Orangeday i Rålamshovparken

(null)


(null)


(null)


(null)Idag har Me too Sverie och UN Women nationell kommitté Sverige gjort gemensam sak för att uppmärksamma Orangeday. Det blev en familjedag i Rålambshovsparken full av glädje, hopp och framtidstro med fantastiska artister. Det var skönt att vara där trots att många varit rädda för att gå ut denna dag när mörka krafter ville ta över Kungsholmen. 


Den 25:e varje månad är det Orange Day, dagen då FN uppmanar människor att färga världen orange för att uppmärksamma och ta ställning mot våld mot kvinnor och flickor. Tillsammans kan vi göra skillnad i samhället, därför samlades vi i Rålambshovsparken för att visa vårt stöd för alla utsatta kvinnor och flickor och gemensamt ta ställning mot våldet.

Sverige är ett land som kommit långt i jämställdhetsarbetet. Höstens #metoo-debatt pekar dock på att nationens självbild om att vara ett framstående jämställdhetsland inte är hela sanningen. 


UN Women arbetar internationellt för en jämställd värld fri från diskriminering och våld mot kvinnor och flickor. 

Ska Sverige förtjäna bilden som föregångsland för jämställdhet måste vi ta kampen mot våldtäkter och andra sexuella övergrepp och kränkningar på allvar. 

När antalet polisanmälningar av sexualbrott ökat och tiotusentals kvinnor framför vittnesmål om övergrepp och trakasserier, behövdes kraftåtgärder. Därför skärpes straffen för sexualbrott och riksdagen antog under våren regeringens förslag om en samtyckeslagstiftning som säger det självklara; om sex inte är frivilligt är det olagligt.


#metoo visar att sexuella övergrepp och trakasserier finns i hela vårt samhälle. Vi vet även att enbart 10% av sexualbrotten anmäls och alldeles för få anmälningar når domstol. 


För att vända utvecklingen krävs både förändrat synsätt och förändrad lagstiftning. 


Den tidigare  sexualbrottslagstiftning krävde att det förekommit våld, hot eller en särskilt utsatt situation för brottsoffret för att handlingen skulle betraktas som en våldtäkt. För att stärka kvinnors skydd och för att fler gärningsmän ska kunna åtalas krävdes den nya lagstiftning som tydligt säger att det är frivilligheten som är utgångspunkten. 


Synen på sexualbrott har skärps. Minimistraffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn höjs till fem års fängelse. Grovt oaktsamt sexuellt övergrepp och grov oaktsam våldtäkt är nya brott som kriminaliserar situationer när gärningsmannen borde begripit att brottsoffret inte deltar frivilligt. Rättsskyddet för barn vid sexualbrott också stärkts så att gärningsmän inte ska kunna hävda att de inte kände till barnets ålder.


Förutom den nya lagstiftningen måste brottsoffer känna förtroende för att rättsväsendet lagför gärningsmän, kvinnor måste både våga anmäla, få stöd och bli trodd . I kampen mot våld mot kvinnor har polisen ett stort ansvar. Dessutom kan vi inom civilsamhället, som medmänniskor och organisationer som Me too och UN Women göra stor skillnad genom att uppmärksamma och protestera mot våldet mot kvinnor. 

Vi måste fortsätta en kompromisslös kamp mot sexualbrott och kränkningar. Därför var det utmärkt att träffas i Rålambshovparken idag. Tillsamman gör vi skillnad.


Det behövs fler vuxna i skolan, inte färre!

(null) I vårt starka samhälle ska vi alla känna trygghet i att skolan finns till för alla barn. Vi vet alla hur viktigt det är med tidiga insatser för att även barn som inte har studievana hemma ska få samma chanser.  Jag tror att alla föräldrar, far och morföräldrar vill att deras barn ska ha studiero och känna kunskapstörst. 

Stora investeringar och fler välutbildade lärare är viktigare än stora skattesänkningar och privatiseringar. 

I dag arbetar 28 000 fler i skolan jämfört med med 2014, det är bra men det behövs ännu fler. 


Därför ska fler lärare och lärarassistenter utbildas och anställas om socialdemokraterna får styra landet. Lärare ska inte vara diversearbetare, de ska ägna sin tid åt att förbereda, genomföra och följa upp undervisningen i klassrummet. Lärarassistenter ska ha kunskap och kompetens för att kunna arbeta självständigt och vara ett stöd för eleverna och lärarna.


Socialdemokraternas paket för ökad kunskap och studiero är välkommet. 


Förslagen i korthet:


  • Anställa fler lärarassistenter och ta fram kortare kurser för lärarassistenterna så de kan vara ett bra stöd för lärarna och en extraresurs för eleverna.


  • Införa en Läraraspirantmodell, så att fler ska kunna bli lärare genom att arbete i skolan kombineras med studier. Det ska vara möjligt att plugga till lärare och jobba samtidigt i hela landet.


  • Att akademiker enkelt ska kunna bli lärare genom fler platser på kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), att akademiska ämneskunskaper bättre valideras och att fler universitetsutbildningar också ger en lärarexamen.


Elevgrupperna ska fortsätta minska och personaltätheten öka för att säkra kvaliteten i fritidshemmen. Fritids ska utvecklas så att alla barn ska få ta del av idrotts- och kulturaktiviteter.


Socialdemokraterna vill:


  • Införa nationella riktmärken för elevgruppernas storlek och satsa 500 miljoner/år på mer personal i fritids.


  • Anställa fritidsutvecklare i alla kommuner som ansvarar för att skapa fler meningsfulla fritidsaktiviteter och göra fritidshemsverksamheten mer relevant för mellanstadieelever.


