Befria kärleken med regnbågens färger

 

 

Alla ska var fria och leva sina egna liv utan förtryck, fördomar eller främlingsfientlighet.  Kvinnor ska inte vara förtryckta av sina män, arbetsgivare ska inte förtrycka eller utnyttja anställda och HBTQ personer ska inte förtryckas av någon utan har rätt att leva sitt liv utan diskriminering.  Givetvis ska kärleken vara fri, kärlek är något fint och ska inte hindras utan uppmuntras oavsett kön.

 

Jag är glad över att PRIDE funnits i 41 år och har påverkat samhället i en positiv riktning. Fördomar bekämpas, attityder har förändrats och förståelsen, acceptansen är helt annorlunda idag än för 40 år sedan.

Ja helt annorlunda än för bara några år sedan.Förståelsen har ökat och insikten om att alla är unika har ökat .

Vi ska inte acceptera diskriminering på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller något annat som gör oss människor unika – varken på arbetsplatsen, på fritiden, i skolan, i hemmet eller någon annanstans.

 

Ändå finns fördomar, förtryck och diskriminering kvar i Sverige och runt omkring i världen. Pride-festivalen och Pride-paraden behövs så länge det finns hat


Tågstrul, tågkaos och splittrat järnvägsunderhåll

Hela sommaren har tågen strulat på Västra Stambanan. Det har varit upprepade problem med nedrivna kontaktledningar. Tyvärr är det ju inte bara sommaren som är en problemtid för tågresenärer.

Tågkaoset är en risk för jobben i hela Västsverige. Uppgifter från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, visar att exportindustrin i Sverige förlorar 1,5 miljarder årligen i intäkter på tågkaoset. Vi har helt enkelt inte råd med tågkaoset.

Såväl Riksrevisionen, regeringens egen utredare och Statens haverikommission har pekat på problem och risker med dagens politik. Järnvägsunderhållet är nu så uppsplittrat så att det saknas kunskap om vad som behövs för att tågen ska gå i tid. Nyligen framkom det i SVT att det kan fattas åtskilliga miljarder till järnvägsunderhåll.

För socialdemokraterna är en fungerande järnväg en viktig del i vår jobbstrategi. Bättre fungerande järnväg tillsammans med investeringar i forskning, vägar, bostäder och klimatsatsningar måste till för att bryta den höga arbetslösheten.

Vi satsar på järnvägsinvestering i vår budget och ska ta itu med bristerna av järnvägsunderhållet. Vi vill att staten tar det övergripande ansvaret för järnvägsunderhållet. Trafikverket måste snabbt bygga upp en kompetens för att inspektera banorna.

I takt med att de privata underhållskontrakten löper ut ska staten successivt ta över järnvägsunderhållet i egen regi. Det gör det möjligt att arbeta mera förebyggande med järnvägsunderhållet.

Resurserna till järnvägsunderhållet måste öka samtidigt som anslagen måste användas mer effektivt jämfört med i dag. Socialdemokraterna anslår tio miljarder mer till järnvägsunderhåll jämfört med den moderatledda regeringen fram till år 2025.


Israel har dödat 1000 Palestinier

 Sedan den 8 juli har mer 1000 människor fått sätta livet till i kriget/konflikten mellan Palestina och Israel. Av dessa är det 47 Israeler som dödads, jag lider med dem och deras familjer. MEN Närmare 1000 Palestinier har dödads de flesta civila och är inte det övervåld, då vet jag inte vad övervåld är.   

Både och Israel och Hamas har blod på händerna. Ändå sitter det två människor i God morgon Världen och påstår att Israel gör rätt och de påstår att Hammas glorifieras i media, det har jag inte hört någonstans. Jag blir ledsen över deras uttalanden, våldet aldrig kommer att ta slut så länge Israel tillåts att ockupera Palestinsk mark.

Så länge omvärlden accepterar apartheidsystemet, muren och Israeliska bosättningar på Palestinsk mark fortsätter lidandet för båda parter.

En tröst i bedrövelsen var att Helle Klein fanns med i panelen.


Greenkontakt i Aftonbladet

 

Eftersom jag har haft öppet hus nästan varje månad för Skövdebor med omnejd i 10 år kändes det naturligt för mig att använda ordet Greenkontakt i frågeformuläret från Aftonbladet.

Alla Riksdagskandidater svarar på en mängd enkäter dessa tider, så sent som i måndags fyllde jag i svar på frågor från två organisationer som senare ska publiceras. I maj-juni fick vi en drös enkäter och jag hoppas att jag inte missar någon.

Den i Aftonbladet som de kallar valkompassen var omfattande med närmare 70 frågor tror jag.

På slutet skulle vi dessutom komma på någon valslogan om varför väljarna i Skaraborg ska välja mig.

Det blev ”Din Greenkontakt för jobb, jämställdhet och IT”

Greenkontakt för att jag vill vara kontaktbar/nåbar för väljarna.

