dag i alla länder.

Det blir mycket viktigt att driva på mot barnaga och uppmärksamma barn som är vittne till våld


hela New York är juldekorerat men nu har jag varit vaken i 22 timmar...

image350
hela New York är juldekorerat men nu har jag varit vaken i 22 timmar, dags att sova.
Det blir en lång intensiv dag i morgon

barnombudsmannen Lena Nyberg njuter av den Mexikanska musiken

DSC00417.JPG
barnombudsmannen Lena Nyberg njuter av den Mexikanska musiken

på ungdomsmottagningen vid unicefs lokaler i New York

DSC00409.JPG
på ungdomsmottagningen vid unicefs lokaler i New York

Just landat i Reykjavik på väg till FN-toppmöte i New York


När FN sammankallar till barntoppmöte diskuteras hur våld mot barn i alla länder ska motverkas. Våld, krig, svält och sjukdomar dödar tusentalsbarn dagligen. Även klimatfrågan som inte dödar någon just nu men som kommer att innebära stora komplikationer i framtiden kommer att uppmärksammas.

Oberoende nationella barnrättsorganisationer från hela världen i kommer till New York i samband med det möte om barn som hålls i FN den 11-12 december.

Vid barnmötet i New York 2002 antogs en deklaration och vid det här mötet ska arbetet med den stämmas av. Jag ska till i FN-byggnaden och ser fram emot ett möte som ger utrymme för dialog och diskussion.

Sedan 2002 har de oberoende barnrättsinstitutionerna barnföreträdare eller barnkommissionärer, etablerats i allt fler länder. En utveckling som har uppmuntrats av FN:s barnrättskommitté. I Sverige blossade nyligen ett förslag från statskontoret om att lägga ner Barnombudsmannen. Men det hade sett mycket illa ut av den borgerliga regeringen att lägga ner Barnombudsmannen och sedan skicka socialministern till FN för att få beröm för att Sverige gått i bräschen för barnsrättigheter, förbud mot aga och barnombudsmän


RSS 2.0