100-listan på att politik gör skillnad

(null)


Hur många träffar ni som säger att det spelar ingen roll vem som styr, det är   ingen skillnad? Politik gör faktiskt skillnad. Trots ett historiskt svårt parlamentariskt läge har fyra år med den S-ledda regeringen levererat en mängd reformer som spelar stor roll, på riktigt:
Se och läs här:
1. Höjt barnbidrag med 200 kr/mån.
2. Höjt studiebidrag för gymnasieelever med 200 kr/mån
3. Höjt studiemedel för högskolestudenter med 300 kr/mån
4. Avgiftsfri kollektivtrafik för skolelever på sommarloven
5. CSN-lån för att ta körkort. 
6. Avgiftsfri tandvård upp till 23 år 
7. Fördubblat tandvårdsbidrag för unga mellan 22-29 år
8. Lägsta ungdomsarbetslösheten på 15 år
9. Uppfylld 90-dagarsgaranti
10. 200 miljoner mer årligen på elevhälsan 
11. 250 miljoner mer årligen till den sociala barn-och ungdomsvården 
12. Avgiftsfria receptbelagda mediciner för barn
13. 6 miljarder mer per år som fördelas efter behov för en jämlikare skola
14. Avgiftsfria preventivmedel för unga upp till 21 år 
15. Avgiftsfri simskola 
16. 100 miljoner för 10 000 fler sommarjobb 
17. Infört samtyckeslag
18. 50 miljoner till tjej-och kvinnojourer
19. 70 miljoner till fritidsgårdar och kultur och idrott för barn och unga
20. 1 miljard till förlossningsvården
21. Bidrag för billigare glasögon till barn
22. Lagförslag för att återinföra högskolebehörighet som norm på yrkesprogram
23. 20 000 fler anställda inom skolan idag jämfört med 2014
24. Utredning av betygssystemet för att ersätta kursbetyg med ämnesbetyg
25. 140 miljoner för sänkta avgifter i musik-och kulturskolan
26. 50 miljoner för bättre sex-och samlevnadsundervisning i skolan
27. Obligatorisk prao i högstadiet
28. Läsa, skriva, räkna-garanti
29. Fler böcker i förskolan, mer resurser till skolbibliotek och insatser för ökad läsning
30. 360 miljoner för läxhjälp åt alla elever
31. Högre anslag till idrottsrörelsen
32. En halv miljard i jämlikhetspeng till skolor med störst behov
33. Insatser för att fler ska klara gymnasiet
34. Rätt till komvux för alla
35. Blocköverskridande överenskommelse om 100% förnybar energi till 2040. 
36. Minsta barngrupperna i förskolan på 25 år
37. Infört barnkonventionen som svensk lag
38. 100 miljoner för att motverka hedersförtryck
39. Fördubblat satsningar på ökad psykisk hälsa och bättre psykiatri. Ca 2 miljarder årligen
40. Uppdrag att stödja arbetet med unga som varken arbetar eller studerar
41. 10 välfärdsmiljarder till kommuner och landsting 
42. 250 miljoner till kostnadsfria lovaktiviteter
43. Bättre sjukförsäkring för studenter
44. Största miljö-och klimatsatsningen i modern tid, 13 miljarder fram till 2020, en 185%-ig ökning i jämförelse med förra mandatperioden.
45. Subvention av elcyklar, fyrdubbling av antalet laddstolpar och ökat stöd till solceller.
46. Flygskatt har införts för att flyget ska bära sina klimatkostnader och bränslebytet samt bonus-malus-system har införts för att ställa om transportsektorn.
47. Stopp för staplande av visstidsanställningar 
48. Utredning för att sätta stopp för sms-anställningar och hyvling
49. Enklare för unga transpersoner att byta juridiskt kön
50. Förstärkning av psykiatrin för barn och unga. 250 miljoner kr mer till landstingen
51. Statsbidrag för att rusta upp skollokaler 
52. 500 miljoner för fler speciallärare och specialpedagoger
53. Satsning på utökad lovskola för elever på språkintroduktionsprogram
54. 2 miljarder till lågstadiet för fler lärare och mindre klasser 
55. Avgiftsfri screening för livmoderhalscancer
56. Höjt underhållsstöd för äldre barn med 350 kr/mån för barn som är 15 år eller äldre och 150 kr/mån för barn som är mellan 11-14 år.
57. 130 miljoner kronor mer till ungdomsmottagningar.
58. 2,2 miljarder i statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt utsatta områden
59. Avdragsrätt för fackmedlemskap 
60. 500 miljoner för att stärka fritidshemmen 
61. 80 miljoner årligen för barnomsorg på obekväm arbetstid
62. 14 000 fler högskoleplatser
63. 830 miljoner för minskade barngrupper i förskolan.
64. 5000 fler folkhögskoleplatser
65. 2500 platser på yrkeshögskolan
66. 7 miljarder mer till polisen, största polissatsningen på över ett decennium
67. 1,2 miljarder för att hela Sverige ska leva
68. Fri entré på statliga muséer
69. 150 miljoner för lovskola åt alla
70. 137 miljoner till förstärkt barnhälsovård
71. Ny timplan i grundskolan för att garantera undervisningstid åt alla elever
72. Lärarlönelyft och fler lärare
73. Regionala lärcentra för att man ska kunna utbilda i sig i hela landet
74. 50 miljoner kronor årligen för att motverka psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända barn och unga samt 390 miljoner för bättre mottagande av ensamkommande barn och unga
75. Höjt tak i A-kassan 
76. Utökad möjlighet till deltidsstämpling för att få A-kassa
77. Platserna på polisutbildningen har utökats och antalet antagna fördubblats till 1400 per år. 
78. Krafttag mot organiserad brottslighet. 30 straffskärpningar för allt från vapeninnehav till narkotikabrott.
79. Skatteverket har fått i uppdrag att jaga rika skattesmitare. Idag försvinner 130 miljarder skattekronor från Sverige varje år.
80. Stärkt rätt till målsägandebiträde till offer för sexualbrott, samt extra satsning på brottsofferjourer.
81. Kunskapslyftet – 93 000 fler utbildningsplatser
82. Den största bostadssatsningen på 20 år – 3,2 miljarder årligen för fler billiga hyresrätter
83. Höjt flerbarnstillägg
84. Höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättningen
85. Rättvist karensavdrag 
86. Totalförbud av barnäktenskap
87. 47%-ig ökning av medel till järnvägsunderhållet
88. 2 600 nya utbildningsplatser för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
89. Obligatorisk förskola för alla barn
90. Avskaffande av FAS 3 och Lex Laval (lika lön för lika arbete)
91. Skärpta straff för sexualbrott
92. Återinförande av den allmänna värnplikten
93. Lagförslag för att begränsa vinsterna i välfärden
94. Halverat tiden för nyanlända att komma i arbete
95. 11 000 fler extratjänster i välfärden
96. 100 000 fler som arbetar i välfärden
97. 100 miljoner mer för att stärka tillgängligheten till Barn-och ungdomspsykiatrin 
98. Investeringsstöd för 11 000 fler billiga hyresrätter
99. Infört tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen
100. 4,7 miljarder mer till sjukvården. Största satsningen i modern tid.