 

Jobb för att vi socialdemokrater går till val på att sänka arbetslösheten på riktigt, inte bara siffertrixa och straffa de arbetslösa som borgarna gör.

 

Jämställhet för att det behövs en bättre jämställdhetspolitisk värd namnet.

 

Slutligen IT för att jag är sossarnas talesperson i IT-frågor och att det fortfarande behöver satsas mer på bredband och fungerande telefoni i hela landet.

 

Min valslogan hade säkert kunnat vara både slagkraftigare och fiffigare. Kanske "we can do IT" :) :) :)

Men den omnämns i alla fall i Aftonbladet, alltid något……


Ja till vägslitageavgift för tung trafik Moderaterna har fördubblat banavgifterna för järnvägsgods och har för avsikt att 5 dubbla banavgifterna ändå är det förvånade över att den tunga trafiken ökar på våra vägar. Under moderaternas tid vid makten har den utländska tunga trafiken fördubblas dessa betalar inte för att de sliter sönder våra vägar med sitt tunga gods. Men när Svenska seriösa åkare ska köra i andra Europeiska länder får de betala.
 
Detta är inte bara orättvist, det är ohållbart i längden. Om den seriösa näringen ska överleva behövs det lika villkor. Vi behöver hårdare tag mot de oseriösa åkarna med högre straffavgifter för de som inte sköter sig. Vi behöver riktig klampning, dvs inte bara den låtsas klamning på 24 –timmar som moderaterna föreslår, givetvis ska någon som brutit mot lagen vara klampad ända till böterna är betalada och felet avhjälp, inte släppas efter 24-timmar.
 
Vi behöver införa krav på frakthandlingar i bilen m.m. allt detta har moderaterna sölat med trots att de fått flera bakläxor av riksdagen (dvs tillkännagivanden). Att det dessutom behövs en avståndsbaserad vägslitage avgift är många medvetna om. Det skapar en bättre konkurrens neutralitet mellan transportslagen och motverkar lönedumpning. För att vi ska ha vägar som är säkra och framkomliga kommer den vägslitageavgift som vi vill införa gå till att skapa bättre vägar med kortare transporttider. Åkerier som väljer att köra miljövänligare fordon får en lägre avgift och minskar samtidigt sina bränslekostnader.
Liknande system finns redan i många länder, däribland Tyskland och Frankrike.
 
Därför säger vi ja till avståndsbaserad vägslitage avgift och hårdare snabbare tag mot den oseiöra trafiken som konkurrerar ut våra förare för 20 kr i timmen

Det behövs mer personal i vården

 

Tidsbristen inom vården får konsekvenser. Antalet anmälda fall av allvarliga skador eller händelse med för risk för allvarliga skador har ökat med cirka 40 procent sedan 2006. Det duger inte. Patienterna måste känna sig trygga i vården och personalens måste kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Det behövs mer personal i vården. Det ger mer tid till patienten.

 

Därför avsätter vi socialdemokrater 2 miljarder kronor i årets budget till sjukvården i en riktad satsning för att ge mer tid för vård och höja kvaliteten genom att öka personalstyrkan.

 

Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen kommer att öka under de närmaste årtiondena. Att säkerställa en god vård och omsorg av våra äldre är en av de stora välfärdsutmaningarna för Sverige.

 

Ett mycket stort problem i sjukvården idag är hanteringen av svårt sjuka äldre patienter som ofta skickas fram och tillbaka mellan sin bostad, primärvården, akutmottagningen och sjukhusets vårdavdelningar. Det är inte en vård anpassad till äldre människors behov. Det är heller ingen tids- eller kostnadseffektiv vård.

 

Kommuner och landsting bör gemensamt utveckla samarbete och organisation för vården av äldre där primärvård, socialtjänst och slutenvård skapar gemensamma rutiner. Det kan handla om att sjukvården gör hembesök, att det finns möjligheter till direktinläggning av äldre patienter eller att det finns äldrevårdsöverläkare i landstingen. Inom ramen för vår insats att öka personalen inom vården kommer ett särskilt fokus ligga på att säkerställa ett bra omhändertagande av äldre.

 

Alltför stor del av vårdpersonalens tid upptas av administration. Framgångsrikt utvecklingsarbete runt om i landet visar att det går att ändra på organisation och arbetsmetoder för att frigöra mer tid för vård. Samtidigt måste staten se över sina krav och regler. Det handlar både om att läkare, sjuksköterskor och undersköterskor får nyttja sina respektive kompetenser på bästa sätt och får det administrativa stöd som behövs. Läkare ska vara läkare – inte administratörer.

 

Vi föreslår att landsting och stat tillsammans med de fackliga vårdorganisationerna samlas för en nationell vårdrevision. Där lagstiftning, IT-system och journalhantering systematiskt kartläggs och alla möjligheter för att minska administrationen ses över.

 

Sjukvården är en framtidssektor för Sverige. I budgetmotionen för 2014 investerar vi i mer vårdpersonal, bättre omhändertagande inom äldrevården, och vi tar initiativ för att minska administrationen. Så skapar vi mer tid för vård och säkrar en god vård för alla.