Det finns mer exempel som gjort stor skillnad så som: 
101: 1,7 miljoner pensionärer har fått sänkt skatt som ett led i regeringens strävan att slopa den oanständiga pensionärsskatten.
102: 290 000 pensionärer, därav 75 procent kvinnor, fått ett höjt bostadstillägg med upp till 470 kronor i månaden.
103: Avgiftsfri öppenvård för dem som är äldre än 85 år.
104: Det allmänna tandvårdsbidraget har fyrdubblats från 150 till 600 kronor per år för personer 65-74 å r

 

Så nästa gång du träffar någon som säger att det inte är någon skillnad. Hänvisa till denna 100-lista, som visst blev 104 exempel på att politik gör skillnad.


Bättre vägar i landsbygd, då blir Sverige starkare

(null)


Vi är många som inte bor i storstäderna. Jag bor visserligen i Skövde men rör mig mycket runt i Skaraborg och i Västsverige och märker hur viktigt det är med fungerande vägar och cykelvägar.  Det ska vara möjligt att bo, leva, och verka i alla delar av landet. En förutsättning för det är att det även på landsbygden finns vägar i gott skick som människor kan färdas och transportera gods på. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har gjort stora insatser för att förbättra vägunderhållet på landsbygden. Jag välkomnar Socialdemokraternas löfte om att öka medlen till underhåll av vägar på landsbygden med 500 miljoner årligen.

Sverige är ett stort land till ytan men väldigt glesbefolkat. Bilen är avgörande för mångas möjlighet att resa till arbete, ha ett fungerande familjeliv men också som en frihet och en möjlighet att upptäcka platser bortom hemstaden. Jag vill gärna lägga till vikten av att kunna cykla på ett säkert sätt på landsbygden. Det går naturligtvis mycket bra att cykla på lågt trafikerade vägar men det fungerar inte på många av de hårt trafikerade regionala vägarna. Transporter får landet att fungera. De möjliggör ett brett utbud även utanför storstaden och de skapar möjligheter till arbete och export. 

Jag föredrar ett starkare samhälle som håller ihop med bl.a satsningar på bättre vägar för levande landsbygd istället för stora skattesänkningar för de rikaste. 


KAMPEN MOT VÄXANDE KLYFTOR FORTSÄTTER

 

Klyftor mellan rik och fattig, mellan stad och land, mellan män och kvinnor sliter sönder och skapar misstroende. Kampen mot de växande klyftorna är en av våra viktigaste uppgifter. 

De rika har blivit rikare medan de med de lägsta inkomsterna har halkat efter,  så har det sett ut det senaste decenniet. En sådan utveckling är helt oförenlig med vår idé om ett jämlikt och starkt samhälle. 

Därför har den socialdemokratiskt ledda regeringen gett  Jämlikhetskommissionen, i uppdrag att lämna förslag som långsiktigt ska minska klyftorna i Sverige. Det gäller bland annat åtgärder som bidrar till att utjämna skillnader i uppväxtförhållanden samt möjligheter till bra  (null)

utbildning och arbete med goda arbetsvillkor.

Samhället ska vara starkt och Sverige tryggt. Ingen ska lämnas efter. Om alla får möjlighet att växa, utvecklas och nå framgång utifrån sina förutsättningar blir också samhället framgångsrikt. Det är inte bara rätt och riktigt, utan också ett smart sätt att organisera samhället på.

Cyckelturne i Skövde

(null)

Socialdemokraterna i Skövde samlar sig inför valrörelsen och är beredda att ta över för att satsa mer på skolan, förskolan, fritidshemmen och äldreomsorgen. En del av valkampanjen kommer att genomföras på cykel i Skövde kommun. De spänstiga sossarna ska cykla till Skultorp, Hentorp, Igelstorp, Varola, Södra Ryd, Värsås och Timmersdala.

-          Det här blir ett utmärkt komplement för oss att nå Skövdebor utanför centrum och samtidigt titta på om cykelvägarna fungerar som de ska, säger eldsjälen Robert Ciabatti.

För socialdemokraterna har det varit viktigt att betona att alla i hela Skövde ska ta del av en god service, känna trygghet och utvecklas i takt med att Skövde växer. Därför har de valt att cykla till några av Skövdes fina samhällen.

-          Vi vill prata, diskutera, ta del av synpunkter från alla vi möter och kommer att finnas utanför butikerna och andra naturliga mötesplatser i dessa samhällen, säger en av initiativtagarna till cykelturnén, Anita Andersson.

Eftersom friskvård är viktigt och säkra cyklevägar finns med i Skövde kommuns cykelstrategi behöver lokala politiker se hur det fungerar i praktiken.

-          Det finns det all anledning för oss att föregå med gott exempel genom att cykla kommenterar Monica Green, som även hon kommer att cykla runt i Skövde på onsdagarna i augusti. Hon tillägger:

-          Vi hoppas på att få möta många som vill diskutera eller skicka med sina synpunkter om hur Skövde ska styras i framtiden.

 

Socialdemokraternas cykelturné startar från Hertig Johansgata 24 den 1 augusti kl.13. därifrån går färden mot Hentorp och därefter Skultorp. Varmt välkomma att träffa de cyklande essen.


Välkommen hjälp till lantbrukare

(null)


Idag, presenterade regeringen hur man vill stötta de lantbrukare som drabbats av vårens och sommarens extrema torka.

Jag välkomnar det paket som den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterade idag. Det är ett nationellt åtgärdspaket på drygt 1,2 miljarder kronor för att framför allt täcka upp för foderbrist och inkomstbortfall som uppstått på grund av torkan.

 

Miljardpaketet till torkdrabbade lantbrukare ska ge kompensation på såväl kort som lite längre sikt.

Torkan har fått stora konsekvenser för lantbrukarna inte minst här i Skaraborg. Många är oroliga för sina djur och för sin framtid.

 

Hjälp att hantera

Med regeringens nationella krispaket på drygt 1,2 miljarder kronor ges lantbrukarna bättre förutsättningar att hantera denna svåra situation.