Besökte spillrorna av Hällekis Folkets husIdag besökte jag Folkets Hus, eller rättare sagt såg förödelsen av branden.
Det är så tragiskt och trist att det fina Folkets Hus som betytt så mycket för samhället brunnit ner.
Det luktade fortfarande brand av bråten som låg i högar. Mitt i sotet och förkolnade väggar låg en Amelin tavla kvar, nästan orförstörd. Albin Amelin hänger på väggarna i många Folkets Hus runt om i Sverige och skildrar arbetarhistoria. 
 

 
 
Här i Hällekis Folkets hus har jag varit på möten, teater, advenstfirande, marknad, bröllopsfest, konserter med Hällekis blåsorkester och mycket mycket mer. Här har S-kvinnorna diskuterat om jobb, jämställdhet, rättvisa och solidaritet, här har jag lyssnat på tal och även talat själv om hopp och framtidstro.
 
Men vad finns det nu för framtidshopp för Hällekis Folkets Hus? Försäkringar finns men täcker det allt? Hur ska blåsorkestern få ihop till sina instrument? Mycket ovärderligt material har brunnit upp så som handskrivna protokoll och egna noter. Det går aldrig att ersätta. Men kanske kan vi bidra på något sätt.
Jag är beredd att hjälpa till med en insamling och bidra på något sätt.  Hur kan vi stoppa lidandet i Palestina och Israel?De fruktansvärda bilderna och rapporterna om Israels offensiv mot Gazaborna är så hemsk och ofattbart att det knappt går att ta in. 
Barn som leker på stranden dödas, kvinnor och män lemlästas. 
 
Under söndagen fick ytterligare 100 män, kvinnor, barn sätta livet till. Sammantaget har därmed 469 palestinier dödats sedan den 8 juli och 13 Israeler. 
 
Det är så tragiskt och vi måste sätta vårt hopp till FN och världssamfundet att det går att hitta en lösning. Sverige måste tillsammans med andra länder kräva stopp på kriget och erkänna Palestina som stat. Humanitär hjälp måste in. 
 
När jag var på Gaza såg jag fattigdom, trängsel och knappt beboeliga hus. Nu måste det vara spillror.


Bilderna är från mitt besök förra året 
 

Hur skulle du själv göra om du blev instängd?På lilla lilla Gazaremsan  är 1,6 miljoner människor instängda. Jag har varit där och sett det.
 De som bor på Gaza kan inte röra sig fritt, de kan inte sticka iväg och handla, de kan inte hälsa på släktingar på Västbanken. Fattigdomen och arbetslösheten tar hårt på befolkningen.
De är instängda av Israel som också kräver lydnad och tystnad. Ibland stängs strömmen och gasen av, ibland har de inget vatten. 
Varje gång någon försöker få stopp på förtrycket svarar Israel men vedergällningar.
En del blir apatiska, tappar tilltron, en del blir arga och till och med våldsamma. 
Jag försvarar inga våldsamheter men förstår varför. 
Hur skulle du själv agera?
 
Det måste bli ett slut på detta. Palestinierna måste få ett eget land som de kan få bestämma över själva. Ge Israel och Palestina var sitt land från 1967 år gränser och låt länderna få leva sida vid sida som goda grannar. Det är en lång och mödosam väg dit men våldet och dödandet måste upphöra.  

Erkänn Palestina - stoppa krigetMarkinvasionen i Gaza är oacceptabel och förvärrar bara situationen.
Det måste bli ett slut på kriget, vi i resten av välden måste se till att få slut på lidandet. 
Palestinier och israeler är hårt drabbade av många decenniers konflikt. Israel har konsekvent ignorerat omvärldens uppmaningar och bryter mot ett stort antal FN-resolutioner. Ockupationen av de palestinska områdena måste upphöra. Alla parter måste avstå från våld och möjliggöra fredsförhandlingar. Den folkrättsligt illegala bosättningspolitiken måste omedelbart upphöra, muren på ockuperad mark måste rivas och de palestinska flyktingarna ges rätt att återvända.
Erkänn staten Palestina nu, det håller inte längre att vänta.
Vi måste visa solidaritet med det palestinska folket. 

http://www.ipu.org/press-e/pressnote201407141.htm


Vad menar sossarna med 90-dagarsgaranti?

 
Arbetslöshet i ungdomen sätter spår långt senare i livet. Det är betydligt vanligare att ungdomar som drabbas av arbetslöshet direkt efter gymnasiet återigen tvingas in i arbetslöshet under de följande tio åren. Vi socialdemokrater ser ingen anledning till att dagens generation unga ska få ett sämre liv än sina föräldrars generation. De ska kunna skaffa en egen bostad och ha råd att njuta av en fritid. Men då krävs ett arbete och en inkomst. När unga människor får en dålig start på sitt vuxenliv kan vi Socialdemokrater inte bara sitta och titta på. Vi föreslår därför investeringar om drygt fem miljarder kronor för att införa en 90-dagarsgaranti. Ingen ung människa ska behöva fastna i arbetslöshet.