Självklart ska de som drabbas av torka känna samhällets stöd. Det är i situationer som den här det starka samhället ska finnas där. Vi ska hålla ihop. Ett nationellt stödpaket till Sveriges lantbrukare är viktigt för de drabbade lantbrukarna. Det är även viktigt för att säkra vår livsmedelsförsörjning.

 

Foderbrist

Foderbrist riskerar att innebära höga kostnader för lantbrukare som tvingas importera eller köpa dyrt grovfoder. Foderbristen kan också leda till att djur behöver slaktas i förtid. För att motverka detta scenario och stärka lantbrukarnas likviditet skjuter regeringen till 400 miljoner kronor i höständringsbudgeten för 2018. Dessa medel kommer att betalas ut så fort som möjligt, men senast i december 2018. Djurproducenterna stärks också indirekt genom att slakteriavgifterna föreslås sänkas med 60 miljoner under 2018.

Jag vet att lantbrukare nu försöker lösa sin situation på olika sätt. Marker som i vanliga fall inte slås nyttjas nu för att ta tillvara allt som finns att tillgå. Detta kommer dock inte att räcka.

 

Mer stöd

Under 2019 tillkommer stödåtgärder på 760 miljoner kronor. Utformning av åtgärderna kommer att ske i dialog med branschen så att medlen kan inriktas där de gör störst nytta för det svenska lantbruket och livsmedelssektorn.

Dialogen med näringen är oerhört viktig. Detsamma gäller myndigheternas förmåga att hantera det uppkomna läget och se till att medlen når de aktörer som är berättigade till det.Wow vilken Almedalsvecka!

(null)


(null)


(null)


(null)


(null)


(null)


(null)


(null)


Helt lyrisk efter att ha hört Stefan Löfvens starka tal i Almedalen. 

Fullt med folk, god stämning, skön kvällssol och Lasse Winnerbäck som gav en fantastik inramning.

Dessutom var Löfvens tal mycket bra. Han började med sitt avsky mot rasismen och hur viktigt det är att vi håller ihop och ställa upp för varandra.


Sedan fortsatte han med att beskriva hur det starka samhället ska finnas till var och en av oss när vi behöver stöd och hjälp. Han talade om hur ungdomsarbetslösheten eliminerats, hur viktigt det är med utbildning, omskolning och validering för att fler ska få jobb. Han betonade hela tiden vikten av att hålla ihop. Att vi tillsammans kan skapa trygghet, tillit och framtidstro.


Över huvudtaget har jag haft en intensiv, givande och rolig vecka. Det har varit stimulerande att möta så många spännande människor och få delta i debatter om jämställdhet, Metoo, offentlig upphandling, hållbara städer, landsbygdsutveckling mm mm.  Ilskan över att rasister får härja fritt i Visby på andras bekostnad sitter i. Dessutom är jag irriterad över prisutvecklingen och mellanhänder som utestänger många intresserade som hade velat åka till Visby denna händelserika vecka. 


Men jag och många med mig har förmånen att få knyta nya kontakter, minglat och gå i mångfaldsparad, det är jag mycket tacksam för. 


Veckan har dock inneburit tidiga morgnar och sena kvällar så nu ser jag fram emot lite ledighet och avkoppling.


Hejdå Almedalen, vi ses igen!

På plats i kyligt Almedalen

(null)


Årets politikervecka i Visby har startat och jag är givetvis på plats. Det är lite småkyligt men aktiviteterna värmer. Det är stimulerande att det händer så mycket intressanta seminarier om allt mellan himmel och jord. Samhällsintresserad allmänhet, folkvalda, tjänstemän och privata näringslivet kan ta del av 1000-tals seminarier om det mesta. Givetvis står partiernas respektive dag och partiledartal i Almedal i centrum. 

Tyvärr är det numera allt för många kommersialistiskta mellanhänder som trissat upp priserna på boenden, restaurangbesök och resor. 

Men seminarierna och talen är gratis och är tillgängliga för alla. Jag gillar denna saliga blandning av människor, åsikter och sammankomster. Det är så kul att stöta ihop med tidigare bekanta, vänner och kollegor. Det är spännande att knyta nya kontakter. 

Min vecka blir som vanligt späckad av aktiviteter som bl.a. handlar om jämställdhet, trafiksäkerhet och ekonomi beroende på att jag dels är ordförande i UN Women nationell kommitté Sverige, ordförande för NTF och Riksdagsledamot i finansutskottet.

Några godbitar jag kan nämna är seminarie om hur offentlig upphandling kan användas till mer miljövänliga tjänster och varor liksom att schysta villkor ska vara krav för att seriösa företag ska klara sig gentemot de oseriösa företag som inte tänker på de anställda. Andra viktig frågor jag ska debattera om vad som händer efter Metoo, hur IT-tjänster ska fungera i glesbygden och betygsinflationen på friskolor.

Dessutom ska naturligtvis alla se fotbollen i morgon tisdag. Det blir nog storbildskärmar i varenda hörn i Visby och jag är säker på att varje mål kommer att höras över nästan hela Gotland.  


Idag börjar jag dock med den allvarliga situationen om våld mot kvinnor. Det är ett mycket stort samhällsproblem att var tredje kvinna i världen utsätts för våld, trakasserier, hot och övergrepp. Så kan vi inte ha det. Alla måste vara med och stoppa dessa helt oacceptabla beteenden. Männen har ett mycket stort ansvar för att ta snacket, förändra attityder och backa upp både de utsatta men också de som vågar stå upp mot vidrigheterna. Detta panelsamtal genomförs i landshövdingens trädgård i eftermiddag. Hoppas vi ses där. 


Satsa på sjukvårdspersonalen!

(null)


I morse åkte jag tåg till Stockholm och lyssnade på radion menas jag jobbade på datorn.

Varje halvtimme från kl.6 till kl.9 hörde jag vikten av utbildning av polis och militär. 

Naturligtvis viktiga åtgärder men jag tänkte att det är minst lika viktigt att se till att utbilda läkare, sjuksköterskor, uskor och annan sjukvårdspersonal. 


Vården skriker efter personal eftersom det saknas mer än 40 000 sjuksköterskor. Personalen och deras villkor är avgörande för om vi har en bra och tillgänglig hälso- och sjukvård eller stängda vårdplatser och operationssalar.  

Därför blev jag mycket glad när jag fick höra Annika Strandhäll som på eftermiddagen presenterade en investering av i fler anställda med bättre villkor en investering för en köfri vård. 


Det ska ske genom fortsatt höjda statsbidrag för att kunna anställa fler, förbättra arbetsmiljön och ge bättre förutsättningar till personalen. Det handlar om både generella statsbidrag med 20 miljarder mer under nästa mandatperiod, men också riktade satsningar på personalen och deras villkor. En viktig del i detta är att locka tillbaka personer som har en vårdutbildning men inte arbetar inom vården.


Dessutom ska 400 miljoner kronor per år öronmärkas till studielön och utbildningsanställningar för sjuksköterskor som blir specialister.

Det finns ett utbildningsunderskott som ska åtgärdas genom utbildningsplatser på läkarutbildningen, sjuksköterske- specialistsjuksköterske- och barnmorskeutbildningen samtyrkeshögskole- och vuxenutbildningar för bl.a. undersköterskor som den socialdemokratiskt ledda regeringen infört under mandatperioden.  Dessutom ska  undersköterskeyrket stärkas och utvecklas. 


Det behövs alltså både fler poliser och militär samtidigt som sjukvårdspersonalen blir fler genom investeringar och utbildningar nu när vi blir fler och fler i Sverige. 

Så får vi ett tryggare Sverige och det är betydligt viktigare än stora skattesänkningar. 


Partiledardebatt i Sveriges riksdag

(null)


Idag har vi haft partiledardebatt i Riksdagen. Det blev en bra debatt om fortsatta satsningar på kvalité i välfärden eller gigantiska skattesänkningar. 

Naturligtvis blev jag stolt över att Stefan Löfven så tydligt visade att SDs politik är en försämrad trygghet på jobbet. Dessutom var Åkesson inte sen med att ställa sig bakom moderaternas otrygghet på jobbet med hänvisning till att arbetsgivarna behöver mer flexibilitet. Dvs lättare att avskeda utan anledning. 

 Tryggheten på jobbet ger människor trygghet i vardagen och är grunden för det starka samhället. 

Allt fler kvinnor och män får jobb idag, även nyanlända, vilket inte ville kännas vid av SD och de andra borgerliga partierna. Att gå till jobbet är viktigt för självkänslan, ekonomin och jämställdheten.  Alla som kan jobba ska jobba och den som jobbar ska kunna leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor. Socialdemokraterna står för en aktiv jobbpolitik och en arbetslöshetsförsäkring som ger ett rimligt inkomstskydd samt en fungerande sjukförsäkring som skapar trygghet och förutsättningar att bli frisk och kunna återvända till arbetet.


Ett starkt samhälle kräver trygga arbetsplatser. Vi ska fortsätta utveckla den svenska modellen och en tryggare arbetsmarknad.


Dagens partiledardebatt handlade också om miljön, skolan, pensionerna och framtidstron för Sverige. 

Det ska bli spännande i valrörelsen och hur partierna lyckas beskriva sin politik för väljarna i hela landet. 


Skövdes lokala Anna Lindh kommitté

(null)


Det var en strålande solig dag på Hertig Johanstorg i samband med firandet av Nationaldagen. Anna Lindh-kommittén i Skövde som är hade återigen utsett en pristagare. 

Kommittén som är partipolitisk obunden har tre aktiviteter per år. De två andra aktiviteterna under året är 11 september då vi har en manifestation mot våldet och den 8 mars då utlyses möjligheten till nominering för att få Anna Lindhpriset. 


Anna var en glad, framåt, aktiv och engagerad förebild. Det behövs fler som engagerar sig för internationellt samarbete, rättvisa, feminism, fred och förståelse mellan människor.

Därför var det hedrande och kul att få dela ut årets Anna Lindhpris till Utväg Skaraborg för sitt framgångsrika arbete mot våld i nära relationer. 


Med motiveringen:

Genom samverkan, stöd, samtal, terapi och gruppverksamhet lyckas Utväg Skaraborg att få våldsamma personer våldsfria. Dessutom får personer stöd oavsett om de har varit utsatta för våld, utövar/har utövat våld eller är barn och unga som upplever eller har upplevt våld.Skövdes Anna Lindh kommittén bildades onsdagen den 8 mars 2006.

kommittén i Skövde agerar mot våldet i samhället och verka för att fler kvinnor och tjejer ska finnas som ledare i näringslivet, politiken och i övriga delar av samhället. Anna Lindh var Sveriges utrikesminister när hon mördades den 11 september 2003.


Andra som fått priset är: 


Anna Holmgren för sitt arbete för nyanlända i Tidan,

Tjejjouren Elina

Kavelbrogymnasiets Tanzaniaprojekt, 

Musikern Susanne Lindh, 

Evelina Åslund för sina kurser i feministisk självförsvar.

Lena Carlsson för sitt arbete för barnens rättigheter,

Clara Lindefors för HBTQ personers rättigheter, 

Jenny Brusk på Högskolan i Skövde för arbetet med tjejer och IT,

Pop-gruppen Pretty Princes

Evelina Johansson för sina insatser mot fattigdom. 

Västerhöjdseleven Shahad Mazen för sitt arbete mot "hederskultur"

Elevrådsordförande Shammeran Benjamin, 

Reumatologen på Skaraborgs sjukhus Skövde 

Infrastrukturinvesteringar för framtiden

(null)


Svårt att tänka mig en bättre miljö än att åka Sveriges vackraste järnväg för att läsa planer för infrastruktur 2018-2029. Jag åker Kinnekullebanan och njuter av grönskan, blommorna, stationshusen, Göta kanal, Vänern, Kinnekulle och sommarsolen. Samtidigt tar jag del av regeringens nationella plan för infrastruktur de kommande 10 åren. Det är en satsning på totalt 700 miljarder kronor och den största järnvägssatsningen i modern tid, som det kallas. 

 Planen omfattar stora satsningar på såväl nybyggnation som upprustning och modernisering av befintlig infrastruktur. Beslutet rymmer också betydande satsningar på sjöfart och väg. Detta är en satsning på 100 miljarder kronor mer än i förra planperioden. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/regeringens-plan-for-infrastrukturen---sa-bygger-vi-sverige-starkt-och-hallbart/


Som Skaraborgare är jag noterar jag en hel del positiva besked men naturligtvis trist att inte ytterligare spår längs Västra stambanan finns utpekat. Däremot får Trafikverket i uppdrag att göra en bristanalys längs sträckan vilken kommer att tydligt bevisa vikten av fler spår eftersom vi nått kapacitetstaket för länge sedan. 