 För att knäcka ungdomsarbetslösheten vill vi införa en 90-dagars garanti för arbetslösa ungdomar som innebär individuella insatser från första dagen av arbetslöshet. Individen ska garanteras utbildning, praktik eller jobb inom 90 dagar. Därför föreslår vi nu ett första steg i 90-dagarsgarantin för år 2014 och presenterar en färdplan för hur den ska genomföras fullt ut.

 Vi vill bekämpa arbetslösheten genom att investera i människors kunskaper – inte genom att sänka löner. För att förbättra övergången från gymnasiet till jobb eller utbildning satsar vi på att ge gymnasieelever bättre tillgång till studie- och yrkesvägledning.

 Vi föreslår 6 000 platser i högskola och yrkeshögskola inom ramen för 90-dagarsgarantin. Vi vill dessutom inrätta 21 000 Yrkesintroduktionsjobb i privat och offentlig sektor.

 Det första steget i 90-dagarsgarantin innebär minst 37 000 nya jobb och utbildningsplatser vilket motsvarar alla unga som varit arbetslösa i 6 månader.

 Men vi vill inte utfärda några kravlösa garantier. Med rättigheter till stöd och ersättning kommer skyldigheter. Därför vill vi att den som är arbetslös ska delta i den utbildning eller praktik som anvisats och därefter förpliktigas att försöka ta sig vidare till reguljärt arbete. Vi är helt övertygade om att ungdomar vill studera eller arbeta. Det är brist på jobb, inte lathet, som orsakar arbetslöshet.

 Att bekämpa arbetslösheten är viktigast för oss socialdemokrater. Vi ska stoppa långtidsarbetslösheten bland unga och vårt mål är att Sverige ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Därför är vi framtidspartiet i svensk politik.

 37 000 ungdomar har i mer än ett halvår inte haft en anledning att ställa väckarklockan på morgonen. Ingen arbetsplats eller lärosäte har väntat på dem. Med Socialdemokraterna får unga en jobbigare morgon – men ett betydligt bättre liv.


 

 


Varför är ungdomsarbetslösheten så hög i Sverige?

 

Varför befinner sig Sverige nu tillsammans med de så kallade krisländerna och inte bland de länder som vi annars brukar ha mycket gemensamt med – exempelvis Österrike, Danmark och Finland?

 Jo, den svenska regeringen har en övertro på att skattesänkningar allena ska fixa jobben. Men jobbskatteavdrag, bolagsskattesänkning, restaurangmomssänkning och alla de andra skattesänkningarna - sammantaget på över 130 miljarder - har inte alls haft den effekt som regeringen trodde.

 Det är uppenbart att regeringens politik inte fungerar. De ungdomar som har allra svårast att få jobb är nämligen de som saknar utbildning. Ändå håller man  fast vid att skattesänkningar är det som ska lösa ungdomsarbetslösheten. Vi socialdemokrater vill se en annan väg för Sverige.

 Vi har avsatt medel i vår budget för att varje ung arbetslös ska erbjudas praktik, utbildning eller jobb inom 90 dagar. Vi kallar det 90-dagarsgarantin.

 

  • Vi vill införa utbildningskontrakt för att få unga som saknar gymnasiekompetens att avsluta sin gymnasieutbildning. Det innebär  att alla arbetslösa ungdomar  utan gymnasieexamen måste påbörja eller fortsätta sin gymnasieutbildning  för att berättigas ersättning från samhället.
  • Vi vill göra yrkesintroduktionsjobb till en fungerande insats som ger unga nyanställda möjlighet att kombinera jobb med utbildning.
  • Vi vill investera i fler utbildningsplatser på   universitet, högskola och Komvux samt i Yrkeshögskolan.

Regeringens plan sammanfattas i tre ord: ”business as usual”. Trots rekommendationer från EU-kommissionen om att Sverige mer aktivt måste bekämpa ungdomsarbetslösheten, väljer regeringen att fortsätta i samma spår som tidigare. Inga nya idéer eller initiativ.Nu är snart två mandatperioder med en borgerlig regering till ända. När vi nu summerar och gör bokslut sticker ungdomsarbetslösheten ut.

 

Stefan Löfven har lovat att det första beslut en socialdemokratisk regering fattar är att införa en 90-dagarsgaranti. Varenda ung kille eller tjej ska erbjudas riktiga insatser från dag ett. Ingen ska någonsin börja sitt vuxna liv med att vara långtidsarbetslös.


Avskaffa pensionärsskattenSocialdemokraterna kommer att avskaffa skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer.

  •  I ett första steg avskaffas klyftan helt för en garantipensionär.
  • I ett andra steg, under kommande mandatperioden, avskaffas klyftan helt upp till en pension om 12.000  kronor i månaden, vilket är den genomsnittliga pensionen för en kvinnlig pensionär.
  • Dessa steg kostar 4 miljarder kronor, vilket ryms inom den finansiering som redan presenterats.
  • När vi når jobbmålet stärks offentliga finanser med ungefär 15 miljarder kronor. I takt med att detta reformutrymme frigörs kommer hela klyftan att slutas.

 

Regeringen har skapat en klyfta i inkomstskatt mellan pensionärer och löntagare. Klyftan vidgas med ökande pension. För en garantipensionär är klyftan ungefär 75 kronor i månaden. Vid en pension av 12.000 kronor i månaden är klyftan ungefär 280 kronor i månaden.

 

Socialdemokraterna har redan föreslagit en sänkning av pensionärsskatten, som innebar en sänkning med ungefär 50 kronor i månaden för en garantipensionär. Nu gör vi om detta första steg, och avskaffar i detta helt klyftan, som är ungefär 75 kronor, för garantipensionärer. För högre pensioner gäller samma skattesänkning.

 

Under den kommande mandatperioden kommer vi att ta ett andra steg för att avskaffa pensionärsskatten. Vårt förslag innebär att klyftan sluts helt upp till en pension om 12.000 kronor i månaden – vilket motsvarar pensionen för en genomsnittlig kvinnlig pensionär. På denna nivå sänks skatten med ungefär 280 kronor i månaden. Skattesänkningen trappas därefter av till 150 kronor i månaden, för dem som har en pension om 16.000 kronor eller mer. Den offentligfinansiella kostnaden för dessa steg är ungefär 4 miljarder kronor.

 

Socialdemokraterna har satt upp ett jobbmål: Sverige ska mellan 2014 och 2020 öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU. Målet kräver en starkare utveckling på arbetsmarknaden än den som nu prognostiseras. Med en sådan utveckling stärks offentliga finanser. Med dessa resurser kommer socialdemokraterna att ta ytterligare kliv för att avskaffa pensionärsskatten.


Många barn har ett härligt sommarlov just nutyvärr tar klassamhället inte sommarlov och många barn har tyvärr inet att göra på sommaren. en del kanske skulle tagit chansen att gå i sommarskola några veckor.

En av huvudförklaringarna till den negativa utvecklingen i skolan är den ökande skolsegregationen. Klyftorna mellan skolor och mellan elever har ökat, och föräldrarnas bakgrund har fått allt större betydelse. Bland de elever vars föräldrar saknar gymnasieexamen är det bara drygt hälften som klarar målen i grundskolan och får behörighet till gymnasiet. Det är tydligt att skolan inte förmår kompensera för elevernas bakgrund och ge alla elever samma chans att lyckas.

 

Vårt utbildningspolitiska mål är att alla elever ska nå målen i grundskolan. I ett första steg vill vi senast år 2020 halvera andelen elever i grundskolan som inte är behöriga till gymnasiet. För att nå det målet krävs:

 

1.      Mindre klasser och tidiga insatser. Vi vill minska de stora klasserna i förskoleklass till och med årskurs tre och investera i 1000 fler speciallärare och specialpedagoger.

 

2.      Skickliga lärare. Vi vill lyfta läraryrkets attraktivitet genom investeringar i lärares kompetensutveckling, fler karriärvägar och bättre villkor.

 

3.      Stoppa vinstjakten i skolan. Ingen bolagsägd skola ska kunna göra vinst på att skära ned på antalet lärare eller andra viktiga delar av verksamheten. Alla skolor ska vara med och bidra till ett skolsystem med minskade klyftor.

 

4.      Jämlik skola. Resurser ska fördelas till skolor efter elevernas behov. Dessutom vill vi ge riktade statliga resurser till de skolor som har tuffast förutsättningar.

 

5.      Sommarskola och läxhjälp för alla barn. Vi vill avskaffa läxrut och erbjuda läxhjälp för alla barn. Elever i årskurs 6-9 som halkar efter ska få chansen att komma ifatt genom att gå i sommarskola.

 

Sverige ska ha en jämlik skola med höga resultat där alla barn kommer till sin rätt. Det kräver resurser. För oss socialdemokrater är prioriteringen klar: investeringar i en bättre skola går alltid före skattesänkningar.


Stoppa kriget - stoppa dödandet på GazaIgår dödades 52 palestinier av Israel. Sedan i tisdags har över 150 palestinier dödats i den israeliska flygoffensiven de flesta civila. Omkring 700 palestinska projektiler har träffat Israel, men där har inga människor dödats. Nu förbereder Israel en markoffensiv.
Trots att både Israel och Hamas avfärdat vädjanden om eldupphör från FN:s säkerhetsråd och internationella ledare så måste detta stoppas. 

Den upptrappade situationen efter kidnappningen av tre israeliska ungdomar måste stoppas Israel måste respektera internationell rätt. Det är en enorm tragik att våldet eskalerar. Det är de civila som drabbas hårdast. Dödandet, ockupationen och våldet måste få ett slut. 