Dessutom var det ju så att moderaterna i Skövde och den borgerligt styrda regionen hellre ville prioritera Järnvägen mellan Göteborg och Borås, så de är nog nöjda nu. 


Det positiva är de investeringar som finns med för såväl sträckan Skövde-Göteborg som Alingsås-Laxå. S atsningarna ska öka kapaciteten på banan och därmed ge möjlighet till säkrare person- och godstrafik. Det handlar bland annat om förbigångsspår, som gör att inte långsamgående tåg ska stoppa upp trafiken. Några av dem blir i Falköping i koppling till godsterminalen där. Det är utmärkt.Att det finns med medel för spårbyte mellan Mariestad-Håkantorp är bra för alla oss som reser med Kinnekullebanan.

Dessutom finns nu förslag om nya slussar i Göta älv. De är en förutsättning för att Vänersjöfarten ska kunna fortleva och utvecklas.


Nu gäller det att jobba vidare med dessa planer och trycka på inför kommande beslut och jag kan njuta av resten av utsikten av Kinnekulle. 


Stoppa vinstjakten i skola och omsorg


En majoritet av Sveriges befolkning, även väljare som röstar borgerligt, vill begränsa vinstjakten i välfärden. Vi socialdemokrater håller med. Idag den 4 juni har vi debatt i Riksdagen och på torsdag ska vi rösta om en vinstbegränsning i riksdagen.

Välfärden står inför betydande utmaningar. Stora pensionsavgångar inom skola och omsorg väntar, samtidigt som allt fler äldre behöver omsorg. Omständigheterna kräver en politik som prioriterar välfärden före skattesänkningar. Socialdemokraterna lanserar nu det största trygghetsprogrammet i modern tid. Samhället ska bli starkare och Sverige ska bli tryggare. Ett starkt samhälle bygger vi genom att medborgarnas skattepengar används rätt.

Som en del av det arbetet presenterar vi skarpa lagförslag som syftar till att stoppa vinstjakten i skolan och omsorgen. Det här är inget konstigt eller kontroversiellt. Svenska skattepengar ska gå till vår gemensamma välfärd – inte till välfärdsdirektörernas fickor.

I förra valet hade SD parollen "Vi väljer välfärd" och lovade då att begränsa vinsterna i välfärden och förbjuda det i skolan. Sedan dess har de svängt. SDs partiledning bestämde sig för att springa vinstlobbyns intressen och svika sina vallöften och sina väljare.


Vi socialdemokrater vill skapa ordning och reda i välfärden. För att bygga ett starkt samhälle måste vi säkerställa att skattemedel avsatta för välfärden används till att förbättra skolresultaten och ge våra äldre en trygg omsorg. Att pengarna går till barns utbildning, lärares och undersköterskors löner, till bättre arbetsmiljö, bättre elevhälsa och bättre tillvaro för brukarna inom äldreomsorgen – inte till obegränsade vinstuttag.

Välfärdsutredningen visar att 4,7 miljarder kronor av medborgares skattepengar, avsedda för skola och omsorg, försvann iväg i övervinster under år 2015. Dessa 4,7 miljarder motsvarar kostanden för att anställa till exempel 9 500 förskolelärare, 7 500 undersköterskor eller 6 400 gymnasielärare.

Vinstjakten ska stoppas men vi ska värna valfriheten och mångfalden i välfärden. Seriösa välfärdsverksamheter som återinvesterar i verksamheten kommer att kunna vara kvar. På torsdag röstar vi om vinstjakten i skola och omsorg ska stoppas eller inte. 

Alla riksdagsledamöter som röstar nej till förslaget - är skyldig svenska folket en förklaring till varför de sviker den svenska välfärden.I Lissabon med IPU

(null)


Menas andra svalkar sig med välförtjänta dopp och lapar sol i sommarsverige sitter jag inne i Lissabons Parliament och diskuterar regler, förhållningssätt och värdegrund mm.


Missförstå mig rätt eller som det heter nu snälltolka det jag skriver. 

Jag menar med hela mitt hjärta att alla som har möjlighet att koppla av nu i värmen ska göra det. 

Men jag har ett mycket intressant internationellt uppdrag i IPU så när jag blev kallad till detta extra möte om framtidens utmaningar åker jag både med glädje och stolthet. 


 Interparlamentariska unionen, IPU, är en global organisation för självständiga staters parlament. Den grundades för mer än hundra år sedan i syfte att arbeta för fred och mellanfolkligt samarbete. Organisationen har för närvarande 178 nationella parlament som medlemmar. Jag har har varit med nu som Svensk representant för Riksdagen i åtta år. Det har varit mycket intressanta år.


IPU bildades 1889 och antalet medlemmar har mer än fördubblats under de senaste 30 åren. Bland organisationens uppgifter ingår att främja personliga kontakter mellan parlamentsledamöter i alla länder och verka för de parlamentariska institutionernas utveckling. Att hjälpa till med att bygga upp demokratiska funktioner, arbetssätt och fungerande parlament är en ständigt växande del av IPU:s verksamhet.


Vi i IPU arbetar också mycket med bistånd. Vi jobbar med representativ demokrati, mänskliga rättigheter och, inte minst, jämställdhet, våld mot kvinnor och kvinnors deltagande i politiken. Vilket passar bra för mig som också är ordförande för UN Women nationell kommitté Sverige. Ipu värnar också parlamentarikers mänskliga rättigheter och främjar internationell säkerhet och hållbar utveckling.

Vi har genom åren närmat oss FN som i första hand är regeringarnas möjlighet till samarbete, samförstånd och fredsarbete sedan 2002 har vi observatörsstatus i generalförsamlingen.


Det som bekymrar mig just nu är den polarisering som sker i världen. Denna hårdnade attityd visar sig även i IPU. Som exempel kan jag nämna att vi blivit tvingade att jobba med HBTQ-personers rättigheter om och om igen. Det borde vara självklart i en organisation som har mänskliga rättigheter som grundsten givetvis ska underlätta livet för alla människor oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning. Men tyvärr har väldigt många medlemsländer på ett bryskt, hårt nästan våldsamt sätt vägrat att ta med frågan på dagordningen. 


Men det är bara att jobba vidare och aldrig ge upp. Nu är vi i Lissabon för att mangla igenom stadgar, samförstånd och statuter som ska underlätta för framtiden. 

Det kommer att bli ett långdraget möte så jag vet vad jag gör under lördagskvällen...... 

  • förhandlar! Men det är det värt!


Finanspolitiska rådets gamla råd


Idag på tisdag förmiddag ska vi i finansutskottet ha öppen utfrågning av finanspolitiska rådet och av finansminister Magdalena Andersson.

Samtidigt som finanspolitiska rådet kritiserar regeringen för att nyanlända inte får jobb får vi den glädjande nyheter att nyanlända får jobb. 

Lite dålig tajming kanske för rådet......

Antalet arbetslösa minskat hat med 14 000 personer sedan i fjol. Dessutom har 4 700 nyanlända personer börjat jobba eller studera hittills i år, förra året låg samma siffra på 2 400 personer. 

Alltså har det som finanspolitiska rådet befarat inte slagit in, tvärt om. Rådet konstaterar att regeringen har tagit steg mot att varaktigt sänka arbetslösheten, men anser att åtgärderna inte räcker enligt finanspolitiska rådet. Ändå är andelen utrikesfödda som jobbar högst i hela EU. 

Rådet tycker också att regeringen ska spara mer inför framtiden. 

Men att investera 40 miljarder i välfärd, infrastruktur och trygghet samtidigt spara 40 miljarder är en väl avvägt. 

I dessa investeringar bygger vi ett starkare samhälle gör Sverige väl rustat för att lösa de stora samhällsproblemen.


(null)

De nya siffrorna visar att vi är på rätt väg.   Sysselsättningen har ökat sedan förra valet med 300 000 personer, varav över 100 000 i välfärden. Även långtidsarbetslösheten har minskat och är bland de lägsta i EU. Arbetslösheten bland ungdomar är den lägsta sedan 2003. Detta trots att både finanspolitiska rådet och alliansen påstod för några år sedan att ungdomar borde ha lägre lön och sämre anställningstrygghet för att få jobb. De hade fel då också.


Ja, till familjeåterförening


Jag läser i Svenskan hur chefslönerna rusar i höjden, att klyftorna ökar, att tipsen på aktieportföljer duggar tätt. Men det är det få som upprörs över. Diskussionerna handlar i stället om nyanlända, jag hör förfärliga uttalanden från SD om att flyktingar gott kan bo i flyktingläger hela sitt liv, att det inte är vårt problem. 

Jag har varit i flyktingläger i bl.a Libanon och sett kvinnor, barns och möns utsatthet och misär. Den som påstår att flyktingar gott kan stanna där livet ut, vet inget om alla människors lika värde, om humanism, medmänsklighet och solidaritet.  Jag blir arg och besviken att vi hamnat i fällan över att i stället för att tala om jobben, välfärden, skolan, äldrevården så går det åt spaltmeter och tusentals debattimmar om vem som har den stramaste flyktingpolitiken.


Jag vet att vi inte kan ta emot alla och är för en reglerad invandring med ordning och reda. Alla länder måste ta sitt ansvar och inom länderna måste naturligtvis alla kommuner ta sitt ansvar. 

Sverige är ett rikt land numera. Så var det inte för fyra år sedan.  Då hade vi en statsskuld på 60 miljarder. Nu är det vänt till överskott på 50 miljarder och 300 000 fler har fått jobb. Både ungdomar och nyanlända får jobb i snabb takt. För fyra år sedan hade den förra regeringen sänkt skatterna över höginkomsttagare i åtta år. Ungdomar stod utan jobb  trots att arbetsgivare fick sänkta avgifter om de anställde unga människor.Jag gillar den Svenska modellen där vi delar på bördorna, där vi ställer upp för varandra, har en jämställdhetspolitik i världsklass och arbetsmarknadens parter gör upp om anställningsförhållanden i stället för att vi politiker beslutar om lägsta lön osv.

Men allt är inte bra. Det finns en mängd utmaningar och problem. Otrygghet, våld mot kvinnor, våldtäkter och brister i vården mm. Det måste vi ändra på, det är betydligt viktigare än att sänka skatter.    


Sverige är numera väl rustat för att lösa de stora samhällsproblemen, att bekämpa brottsligheten, garantera välfärden för framtiden och förbättra integrationen. Fler sjukvårdspersonal, poliser, förskolepersonal, lärare och omvårdnadspersonal behövs.   (null)Med det sagt vill jag hävda att vi i Sverige skulle klara och borde se till att familjer på flykt kan återförenas. Det är viktigt för integrationen.  Att alla som bor här ska ha rätt till att lära sig Svenska, då behövs fler lärare och investering i skolan. Små barn ska ha rätt till förskola, det är ett utmärkt ställe att lära sig språket.  

Givetvis ska vi fortsätta värna asylrätten och att i står upp för det, driver på inom EU och resten av välden.


Fler länder måste dela på ansvaret på ett solidariskt sätt för att människor på flykt ska få ett bra och värdigt mottagande.

Japp, socialdemokraterna vill styra Skövde

(null)

I går på första maj hade vi en fantastisk dag i Skövde, på många hundra ställen i Sverige och på många håll i världen. Visserligen fick vi ett dramatisk firande i Skövde som började med  viktiga och roliga plakat i demonstrationståget. Fortsatte med dansuppvisning i Helensparken men firandet fick avbrytas mitt i våra tal pga ösregn och hagelskur med hagelkorn stora som körsbär. 
Men flexibla som vi är flyttade vi snabbt in mötet i stadshuset. Visserligen gick de dyblöta hem men över hundra entusiaster lyssnade på grymma tal av SSUaren Elin Hjärtqvist, metallaren Lars Ask, kommunalrådskandidat Johan Ask och vår huvudtalare Tomas Eneroth. 
Talen handlade om jobben, hur ungdomsarbetslösheten minskat dramatisk tack vare medveten politik som gör skillnad. Vidare handlade det om investeringar i botsäder och infrastruktur om trygghet och om jömställdhet. Tomas Eneroth beskrev den extra satsning på pension som ska ske under nästa mandatperiod. 
En rolig grej som vi kunde läsa om både i SLA och i SN var "nyheten" om att vi socialdemokrater vill styra Skövde. Det vill naturligtvis göra för att vi tycker att den borgerliga majoriteten inte prioriterar vår kärnverksamhet inom förskolan, skolan, fritidshemmen och äldreomsorgen på ett tillfredställande sätt.
Skövde lever gott på de socialdemokratiska satsningarna för högskolan, försvaret, bostadsbyggande och höjda kommunanslag. Men tyvärr använder majoriteten inte dessa investeringar på ett smart sätt. 
Givetvis vill vi vinna valet till höst. Då kan vi prioritera förskolepersonal, lärare, omsorgspersonal mm. Då hoppas jag på att Johan Ask blir kommunstyrelsens ordförande. Att jag kandiderar till att bli ordförande i kommunfullmäktige ser jag som en naturlig följd då jag varit vice orförande och suttit i kommunfullmäktiges precidie under flera mandatperioder. 
Det är kul när något som vi socialdemokrater ser naturligt uppfattas som en nyhet. Hoppas vi kan leverera fler nyheter innan valet. 