Läs mer här http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Israel-och-Palestina/?epslanguage=sv-SE&id=319254


Fördöm Israels bosättningspolitik

 Som ledamot i IPU (Inter-Parliamentary Union) mellanösternkommitté har jag mött representanter från Palestina och Israel ett flertal tillfällen. Vi har erbjudit oss att delta i olika samtal mellan parterna och har även lyckats föra dem samman ett antal gånger.  För det mesta har dessa möten hållits i Geneve men vi har även varit i Jerusalem, Knesset, PLC och på Gazaremsan. Så sent som för några veckor sedan fick vi ställa in vårt planerade möte i Jordanien pågrund av att representanterna dragit sig ur vårt möte. Just vid det tillfället hade vi tänkt diskutera vattentillgången och rätten till vatten oavsett vilket ursprung du har eller var du bor.

Ett annat hett diskussionsämne är Israels bosättningspolitik och att de ständigt tar mark från Palestina för att bygga fler bostäder åt Israeler. Denna bosättningspolitik måste fördömas

 Det känns så oerhört tragiskt och förfärligt att inte få slut på den ständiga konflikten.

Den senaste tidens upptrappning av konflikten, som följd av de tragiska morden på tre israeliska ungdomar och en palestinsk pojke, kräver att vi tar ställning för fred och folkrätt.

 

De illegala israeliska bosättningarna är ett av de största hindren för fred. En majoritet av EU:s medlemsländer har arbetat för ett uttalande som varnar för riskerna som uppstår när medborgare och företag genom investeringar stöder Israels bosättningspolitik. Sverige har på grund av oenighet inom regeringen inte förmått anta ett svenskt uttalande.Läs mer på socialdemokraterna och i Expressen


Obligatoriskt alkolås i nya lastbilar och bussar tack! Idag hade vi debatt i P1morgon om alkolåset ska vara obligatoriskt i nya bilar och bussar. Det tycker vi.

Alkolås är ett effektivt verktyg för att höja trafiksäkerheten. De är särskilt viktiga i lastbilar och bussar då konsekvenserna av en olycka med en lastbil kan bli väldigt allvarliga. Användning av alkolås är även en form av kvalitetsstämpel för transportföretag. Vi socialdemokrater anser att alkolås ska bli obligatorisk utrustning i alla nya tunga fordon i EU. Sker inte detta tillräckligt snabbt måste Sverige ansöka om ett nationellt undantag för att kunna införa alkolås.

 

Att införa alkolås som standardkrav i bussar och bilar innebär att vi i takt med att nya upphandlingar i kommuner görs kommer även tekniken utvecklats och bli bättre och bättre. Den offentliga upphandlingen kan gå före och gör så redan idag. Många kommuner, län, regioner och myndigheter kräver alkolås men tyvärr inte alla.

 

Att göra som moderaterna gör dvs säga att det ska vara frivilligt för de som känner att de har råd är fegt. Det gäller att ta ställning och visa färdriktningen. Alkohol och trafik hör inte ihop.

 

Vi ser även positivt på möjligheten att installera så kallade alkobommar i hamnar för att snabbt kunna genomföra nykterhetskontroller av chaufförer som kör iland från färjor. Den pilotverksamhet som bedrivs har tyvärr bara varit tillfällig. Skulle systemet med alkobommar permanentas vid de stora hamnarna skulle det ge stora trafiksäkerhetsvinster. För mindre hamnar kan systemet med mobila alkobommar fungera utmärkt.

 

Alkolås ska vara obligatoriskt i alla nya personbilar, bussar och lastbilar så snart dettta är möjligt.

Motorfordon i yrkesmässig trafik ska utrustas med alkolås så snart detta är möjligt.

Sverige ska i EU driva frågan om obligatoriskt alkolås i EU.


Satsa på yrkesvux

 

Komvux som utbildningsform krymptes kraftigt av den borgerliga regeringen under åren 2007 och 2008 för att sedan byggas ut under åren där efter - när krisen medfört ett kraftigt ökat söktryck.

 

Därefter har volymerna åter minskat. Sedan 2006 har antalet platser minskat med 16

procent - trots att befolkningen ökat med ungefär 5 procent under samma period,

och arbetslösheten idag är betydligt högre än 2006.

Hösten 2012 uppgav 10 procent av kommunerna att de kunnat tillgodose efterfrågan

på yrkeskurser inom yrkesvux. 2010 var motsvarande andel 36 procent. Tre av fyra

kommuner pekar på bristande ekonomiska resurser som orsak till det otillräckliga

utbudet av relevanta kurser.

Socialdemokraternas forskningskommission lyfter fram flera utvärderingar av

effekten av 90-talets satsningar på vuxenutbildning.

Vuxenutbildning har dessutom visat sig vara effektiv jämställdhetspolitik.

En studie från IFAU har nyligen redovisat att bland lågutbildade kvinnor med små

barn fick de som deltog i särskilda satsningar på komvux och yrkesvux under 90-talet

högre löneinkomster än de som inte gjorde det.

Att investera i ett kunskapslyft för att stärka arbetskraftens kompetens är viktigt av flera anledningar. Därför gör vi det i våra budget förslag och kommer att kunna genomföra det om vi får en socialdemokratiskt ledd regering.  

Vi ska bl.a ge vuxenutbildning för arbetslösa. De nya platserna anvisas

arbetslösa som enligt Arbetsförmedlingens bedömning kan förbättra sina chanser på

arbetsmarknaden genom en utbildning inom grundläggande komvux, gymnasialt

komvux eller yrkesvux. De studerar då med bibehållen ersättning.


för att få semester måste du ha ett jobb

 Just nu njuter många av det sköna sommarvädret.en välförtjänst semester med fint väder efter ett års slit, sitter fint nu.Men de 400 000 arbetslösa har inte semester. De krävs just nu på att söka jobb, fylla i CV, delta på aktiviteter eller måla färdig målade stolar i FAS3, där de blvit inlåsta av den borgeliga regeringen. Vi socialdemokrater lovar att låsa upp och släppa ut de arbetslösa så att de får en drägligare tillvaro.

Vlåtsas inte som att det finns några mirakellösningar och det är tuffa utmaningar vi står inför när vi ska bekämpa arbetslösheten, inte de arbetslösa. Vi ska ha den lägsta arbetslösheten i EU år 2020.

Vi kan inte lova att vägen kommer att bli enkel. Men vi kan lova att vi alltid kommer att arbeta hårt och att vi alltid kommer att lyssna på nya idéer.

Att utveckla Sveriges konkurrenskraft och att öka efterfrågan på arbetskraft är ett arbete som aldrig tar slut. Inom ramen för Socialdemokraternas jobbstrategi har vi tagit fram ett stort antal förslag. Vi fortsätter hela tiden arbetet med att ta fram fler förslag. För oss är det självklart att det görs i samverkan med näringslivet, arbetsmarknadens parter och akademin.

 

läs mer om vår jobbstrategi


SSUs valläger i Skaraborg

 
 


 

Idag fick jag förmånen att träffa samhällsintressad ungdom som engagerar sig i SSU. De har haft valläger över helgen och kombinerat politiska studier med kanoting, bad, boulespel och gemenskap.

 

Det blev en intensiv stund med frågvisa ungdomar om ungdomsgarantin dvs löftet till Sveriges unga att de ska jobb, praktik eller studier, rättvisare beskattning, vinstjakten i välfärden, jämställdhet, kvalité i skolan, GMO-märkning, krav på miljövänligare varor i offentlig upphandling m.m.

 

Det är härligt att se och veta att dessa ungdomar kommer att ge järnet i höst för en socialdemokratisk valseger och at de ställer krav på att vallöftena ska hållas. Samtidigt som de lyfter blicken med ideologi, visioner och framtidstro

 

Jag länkar här svar på några av de frågor jag fick

jämställdhet

ridsport som friskvård

90-dagars garantin

skolan

skatter

a-kassan


Min dröm har blivit verklighet


I morse tog jag ett morgondopp i Boulognersjön, då simmade jag ensam i det friska vattnet.
Sent på eftermiddagen kom jag tillbaka och möttes av en underbar vy av hundratals badande, solande, fikande, lekande Skövdebor. Helt fantastiskt!
När jag skrev motionen för 25 år sedan om att återställa badsjön trodde jag naturligtvis inte att det skulle ta så lång tid. Men jag hade heller inte kunnat föreställa mig att det skulle bli så bra.
Nu har vi en badsjö mitt i centrum som det varken behövs bil eller buss för att ta sig till. Det är utmärkt, särskilt för de som inte har råd att ta sig till kusten eller har någon sommarstuga.
Min dröm har gått i uppfyllelse.    Trippelstöten

 

 

 

Under Alemdalsveckan har det lagts ner många lobbymiljoner på att påstå att unga kommer drabbas av en så kallad dubbelstöt. Men har ni hört talas om trippelstöten? Dvs att regeringens ”jobbreformer” kostat tre gånger mer än vanliga jobb. Sveriges ekonomer och expertmyndigheter är överens om att sänkningarna av arbetsgivaravgiften för unga och restaurangmomsen inte fungerat särskilt väl. Istället har varje nytt jobb kostat ungefär 1,5 miljoner kronor och ungdomsarbetslösheten har ökat.

1 Ekonomistyrningsverket säger att sänkningen av restaurangmomsen gett mycket små effekter på sysselsättningen.

2. Finanspolitiska rådet säger att sänkta arbetsgivaravgifter för unga är en mycket dyr reform.

3. Konjunkturinstitutet säger att sänkt restaurangmoms kan ha ökat sysselsättningen i med uppskattningsvis 4 000 jobb men det är osäkert om inte dessa jobb kanske hade blivit av ändå.

Enligt Johan Egebark från institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU har satsningen inte har gett så stor effekt. För unga utlandsfödda har den inte hjälpt över huvud taget.