Women for Growth

(null)


(null)


(null)


(null)


Tredje dagen i Washington blev omöjligt ännu bättre än de två tidigare. Det vill inte säga lite eftersom vi redan fått fantastiska fakta om hållbar tillväxt, fattigdomsbekämpning och information om arbetet mot korruption mm.

Men det har varit en del dystra senarior också. Bland annat det faktum att arbetskraftsdeltagandet bland kvinnor sjunker och klyftorna ökar i USA.  Kvinnorna har helt enkelt inte råd eftersom USA har kvar sambeskattningen och för att avgiften till barnomsorgen äter upp hela lönen för kvinnorna.

Det var nog därför jag blev extra glad när IMFs chef Christine Lagarde var så oerhört tydlig med vikten av att kvinnors deltagande i arbetslivet är avgörande för tillväxten. Som t.ex Japan, där utbildas kvinnor till fantastiska yrken men tvingas stanna hemma när barnen kommer, det är samhällsekonomisk slöseri. Sådana exempel finns i land efter land. Det är när kvinnornas oavlönade arbete blir betalt som landets ekonomi kan växa osv.


Idag blev jag mycket imponerad av Kristalina Georgieva, CEO på världsbanken, när hon beskriver det faktum att 41 000 flickor gifts bort varje dag.  i 13-16 års åldern. Hon menade att vi alla har ett ansvar för att stoppa detta. Barnäktenskap, att flickor gifts bort vid 13-16 års ålder till betydligt äldre män har med ekonomi och med tradition att göra.

Många föräldrar har fullt upp med att mätta sin familj och blir lättade av att få ordnade förhållanden för sin flicka. Men det innebär att en äldre man kan utnyttja och till och med misshandla en ung flicka innan för hemmets väggar. Detta måste stoppas, enligt Kristalina Georgieva och hon berättade att världsbanken numera ställer sådana krav i samband med lån och ekonomisk hjälp.


En annan intressant programpunkt var Women for growth. Det visade sig att det fanns ett samarbet mellan UN Women en organisation som heter Global Pulse. De jobbade med att ta fram fakta om kvinnors ekonomiska självständighet (economic empowerment).


Det betyder att jämställdhet äntligen tas på allvar och betraktas som en av förutsättningarna för ett hållbart och framgångsrikt samhälle. 

Det gör mig trots allt hoppfull trots att vi har långt kvar och att vi upplever backlash efter backlash. Men det är bara att kavla upp ärmarna och jobba vidare.
Metoo ger avtryck i vårbudgeten

(null)


Idag lyssnar de flesta med intresse på vårändingsbudgeten och finansminister Magdalena Anderssons genomgång av den starka ekonomin för Sverige. Det var i höstas budgeten för 2018 presenterades och innehöll helt otroliga 40 miljarder i välfärdsinvesteringar. En vårbudget däremot ska enbart innehålla sådant som vi inte har förutsett tidigare.


En sak som inte var känt i höstas var de många #metoo-uppropen som riktat uppmärksamhet mot sexuella trakasserier, förminskande, våld och kränkande behandling inom flera sektorer och branscher. 

I vårändringsbudgeten föreslås därför över hundra miljoner kronor för förebyggande och kompetenshöjande arbete med koppling till #metoo och mäns våld mot kvinnor.Polisens kompetens avseende sexualbrott

Kompetensen inom Polismyndigheten avseende sexualbrott behöver stärkas. Hela förstärkningen till Polismyndigheten ligger på 200 miljoner kronor men då avses ett flertal insatser inom flera områden, till exempel även att öka Polismyndighetens förmåga att ingripa mot organiserad brottslighet och terrorism.


Samtyckeslagstiftning

Brottsoffermyndigheten har i uppdrag att under 2018–2020 genomföra informations- och utbildningsinsatser med anledning av den nya sexualbrottslagstiftningen. Ytterligare informations- och utbildningsinsatser behöver göras om den nya sexualbrottslagstiftningen därför ska anslaget för Brottsoffermyndigheten ökas med 10 miljoner kronor.


#metoo i socialtjänsten

Att utveckla våldsförebyggande insatser utgör en angelägen del av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Socialtjänsten har en viktig roll i detta arbete och regeringen anser därför att utbildningsinsatser bör genomföras för att öka kunskapen och beredskapen inom socialtjänsten i syfte att motverka våldsproblematik. För detta ändamål bör ytterligare 25 miljoner kronor tillföras anslaget.


#metoo i arbetslivet

Det är viktigt med trygga anställningar så att kvinnor ska kunna säga ifrån i samband med övergrepp utan att vara rädd för att mista jobbet.

Arbetet med att förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet är ett område som behöver stärkas, bland annat genom informations- och utbildningsinsatser med stöd till arbetsgivare, anser regeringen. Det är också viktigt att stärka den verksamhet som bedrivs av de regionala skyddsombuden. Anslaget till Arbetsmiljöverket ska ökas med 25 miljoner kronor.


#metoo i skolan

Sexuella trakasserier och kränkande behandling i skolan hindrar elever från att ha likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas. Det finns ett behov av att utveckla sex- och samlevnadsundervisningen och arbetet mot kränkande behandling i skolan genom kompetensutvecklingsinsatser.
Tidigare inlägg Nyare inlägg
RSS 2.0