– Det är ungefär samma andel ungdomar som jobbar före och efter reformen., säger Anders Forslund, professor vid Uppsala universitet och biträdande chef vid IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Slutligen arbetsförmedlingen som förordar att rikta satsningarna på de som inte har jobb får istället för att ge det till de som redan har jobb. En tydlig sågning alltså av en dyr ineffektivt så kallad jobbreform alltså. Det är inte konstigt att unga tappar tilltron på framtiden och tappar självförtroendet.

Jag är glad att SSU sammanställt trippelstöten så att fler kan ta del av experternas utlåtanden


Reinfeldt i Almedalen

 

 

Jaha nu skulle Reinfeldt raljera igen. Han började med att påstå att moderaterna fått ordning och reda på ekonomin. Märkligt eftersom de t.o.m var emot delar av dessa regler när Göran Persson satte upp efter 90-tals krisen.

Sedan påstod han att han skulle satsa på jobben och på skolan särskilt matte. Efter der började han sitt raljerande över vår politik och på ett ganska otrevligt sätt påstod han att sjuka och arbetslösa ska ha det sämre ekonomiskt. Naturligtvis sa han inte så utan sa bara att de som inte jobbar ska inte ha det bättre ekonomisk än vad de har idag. Han har driver ju tesen att fattigt folk hittar jobb även om det inte finns några.

Han glömde berätta om att arbetslösheten är högre idag än för 8 år sedan, att socialbidragskostnaderna har ökat, att allt färre barn och unga klarar skolan och att färre arbetar i välfärden idag än 2006.

Han nämnde inte att de offentliga finanserna har gått från ett överskott på 65 miljarder till ett underskott på 89 miljarder.

Han avslutade med att säga att det är mycket bra att vi inte krigat på 200 år och det är ju svårt att säga emot men det kan väl knappast han ta äran åt sig för. Men sist sa han något bra:

Att alla har ett ansvar för varandra, att vi ska ha tolerans, förståelse och visa kärlek. Det kan jag hålla med om


Sista dagen med OSSE


OSSEs möte i Baku går mot sitt slut. Det har varit många intressanta debatter och diskussioner om fred, säkerhet och samarbete över gränserna. Vi 600 parlamentariker samlande från 57 länder har lite olika uppfattningar om hur vi ska uppnå en fredligare värld. Men vi vet att samtal, sammanträffanden, politiska beslut är betydligt bättre än krig, dödshot och terror. Därför måste vi fortsätta förhandla för att hitta lösningar. Det är som jag skrev i går tålamodsprövande men nödvändigt. 
En lång debatt handlade återigen om svårigheterna i Ukraina. Om dödandet i Östra Ukraina. Det är aldrig ens fel att två träter och det hjälper inte att älta älta älta vems felet är. Huvudsaken är att människor kan bo och leva i trygghet. Sedan får det heller inte bli så att världssamfundet bara kan fokusera på en oroshärd i taget. Vi får inte glömma det fruktansvärda övergrepp som pågått i flera år i Syrien. Tusentals människor flyr dagligen och tvingas bo i stora flyktingläger i fattiga länder utan mat, vatten och förnödenheter, barn dödas och misshandlas. Vårt arbete måste fortsätta oförtröttligt.
Jag ska passa på att gratta mina kollegor Kenth Härstedt som valts till vice president i OSSE PA och Åsa Lindestam som valts till ordförande för första kommittén. Väldigt roligt med Svenska framgångar och kul med duktiga kamrater på så tunga viktiga poster.  


    

två steg framåt och ett bakåt


Igår var jag så nöjd med att OSSE lyckats samla Ryssland och Ukraina till ett gemensamt möte här i Baku. Idag vaknar vi upp till nyheten om att Ukrainas president bryter vapenvilan tills de Ryska separatisterna i Östra Ukraina lägger ner sina vapen. Det var inga goda nyheter och vi diskuterade det på socialdemokraternas gruppmöte i morse. Vad kan vi göra? Kan vi ta upp frågan som ett brådskade ärende på talarlistan, kan vi sammanföra Ukraina och Ryssland igen för att få båda sidor att förstå varandra? Vi enades om att ta upp frågan på nytt i plena.
En annat bakslag mycket tråkigt är Israels vedergällning på Palestina.
OSSE är en freds och säkerhetsorganisation som vill öka förståelsen mellan länder för att minska konflikterna på jorden. Men det krävs mycket stort tålamod för sådana uppdrag och det känns som vi stampar på samma fläck eller tar mycket små små steg framåt.
Men i det stora hela är det förstås ett oerhört viktigt även om vi tar två steg framåt och ett bakåt hela tiden. Så länge det går framåt får vi vara nöjda och det gör det som sagt var inte alltid.
 


I eftermiddag ska jag fortsätta tala för jämställdheten i världen och för kvinnors situation. Igår vann jag en omröstning i mitt utskott. Det handlade om kvinnors möjlighet till egen inkomst, kvinnors möjlighet till egna företag och att kvinnors kompetens ska tas tillvara bättre. Idag följer jag upp det genom ett inlägg i generaldebatten.
 

RSS 2.0